0

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP và ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn EXPERTIS

66 2 0
  • PHƯƠNG PHÁP THU THẬP và ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn EXPERTIS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN EXPERTIS Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Sinh viên thực hiện: Trần Gia Hân Lớp: KN007 MSSV: 31171021211 Niên khóa: 2017-2021 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng năm 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020 Ký tên Nguyễn Thị Thu Nguyệt XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020 Giám đốc Kiểm toán Lê Phạm Hạnh Nguyên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, với niềm vinh hạnh lòng biết ơn sâu sắc mình, tơi xin chân thành cảm ơn Qúy Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói chung Thầy Cơ Khoa Kế tốn nói riêng giảng dạy truyền đạt cho kiến thức kỹ bổ ích trình học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn - Cơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ hỗ trợ nhiều để tơi hồn thành tốt luận Tơi tin trải nghiệm mơi trường cơng việc thực tiễn cịn nhiều bỡ ngỡ, lời góp ý Thu Nguyệt vơ q báu để tơi hồn thiện vốn kiến thức Đồng thời, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc, Anh Chị Kiểm toán viên, Trợ lý kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học hỏi tiếp cận thực tế để tơi hồn thành tốt q trình thực tập đơn vị Cuối cùng, tơi xin kính chúc Q Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Q Anh Chị làm việc Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis dồi sức khỏe, thành công công việc sống Tôi xin chân thành cảm ơn! Trân trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020 Sinh viên thực Trần Gia Hân CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1: Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis Bảng 2.2: Tổng hợp kiểm tra chứng từ việc khóa sổ nghiệp vụ thu tiền trước sau ngày kết thúc niên độ năm 2020 công ty TNHH Việt Hàn Bảng 2.3: Tổng hợp kiểm tra chứng từ việc khóa sổ nghiệp vụ chi tiền trước sau ngày kết thúc niên độ năm 2020 công ty TNHH Việt Hàn Bảng 2.4: Ước tính lại đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khoản mục tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ ngày 31/12/2020 công ty TNHH Việt Hàn Bảng 2.5: Phân tích số dư tiền cuối kỳ năm 2020 công ty TNHH Traval Vai MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN……………………………………………………… 1.1 Tổng quan kiểm tốn Báo cáo tài chính……………………………………… 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn Báo cáo tài chính……………………………………… 1.1.2 Mục tiêu kiểm tốn Báo cáo tài chính……………………………………… 1.1.3 Ngun tắc kiểm tốn Báo cáo tài chính…………………………… 1.1.3.1 Tuân thủ pháp luật nhà nước……………………………………………… 1.1.3.2 Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp…………………………………… 1.1.3.3 Tuân thủ chuẩn mực chun mơn………………………………………………… 1.1.4 Quy trình kiểm tốn Báo cáo tài chính…………………………………………… 1.1.4.1 Lập kế hoạch kiểm tốn………………………………………………………… 1.1.4.2 Thực kế hoạch kiểm toán……………………………………………… 1.1.4.3 Tổng hợp, kết luận hình thành ý kiến kiểm tốn……………………… 1.2 Tổng quan chứng kiểm toán…………………………………………… 1.2.1 Khái niệm chứng kiểm tốn……………………………………………… 1.2.2 Vai trị chứng kiểm toán………………………………………………… 1.2.3 Phân loại chứng kiểm toán……………………………………………… 1.2.3.1 Căn vào nguồn gốc hình thành……………………………………………… 1.2.3.2 Căn vào loại hình chứng……………………………………………… 1.2.3.3 Căn vào tính thuyết phục chứng………………………………… 1.2.3.4 Các chứng kiểm toán đặc biệt……………………………………………… 1.3 Các phương pháp thu thập chứng kiểm toán…………………………………… 1.3.1 Kiểm tra…………………………………………………………………………… 1.3.1.1 Kiểm tra vật chất…………………………………………………………………… 1.3.1.2 Kiểm tra tài liệu…………………………………………………………………… 1.3.2 Quan sát…………………………………………………………………………… 1.3.3 Xác nhận từ bên ngồi…………………………………………………………… 1.3.4 Tính tốn lại……………………………………………………………………… 1.3.5 Thực lại……………………………………………………………………… 1.3.6 Thủ tục phân tích………………………………………………………………… 1.3.7 Phỏng vấn……………………………………………………………………… 1.4 Các tiêu chí đánh giá chứng kiểm tốn………………………………………… 1.4.1 Thích hợp……………………………………………………………………… 1.4.2 Đầy đủ………………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN EXPERTIS VÀ THỰC TẾ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY EXPERTIS 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis…………………… 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển……………………………………………… 2.1.2 Mục tiêu, nguyên tắc phương hướng hoạt động công ty 2.1.3 Các dịch vụ kinh doanh mà công ty cung cấp 2.2 Phương pháp thu thập thực tế đánh giá chứng kiểm tốn cơng ty Expertis 2.2.1 Kiểm tra…………………………………………………………………………… 2.2.1.1 Kiểm tra vật chất…………………………………………………………………… 2.2.1.2 Kiểm tra tài liệu…………………………………………………………………… 2.2.2 Quan sát…………………………………………………………………………… 2.2.3 Xác nhận từ bên ngồi……………………………………………………………… 2.2.4 Tính tốn lại………………………………………………………………………… 2.2.5 Thực lại………………………………………………………………………… 2.2.6 Thủ tục phân tích…………………………………………………………………… 2.2.7 Điều tra - Phỏng vấn……………………………………………………………… CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẰNG CHỨNG KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY EXPERTIS 3.1 Ưu điểm phương pháp thu thập chứng kiểm tốn cơng ty Expertis 3.2 Nhược điểm giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng chứng kiểm toán 3.2.1 Kiểm tra………………………………………………………………………… 3.2.1.1 Kiểm tra vật chất………………………………………………………………… 3.2.1.2 Kiểm tra tài liệu……………………………………………………………………… 3.2.2 Quan sát…………………………………………………………………………… 3.2.3 Xác nhận từ bên ngồi……………………………………………………………… 3.2.4 Tính tốn lại………………………………………………………………………… 3.2.5 Thực lại………………………………………………………………………… 3.2.6 Thủ tục phân tích…………………………………………………………………… 3.2.7 Điều tra - Phỏng vấn……………………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong điều kiện tồn cầu hóa nay, kinh tế thị trường ngày đa dạng hóa hình thức sở hữu, thành phần kinh tế đóng vai trị quan trọng q trình phát triển quốc gia giới Chính vậy, thơng tin tài doanh nghiệp khơng để báo cáo cho quan quản lý nhà nước để kiểm tra xét duyệt mà thông tin cần cho nhiều người, nhiều đối tượng quan tâm khai thác sử dụng cho định kinh tế Tuy thông tin sử dụng với nhiều mục đích khác tất đối tượng sử dụng có chung nguyện vọng có thơng tin có độ xác cao, tin cậy trung thực Nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế theo chế thị trường nay, hoạt động kiểm toán độc lập đời trở thành phận quan trọng thiếu đời sống hoạt động kinh tế Kiểm toán độc lập cung cấp cho người sử dụng kết kiểm tốn hiểu biết thơng tin tài mà họ cung cấp liệu chúng có lập sở nguyên tắc chuẩn mực theo qui định hay không thông tin có trung thực hợp lý hay khơng Dựa vào kết kiểm toán, người sử dụng báo cáo tài kiểm tốn có thơng tin khách quan, xác; theo đánh giá cách đắn tình hình tài kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, làm sở cho định kinh tế Bên cạnh mục tiêu đưa ý kiến báo cáo tài chính, kiểm tốn viên, thơng qua q trình kiểm tốn, cịn đưa kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Và điều khơng thể phủ nhận rằng, để đạt mục tiêu kiểm tốn trên, kiểm tốn có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào chứng kiểm toán Dựa vào chứng thu thập q trình kiểm tốn, KTV đưa nhận xét kết luận hợp lý, làm vững để đưa ý kiến báo cáo tài doanh nghiệp kiểm tốn Bên cạnh đó, chứng kiểm tốn cịn sở để giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động KTV q trình thực kiểm tốn Chính vậy, việc đảm bảo nâng cao chất lượng chứng kiểm toán điều cần thiết cần quan tâm nhiều tương lai Việc thu thập chứng có độ tin cậy,cao phụ thuộc nhiều vào lực chuyên môn kinh nghiệm làm việc KTV, việc lựa chọn phương pháp thu thập chứng trình kiểm tốn Các phương pháp thu thập chứng kiểm toán áp dụng một,cách linh hoạt hiệu giúp KTV thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để đưa ý kiến phù hợp báo cáo tài kiểm tốn, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian chi phí, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tốn Nhận thấy tầm quan trọng việc thu thập chứng kiểm tốn nên tơi định chọn đề tài “Phương pháp thu thập đánh giá chứng kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis’’ để làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận mình; qua giúp người đọc hiểu việc thu thập chứng kiểm toán lý thuyết thực tiễn ( cụ thể đơn vị Expertis ) II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Giới thiệu thông tin liên quan sở lý thuyết phương pháp thu thập đánh giá chứng kiểm tốn Tìm hiểu thực trạng phương pháp thu thập sở đánh giá chứng kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis Dựa sở lý thuyết đề cập thực trạng công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis phương pháp thu thập đánh giá chứng kiểm toán để đưa nhận xét đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chứng kiểm toán III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu đề tài tất phương pháp thu thập chứng tất khoản mục công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn áp dụng cho khách hàng đơn vị IV CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến phương pháp, thủ tục để thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis Thu thập nghiên cứu tài liệu khách hàng công ty để minh họa cụ thể cho phương pháp thu thập chứng kiểm toán Quan sát thực tế từ anh chị KTV kiểm toán thực tế đơn vị cơng ty khách hàng Trao đổi tìm hiểu kĩ với anh chị KTV để làm rõ vấn đề giải đáp thắc mắc V PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis Phạm vi thời gian: - Thời gian thực đề tài từ tháng 12/2020 đến tháng 03/2021 - Thời gian thu thập số liệu thời gian suốt trình thực đề tài nghiên cứu từ tháng 12/2020 đến tháng 03/2021 VI BỐ CỤC ĐỀ TÀI: Ngoài “Lời mở đầu’’ “Phần kết luận’’ nội dung đề tài khóa luận có bố cục bao gồm ba chương sau: Doanh thu CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẰNG CHỨNG KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY EXPERTIS 3.1 Ưu điểm phương pháp thu thập chứng kiểm tốn cơng ty Expertis Trong q trình thực tập Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis, người viết có hội tiếp cận gần gũi với quy trình kiểm tốn thực tế đơn vị, hội vận dụng phương pháp thu thập chứng kiểm toán vào thực tế Người viết nhận thấy phương pháp thu thập chứng kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis thực hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ quy định chuẩn mực kiểm toán nâng cao tính hữu hiệu kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thực kiểm tốn KTV Trong q trình kiểm tốn Công ty khách hàng, phương pháp áp dụng để thu thập KTV áp dụng cụ thể linh hoạt vận dụng phù hợp với loại quy mô công ty khách hàng, đồng thời dựa vào kinh nghiệm mà KTV đưa ý kiến thích hợp kiểm toán Cụ thể, số ưu điểm phương pháp thu thập chứng Công ty Expertis qua phần trình bày Chương là: Phương pháp thu thập chứng Quan sát Kiểm tra tài liệu Kiểm tra vật chất Xác nhận từ bên ngồi Tính tốn lại Thực lại Phân tích 3.2 Nhược điểm giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng chứng kiểm toán 3.2.1 Kiểm tra 3.2.1.1 Kiểm tra vật chất Thông thường trước tham gia chứng kiến kiểm kê đơn vị kiểm tốn, KTV Cơng ty Expertis thông báo cho khách hàng ngày kiểm kê thời gian kiểm kê Điều thiếu khách quan chân thực việc thơng báo giúp khách hàng xếp trước KTV đến tham gia chứng kiến kiểm kê Thay thơng báo trước thời gian kiểm kê cụ thể với khách hàng, KTV thay việc kiểm kê đột xuất thông báo chung chung, không nêu cụ thể, có nghi ngờ bất thường yêu cầu tái kiểm kê Đối với vài TSCĐ, KTV chứng kiến hữu chúng, không yêu cầu vận hành thử TSCĐ KTV khơng phát TSCĐ có cịn sử dụng hay khơng Hơn nữa, loại hình kinh doanh khách hàng khác nhau, có HTK TSCĐ mà KTV chứng kiến khơng biết tên thực chúng có với danh sách kiểm kê hay không, trường hợp này, KTV nên chuyên gia lĩnh vực sản xuất hay hoạt động để xác thực tên, cơng dụng HTK/TSCĐ Đồng thời, thời gian chi phí kiểm toán yếu tố quan trọng, KTV linh hoạt lựa chọn phương pháp để tối thiểu chi phí thời gian cho kiểm tốn Số lượng kiểm kê HTK/TSCĐ/CCDC khách hàng khác nhau, KTV thường sử dụng phần mềm để chọn mẫu kiểm kê mà bỏ qua rủi ro mà phần mềm nhận biết Thay vậy, KTV nên đọc tất danh mục HTK/TSCĐ/CCDC đơn vị để phát rủi ro tồn danh mục nhiều (danh mục có phát sinh bất thường so với năm trước, chất lượng dễ hư hỏng, mát,…) Từ đó, KTV yêu cầu kiểm kê thêm danh mục để nâng cao chất lượng chứng kiểm toán 3.2.1.2 Kiểm tra tài liệu: Bên cạnh chun mơn kiểm tốn, trước kiểm tốn, Trưởng nhóm kiểm tốn nên nhắc nhở thành viên nhóm chứng từ cần lưu ý để thu thập năm nay, thay đổi hình thức kinh doanh, sản phẩm kinh doanh,… tùy vào tình hình hoạt động Cơng ty khách hàng năm Việc giúp KTV có chứng đầy đủ cho kiểm toán tránh nhiều thời gian thu thập chứng từ khơng cần thiết Lượng chứng từ Công ty khách hàng thường nhiều, thời gian kiểm tốn có hạn, đa số việc chọn mẫu kiểm tra chứng từ thực phần mềm chọn mẫu Bên cạnh việc chọn mẫu phần mềm, KTV nên chọn thêm số mẫu mà phần mềm bỏ qua, việc thực dựa kinh nghiệm xét đốn chun mơn KTV nghi ngờ q trình kiểm tốn Hơn nữa, KTV thường ưu tiên chọn kiểm tra nghiệp vụ có số tiền lớn hơn, điều xảy rủi ro kiểm tốn Cơng ty khách hàng lợi dụng điều để gian lận Hoặc với nghiệp vụ phát sinh, KTV xem qua không chụp/scan lại để làm chứng, điều dẫn rủi ro kiểm toán lớn phải đối chấp cung cấp lại chứng kiểm toán cho bên khác Đồng thời, Cơng ty nên có quy định việc chọn mẫu, dựa phần mềm xét đốn chun mơn KTV giàu kinh nghiệm, từ KTV trẻ thu thập đầy đủ chứng có giá trị cao đảm bảo thời gian kiểm toán, tránh việc thu thập dư thừa, thu thập chứng từ không thực cần thiết 3.2.2 Quan sát Khi KTV công ty Expertis thực việc chứng kiến kiểm kê Công ty khách hàng, hạn chế mặt thời gian nên KTV thường k có đủ thời gian để quan sát tồn HTK/TSCĐ/CCDC mà quan sát vài mẫu bất kỳ, lại việc thực chứng kiến kiểm đếm số lượng Việc quan sát phần lớn HTK/TSCĐ/CCDC đảm bảo hết chất lượng chúng, mã hàng,… Đồng thời, việc chứng kiển kiểm kê, KTV phải thực công việc quan sát yếu tố liên quan phân nhiệm có giao người, đủ số lượng người đảm nhiệm cơng việc vấn, tìm hiểu hay không,… điều KTV thực quan sát quy định số lượng kiểm kê lớn, thời gian hạn chê, với vài yếu tố liên quan (nhân viên hướng dẫn kiểm kê không hợp tác, thời tiết khu vực kiểm kê không thuận lợi,…) nên việc quan sát không thực cách nghiêm túc dễ có rủi ro sai sót Hoặc việc quan sát thời điểm quan sát chuẩn bị đơn vị khách hàng từ trước, KTV hồn tồn bị đánh lừa Vì vậy, KTV nên kết hợp chứng khác để thể tính đầy đủ chứng Vì vậy, Cơng ty Expertis hỗ trợ thêm nhân cho kiểm kê để lượng công việc người khơng q lớn, q trình quan sát tổng thể chi tiết chặt chẽ Ngoài ra, số đơn vị không hợp tác, hay kiểm đếm sai sót, KTV ghé thăm đột xuất đề nghị tái kiểm kê Đồng thời, Công ty Expertis nên phân công lịch kiểm kê cho KTV cách hợp lý để trình chuẩn bị trước thực kiểm kê, KTV khoanh vùng dự đốn trước rủi ro xảy ra, từ có chiến lược phù hợp cho trình kiểm kê quan sát tới Nhờ vậy, KTV đạt chứng có giá trị cao hơn, giải pháp đạt áp dụng cho phương pháp Kiểm tra vật chất phương pháp Quan sát 3.2.3 Xác nhận từ bên Đối với số dư cuối kỳ khơng có phát sinh lớn kỳ, KTV nên chọn mẫu, gửi thư xác nhận khoản dễ xảy rủi ro gian lận hạch toán sai, đặc biệt số dư khoản mục Nợ phải trả, phải thu khoản thường xảy số dư cuối kỳ không Để tránh thời gian cho việc chờ đợi thư hồi âm từ bên thứ ba, làm chậm tiến độ kiểm tốn, KTV nên u cầu Cơng ty khách hàng cung cấp thơng tin sớm để KTV lập kế hoạch, gửi thư xác nhận trước để nhận hồi âm sớm, giúp kiểm tốn hồn thành tiến độ, nâng cao hiệu kiểm toán Đồng thời, gửi Thư xác nhận, KTV nên ghi để theo dõi ngày Thư xác nhận phản hồi, khơng theo dõi, bên thứ ba chậm trễ việc phản hồi Thư xác nhận không phản hồi Thư xác nhận Trong trường hợp này, KTV có ý ghi lại để theo dõi thúc đẩy q trình xác nhận bên thứ ba thay thủ tục khác Từ cho thấy KTV phải đảm bảo việc gửi Thư xác nhận cho Khách hàng tiến độ nhanh tốt đảm bảo thư xác nhận gửi đến nơi cần xác nhận cách đầy đủ nhận hồi âm thay thủ tục khác Trên thực tế, đánh giá rủi ro kiểm tốn thấp, KTV gửi Thư xác nhận số dư khoản nợ khác với ngày kết thúc niên độ, đó, kết hợp với phương pháp Kiểm tra tài liệu, KTV thể tính tốn xác nhận lại số dư cuối kỳ khoản mục Điều giúp KTV linh hoạt việc gửi Thư xác nhận thời gian thực kiểm tốn hạn hẹp 3.2.4 Tính tốn lại Một bất tiện lớn phương pháp tính tốn lại doanh nghiệp có quy mơ mơ, số lượng chi tiết mục cần tính tốn lại nhiều Do đó, KTV phải nhiều thời gian để tính tốn lại tìm hiểu chênh lệch (nếu có) Các KTV cơng ty Expertis thường phải tự tìm hiểu xem cách tính Cơng ty khách hàng để tìm hieru nguyên nhân chênh lệch, từ KTV trao đổi lại với khách hàng cách tính họ chưa phù hợp Phương pháp tính tốn lại thường cung cấp chứng có tính xác cao mặt số học nên cần phải kết hợp phương pháp khác để đảm bảo phù hợp cho chứng kiểm toán Trong trường hợp này, KTV nên xem qua mục cần thực tính toán lại trao đổi với khách hàng cảm thấy có khó hiểu cách tính họ để tiết kiệm thời gian cho q trình tính tốn KTV Sau tính tốn lại bảng số liệu Khách hàng, KTV yêu cầu đơn vị làm theo mẫu bao gồm thông tin cần thiết trình bày cách hợp lý Điều giúp KTV thực tính tốn lại dễ dàng kiểm toán năm sau, giúp tiết kiệm thời gian 3.2.5 Phân tích Phương pháp phân tích áp dụng xun suốt q trình kiểm tốn bao gồm giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tốn, thực kiểm tốn, hình thành ý kiến kiểm tốn Tuy nhiên Cơng ty Expertis, KTV sử dụng phương pháp phân tích để phân tích mối quan hệ thơng tin tài thơng tin phi tài Tuy nhiên, thơng thường, việc phân tích dựa mẫu có sẵn, áp dụng cho hầu hết Khách hàng có khách hàng bỏ qua phương pháp Nhận thấy KTV linh hoạt phương pháp phân tích việc ứng với tình hình hoạt động khác cơng ty khách hàng mà bổ sung thêm phân tích ngồi mẫu có sẵn bỏ qua số phân tích đảm bảo việc phát rủi ro cho q trình kiểm tốn Việc phân tích chia cho thành viên nhóm để việc phân tích nhanh hơn, đồng thời nhiều người phân tích đối tượng tạo đa dạng, phát thêm nhiều vấn đề đơn vị KTV nên kết hợp nhiều hướng phân tích khác để đánh giá tổng quan tình hình cơng ty khách hàng (ví dụ kết hợp phân tích biến động, xu hướng, tỷ số,…) KTV cần chia sẻ kinh nghiệm cho KTV trẻ phân chia quy trình phần hành cụ thể cho thành viên nhóm Điều giúp KTV trẻ tiếp xúc với cơng việc hình thành nên hướng tiếp cận thông tin mới, tiết kiệm nhiều thời gian.Việc giúp KTV đảm bảo hiệu kiểm toán đồng thời tiết kiệm thời gian cho kiểm toán 3.2.6 Phỏng vấn – Thực lại Như trình bày phần trước, phương pháp thực lại Công ty Expertis đánh giá hệ thống KSNB Cơng ty khách hàng Vì vậy, phương pháp kết hợp chặt chẽ với phương pháp vấn Bằng việc vấn, tìm hiểu trao đổi với BGĐ, kế toán trưởng, người phụ trách công việc liên quan,… KTV đồng thời xem xét việc thực khách hàng có vấn hay không Tuy nhiên, câu hỏi vấn thường chuẩn bị từ trước Việc khơng có nhiều rủi ro thiếu sót q trình vấn KTV giàu kinh nghiệm, KTV trẻ, đôi lúc họ phát hiện/nhận diện rủi ro câu trả lời vấn Khách hàng mà bỏ qua, không đào sâu rõ ràng, dễ bị Khách hàng qua mặt Để nâng cao chất lượng vấn kiểm tốn, Cơng ty Expertis hướng dẫn, đào tạo kĩ cho nhân viên kiểm toán câu hỏi phát sinh thêm ngồi câu hỏi có sẵn để họ xử lý tình khó, đạt hiệu cao trình thu thập chứng phương pháp vấn Ngoài ra, thực vấn khách hàng, KTV ghi lại câu trả lời khách hàng Tuy nhiên số trường hợp việc ghi chép bị bỏ qua, cộng thêm khối lượng công việc thường lớn nên điều làm KTV nhầm lẫn quên chi tiết quan trọng Hơn nữa, sau ghi chép, thông tin cần lưu trữ cách cẩn thận, dễ tìm để tránh dễ dàng tìm thấy cần, tránh phiền phức hỏi lại khách hàng Nhận thấy vấn đề cần khắc phục để kiểm tốn diễn suôn sẻ tiết kiệm thời gian hơn, nâng cao hiệu cho kiểm toán KẾT LUẬN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis vận dụng phương pháp thu thập đánh giá chứng kiểm toán theo quy định chuẩn mực Kiểm toán hành thực đầy đủ Thời gian thực tập Công ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis giúp tơi học hỏi, trải nghiệm thực tiễn có nhìn rõ ngành nghề kiểm toán hiểu vai trò, tầm quan trọng áp dụng phương pháp thu thập chứng kiểm toán để đạt mục tiêu kiểm tốn Vì thời gian thực tập hạn chế lực tơi chưa đủ để hiểu phán đốn hết tồn kĩ thuật thu thập chứng kiểm tốn nên có sai sót tơi thực luận Tơi mong nhận ý kiến, nhận xét, lời góp ý từ Thầy Cô Anh Chị Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis để viết tốt kiến thức tơi hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam Các giáo trình Kiểm tốn Báo cáo tài trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn chứng kiểm toán Bài viết “Các kỹ thuật kiểm toán BCTC”, tác giả UniTrain PHỤ LỤC I: Mẫu thư xác nhận số dư cuối kỳ tiền gửi ngân hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis 20 Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG Kính gửi : Ngân hàng : Địa : Fax : Kính thưa Quý vị, Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn EXPERTIS thực kiểm tốn Báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Cơng ty ABC Nhằm mục đích kiểm tốn, mong Q vị vui lịng gửi cho kiểm tốn viên thông tin liên quan đến tài khoản Ngân hàng Quý vị (theo mẫu đính kèm), chậm tuần kể từ ngày thư xác nhận, bao gồm: Tên đầy đủ tất tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, kể tài khoản có số dư khơng (0) đầu ngày 01/01/2020 cuối ngày 31/12/2020, lãi suất, ngày đáo hạn giới hạn việc rút tiền (nếu có) Các khoản nợ trực tiếp dạng: thấu chi, nợ vay, v.v… đầu ngày 01/01/2020 cuối ngày 31/12/2020 với chi tiết thông tin ngày nợ, ngày đáo hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức bảo lãnh (nếu có) Các khoản nợ tiềm tàng đầu ngày 01/01/2020 cuối ngày 31/12/2020 (Hối phiếu, Biên nhận ủy thác, Thư tín dụng, Bảo lãnh, v.v…) Các tài khoản khác với ngân hàng đầu ngày 01/01/2020 cuối ngày 31/12/2020 (nếu có): chứng khốn giữ hộ, khoản nhờ thu, tài khoản ủy thác, khoản ký quỹ, khoản cầm cố, v.v… Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp thông tin trực tiếp cho kiểm tốn viên chúng tơi theo địa bên ghi nợ khoản phí vào tài khoản Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn EXPERTIS Địa Người nhận Điện thoại Lưu ý: Tất xác nhận qua fax phải có chính/ xác nhận gốc gửi theo sau Xin cảm ơn hợp tác Quý vị Kính thư (Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu) PHỤ LỤC II: Mẫu thư xác nhận số dư cuối kỳ nợ phải thu Công ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Expertis Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ PHẢI THU Kính gửi : Cơng ty : Địa : Điện thoại : Kính thưa Quý vị, Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn EXPERTIS thực kiểm tốn Báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Công ty ABC Để phục vụ mục đích kiểm tốn, xin Q vị vui lịng xác nhận tính đắn thông tin sau liên quan đến khoản nợ Công ty với Công ty Quý vị chậm tuần kể từ ngày thư xác nhận: Số tiền Quý vị phải trả Số tiền Quý vị ứng trước cho Số tiền Công ty chúng tơi cịn phải trả Số tiền Cơng ty ứng trước Các khoản ký quỹ, cầm cố Các khoản nhận ký quỹ, nhận cầm cố Tổng số tiền Quý vị phát sinh giao dịch với :……………………… ……………….…… năm Sau xác nhận phần cuối thư, xin gửi thư xác nhận trực tiếp đến kiểm toán viên theo địa sau: Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn EXPERTIS Địa : Số 10 (234 cũ), Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM (Vào cổng số - Nhà khách Học viện Hành Quốc Gia) Người nhận : Nguyễn Thị Huế – Kiểm tốn viên Điện thoại Nếu khơng đồng ý với số dư nêu trên, xin Quý vị cung cấp đầy đủ chi tiết khác biệt cho kiểm toán viên Lưu ý: Tất xác nhận qua fax phải có chính/ xác nhận gốc gửi đường bưu điện theo sau Xin cảm ơn hợp tác Quý vị Kính thư ... trạng phương pháp thu thập sở đánh giá chứng kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis Dựa sở lý thuyết đề cập thực trạng công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Expertis phương pháp thu thập đánh giá. .. LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN EXPERTIS VÀ THỰC TẾ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG... CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN EXPERTIS VÀ THỰC TẾ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY EXPERTIS 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP và ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn EXPERTIS , PHƯƠNG PHÁP THU THẬP và ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn EXPERTIS

Từ khóa liên quan