0

BÀI THỰC HÀNH NHÓM MÔN KINH KẾ LƯỢNG

11 4 0
  • BÀI THỰC HÀNH NHÓM MÔN KINH KẾ LƯỢNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI THỰC HÀNH NHĨM MƠN KINH KẾ LƯỢNG GIẢNG VIÊN: BÙI THỊ THIỆN MỸ LỚP HQ8-GE19 Nhóm STT HỌ VÀ TÊN Đinh Thị Thu Hằng Hồ Phan Khánh Linh Trần Thị Kim Thoa MSSV 050608200328 050608200412 050608200669 Xây dựng mơ hình  Mơ hình hồi quy tổng thể: Log ( EIB8) 1   IIP   LS   M   Log ( E )   Log ( SJC )  u  Các biến mơ hình: Loại biến Biến phụ thuộc EIB8 Ý nghĩa Giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank (nghìn đồng) Biến độc lập IIP Tăng trưởng số sản xuất công LS M2 SJC E nghiệp (%) Lãi suất (%) Cung tiền danh nghĩa (%) Giá vàng SJC (nghìn đồng/chỉ) Tỷ giá VND/USD (%)  Thống kê mô tả lOMoARcPSD|9234052 E Mean 21001.46 Median 21036.00 Maximum 21458.00 Minimum 20828.00 Std Dev 202.3893 Skewness 0.850271 Kurtosis 2.593258 Jarque-Bera 4.968088 Probability 0.083405 Sum 819057.0 Sum Sq EIB8 13.73846 13.60000 16.90000 11.20000 1.287514 0.630357 3.042231 2.585671 0.274491 535.8000 IIP 7.211479 6.510000 22.05592 -10.14000 5.334901 0.231927 6.692305 22.50344 0.000013 281.2477 LS 7.577795 6.810000 14.00400 4.800000 2.432162 1.260322 3.978043 11.87910 0.002633 295.5340 M2 7.353846 6.850000 18.85000 0.250000 4.788485 0.753554 2.966267 3.692829 0.157802 286.8000 SJC 3968.205 3770.000 4746.000 3478.000 429.0230 0.424919 1.598383 4.365975 0.112704 154760.0 Dev 1556534 62.99231 1081.524 224.7857 871.3243 6994308 Observatio ns 39 39 39 39 39 39  Kết hồi quy mô hình Dependent Variable: LOG(EIB8) Method: Least Squares Date: 10/27/21 Time: 13:05 Sample: 39 Included observations: 39 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IIP LS M2 LOG(E) LOG(SJC) 49.45156 0.002853 0.007038 -0.007421 -4.686078 -0.026278 20.63639 0.002120 0.007173 0.002288 1.983549 0.186543 2.396328 1.345269 0.981267 -3.243756 -2.362472 -0.140868 0.0224 0.1877 0.3336 0.0027 0.0242 0.8888 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.541453 0.471977 0.066780 0.147165 53.46682 7.793305 0.000062 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.616035 0.091901 -2.434196 -2.178263 -2.342369 1.262374  Mơ hình hồi quy mẫu: Log ( EIB8) 49.451  0.002 IIP  0.007 LS  0.007 M  4.686 Log ( E )  0.026 Log ( SJC ) + e t Kiểm định biến độc lập mơ hình thống kê tstatistic lOMoARcPSD|9234052 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 2.396328 5.742390 5.742390 33 (1, 33) 0.0224 0.0224 0.0166 Value Std Err 49.45156 20.63639 Null Hypothesis: C(1)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(1) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 2.396 > T α/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P-value < 0,1 ) nên bác bỏ Ho : β =0 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 1.345269 1.809750 1.809750 33 (1, 33) 0.1877 0.1877 0.1785 Value Std Err 0.002853 0.002120 Null Hypothesis: C(2)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 1.345 < Tα/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P > 0.1) nên chưa bác bỏ Ho :  = - Vậy nên IIP (tăng trưởng số sản xuất công nghiệp) không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank Wald Test: lOMoARcPSD|9234052 Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 0.981267 0.962885 0.962885 33 (1, 33) 0.3336 0.3336 0.3265 Value Std Err 0.007038 0.007173 Null Hypothesis: C(3)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(3) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 0.981 < T α/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P-value > 0.1 ) nên chưa bác bỏ Ho : 3 = - Vậy nên biến Lãi suất không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability -3.243756 10.52196 10.52196 33 (1, 33) 0.0027 0.0027 0.0012 Value Std Err -0.007421 0.002288 Null Hypothesis: C(4)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(4) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 3.243 > T α/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P-value < 0.1) nên bác bỏ Ho :  = - Vậy nên Cung tiền có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank lOMoARcPSD|9234052 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability -2.362472 5.581274 5.581274 33 (1, 33) 0.0242 0.0242 0.0182 Value Std Err -4.686078 1.983549 Null Hypothesis: C(5)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(5) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 2.362 > T α/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P-value < 0.1) nên bác bỏ Ho : 5 = - Vì nên tỷ giá có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability -0.140868 0.019844 0.019844 33 (1, 33) 0.8888 0.8888 0.8880 Value Std Err -0.026278 0.186543 Null Hypothesis: C(6)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(6) Restrictions are linear in coefficients - Vì giá trị |Tqs | = 0.14 < T α/2 giá trị tra bảng mức ý nghĩa 10% ( giá trị P-value > 0.1 ) nên chưa bác bỏ Ho :  = lOMoARcPSD|9234052 - Vì nên giá vàng không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank Ý nghĩa hệ số hồi quy mức 10%  = 0.002 Với yếu tố khác không đổi, số tăng trưởng cơng nghiệp tăng đơn vị giá cổ phiếu ngân hàng   = 0.007  = - 0.007   = -4.686   = -0.026 Eximbank tăng 0.2% Với yếu tố khác khơng đổi, lãi suất tăng đơn vị giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank giảm 0.7% Với yếu tố khác không đổi, cung tiền tăng đơn vị giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank giảm 0.7% Với yếu tố khác không đổi, tỷ giá tăng 1% giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank giảm 4.686% Với yếu tố khác không đổi, giá vàng tăng 1% giá cổ phiếu ngân hàng Eximbank giảm 0.026% Kiểm định khuyết tật mơ hình 5.1 Kiểm định tự tương quan kiểm định BreuschGodfey Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.015957 4.488612 Prob F(2,31) Prob Chi-Square(2) Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/27/21 Time: 16:03 Sample: 39 Included observations: 39 Presample missing value lagged residuals set to zero 0.1503 0.1060 lOMoARcPSD|9234052 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IIP LS M2 LOG(E) LOG(SJC) RESID(-1) RESID(-2) 4.246561 0.000486 0.000594 0.000870 -0.385203 -0.051566 0.343273 0.023284 20.25975 0.002147 0.006974 0.002299 1.944235 0.186085 0.185000 0.194258 0.209606 0.226338 0.085209 0.378643 -0.198126 -0.277112 1.855523 0.119860 0.8353 0.8224 0.9326 0.7075 0.8442 0.7835 0.0731 0.9054 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.115093 -0.084725 0.064814 0.130227 55.85113 0.575988 0.769803 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.74E-14 0.062231 -2.453904 -2.112660 -2.331469 1.903132 khơng có tư ợngTTQ {H 0H: Mơ1: Mơhìnhhìnhcó tư ợngTTQ - Cặp giả thuyết: - P-value = 0.15 > 0.05 nên chưa bác bỏ H0 Vì nên mơ hình khơng có tượng tự tương quan 5.2 Kiểm định đa cộng tuyến cao Cặp giả thuyết: tư ợngđa cộng tuyến {H 1H: Mơ0: Mơhìnhhìnhcó khơng có tư ợngđa cộng tuyến  Xem xét R2 mơ hình hồi quy gốc Dependent Variable: LOG(EIB8) Method: Least Squares Date: 10/27/21 Time: 13:05 Sample: 39 Included observations: 39 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IIP LS M2 LOG(E) LOG(SJC) 49.45156 0.002853 0.007038 -0.007421 -4.686078 -0.026278 20.63639 0.002120 0.007173 0.002288 1.983549 0.186543 2.396328 1.345269 0.981267 -3.243756 -2.362472 -0.140868 0.0224 0.1877 0.3336 0.0027 0.0242 0.8888 lOMoARcPSD|9234052 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.541453 0.471977 0.066780 0.147165 53.46682 7.793305 0.000062 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.616035 0.091901 -2.434196 -2.178263 -2.342369 1.262374 - Ta thấy mơ hình gốc có R2 = 0.541 < 0.8 không cao bất thường nên chưa thể khẳng định mơ hình có tượng đa cộng tuyến  Phương pháp ma trận hệ số tương quan - Nếu hệ số tương quan > 0.9 có đa cộng tuyến LOG(EIB8 ) IIP LS LOG(EIB8 1.00000 0.09706 0.53878 ) 0.09706 1.00000 IIP 0.53878 - LS - 0.039637 - M2 LOG(SJC) 0.49772 0.422171 0.565754 0.20878 0.039637 0.100564 1.00000 - LOG(E) - - 0.071263 0.75639 0.089312 0.710054 1.00000 0.00664 - 0.422171 0.100564 0.089312 0.034695 0.20878 0.00664 1.00000 - LOG(E) 0.565754 0.49772 LOG(SJC) - M2 - - 0.710054 0.75639 0.071263 - - 0.787872 1.00000 0.034695 0.787872 - Ta thấy khơng có cặp hệ số tương quan > 0.9 nên mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến 5.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi - Cặp giả thuyết: khơng có PSSS thay đổi {H 0H: Mơ1: Mơhìnhhìnhcó PSSS thay đổi  Kiểm định White lOMoARcPSD|9234052 Heteroskedasticity Test: White lOMoARcPSD|9234052 F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.210474 19.30211 13.78094 Prob F(17,21) Prob Chi-Square(17) Prob Chi-Square(17) 0.3351 0.3115 0.6825 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/27/21 Time: 14:55 Sample: 39 Included observations: 39 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IIP^2 IIP*LS IIP*M2 IIP*LOG(E) IIP*LOG(SJC) IIP LS^2 LS*M2 LS*LOG(E) LS*LOG(SJC) LS M2^2 M2*LOG(E) M2*LOG(SJC) M2 LOG(E)^2 LOG(E)*LOG(SJC) -7.638280 -1.05E-05 -0.000214 0.000245 0.018078 0.002663 -0.200679 -0.000551 0.000833 -0.389236 -0.019253 4.040765 4.71E-06 0.131039 0.003479 -1.340478 0.072202 0.005650 6.495476 2.32E-05 0.000140 0.000132 0.053511 0.004527 0.562362 0.000448 0.000345 0.246987 0.019549 2.493183 4.52E-05 0.083085 0.003194 0.842676 0.064624 0.015045 -1.175939 -0.451250 -1.526310 1.860497 0.337832 0.588405 -0.356849 -1.229522 2.410632 -1.575932 -0.984843 1.620725 0.104311 1.577181 1.089394 -1.590740 1.117265 0.375559 0.2528 0.6564 0.1419 0.0769 0.7388 0.5625 0.7248 0.2325 0.0252 0.1300 0.3359 0.1200 0.9179 0.1297 0.2883 0.1266 0.2765 0.7110 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.494926 0.086056 0.005161 0.000559 162.1303 1.210474 0.335082 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.003773 0.005399 -7.391299 -6.623501 -7.115820 2.225116 - P-value = 0.335 > 0.05 nên chưa bác bỏ H0 Vậy nên mô hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejser Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.300888 1.700453 1.488464 Prob F(5,33) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.9088 0.8888 0.9144 lOMoARcPSD|9234052 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 10/27/21 Time: 19:14 Sample: 39 Included observations: 39 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C IIP LS M2 LOG(E) LOG(SJC) 1.367216 -0.000926 -0.001028 0.000254 -0.176241 0.054093 12.37360 0.001271 0.004301 0.001372 1.189338 0.111852 0.110495 -0.728499 -0.238984 0.185444 -0.148184 0.483614 0.9127 0.4714 0.8126 0.8540 0.8831 0.6319 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.043601 -0.101308 0.040041 0.052909 73.41496 0.300888 0.908802 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.048528 0.038155 -3.457177 -3.201245 -3.365351 1.723895 - Ta thấy P-value > 0.05 nên chưa bác bỏ H0 Vây mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi  Dựa vào đồ thị phân tán phần dư RESID 16 12 08 04 00 -.04 -.08 -.12 10 15 20 25 30 35 Kết Luận - Mơ hình khơng bị khuyết tật: Tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THỰC HÀNH NHÓM MÔN KINH KẾ LƯỢNG , BÀI THỰC HÀNH NHÓM MÔN KINH KẾ LƯỢNG