0

MẠCH KHUẾCH đại b CHUNG i NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG MẠCH BC ở CHẾ độ một CHIỀU

25 3 0
  • MẠCH KHUẾCH đại b CHUNG i NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG MẠCH BC ở CHẾ độ một CHIỀU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:00

Họ tên: Nguyễn Khánh Toàn Mã lớp TN: 713528 MSSV: 20172855 MẠCH KHUẾCH ĐẠI B CHUNG I NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH BC Ở CHẾ ĐỘ MỘT CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/Zr7KJPaGUokDnrGn6 TRÌNH TỰ THÍ NGHIÊM https://forms.gle/HZhSoBF4vNaSF9tt6 Xác định vị trí khối mạch COMMON BASE/EMITTER kết nối mạch BC hình vẽ Đo điện áp nguồn Va Va = 15V………………………………………………………… Tính giá trị điện áp cực B Q1 Sử dụng giá trị R1,R2 công thức chia áp VB =1.15V ………………………………………………………………… Đo điện áp cực B Q1 VB =1.12V ………………………………………………………………… Đo điện áp Vbe Vbe =0.605V ……………………………………………………… a b Dựa vào kết bạn đo được, tiếp giáp BE có phân cực thuận khơng? Có Khơng Đo điện áp Vbc Vbc =6.21V …………………………… Dựa vào kết bạn đo được, tiếp giáp BC có phân cực ngược khơng? a Có b Khơng Transitor NPN Q1 có phân cực để hoạt động vùng hoạt động khơng? a Có b Khơng 10 Đo điện áp Ve Ve =0.515V …………………………… 11 Tính giá trị dịng điện chiều cực E (Ie) định luật Ohm Ie =0.515 mA …………………………… 12 Đo giá trị điện áp cực C (Vc) Vc =7.33V …………………………… 13 Sự khác điện áp nguồn (Va) điện áp cực C điện áp rơi R4 Tính giá trị điện áp rơi R4 VR4 =7.67 V …………………………… 14 Tính dịng điện chiều qua cực C (Ic) định luật Ohm Ic =0.5 mA …………………………… 15 Dòng điện cực E cực C có khơng? a Có b Khơng 16 Thay đổi phân cực Q1 hình (điện trở cực B R2 thay đổi từ 10kOhm thành 3.3kOhm) Đo điện áp cực C điền giá trị vào Vc =15V …………………………… 17 Đo điện áp Vb điền giá trị vào Vb =0.0000005V …………………………… 18 Đo điện áp Ve điền giá trị vào Ve =0.00000004V …………………………… 19 Với Q1 phân cực hình sau Q1 có hoạt động vùng hoạt động khơng? a Có b Khơng 20 Dựa vào kết đo bạn, transitor hoạt động a Điểm bão hồ b Điểm Q c Điểm cắt dịng 21 Transitor hoạt động điểm cắt dịng xác định mối quan hệ Vb Ve? a Vbe nhỏ 0.6Vdc b Vb thay đổi giá trị c Ve thay đổi giá trị KẾT LUẬN Một mạch phân áp cung cấp điện áp cực B cố định để phân cực cho transitor - Khi transitor hoạt động vùng hoạt động, tiếp giáp BE phân cực thuận tiếp giáp BC phân cực ngược - Dòng điện cực E cực C coi - Đường tải tĩnh mô tả quan hệ dòng điện cực C điện áp Vbc - Điểm Q đường tải tĩnh điểm giao dòng điện cực C (Ic) điện áp Vbc - Điểm giao đường tải tĩnh trục Y điểm bão hoà; điểm giao đường tải tĩnh trục X điểm cắt dòng (điểm 0) CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/XCsZbxvjYaoEWBQEA II NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH BC Ở CHẾ ĐỘ XOAY CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/FP1huCvApMhC1oDs7 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM https://forms.gle/aP7frDCa2wCeXv2t9 Xác định vị trí khối mạch COMMON BASE/EMITTER kết nối mạch BC hình vẽ Đo điện áp nguồn Va tham chiếu tới đất Va =15V …………………………… Đo điện áp cực B Vb =1.12V …………………………… Đo điện áp cực C Vc =7.33V …………………………… Đo điện áp cực E Ve =0.515V …………………………… Dựa vào kết đo, transitor NPN Q1 có phân cực chế độ xoay chiều a Có b Khơng Trong quan sát tín hiệu đầu vào (Vi) kênh osillo, điều chỉnh tín hiệu sóng sin 50mVpp tần số 1kHz Kết nối kênh2 osillo với đầu Q1 (Vo) Đo điện áp đỉnh đỉnh tín hiệu đầu 10 11 12 13 Vo = 5V…………………………… Tín hiệu sin có bị méo hay bị cắt tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu khơng? a Có b Khơng Mối quan hệ pha tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu gì? a Đồng pha b Lệch pha 180 Tính hệ số khuếch đại điện áp Av = 100………………………………………… Nối điện trở R6 với C3 cực C R6=15kOhm 14 Bây giờ, trở kháng đầu cực C điện trở song song R6 (15kOhm) trở kháng cực C 15 Dựa vào giảm điện áp đầu ra, trở kháng đầu Chú ý: Khi điện áp đầu giảm nửa, trở kháng đầu điện trở R6 – điện trở song song với đầu a 7.5kOhm b 15kOhm c 30kOhm 16 Tiến hành chạy cần thiết điều chỉnh lại tín hiệu xoay chiều đầu máy phát tần (Vgen) 50mVpp Tháo kết nối C1 R3 để ngắt kết nối máy phát tần đầu vào mạch BC Vgen tăng, giảm hay giữ nguyên ? a Tăng b Giảm c Giữ nguyên 17 Sự thay đổi Vgen máy phát tần ngắt kết nối khỏi đầu vào CB có phụ thuộc vào tải mạch? a Có b Khơng 18 Tín hiệu đầu vào bị hạ xuống máy phát tần kết nối a Trở kháng vào BC thấp b Trở kháng vào BC cao KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/h1zsUsUZNhYpfgLr5 MẠCH KHUẾCH ĐẠI C CHUNG I NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH CC Ở CHẾ ĐỘ MỘT CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/hAkpKU8NCY8y7r7R9 TRÌNH TỰ THÍ NGHIÊM https://forms.gle/2PRkxCzRtYdutAWn9 Xác định vị trí khối mạch COMMON COLLECTOR kết nối mạch BC Đo điện áp nguồn VA VA =15V ……………… Tính giá trị điện áp cực B Q1 Sử dụng giá trị R1,R2 công thức chia áp VB = VA x =7.5V ……………………… Đo điện áp cực B Q1 VB = 7.17V……………………… Giá trị đo tính điện áp cực B có tương đương? a Có b Khơng Đo điện áp cực C VC = 15V……………………… 7 Đo điện áp cực E VE = 6.55V……………………… Dựa vào kết bạn đo được, tiếp giáp BE có phân cực thuận khơng? a Có b Không Dựa vào kết bạn đo được, tiếp giáp BC có phân cực ngược khơng? a Có b Khơng 10 Transitor Q1 có phân cực khơng? a Có b Khơng 11 Transitor có phân cực để hoạt động vùng hoạt động khơng? a Có b Khơng 12 Tính giá trị dịng điện chiều cực E (Ie) định luật Ohm IE = 0.96V.……………………… 13 Dòng điện cực C gần a Dòng cực E b Dòng cực B 14 Điểm Q xác định điều kiện phân áp chế độ chiều transitor Vc=15V Vb=7.5V Ve=6.9V Xác định Vce từ điện áp Vce = 8.1V 15 Điểm Q điểm giao Ic trục Y Vce trục X Vce=9V Ic=1 mA 16 Điểm cắt dòng điểm Vce(cutoff) Va (điện áp nguồn) Ic 0mA Trong mạch CC, giá trị Vce(cutoff) bao nhiêu? Vce(cutoff)=15V 17 Quan sát đường tải tĩnh Giá trị Ic(sat) bao nhiêu? Ic =2.2mA ……………………… KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/ZGwQrfFey3oUZPxeA II NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH CC Ở CHẾ ĐỘ XOAY CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/6xCYwMom2qbWP7jA6 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM https://forms.gle/Gprxd9SD9KqgbtAG7 Xác định vị trí khối mạch COMMON COLLECTOR kết nối mạch BC hình vẽ Trong mạch CC, điện áp cực C với a Va b Vb c Ve Đo điện áp Vc Vc = 15V Đo điện áp Vb Vb =7.17V …………………………………… Đo điện áp Ve Ve =6.55V …………………………………… Transitor NPN Q1 có phân cực chế độ xoay chiều a Có b Khơng Trong quan sát tín hiệu đầu vào (Vi) kênh osillo, điều chỉnh tín hiệu sóng sin 4Vpp tần số 1kHz cực B Q1 Kết nối kênh2 osillo với đầu Q1 - cực E transior Điện áp đỉnh đỉnh tín hiệu đầu Vo bao nhiêu? Vo = 3.88V…………………………………… 10 Tín hiệu sin có bị méo hay bị cắt tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu khơng? a Có b Khơng 11 Mối quan hệ pha tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu gì? a Đồng pha b Lệch pha 180 12 Tính hệ số khuếch đại điện áp Av = 1…………………………………… 13 Điều chỉnh tín hiệu đầu vào Vi thành 70mVpp Quan sát tín hiệu đầu Vo kênh osillo Tín hiệu đầu Vo =69.5mV … 14 Xoay biến trở R4 đủ vòng Kết nối R4 với C2 đầu nối Điều chỉnh biến trở R4 Vo xác nửa Vi (35mVpp) 15 Khi khơng có can thiếp R4, ngắt kết nối R4 với C2 Đo giá trị R4 R4 =30 Ohm …………………………………… KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/CZNcoSihn31QYjAaA MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT) I HOẠT ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA MẠCH KĐ MẮC E CHUNG Cơ sở lý thyết https://forms.gle/YiUfVeg3U4FoAomG7 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM https://forms.gle/PEHmHncNbuKUQvbW7 Xác định vị trí khối mạch COMMON BASE / EMITTER kết nối mạch chung E (CE) hình Đo điện áp cung cấp (VA) so với đất VA = 15 Vdc (Giá trị 1) Tính điện áp cực B (VB) Q1 1.15 Vdc (Giá trị 2) Đo điện áp cực C (VC) so với đất VC =7.33 Vdc (Giá trị 3) Đo điện áp cực B (VB) so với đất VB = 1.12 Vdc (Recall Value 4) Các giá trị tính tốn đo điện áp cực B có giống khơng? a Có b Khơng VB (tính tốn) = 1.15Vdc (Bước 3, Giá trị 2) VB (đo đạc) = 1.12Vdc (Bước 5, Giá trị 4) Đo điện áp cực E (VE) so với đất VE =0.515 Vdc (Recall Value 5) Các phép đo có chuyển tiếp B-E phân cực thuận khơng? a Có b Không VC = 7.33Vdc (Bước 4, Giá trị 3) VB = 1.12Vdc (Bước 5, Giá trị 4) VE = 0.515Vdc (Bước 7, Giá trị 5) Các phép đo có chuyển tiếp B-C phân cực ngược khơng? a Có b Khơng 10 Bạn kết luận transistor NPN Q1 phân cực không? a Có b Khơng 11 Transistor có hoạt động vùng tích cực (active-region) khơng? a Có b Khơng 12 Tính tốn dịng điện chiều cực E Chú ý: Kết nên tính với đơn vị miliampe VE =0.515 Vdc (Bước 7, Giá trị 5) IE = VE/R5 = 0.515 mA (Giá trị 6) 13 Tính tốn dịng điện chiều cực C Chú ý: Kết nên tính với đơn vị miliampe VA =15 Vdc (Bước 2, Giá trị 1) VC = 7.33 Vdc (Bước 4, Giá trị 3) IC = (VA – VC)/R4 = 0.511mA (Giá trị 7) 14 Dòng điện chiều cực E cực C có khơng? a Có b Không IE = 0.515 mA (Bước 12, Giá trị 6) IC = 0.511 mA (Bước 13, Giá trị 7) 15 Điểm làm việc, Q-point, xác định điều kiện phân cực chiều transistor Sử dụng điện áp đo trước đó, giá trị V CE bao nhiêu? VC = 7.33Vdc (Bước 4, Giá trị 3) VB =1.12 Vdc (Bước 5, Giá trị 4) VE =0.515 Vdc (Bước 7, Giá trị 5) VCE = VC – VE VCE = 6.815 Vdc (Giá trị 8) 16 Điểm làm việc tĩnh (Q-point) nằm đường nối IC trục Y VCE trục X IC = 0.511 mA (Bước 13, Giá trị 7) VCE = 6.815 Vdc (Bước 15, Giá trị 8) 17 Giá trị VCE(cutoff) bao nhiêu? VCE(cutoff) = 15 Vdc (Giá trị 9) 18 Giá trị IC(sat) bao nhiêu? IC(sat) = 0.9mA (Giá trị 10) 19 Transistor có phân cực khơng? a Có b Khơng KẾT LUẬN             Một mạch phân áp cung cấp điện áp chiều không đổi để phân cực cho transistor Dòng điện cực E tổng dòng điện B dịng điện cực C Bởi dịng điện cực B nhỏ, dòng điện cực E cực C Đối với transistor hoạt động vùng tích cực, chuyển tiếp B-E phân cực thuận chuyển tiếp B-C phân cực ngược Đường tải tĩnh chiều biểu diễn quan hệ dòng điện cực C (IC) and điện áp chênh lệch cực C E (VCE) Điểm Q đường tải chiều nằm giao điểm dòng điện cực C (IC) điện áp VCE Giao điểm đường tải chiều trục Y điểm bão hòa; giao điểm dòng tải chiều trục X điểm cutoff (dòng khơng) CÂU HỎI ƠN TẬP https://forms.gle/hSXLpmayJntoLijH9 II HOẠT ĐỘNG XOAY CHIỀU CỦA MẠCH KĐ MẮC E CHUNG Cơ sở lý thyết https://forms.gle/No3aE47KHA33njk79 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM https://forms.gle/fGWZHXppwtUjQUR66 Xác định vị trí khối mạch COMMONBASE / EMITTER kết nối mạch hình Đặt mức AF máy tạo sóng vị trí nhỏ Đo điện áp cung cấp (VA) so với đất VA = 15 Vdc (Giá trị 1) Đo điện áp VC so với đất VC = 7.33 Vdc (Giá trị 2) Đo điện áp VB so với đất VB = 1.12 Vdc (Giá trị 3) Đo điện áp VE so với đất VE = 0515 Vdc (Giá trị 4) Transistor NPN Q1 có phân cực cho chế độ xoay chiều khơng? a Có b Khơng VC = 7.33 Vdc (Bước 3, Giá trị 2) VB = 1.12 Vdc (Bước 4, Giá trị 3) VE = 0.515 Vdc (Bước 5, Giá trị 4) Trong quan sát tín hiệu kênh máy sóng, điều chỉnh tạo sóng sin cho tín hiệu đầu vào xoay chiều tần số kHz, 300 mVpk-pk (Vi) cực B transistor Q Kết nối đầu đo máy sóng kênh với đầu xoay chiều Q1 Đo điện áp đỉnh-đỉnh tín hiệu đầu xoay chiều (Vo) Vo = Vpk-pk (Giá trị 5) Có tượng méo bị cắt tín hiệu sóng sin đầu khơng? a Có b Khơng 10 Tín hiệu đầu vào đầu a Cùng pha b Lệch pha 180º 11 Bạn điều chỉnh tạo sóng sin cho tín hiệu đầu vào xoay chiều kHz, 300 mV pk-pk (Vi) Tín hiệu đầu xoay chiều (Vo) mà bạn đo Vpk-pk (Bước 8, Giá trị 5) Tính tốn hệ số KĐ điện áp đạt từ giá trị đo bạn (Av = –V o/Vi) Chú ý: Khi tính tốn độ tăng điện áp, sử dụng giá trị đỉnh-đỉnh Dấu trừ cho biết đảo pha phần phép tính Av(meas) = 6.96 (Giá trị 6) 12 Chia điện trở tải cho điện trở cực E để tính hệ số KĐ điện áp gần Chú ý: Dấu trừ cho biết đảo pha khơng phải phần phép tính Av(calc) = –RL/R5 = 6.8(Giá trị 7) 13 Các giá trị Av(gain), tính từ RL R5 tính từ giá trị đo V i Vo, có xấp xỉ khơng? a Có b Không Av(meas) = 6.96 ( Bước 11, Giá trị 6) Av(calc) = 6.8 ( Bước 12, Giá trị 7) 14 Kết nối đầu đo máy sóng kênh với đầu cực E Đo Ve Ve = 295 mVpk-pk (Giá trị 8) 15 So với tín hiệu đầu vào xoay chiều (Vi) cực B, tín hiệu xoay chiều cực E (Ve) a Lệch pha 180º b Cùng pha Điểm Q đường tải nằm giao điểm I C VCE 16 Tính IC IC = (VA – VC)/R4 VA = 15 Vdc (Bước 2, Giá trị 1) VC = 7.33 Vdc (Bước 3, Giá trị 2) R4 = 15 k IC = 0.511 mA (Giá trị 9) 17 Tính VCE VC = 7.33Vdc (Bước 3, Giá trị 2) VE = 0.515 Vdc (Bước 5, Giá trị 4) VCE =VC – VE = 6.815Vdc (Giá trị 10) 18 Tính dịng điện bão hịa cực C (Ic(sat)) IC = 0.511 mA (Bước 16, Giá trị 9) VCE = 6.815 Vdc (Bước 17, Giá trị 10) RL = 7.5 k (R6||R4) R5 = 1.0 K Ic(sat) = IC + Ic(sat) = 1.313mA (Giá trị 11) 19 Giá trị Vce(cutoff) bao nhiêu? Vce(cutoff) = 11 Vdc (Giá trị 12) 20 Kết nối đầu đo kênh với đầu vào cực B (Vi) Kết nối đầu dị kênh với đầu (Vo) 21 Tăng tín hiệu đầu vào xoay chiều đỉnh tín hiệu đầu xoay chiều bắt đầu bị cắt Điểm đường tải xoay chiều đạt tới? a Điểm Q-point b Điểm bão hòa c Điểm cutoff 22 Từ từ tăng đầu vào xoay chiều đỉnh cịn lai (đáy, valley) tín hiệu đầu bị cắt Điểm đường tải xoay chiều đạt được? a Điểm Q-point b Điểm bão hòa c Điểm cutoff KẾT LUẬN • Cực E chung cho tín hiệu đầu vào đầu xoay chiều • Khi transistor phân cực đúng, tín hiệu đầu xoay chiều không bị méo lệch pha 180 ° với tín hiệu xoay chiều đầu vào • Hệ số KĐ điện áp đo tỷ số điện trở tải xoay chiều điện trở cực E • Đường tải xoay chiều cắt đường tải chiều điểm Q • Khi đầu vào tăng lên đến điểm mà điện áp CE vượt điểm “cut-off”, đầu bị cắt Hiện tượng tín hiệu bị cắt xảy đạt đến điểm bão hịa • Điểm Q tối ưu nằm điểm dòng tải xoay chiều CÂU HỎI ÔN TẬP & KIỂM TRA https://forms.gle/F5kk5fHE8vTf3PXp6 MẠCH KHUẾCH ĐẠI JFET I NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH JFET Ở CHẾ ĐỘ MỘT CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/LGAnK3o63e6JpVoo7 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM https://forms.gle/Ho6XErTMDFDx2RE39 18 Xác định vị trí khối mạch COMMON COLLECTOR kết nối mạch BC 19 Mạch có sử dụng tự phân cực cực S khơng? a Có b Khơng 20 Dùng đồng hồ vạn đo điện áp chiều R2 (VR2) VR2 =3.86V ……………………… 21 điện áp phân cực từ cổng đến điện áp nguồn (VGS) VGS =-3.86V ……………………… 22 Điện áp điện trở cực S (VR2) có thiết lập phân cực khơng? c Có d Khơng 23 Đo điện áp chiều rơi điện trở cực D R3 (VR3) VR3 = 3.86V……………………… 24 Theo Định luật Ohm ID = VR3 / R3 = (VR3 /2700) * 1000 = 1.43 mA Có dòng điện chạy qua điện trở cực S R2 khơng? a Có b Khơng 25 Đo điẹn áp chiều cực D tiếp điểm chung Giá trị đo có xấp xỉ chênh lệch VDD VR3 VD = 11.14Vdc Giá trị VD đo có xấp xỉ chênh lệch VDD VR3 khơng? a Có b Khơng KẾT LUẬN Điện áp điện trở cực S tạo điện áp phân cực Trong mạch khuếch đại phân cực cực S, tổng điện áp điện trở cực D, điển trở cực S, JFET điện áp nguồn cấp mạch Sự phân cực cực S, hay gọi tự phân cực, làm giảm tác động biến thiên lớn IDSS Dòng điện qua đầu nối cống đầu cuối nguồn xấp xỉ CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/64pT4H5PPodtjrH56 II NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH JFET Ở CHẾ ĐỘ XOAY CHIỀU CƠ SỞ LÝ THUYẾT https://forms.gle/AYTFnNtpto3RdsGq8 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM https://forms.gle/99f5L3UZAz5Gwsvv8 Xác định vị trí khối mạch COMMON BASE/EMITTER kết nối mạch BC Dùng Oxilo kênh 1, điều chỉnh máy phát tần giá trị 100mVpk-pk, 1000Hz, dạng sóng hình sin Sử dụng oxilo kênh 2, quan sát dạng tín hiệu cực D Q1 Dựa theo so sánh tín hiệu đầu vào đầu ra, khuếch đại S chung có cung cấp hệ số khuếch đại điện áp không? a Có b Khơng Gạt cơng tắc CM 18 lên vị trí ON để giảm giá trị R3 từ 2.7 kOhm xuống 2.1 kOhm Trong quan sát tín hiệu cực D Q1 kênh 2, sử dụng công tắc thay đổi CM 18 tắt bật Sự gia tăng R3 (tải) khiến cho hệ số khuếch đại mạch: a Tăng b Giảm Trong quan sát dạng sóng đầu vào đầu oxilo, bỏ đầu nối cực C2 R2 Việc loại bỏ C2 sinh hệ số khuếch đại cao hay thấp hơn? c Cao d Thấp So sánh dạng sóng đầu vào đầu oxilo Tín hiệu kênh pha hay lệch pha với tín hiệu vào kênh 1? a Cùng pha b Lệch pha KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI ÔN TẬP https://forms.gle/R4Mscm3SSxiTU24w6 ... Vbc - ? ?i? ??m giao đường t? ?i tĩnh trục Y ? ?i? ??m b? ?o hoà; ? ?i? ??m giao đường t? ?i tĩnh trục X ? ?i? ??m cắt dịng (? ?i? ??m 0) CÂU H? ?I ƠN TẬP https://forms.gle/XCsZbxvjYaoEWBQEA II NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG MẠCH BC Ở CHẾ... hoạt động vùng hoạt động khơng? a Có b Khơng 20 Dựa vào kết đo b? ??n, transitor hoạt động a ? ?i? ??m b? ?o hoà b ? ?i? ??m Q c ? ?i? ??m cắt dòng 21 Transitor hoạt động ? ?i? ??m cắt dòng xác định m? ?i quan hệ Vb Ve?... Vbe nhỏ 0.6Vdc b Vb thay đ? ?i giá trị c Ve thay đ? ?i giá trị KẾT LUẬN Một mạch phân áp cung cấp ? ?i? ??n áp cực B cố định để phân cực cho transitor - Khi transitor hoạt động vùng hoạt động, tiếp giáp
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH KHUẾCH đại b CHUNG i NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG MẠCH BC ở CHẾ độ một CHIỀU , MẠCH KHUẾCH đại b CHUNG i NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG MẠCH BC ở CHẾ độ một CHIỀU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm