0

THẢO LUẬN TMU đề tài tìm hiểu về hiệp định tự vệ (AS) trong khuôn khổ WTO

19 0 0
  • THẢO LUẬN TMU đề tài tìm hiểu về hiệp định tự vệ (AS) trong khuôn khổ WTO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ BÀI THẢO LUẬN Đề tài: Tìm hiểu hiệp định tự vệ (AS) khuôn khổ WTO Lớp học phần: 2117PLAW3111 Nhóm thực hiện: Nhóm Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Ngọc Diệp Hà Nội, tháng năm 2021 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ Tên 34 Nguyễn Thúy Hoa 35 Dương Thịị̣ Hòa 36 Nguyễn Thịị̣ Hòa 37 Nguyễn Thịị̣ Minh Hòa 38 Nguyễn Thịị̣ Hồng 39 Nguyễn Thu Hồng 40 Phạị̣m Thịị̣ Hồng 41 Đào Thịị̣ Huệ 42 Trần Thiên Hùng 43 Tơ Đình Hưng 44 Đỗ Thịị̣ Thanh Hương Lời mở đầu Nội dung I Đối tượng điều chỉnh phạm vi điều chỉnh hiệp định Đối tượng áp dụng hiệp định 2 Hiệp định điều chỉnh đối tượng hoàn cảnh Phạm vi điều chỉnh hiệp định II Hoàn cảnh đời hiệp định Lý đời: Vai trò hiệp định WTO III Tóm tắt nội dung hiệp định Các khía cạnh hiệp định đề cập đến Hiệp định điều chỉnh quan hệ hiệp định IV Ngoai lê v ̣ a thỏa thuâṇ liên quan đến các viên hiêp ̣ đinh 10 Ngoại lệ hiệp định 10 Việt Nam có tham gia hiệp định không? 10 ViêṭNam co thực hiêṇ các cam kết va lô t ̣ rình thực hiêṇ cam kết cua Viêṭ Nam 10 Việt Nam có bảo lưu quyền gìì̀ hiệp định hay khơng? Hay Việt Nam tuân thủ toàn bộ? 11 V Tính tương thích pháá́p luật Việt Nam so với hiệp định tự ̣ vệ AS 12 Biện pháp tự vệ tạm thời 12 Các biện pháp tự vệ khác 13 Việc bồi thường áp dụng biện pháp tự vệ 13 So sánh quy định diễn tiến không lường trước được, với điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ theo pháp luật Việt Nam 14 Kếá́t luận 16 Tài liệu tham khảo: 17 Lời mở đầu Trong bối cảnh kinh tếế́ thếế́ giới đạị̣i động có xu hướng “Tồn cầu hóa”, mở cửa hội nhập, quan hệ quốc gia thiếế́t lập rộng rãi chặt chữ lĩnh vực Nhận thức điều đó, Việt nam nhanh nhạị̣y để có bước chuyển theo kịị̣p thếế́ giới Bắt đầu từ đạị̣i hội Đảng VI (1986) xác địị̣nh đường hướng phải “đổi mới” thực cơng “hiện đạị̣i hó-cơng nghiệp hóa”, Đất nước ta có bước tiễn vượt bậc kinh tếế́,văn hóa xã hội Với mục tiêu “Đa dạị̣ng hóa thịị̣ trường, đa phương hóa mối quan hệ kinh tếế́”, Việt nam hướng tói đường xuất hang hóa để tìm kiếế́m mở rộng thịị̣ trường; từ nâng cao sức cạị̣nh tranh hiệu kinh tếế́ Và để thực điều đó, vượt qua nhiều rào cản, quy địị̣nh khó khan để kí kếế́t văn hợp tác gia nhập vào tổ chức thương mạị̣i lớn (ASIAN, APEC, ); có WTO Trước phát triển ngày cáng mạị̣nh mẽ q trình tự hóa thương mạị̣i, WTO nhận thấy tầm quan trọng việc củng cố quy địị̣nh chặt chẽ chếế́ địị̣nh GATT 1947 để làm cho hệ thống thương mạị̣i thếế́ giới dược thơng thống minh bạị̣ch Chính mục tiêu đó, WTO ban hành hiệp địị̣nh tự vệ AS Nhận thấy tầm quan trọng Hiệp địị̣nh tự vệ AS, nhóm em thực đề tài: “Tìm hiểu Hiệp địị̣nh tự vệ (AS) khn khổ WTO” Bài tiểu luận gồm phần: I Đối tượng phạị̣m vi điều chỉnh hiệp địị̣nh AI Hồn cảnh đời hiệp địị̣nh BI Tóm tắt nội dung hiệp địị̣nh IV Ngoạị̣i lệ thỏỏ̉a thuận liên quan đếế́n thành viên hiệp địị̣nh V Tính tương thích pháp luật Việt Nam so với hiệp địị̣nh Và chúng em xin cảm ơn Trần Ngọc Diệp-giảng viên môn Luật thương mạị̣i quốc tếế́, tận tình giúp chúng em thực đề tài Nội dung I Đối tượng điều chỉnh phạm vi điều chỉnh hiệp định Đối tượng áp dụng hiệp định Theo Biện pháp tự vệ áp dụng hàng hố, khơng áp dụng dịị̣ch vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ Mỗi nước nhập thành viên WTO có quyền áp dụng biện pháp tự vệ, áp dụng họ phải bảo đảm tuân theo quy địị̣nh WTO (về điều kiện, thủ tục, cách thức áp dụng biện pháp tự vệ) Doanh nghiệp cần ý đếế́n cơng cụ để yêu cầu Chính phủ sử dụng nhằm bảo vệ lợi ích trước hàng hố nhập nước ngồi cần thiếế́t Một nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ sau tiếế́n hành điều tra chứng minh tồn tạị̣i đồng thời điều kiện sau: Hàng hoá liên quan nhập tăng đột biếế́n số lượng; tuyệt đối tương đối so với sản xuất nước Ngành sản xuất sản phẩm tương tự cạị̣nh tranh trực tiếế́p với hàng hố bịị̣ thiệt hạị̣i đe dọa thiệt hạị̣i nghiêm trọng; Có mối quan hệ nhân tượng nhập tăng đột biếế́n thiệt hạị̣i đe doạị̣ thiệt hạị̣i nói Các biện pháp tự vệ áp dụng sản phẩm nhập nguồn gốc sản phẩm Hiệp định điều chỉnh đối tượng hoàn cảnh Hiệp định điều chỉnh cáá́c trường hợp hoàn cảnh: a Sau điều tra quan có thẩm quyền tiến hành: Các biện pháp tự vệ áp dụng sau điều tra quan có thẩm quyền tiếế́n hành theo thủ tục cơng bố trước Mặc dù Hiệp địị̣nh khơng có u cầu thủ tục chi tiếế́t, u cầu thơng báo cơng khai hợp lý điều tra bên quan tâm (nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà sản xuất, v.v.) có hội trình bày quan điểm phản hồi quan điểm người khác Trong số chủ đề mà quan điểm tìm kiếế́m liệu biện pháp tự vệ có phù hợp với lợi ích cộng đồng hay khơng Các quan có liên quan có nghĩa vụ cơng bố báo cáo trình bày giải thích phát họ tất vấn đề liên quan, bao gồm minh chứng mức độ liên quan yếế́u tố kiểm tra Thỏỏ̉a thuận bao gồm quy tắc cụ thể việc xử lý thông tin bí mật bối cảnh điều tra b Có sở thực tế để xác định thương tích nghiêm trọng mối đe dọa chúng Hiệp địị̣nh địị̣nh nghĩa “thương tích nghiêm trọng” suy giảm đáng kể vịị̣ thếế́ ngành sản xuất nước “Đe dọa gây thương tích nghiêm trọng” mối đe dọa xảy cách rõ ràng thể qua kiện không dựa cáo buộc, phỏỏ̉ng đoán khả từ xa Một “ngành công nghiệp nước” địị̣nh nghĩa nhà sản xuất tổng thể thứ tương tự sản phẩm cạị̣nh tranh trực tiếế́p hoạị̣t động lãnh thổ thành viên, nhà sản xuất người lạị̣i chiếế́m tỷ trọng lớn tổng sản lượng nội địị̣a sản phẩm Để xác địị̣nh xem có thương tích nghiêm trọng đe dọa hay không, quan điều tra phải đánh giá tất yếế́u tố liên quan có ảnh hưởng đếế́n điều kiện ngành khơng quy cho hàng nhập bịị̣ thương yếế́u tố khác gây Các yếế́u tố phải phân tích tỷ lệ tuyệt đối tương đối số lượng gia tăng nhập khẩu, thịị̣ phần nhập tăng lên, thay đổi mức độ bán hàng, sản xuất, suất, sử dụng công suất, lãi lỗ việc làm người nước ngành công nghiệp Phạm vi điều chỉnh hiệp định a Thời hạn hiệp định điều chỉnh Các biện pháp tự vệ áp dụng phạị̣m vi cần thiếế́t để khắc phục ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng để tạị̣o điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh , giới hạị̣n địị̣nh Nếế́u biện pháp có hình thức hạị̣n chếế́ số lượng, mức khơng thấp mức nhập thực tếế́ ba năm đạị̣i diện gần nhất, trừ có lý rõ ràng để làm khác Các quy tắc áp dụng cách thức phân bổ cổ phần hạị̣n ngạị̣ch nước cung cấp, bồi thường cho thành viên có hoạị̣t động thương mạị̣i bịị̣ ảnh hưởng tham vấn với thành viên bịị̣ ảnh hưởng Các thời hạị̣n tối đa biện pháp tự vệ bốn năm, trừ mở rộng phù hợp với quy địị̣nh Hiệp địị̣nh Cụ thể, biện pháp gia hạị̣n nếế́u việc tiếế́p tục áp dụng biện pháp nhận thấy cần thiếế́t để ngăn ngừa khắc phục thương tích nghiêm trọng có chứng cho thấy ngành điều chỉnh Thời gian áp dụng ban đầu cộng với gia hạị̣n thường khơng vượt q tám năm Ngồi ra, biện pháp tự vệ áp dụng thời gian dài năm phải tự hóa khoảng thời gian áp dụng Nếế́u biện pháp gia hạị̣n vượt thời gian áp dụng ban đầu, biện pháp khơng thể hạị̣n chếế́ thời kỳ so với kếế́t thúc thời kỳ ban đầu tiếế́p tục tự hóa Bất kỳ biện pháp có thời hạị̣n ba năm phải xem xét lạị̣i vào kỳ Nếế́u phù hợp dựa đánh giá đó, Thành viên áp dụng biện pháp phải rút lạị̣i biện pháp tăng tốc độ tự hóa Trong trường hợp quan trọng, địị̣nh nghĩa trường hợp mà chậm trễ gây thiệt hạị̣i khó sửa chữa, biện pháp tạị̣m thời áp dụng Các biện pháp dạị̣ng tăng thuếế́ trì tối đa 200 ngày Ngoài ra, thời gian áp dụng biện pháp tạị̣m thời phải tính vào tổng thời gian áp dụng biện pháp tự vệ Thỏỏ̉a thuận giới hạị̣n việc áp dụng nhiều lần biện pháp bảo vệ sản phẩm địị̣nh Thông thường, biện pháp tự vệ khơng áp dụng lạị̣i sản phẩm cho đếế́n hếế́t thời hạị̣n với thời hạị̣n biện pháp tự vệ ban đầu, miễn thời gian khơng áp dụng hai năm Tuy nhiên, nếế́u biện pháp tự vệ có thời hạị̣n từ 180 ngày trở xuống, biện pháp tự vệ áp dụng thời gian năm kể từ ngày biện pháp tự vệ ban đầu áp dụng miễn không hai biện pháp tự vệ áp dụng sản phẩm năm năm trước ngày áp dụng biện pháp tự vệ b Đối với Cáá́c nước thành viên pháá́t triển: Các nước thành viên phát triển đối xử đặc biệt khác biệt biện pháp tự vệ Thành viên khác việc áp dụng biện pháp riêng Một biện pháp tự vệ khơng áp dụng hàng hóa nhập với khối lượng thấp từ Thành viên nước phát triển, tức sản phẩm Thành viên phát triển chiếế́m không 3% tổng lượng nhập đối tượng, miễn sản phẩm có xuất xứ từ nước nhập thấp chia sẻ nước phát triển Thành viên không vượt phần trăm nhập Khi áp dụng biện pháp tự vệ, Thành viên nước phát triển gia hạị̣n áp dụng biện pháp tự vệ thêm hai năm ngồi thời gian cho phép thơng thường Ngồi ra, quy tắc áp dụng lạị̣i biện pháp tự vệ sản phẩm địị̣nh nới lỏỏ̉ng cho Thành viên nước phát triển AI Hoàn cảnh đời hiệp định Lý đời: Tổ chức thương mạị̣i thếế́ giới (World Trade Organization -WTO) thức đời vào ngày 01/01/1995 theo Hiệp địị̣nh thành lập tổ chức ký tạị̣i Marakesh ngày 15/04/1994 kếế́t vòng đàm phán Uruquay (1984-1994) thương thảo mậu dịị̣ch toàn cầu Các nước tham gia vòng đàm phán Uruquay lập WTO để thay thếế́ cho GATT (1947) WTO thành lập với nhiệm vụ kếế́ tục tiếế́p tục mở rộng phạị̣m vi điều tiếế́t thương mạị̣i quốc tếế́ GATT khơng cịn tồn tạị̣i quy địị̣nh GATT có điều khoản hành động khẩn cấp WTO kếế́ thừa trì Trước phát triển ngày cáng mạị̣nh mẽ q trình tự hóa thương mạị̣i, WTO nhận thấy tầm quan trọng việc củng cố quy địị̣nh chặt chẽ chếế́ địị̣nh GATT 1947 để làm cho hệ thống thương mạị̣i thếế́ giới dược thơng thống minh bạị̣ch Cùng với số hiệp địị̣nh khác, Hiệp địị̣nh biện pháp tự vệ WTO ban hành nhằm thiếế́t lập lạị̣i giám sát đa phương sở biện pháp tự vệ Đây sở pháp luật quốc tếế́ mà nước thành viên WTO phải tuân thủ thực thi biện pháp tự vệ Hiệp địị̣nh cho phép thành viên WTO áp dụng biện pháp hạị̣n chếế́ nhập tăng đột biếế́n nhập mặt hàng gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước Vai trò hiệp định WTO Hiệp địị̣nh tự vệ thừa nhận khuôn khổ WTO với ý nghĩa hoàn cảnh buộc phải mở cửa thịị̣ trường tự hóa thương mạị̣i theo cam kếế́t WTO, ngành sản xuất có liên quan thành viên gặp khó khăn để thích ứng Do biện pháp tự vệ được coi hình thức “ van an tồn” mà hầu hếế́t nước nhập thành viên WTO mong muốn Hiệp địị̣nh bước đột phá việc hình thành lệnh cấm biện pháp “vùng xám” đưa “điều băn khoăn hồng hơn” hành động tự vệ Hiệp địị̣nh quy địị̣nh thành viên không yêu cầu, áp lực trì hạị̣n chếế́ xuất tự do, thỏỏ̉a thuận phân chia,thịị̣ trường biện pháp tương tự khác việc xuất nhập Bất biện pháp có hiệu lực tạị̣i thời gian thông qua hiệp địị̣nh phải thực phù hợp với hiệp địị̣nh bước loạị̣i bỏỏ̉ vịng năm sau Hiệp địị̣nh WTO có hiệu lực Qua theo dõi tác động biện pháp tự vệ, WTO nhận thấy việc tăng trưởng nhập nước thành viên giảm đáng kể Điều giúp cho công ty, doanh nghiệp cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, khỏỏ̉i thua lỗ bước ổn địị̣nh sản xuất kinh doanh Việc thực biện pháp tự vệ phù hợp với cam kếế́t quốc tếế́ có vai trị lớn thành viên WTO : Biện pháp tự vệ biện pháp công cụ hữu hiệu chống lạị̣i tượng hàng hóa nhập tăng đột biếế́n gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước nước nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngành sản xuất nội địị̣a bối cảnh Việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mạị̣i xem phần quan trọng sách thương mạị̣i quốc tếế́ quốc gia Biện pháp tự vệ thương mạị̣i áp dụng đem lạị̣i hiệu tích cực cho ngành sản xuất nước, giúp ngành khắc phục thiệt hạị̣i gia tăng hàng nhập gây ra, giữ vững bước phát triển ngành sản xuất nước liên quan Hầu hếế́t hàng hóa đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ thương mạị̣i mặt hàng có vai trị quan trọng kinh tếế́ quốc gia BI Tóm tắt nội dung hiệp định Các khía cạnh hiệp định đề cập đến Các nhóm nội dung Hiệp địị̣nh biện pháp tự vệ bao gồm: - Nhóm quy địị̣nh điều kiện phép áp dụng biện pháp tự vệ - Nhóm quy địị̣nh thủ tục điều tra cách thức áp dụng biện pháp tự vệ - Nhóm quy địị̣nh biện pháp bồi thường - Nhóm quy địị̣nh ưu tiên dành cho nước phát triển => Các thành viên xây dựng pháp luật nội địị̣a biện pháp tự vệ có nghĩa vụ tuân thủ nguyên tắc WTO Các vụ kiện, việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ thực tếế́ tiếế́n hành theo pháp luật nội địị̣a nước nhập khẩu, phù hợp với quy địị̣nh liên quan WTO a Điều kiện phép áá́p dụng biện pháá́p tự ̣ vệ Theo quy địị̣nh WTO, nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ sau tiếế́n hành điều tra chứng minh tồn tạị̣i đồng thời điều kiện sau: Thứ nhất: Hàng hóa liên quan nhập tăng đột biếế́n số lượng - Việc tăng đột biếế́n lượng nhập gây thiệt hạị̣i phải tượng mà nước nhập lường trước đưa cam kếế́t khuôn khổ WTO - Cần phải xem xét cam kếế́t riêng lẻ thành viên gia nhập WTO ràng buộc hay bảo lưu liên quan đếế́n biện pháp tự vệ Thứ hai: Sự gia tăng đột biếế́n phải gây thiệt hạị̣i đe dọa gây thiệt hạị̣i đếế́n ngành sản xuất sản phẩm tương tự cạị̣nh tranh trực tiếế́p với hàng hóa - Để xác địị̣nh mức độ thiệt hạị̣i cần xác địị̣nh rõ đối tượng bịị̣ thiệt hạị̣i, tức xác địị̣nh phạị̣m vi “ngành sản xuất nội địị̣a liên quan” Thứ ba: Có mối quan hệ nhân tượng nhập tăng đột biếế́n thiện hạị̣i đe dọa thiệt hạị̣i nói b Thủ tục điều tra cáá́ch thức áá́p dụng biện pháá́p tự ̣ vệ b.1 Thủ tục điều tra áá́p dụng biện pháá́p tự ̣ vệ Hiệp địị̣nh tự vệ đưa quy địị̣nh khung việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Pháp luật thành viên quy địị̣nh cụ thể quy trình Về bản, quy trình điều tra áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm bước sau: Bước 1: Khởi kiện điều tra áp dụng biện pháp tự vệ - Về quyền khởi kiện, theo quy địị̣nh WTO, ngành sản xuất nội địị̣a liên quan bịị̣ thiệt hạị̣i hoạị̣t động nhập hàng hóa đối tượng có quyền khởi kiện Ngành sản xuất nội địị̣a liên quan ngành sản xuất sản phẩm tương tự cạị̣nh tranh trực tiếế́p với sản phẩm nhập bịị̣ điều tra - Sản phẩm tương tự hiểu sản phẩm giống hệt sản phẩm tương đồng tính chất, thành phần, chất lượng mục đích sử dụng cuối - Sản phẩm cạị̣nh tranh trực tiếế́p sản phẩm thay thếế́ sản phẩm nhập bịị̣ điều tra mức độ địị̣nh điều kiện thịị̣ trường nước nhập - Ngành sản xuất nội địị̣a nước nhập nộp đơn kiện ( kèm theo chứng ban đầu) Bước 2: Điều tra sơ - Cơ quan có thẩm quyền quyếế́t địị̣nh khởi xướng điều tra ( từ chối đơn kiện, không điều tra) - Điều tra sơ nhằm xác địị̣nh có hay khơng gia tăng nhập đe dọa gây gây tổn hạị̣i nghiêm trọng Bước 3: Kếế́t luận sơ - Kếế́t luận sơ việc có hay khơng gia tăng nhập đe dọa gây tổn hạị̣i thực tếế́ tổn hạị̣i nghiêm trọng xảy - Trong trường hợp kếế́t luận có, quan có thẩm quyền kèm theo quyếế́t địị̣nh áp dụng biện pháp tạị̣m thời áp dụng thuếế́ nhập Bước 4: Điều tra thức Cơ quan có thẩm quyền tiếế́p tục điều tra Bước 5: Kếế́t luận cuối + Kếế́t luận việc có hay khơng áp dụng biện pháp tự vệ + Nếế́u quyếế́t địị̣nh cuối khẳng địị̣nh có, quan có thẩm quyền ban hành kèm theo Quyếế́t địị̣nh áp dụng biện pháp tự vệ Bước 6: Rà soát lạị̣i biện pháp tự vệ Khi thời gian áp dụng biện pháp tự vệ vượt năm, quan có thẩm quyền tiếế́n hành rà sốt lạị̣i việc áp dụng biện pháp tự vệ, để kếế́t luận có trì, gia hạị̣n, hủy bỏỏ̉ giảm nhẹ mức độ áp dụng biện pháp tự vệ b.2 Cáá́ch thức áá́p dụng biện pháá́p tự ̣ vệ Về nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ - Biện pháp tự vệ phải áp dụng theo cách không phân biệt đối xử xuất xứ hàng hóa nhập liên quan Đây nguyên tắc mà nước áp dụng cần phải tuân thủ triệt để Theo đó, biện pháp tự vệ phải áp dụng cho tất nhà sản xuất, xuất tất nước xuất xuất mặt hàng sang nước nhập - Một biện pháp tự vệ áp dụng hàng nhập từ thành viên thuộc trường hợp “ không đáng kể” Theo quy địị̣nh WTO, nước nhập không tiếế́n hành điều tra không tiếế́p hành áp dụng biện pháp tự vệ nước xuất nước phát triển có lượng nhập sản phẩm liên quan 3% tổng nhập hàng hóa tương tự vào nước nhập ( trường hợp xem có lượng nhập “ khơng đáng kể” bỏỏ̉ qua) Các biện pháp tự vệ quyền áp dụng - Hạị̣n chếế́ lượng nhập (hạị̣n ngạị̣ch): Mức áp dụng không thấp mức độ nhập thực năm đạị̣i diện gần nhất, trừ trường hợp việc áp dụng mức thấp cần thiếế́t WTO quy địị̣nh việc phân chia hạị̣n ngạị̣ch nước xuất vào thịị̣ phần.(Điều 5+6) - Tăng thuếế́ nhập hàng hóa liên quan Về thời gian áp dụng biện pháp tự vệ (điều 7) - Một biện pháp tự vệ khơng áp dụng q năm, tính thời gian áp dụng biện pháp tạị̣m thời phải giảm dần theo địị̣nh kì sau năm áp dụng - Để kéo dài việc áp dụng biện pháp tự vệ, cần phải chứng minh việc tiếế́p tục biện pháp cần thiếế́t để ngăn chặn khắc phục thiệt hạị̣i nghiêm trọng có minh chứng cho thấy ngành sản xuất dần tự điều chỉnh Tổng thời gian ap dụng biện pháp tự vệ ( bao gồm thời gian áp dụng ban đầu thời gian gia hạị̣n) không vượt năm Tuy nhiên nước phát triển Việt Nam không 10 năm c Biện pháá́p bồi thường WTO quy địị̣nh nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ phải bồi thường tổn thất thương mạị̣i cho nhà xuất liên quan ( thường việc nước nhập tự nguyện giảm thuếế́ nhập cho số nhóm hàng hóa khác đếế́n từ nước xuất đó) Nước nhập phải giữ mức bồi thường nghĩa vụ quan trọng khác tương đương với thiệt hạị̣i mà thành viên xuất bịị̣ ảnh hưởng Nếế́u khơng có thỏỏ̉a thuận bồi thường đạị̣t 30 ngày, thành viên xuất bịị̣ ảnh hưởng ngừng thực cam kếế́t thuếế́ nghĩa vụ khác khuôn khổ WTO cách đơn phương thành viên nhập (áp dụng biện pháp “trả đũa”), trừ biện pháp trả đũa bịị̣ phản đối Hội đồng thương mạị̣i hàng hóa Biện pháp trả đũa thường việc rút lạị̣i nghĩa vụ địị̣nh WTO, bao gồm việc rút lạị̣i nhượng thuếế́ quan nước áp dụng biện pháp tự vệ Tuy nhiên, việc trả đũa không thực năm đầu kể từ biện pháp tự vệ áp dụng d Ưu tiên dành cho cáá́c nước pháá́t triển (điều 9) - Hiệp địị̣nh Tự vệ có điều khoản ưu tiên dành cho hàng nhập từ nước phát triển Nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ hàng nhập từ nước phát triển nếế́u hàng nhập từ nước chiếế́m nhiều 3% tổng nhập khẩu; nếế́u hàng nhập từ nước chiếế́m khơng nhiều 3% tổng nhập cộng gộp hàng nhập từ tất nước phát triển thỏỏ̉a mãn điều kiện chiếế́m nhiều 9% tổng nhập - Đối với nước phát triển, thời gian áp dụng biện pháp tự vệ kéo dài thêm năm ( tức tổng thời gian áp dụng bao gồm thời gian ban đầu, thời gian gia hạị̣n thời gian ưu tiên không 10 năm) Hiệp định điều chỉnh quan hệ hiệp định a Đối với nước nhập Biện pháp tự vệ coi hình thức’ van an toan” mà hầu hếế́t nước nhập thành viên WTO mong muốn Giúp bảo vệ sản phẩm hàng hóa nội địị̣a nước nhập khẩu, công cụ để nước nhập điều phối với hàng hóa xuất - nhập Các nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ phải bồi thường tổn thất thương mạị̣i cho nước xuất liên quan ( thường việc nước nhập tự nguyện giảm thuếế́ nhập cho số nhóm hàng hóa khác đếế́n từ nước xuất đó) Nước nhập áp dụng biện pháp tự vệ phải tiếế́n hành thương lượng với nước xuất biện pháp đền bù thương mạị̣i thỏỏ̉a đáng b Đối với nước xuất Việc thương lượng mà khơng đạị̣t thỏỏ̉a thuận nước xuất liên quan dụng biện pháp trả đũa ( thường rút lạị̣i nghĩa vụ địị̣nh WTO- bao gồm việc rút lạị̣i nhưởng thuếế́ quan- tức từ chối giảm thuếế́ theo cam kếế́t WTO- nước áp dụng biện pháp tự vệ Nhưng việc trả đũa không thực năm đầu kể từ biện pháp tự áp dụng Đối với nước phát triển, biện pháp tự vệ không áp dụng hàng nhập họ Tạị̣o cho họ hội cho họ phát triển xuất hàng hóa IV Ngoai lê ̣va thỏa thuâṇ liên quan đến các viên hiêp ̣ đinh Ngoại lệ hiệp định Ngoạị̣i lệ dành cho Cộng đồng chung Châu Âu đề cập Phụ lục Hiệp địị̣nh PHỤ LỤC NHỮNG LOẠI TRỪ NÊU TẠI KHOẢN ĐIỀU 11 Thành viên có liên quan EC/ Nhật Các nước thành viên Tổ chức Thương mạị̣i thếế́ giới (WTO) không áp dụng biện pháp cấm nhập trừ trường hợp hàng hóa ảnh hưởng nghiêm trọng đếế́n an ninh, quốc phịng đời sống người Việt Nam có tham gia hiệp định khơng? Việt Nam có tham gia hiệp địị̣nh Việt Nam tham gia tổ chức thương mạị̣i thếế́ giới WTO (7/11/2006) Tiền thân WTO GATT đề biện pháp khẩn cấp việc nhập số sản phẩm địị̣nh để bảo vệ sản xuất nội địị̣a Trên sở đó, WTO mở nhiều điều khoản liên quan đếế́n biện pháp tự vệ Thực tiễn thương mạị̣i Việt Nam năm qua chứng minh nhu cầu áp dụng biện pháp tự vệ trường hợp cần thiếế́t trước nhập siêu ạị̣t tràn lan nhiều mặt hàng ngoạị̣i vào thịị̣ trường nội địị̣a Việt Nam thức áp dụng biện pháp tự vệ kể từ có Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hố nước ngồi vào Việt Nam ViêṭNam co thực hiêṇ các cam kết va lô t ̣ rình thực hiêṇ cam kết cua ViêṭNam Tuân thủ quy địị̣nh WTO, phap luâṭcho phep doanh nghiệp cá nhân nước quyền xuất nhập hàng hóa người Việt Nam kể từ gia nhập, trừ mặt hàng thuộc danh mục thương mạị̣i nhà nước như: xăng dầu, thuốc điếế́u, xì gà, băng đĩa hình, báo chí số mặt hàng nhạị̣y cảm khác mà ta cho phép sau thời gian chuyển đổi gạị̣o dược phẩm Theo Điêu Luâṭquan ly ngoại thương quy định Điều Nguyên tắc quản lý nhà nước ngoại thương 10 Nhà nước quản lý ngoạị̣i thương theo quy địị̣nh pháp luật Việt Nam điều ước quốc tếế́ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Bảo đảm minh bạị̣ch, cơng khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, thương nhân thuộc thành phần kinh tếế́; thúc đẩy phát triển sản xuất nước xuất khẩu, gắn với quản lý nhập Bảo đảm thực đầy đủ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia hoạị̣t động ngoạị̣i thương theo pháp luật Việt Nam điều ước quốc tếế́ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Quyền xuất khẩu, nhập phân phối sỉ hàng hóa: Được phép xuất nhập hàng hóa quy địị̣nh tạị̣i Biểu Thuếế́ Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa (Trừ hàng hóa chưa cho phép xuất nhập xuất nhập theo lộ trình tạị̣i Quyếế́t địị̣nh 10 / 2007/QĐ-BTM) Việt Nam có bảo lưu quyền gìì̀ hiệp định hay khơng? Hay Việt Nam tuân thủ toàn bộ? Trường hợp Việt Nam, khơng có ràng buộc hay bảo lưu lớn biện pháp tự vệ này, việc áp dụng biện pháp tự vệ Việt Nam hàng hóa nước ngồi tn thủ đầy đủ quy địị̣nh WTO vấn đề Việc tăng đột biếế́n lượng nhập gây thiệt hạị̣i phải tượng mà nước nhập lường trước đưa cam kếế́t khuôn khổ WTO Song song với điều kiện chung, số nước gia nhập WTO phải đưa cam kếế́t riêng liên quan đếế́n biện pháp tự vệ Trường hợp Việt Nam, khơng có ràng buộc hay bảo lưu biện pháp tự vệ này, việc áp dụng biện pháp tự vệ Việt Nam hàng hóa nước ngồi, nếế́u có, tuân thủ đầy đủ quy địị̣nh WTO vấn đề Qua rà soát thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tếế́ Việt Nam, thấy điều khoản mà Việt Nam lựa chọn bảo lưu nhiều điều khoản quy địị̣nh giải quyếế́t tranh chấp bắt buộc trọng tài, án hay hồ giải khơng có bảo lưu điều khoản biện pháp tự vệ V Tính tương thích pháá́p luật Việt Nam so với hiệp định tự ̣ vệ AS Hiện nay, tính tương tích pháp luật Việt Nam so với hiệp địị̣nh tự vệ AS quy địị̣nh tạị̣i: Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam (Pháp lệnh tự vệ) Năm 2016, Quốc hội ban hành Luật thuếế́ xuất khẩu, nhập Luật thuếế́ xuất khẩu, nhập kếế́ thừa nhiều nội dung Pháp lệnh tự vệ Trong điều kiện hội nhập thếế́ giới, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ sản xuất hàng hóa nước, ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý ngoạị̣i thương (Luật QLNT 2017) Ngày 15/01/2018, Chính Phủ ban hành Nghịị̣ địị̣nh số 10/2018/NĐ-CP quy địị̣nh chi tiếế́t số điều Luật Quản lý ngoạị̣i thương biện pháp phòng vệ thương mạị̣i (Nghịị̣ địị̣nh số 10/2018); 11 Ngày 29/11/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy địị̣nh chi tiếế́t số nội dung biện pháp phòng vệ thương mạị̣i (Thơng tư số 37/2019) Nhìn chung, văn pháp luật hành biện pháp tự vệ quy địị̣nh đầy đủ nội dung, điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ, điều tra, nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ… Về bản, quy địị̣nh đáp ứng yêu cầu bảo vệ thịị̣ trường sản xuất tiêu dùng nước Tuy nhiên, văn pháp luật Việt Nam số hạị̣n chếế́ sau: Biện pháp tự vệ tạm thời Khoản Điều 95 Luật QLNT 2017 quy địị̣nh, Bộ trưởng Bộ Công thương (BCT) quyếế́t định BPTV tạị̣m thời dựa vao kếế́t luận sơ quan điều tra (CQĐT) “trước kết thúc điều tra, xét thấy việc chậm thi hanh BPTV gây thiệt hại nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nganh sản xuất nước va thiệt hại khó khắc phục sau Thời hạn áp dụng BPTV tạm thời không 200 kể từ bắt đầu áp dụng BPTV tạm thời” Về bản, nội dung tuân thủ kếế́ thừa quy địị̣nh tạị̣i Điều Hiệp địị̣nh tự vệ (Agreement on Safeguards, - Hiệp địị̣nh AS) Tuy nhiên, Hiệp địị̣nh AS WTO pháp luật Việt Nam chưa xác địị̣nh rõ BPTV tạị̣m thời gia hạị̣n hay không? Điều dẫn đếế́n cách hiểu áp dụng pháp luật không thống thực tếế́ Mặc dù Điều 96 Luật QLNT 2017 có đề cập đếế́n việc gia hạị̣n BPTV, khẳng địị̣nh rằng, việc gia hạị̣n áp dụng cho toàn BPTV bao gồm BPTV tạị̣m thời lý sau: i) Khoản Điều 96 Luật QLNT 2017 có quy địị̣nh rà soát kỳ rà soát cuối kỳ nên quy địị̣nh áp dụng có kếế́t luận quan có thẩm quyền tiếế́n hành áp dụng BPTV thức Do vậy, quy địị̣nh áp dụng cho quy địị̣nh BPTV tạị̣m thời Khoản Điều 96 Luật QLNT 2017 quy địị̣nh việc rà soát phạị̣m vi hàng hóa bịị̣ áp dụng BPTV thực nhà nhập hàng hóa bịị̣ áp dụng BPTV vệ yêu cầu Cơ quan điều tra thực rà sốt phạị̣m vi hàng hóa bịị̣ áp dụng BPTV Trong nội dung quy địị̣nh bàn đếế́n việc chủ động gia hạị̣n thời gian áp dụng BPTV tạị̣m thời từ quan có thẩm quyền q trình thực hoạị̣t động nhằm thực tốt nhiệm vụ giao Vì vậy, trường hợp khơng có u cầu rà sốt từ nhà nhập hàng hóa bịị̣ áp dụng BPTV nếế́u quan có thẩm quyền thấy cần thiếế́t phải gia hạị̣n áp dụng quy địị̣nh tạị̣i khoản Điều 96 Luật QLNT 2017 ii) Từ phân tích trên, cho rằng, nội dung Điều 96 Luật QLNT 2017 chưa thể giải quyếế́t giải quyếế́t bất cập việc khơng có quy địị̣nh rõ ràng việc có hay khơng có gia hạị̣n thời gian áp dụng BPTV tạị̣m thời Luật QLNT 2017 Các biện pháp tự vệ khác Điều 91 Luật QLNT 2017 quy địị̣nh biện pháp tự vệ bao gồm: a) Áp dụng thuếế́ tự vệ; 12 b) Áp dụng hạị̣n ngạị̣ch nhập khẩu; c) Áp dụng hạị̣n ngạị̣ch thuếế́ quan; d) Cấp giấy phép nhập khẩu; đ) Các biện pháp tự vệ khác Quy địị̣nh điểm đ chưa phù hợp với quy địị̣nh WTO Hiệp địị̣nh thương mạị̣i mà Việt Nam tham gia Cụ thể là: Theo WTO, “nguyên tắc minh bạch hố u cầu nước phải cơng khai, minh bạch loại thủ tục, sách quy định để nước thành viên biết rõ ràng cụ thể loại bỏ tình trạng mập mờ quy định thủ tục”[4] Việc điểm đ quy địị̣nh “các biện pháp tự vệ khác” mà khơng rõ biện pháp khơng với u cầu nguyên tắc minh bạị̣ch hóa Điều trái với mục tiêu cốt lõi WTO Trong Hiệp địị̣nh thương mạị̣i mà Việt Nam tham gia, khơng có Hiệp địị̣nh để ngỏỏ̉ BPTV áp dụng “các biện pháp khác” Việc bồi thường áp dụng biện pháp tự vệ Quốc gia nhập áp dụng BPTV nhằm tạị̣o điều kiện cho ngành sản xuất nước có thời gian tự điều chỉnh để đủ sức cạị̣nh tranh với hàng hóa nhập Vì vậy, việc áp dụng BPTV gây ảnh hưởng địị̣nh bên liên quan Trong số trường hợp, nước nhập phải tiếế́n hành việc bồi thường áp dụng biện pháp Điều 98 Luật QLNT 2017 quy định: “1 Việc bồi thường va mức độ bồi thường thiệt hạị̣i áp dụng BPTV thực theo quy định pháp luật Việt Nam, điều ước qc tếế́ ma nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam la viên Việc bồi thường va mức độ bồi thường thiệt hạị̣i xác định sở kếế́t tham vấn bên liên quan Bộ Công Thương chủ tri, phơi hợp với Bộ, quan ngang Bộ có liên quan xây dựng phương án bồi thường trinh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tiếế́n hanh tham vấn với bên bị thiệt hạị̣i áp dụng BPTV” Quy địị̣nh mang tính địị̣nh hướng cho việc bồi thường áp dụng BPTV Việt Nam Để thực quy dịị̣nh thực tếế́ cần phải có văn hướng dẫn thi hành Tuy nhiên, cho đếế́n nay, quan có thẩm quyền chưa ban hành văn hướng dẫn quy địị̣nh Đây hạị̣n chếế́ pháp luật Việt Nam BPTV cần sớm khắc phục So sánh quy định diễn tiến không lường trước được, với điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ theo pháp luật Việt Nam Điều 92 Luật Quản lý ngoạị̣i thương (QLNT) năm 2017 quy địị̣nh điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ Theo quy địị̣nh này, biện pháp tự vệ áp dụng hàng hóa nhập có đủ điều kiện: (a) Nhập mức khối lượng số lượng hàng hóa nhập gia tăng cách tuyệt đối tương đối so với khối lượng số lượng hàng hóa tương tự sản xuất nước; (b) Ngành sản xuất nước bịị̣ thiệt hạị̣i nghiêm trọng bịị̣ đe dọa gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng; (c) Việc gia tăng khối lượng số lượng hàng hóa nhập quy địị̣nh tạị̣i điểm a khoản 13 nguyên nhân gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng ngành sản xuất nước Khi so sánh quy địị̣nh điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ theo quy địị̣nh Pháp lệnh Tự vệ năm 2002 Luật QTNT năm 2017, ta thấy có khác biệt quy địị̣nh đánh giá yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước” việc xác địị̣nh điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ Hiện nay, Việt Nam chưa có văn hướng dẫn chi tiếế́t việc đánh giá yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước được” điều tra kếế́t luận điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ Do vậy, quan điều tra nghĩa vụ phải xem xét, đánh giá nội dung liên quan đếế́n việc xác địị̣nh có yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước được” điều tra kếế́t luận việc áp dụng biện pháp tự vệ đảm bảo điều kiện đánh giá theo quy địị̣nh chưa Trước đó, quy địị̣nh đánh giá yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước được”trong điều tra tự vệ hàng hóa nhập vào Việt Nam cụ thể hóa tạị̣i Điều Pháp lệnh Tự vệ năm 2002 sau: Các biện pháp tự vệ áp dụng hàng hố nhập có đủ điều kiện sau đây: (1) Khối lượng, số lượng trịị̣ giá hàng hoá nhập gia tăng đột biến cách tuyệt đối tương đối so với khối lượng, số lượng trịị̣ giá hàng hoá tương tự hàng hoá cạị̣nh tranh trực tiếế́p sản xuất nước; (2) Việc gia tăng khối lượng, số lượng trịị̣ giá hàng hoá nhập quy địị̣nh tạị̣i khoản Điều gây đe doạị̣ gây thiệt hạị̣i nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hoá tương tự hàng hoá cạị̣nh tranh trực tiếế́p nước Hoặc theo Điều XIX, Hiệp địị̣nh GATT 1994 Hiệp địị̣nh Tự vệ Phụ lục 1A Hiệp địị̣nh WTO (sau gọi Hiệp địị̣nh Tự vệ)…; Trong trường hợp cần thiếế́t nhất, … nếế́u Bên phải chịị̣u hậu từ thay đổi khơng thể dự đốn trước tác động từ việc thực nghĩa vụ cam kếế́t Hiệp địị̣nh này, gia tăng số lượng hàng hoá xuất xứ nhập từ Bên kia, mức tuyệt đối có liên quan đếế́n sản xuất nội địị̣a, điều kiện gây có nguy gây tổn thương nghiêm trọng công nghiệp nội địị̣a Bên sản xuất hàng hoá tương tự cạị̣nh tranh trực tiếế́p Như vậy, quy địị̣nh đánh giá yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước được” cụ thể hóa với cụm từ “đột biếế́n” Điều Pháp lệnh Tự vệ năm 2002 cụm từ “khơng thể dự đốn trước” không Luật QLNT năm 2017 kếế́ thừa trì Cho đếế́n nay, Việt Nam chưa bịị̣ khởi kiện đếế́n Cơ quan giải quyếế́t tranh chấp WTO liên quan đếế́n biện pháp tự vệ thương mạị̣i áp dụng, nhiên, trường hợp này, khả Việt Nam trở thành nguyên đơn hay bịị̣ đơn tương lai lớn Do đàm phán để trở thành thành viên WTO vào năm 2007, Việt Nam không đưa bao lưu nao đôi vơi cac Hiêpị̣ định cua WTO, vậy, quy định pháp luật vê tư vê ị̣ cua ViêṭNam gân tiếp thu toan bô ị̣các điêu khoan GATT 1994 AS, thỏỏ̉a thuận phải thực việc đánh giá yếế́u tố “diễn tiếế́n không lường trước được” điều tra kếế́t luận điều kiện thỏỏ̉a mãn cho phép áp dụng biện pháp tự vệ Do đó, việc đánh giá lạị̣i quy địị̣nh pháp luật hành điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ việc làm cần thiếế́t 14 Kếá́t luận Biện pháp tự vệ biện pháp phòng vệ thương mạị̣i (tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp) quốc gia áp dụng nhằm bảo vệ sản xuất nước trước q trình tồn cầu hóa kinh tếế́ Trong đó, nếế́u biện pháp chống bán phá giá (BPCBPG) biện pháp chống trợ cấp (BPCTC) áp dụng hành vi cạị̣nh tranh khơng lành mạị̣nh nhằm mục đích chiếế́m lĩnh thịị̣ phần nước nhập khẩu, biện pháp tự vệ (BPTV) sử dụng để áp dụng cho trường hợp hàng hóa trợ cấp nhập gây thiệt hạị̣i đáng kể đe dọa gây thiệt hạị̣i đáng kể ngành sản xuất nước ngăn cản hình thành ngành sản xuất nước Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày sâu rộng vào FTA, biện pháp phòng vệ thương mạị̣i (PVTM) (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) có ý nghĩa quan trọng kinh tếế́ doanh nghiệp Đây công cụ hợp pháp, hiệu hỗ trợ ngành sản xuất nước phải cạị̣nh tranh với gia tăng hàng nhập hàng nhập phá giá, trợ cấp Một lần nữa, nhóm chúng em xin trân thành cảm ơn cô Trần Ngọc Diệp hỗ trợ nhóm chúng em hồn thành thảo luận 15 Tài liệu tham khảo: https://chongbanphagia.vn/Modules/News/Uploaded/38/2019060713525793agree ment-on-safeguards.pdf https://www.tailieudaihoc.com/3doc/1431748.html https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong2017-322219.aspx https://luatduonggia.vn/qua-trinh-hinh-thanh-hiep-dinh-tu-ve-cua-wto/ Giáo trình Luật thương mạị̣i quốc tếế́ (Đạị̣i học Thương Mạị̣i) https://trungtamwto.vn/chuyen-de/262-hiep-dinh-ve-cac-bien-phap-tu-ve Tạị̣p chí tài https://chongbanphagia.vn/vai-tro-cua-cac-chinh-sach-phong-ve-thuong-maidoi-voi-doanh-nghiep-n21965.html https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeint.htm 16 ... Chính mục tiêu đó, WTO ban hành hiệp địị̣nh tự vệ AS Nhận thấy tầm quan trọng Hiệp địị̣nh tự vệ AS, nhóm em thực đề tài: ? ?Tìm hiểu Hiệp địị̣nh tự vệ (AS) khuôn khổ WTO? ?? Bài tiểu luận gồm phần: I... Lý đời: Vai trò hiệp định WTO III Tóm tắt nội dung hiệp định Các khía cạnh hiệp định đề cập đến Hiệp định điều chỉnh quan hệ hiệp định IV Ngoai lê v ̣ a thỏa... xuất hàng hoá tương tự hàng hoá cạị̣nh tranh trực tiếế́p nước Hoặc theo Điều XIX, Hiệp địị̣nh GATT 1994 Hiệp địị̣nh Tự vệ Phụ lục 1A Hiệp địị̣nh WTO (sau gọi Hiệp địị̣nh Tự vệ) …; Trong trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN TMU đề tài tìm hiểu về hiệp định tự vệ (AS) trong khuôn khổ WTO , THẢO LUẬN TMU đề tài tìm hiểu về hiệp định tự vệ (AS) trong khuôn khổ WTO