0

Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế

16 3 0
  • Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:43

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Địa vị của nghiên cứu phân tầng xã hội; Khái niệm phân tầng xã hội; Lý thuyết phân tầng xã hội Marx và Engels; Lý thuyết phân tầng xã hội Weber; Khung phân tầng xã hội Wright; Khung phân tầng xã hội Goldthorpe; Mô hình phân tích phân tầng xã hội Grusky. 1 CHUYÊN MỤC TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN LOẠI THỰC NGHIỆM QUỐC TẾ BÙI THẾ CƯỜNG* Từ lâu, cộng đồng xã hội học quốc tế đồng thuận lý thuyết phân tầng xã hội Karl Marx Max Weber hai tảng cổ điển cho nghiên cứu xã hội học phân tầng xã hội Dựa hai tảng ấy, nhà xã hội học khái niệm hóa thao tác hóa thành khung phân loại phân tầng xã hội để làm thực nghiệm, bật nỗ lực nhiều năm Erik Olin Wright John Harry Goldthorpe Bốn mươi năm qua, nhiều học giả tiếp tục vận dụng hai khung phân loại Wright Goldthorpe theo cách khác để khảo sát thực nghiệm cấu phân tầng xã hội cụ thể Từ cuối thập niên 1990 đến nay, David Bryan Grusky liên tục cập nhật cảnh quan nghiên cứu phân tầng xã hội quốc tế đề xuất mô hình phân tích tám tài ngun phân tầng xã hội Từ khóa: nghiên cứu phân tầng xã hội, John H Goldthorpe, David B Grusky, Karl Marx, Max Weber, Erik Olin Wright Nhận ngày: 27/5/2021; đưa vào biên tập: 5/6/2021; phản biện: 25/6/2021; duyệt đăng: 10/7/2021 MỞ ĐẦU Hàng ngàn năm trước, học giả lớn Khổng Tử, Platon Aristotle luận bàn cấu xã hội phân tầng xã hội Chủ đề bật Tây Âu đầu kỷ XIX bùng nổ cơng nghiệp hóa cách mạng xã hội Từ lâu, lồi người tìm hiểu cấu trúc vật lý để nắm bắt chế tác giới tự * Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiên, đồng thời sớm quan tâm nhận diện đo lường cấu xã hội để hiểu giới xã hội nhằm tác động quản lý Lịch sử nghiên cứu xã hội học đại quốc tế phân tầng xã hội trải dài hai kỷ diễn hầu có mơn xã hội học Liên quan lịch sử nghiên cứu phân tầng xã hội, ta thấy hai hướng tri thức hình thành phát triển song song, BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… liên hệ tương tác độc lập Đó hướng khảo cứu mang tính lý thuyết giới học thuật hướng đo lường ngành thống kê Đối với hướng phân loại mang tính thống kê, tác giả viết đề cập số ấn phẩm trước (Bùi Thế Cường, 2019a, 2020a) Bài viết dành cho hướng nghiên cứu mang tính lý thuyết Trước hết, viết đề cập hai lý thuyết phân tầng xã hội cổ điển Karl Marx Max Weber, tiếp giới thiệu hai khung phân loại phân tầng thực nghiệm dựa tảng hai lý thuyết cổ điển Cuối cùng, giới thiệu sơ đồ lý thuyết David Bryan Grusky Bài viết sản phẩm đề tài Cơ cấu giai tầng xã hội vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010-2020 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt tài trợ, thực năm 2019-2020 Nhiều nội dung, viết lấy lại từ Báo cáo tổng hợp Đề tài (Bùi Thế Cường, 2020b) ĐỊA VỊ CỦA NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI Mục từ “Phân tầng xã hội” Robert E.L Faris William Form (2020) Britannica Encyclopedia viết sau: “Vì phân tầng xã hội mối quan tâm có tính ràng buộc trung tâm xã hội học, nên biến đổi nghiên cứu phân tầng phản ánh khuynh hướng toàn bộ môn khoa học này”(1) Năm 2001, Grusky nêu thống kê cho thấy 25% đăng tạp chí xã hội chủ chốt nước phát triển kể từ thập niên 1960 bất bình đẳng xã hội di động xã hội Ơng nói: “khơng cịn „thời kỳ cất cánh‟ nữa, nghiên cứu phân tầng định chế hóa vững củng cố thành cơng chỗ đứng tiếp cận chủ chốt xã hội học” (Grusky, editor, 2001: xi)(2) Có thể minh họa tính sôi động nghiên cứu phân tầng xã hội lịch sử xuất cơng trình Phân tầng xã hội: Giai cấp, chủng tộc, giới lối nhìn xã hội học [Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective] Grusky chủ biên Cơng trình xuất lần đầu năm 1994, tái năm 2001, 2008 2014 Do áp lực thay đổi nhanh phân tầng xã hội bất bình đẳng, sách phải liên tục cập nhật nghiên cứu Lần tái 2001 có 38% đầu tài liệu tổng số 95 đầu tài liệu trích đoạn (Grusky, editor, 2001: xi) Lần tái 2008, 44% đầu tài liệu tổng số 111 đầu tài liệu trích đoạn (Grusky, editor, 2008: xvii) Lần tái 2014, 40% đầu tài liệu 132 đầu tài liệu trích đoạn (Grusky, editor, 2014: xix)(3) KHÁI NIỆM PHÂN TẦNG XÃ HỘI Các nhà xã hội học xem phân tầng xã hội khía cạnh quan trọng bậc cấu xã hội Do tính định nên thời gian dài xã hội học nhiều nước, có Việt Nam, nói đến cấu xã hội người ta nội dung phân tầng xã hội TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 Theo Nicholas Abercrombie cộng (2006: 360-361), có hai quan niệm đại cương cấu xã hội chủ nghĩa chức chủ nghĩa thực Chức luận cho cấu xã hội khuôn mẫu thực tiễn xã hội quan sát Hiện thực luận cho cấu xã hội nguyên tắc ẩn bên xếp xã hội quan sát Nhiều ý kiến tán thành: “cơ cấu xã hội nói đến quan hệ bền vững, có trật tự khn mẫu hóa thành tố xã hội, định nghĩa gợi lại nhà xã hội học kỷ XIX so sánh xã hội với cỗ máy hay thể sinh vật” (Abercrombie et al., 2006: 361)(4) Cũng có tranh cãi thành tố cấu xã hội đa số nhà xã hội học tán thành quan niệm “với tính cách khn mẫu hành vi xã hội tổ chức lại, thành tố cấu xã hội định chế xã hội” (Abercrombie et al., 2006: 361)(5) Xã hội học sử dụng khái niệm “phân tầng xã hội để mô tả hệ thống tầng xã hội [social standing] Phân tầng xã hội nói đến việc phạm trù hóa dân cư xã hội vào tầng kinh tế xã hội dựa yếu tố tài sản, thu nhập, chủng tộc, học vấn quyền lực” (OpenStax, 2017: 185) Diana Kendall (2010: 208) dẫn lại định nghĩa Feagin Feagin (2008) sau: “Phân tầng xã hội xếp mang tính [hierarchical] nhóm dân cư lớn dựa kiểm soát họ nguồn lực bản”(6) Tiếp theo, Kendall (2010: 208) nhấn mạnh: “Phân tầng bao gồm bất bình đẳng cấu trúc gắn với thành viên nhóm hệ tư tưởng hỗ trợ cho bất bình đẳng Các nhà xã hội học xem xét nhóm xã hội tạo nên tháp phân tầng xã hội xác định bất bình đẳng cấu trúc hóa củng cố qua thời gian nào”(7) Abercrombie cộng (2006: 381) cho “Những khác biệt xã hội trở thành phân tầng xã hội dân cư chịu xếp đặt mang tính thứ bậc theo cách bất bình đẳng Thành viên tầng có xu hướng có chung may sống phong cách sống biểu nhận thức sắc chung, đặc trưng tiếp tục khác biệt họ với tầng khác” (8) Nhóm tác giả nhận xét tiếp: “Các hệ thống phân tầng dựa loạt đặc trưng xã hội; chẳng hạn, giai cấp xã hội, chủng tộc, giới, xuất xứ sinh tuổi Những hệ thống đặt từ đặc trưng làm tảng để tạo nên uy hay vị đặc trưng liên hệ nhiều với kinh tế, giai cấp xã hội” (Abercrombie et al., 2006: 381)(9) LÝ THUYẾT PHÂN TẦNG XÃ HỘI MARX VÀ ENGELS Những thay đổi cấu xã hội văn hóa kịch tính Tây Âu cơng nghiệp hóa cách mạng xã hội gây từ cuối kỷ XVIII khiến giới BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… khách trí thức Tây Âu quan tâm nhiều đến vấn đề giai cấp Trong bối cảnh đó, Karl Marx Friedrich Engels, sinh sống Anh bao quát biến đổi xã hội vĩ mô Âu Châu Mỹ, nỗ lực làm rõ cấu xã hội chung hình thái xã hội kiểu xã hội tư chủ nghĩa đại Chính Anh từ thập niên 1840, hai ông phát triển luận đề liên quan đến cấu xã hội phân tầng xã hội Trong thư gửi Pavel Vasilyevich Annenkov ngày 28/12/1846, Marx phát biểu quan niệm vật lịch sử: “Xã hội – hình thái – gì? Nó sản phẩm tác động lẫn người với người… Hãy giả dụ trình độ phát triển định lực lượng sản xuất người ta ông có hình thái trao đổi tiêu dùng định Hãy giả dụ trình độ phát triển định sản xuất, trao đổi tiêu thụ, ông có chế độ xã hội định, tổ chức định gia đình, đẳng cấp hay giai cấp, nói tóm lại, có xã hội cơng dân định, ơng có chế độ trị định, chế độ trị biểu thức xã hội công dân mà thôi.” (Mác Ăng-ghen, 1962: 7)(10) Năm 1848, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, hai ông nêu cách nhìn phân tầng xã hội sau: “Lịch sử xã hội tồn tới lịch sử đấu tranh giai cấp Người tự nô lệ, quý tộc bình dân, lãnh chúa nơng nơ, thợ phường hội thợ bạn, tóm lại từ, người áp người bị áp bức, đối lập nhau, tiến hành đấu tranh không ngừng, công khai ngấm ngầm, đấu tranh kết thúc tái thể chế mang tính cách mạng tồn xã hội diệt vong chung giai cấp tham gia tranh đấu Trong thời đại lịch sử trước, ta thấy gần nơi xếp xã hội phức tạp vào trật tự, phân cấp xã hội đa tầng lớp Thời La Mã cổ đại, ta có quý tộc, hiệp sĩ, bình dân, nơ lệ; thời Trung cổ q tộc phong kiến, chư hầu, thợ phường hội, thợ bạn, thợ học nghề, nông nô; hầu hết giai cấp lại có thứ bậc bên trong.” (Marx and Engels, 1848)(11) Tiếp theo đoạn viết trên, hai ông phân tích tiến triển lịch sử cấu phân tầng xã hội xã hội tư chủ nghĩa đại, bao gồm hai giai cấp tư sản vô sản, “các giai cấp trung đẳng”(12) Hai ông nguồn gốc phân chia giai cấp sở hữu tư liệu sản xuất trao đổi, quyền lực trị Vì vậy, theo Erik Olin Wright (2005a: 3), ý tưởng trung tâm Marx việc xác định giai cấp theo nghĩa q trình bóc lột gắn khái niệm với hệ thống khác quan hệ kinh tế Tuy nhiên, trích dẫn trên, tơi muốn bổ sung, khái niệm TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 phân tầng xã hội giai cấp Marx gắn với tính chất áp khơng với tính chất bóc lột LÝ THUYẾT PHÂN TẦNG XÃ HỘI WEBER Phân tầng xã hội chủ đề thu hút Max Weber, người bắt đầu hoạt động học thuật từ cuối thập niên 1880, sau Marx 40 năm Lý thuyết phân tầng xã hội giai cấp Weber xuyên suốt Kinh tế xã hội [Economy and Society] xuất 1922 Đây tập hợp nghiên cứu Weber viết nhiều năm Các ý tưởng phân tầng xã hội Weber tập trung hai tiểu luận Đó Sự phân bố quyền lực cộng đồng: Giai cấp, Ständ, đảng phái [The Distribution of Power within the Community: Classes, Ständ, Parties], viết khoảng năm 1913-1914, thuộc Chương IX Mục Kinh tế xã hội (Weber, 1978: 926-940; Waters and Waters, 2015: 37-40) Và tiểu luận thứ hai Chương IV nhan đề Các nhóm vị giai cấp [Status Groups and Classes] (Weber, 1978: 302-307) Mơ hình Weber thường gọi “lý thuyết ba cấu thành phân tầng” [three component theory of stratification] Weber xác định: “Một tình giai cấp tình có khả điển hình chia sẻ để kiếm vật phẩm, đạt vị trí sống, tìm thấy hài lịng nội tâm” (Weber, 1978: 302)(13) Tổng hợp điều may sống [life chances] cá nhân giai cấp thành viên chia sẻ may sống Thị trường phân bố may sống theo nguồn lực mà cá nhân mang đến thị trường Nhưng nguồn lực mang đến thị trường, theo Weber quan niệm, gồm nhiều loại: từ sở hữu tài sản đến kỹ năng, giáo dục, lượng sản [assets] khác Mọi lượng sản phải có giá trị bối cảnh thị trường Do đó, tình giai cấp đồng với tình thị trường (Breen, 2005: 32) Sau số học giả, chẳng hạn Grusky, phát triển khung phân tích loại hình lượng sản, đề cập Quan sát thời đại sống, Weber cho chủ nghĩa tư có bốn giai cấp xã hội, trước hết dựa khác biệt sở hữu tài sản tư liệu sản xuất, người có người khơng có sở hữu tài sản Đây nguyên lý phân biệt lý thuyết phân tầng xã hội Marx Engels Nhưng Weber cho hai nhóm tiếp tục khác biệt theo kiểu tài sản kiểu dịch vụ cung cấp thị trường Kết quả, có bốn giai cấp: (i) Giai cấp sở hữu tài sản [propertied class], (ii) giai cấp tiểu tư sản truyền thống, (iii) giai cấp trí thức, hành quản lý [intellectual, administrative, and managerial class], người có cấp thức, (iv) giai cấp lao động [working class] Nhưng giai cấp khía cạnh phân BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… tầng xã hội, Weber cho cần tính đến hai khía cạnh khác: vị [status hay Ständ] quyền lực [power] Hai lý thuyết phân tầng xã hội cổ điển Marx Weber tảng phương pháp luận để nhiều nhà xã hội học tiếp đường đưa lý thuyết vào thực nghiệm Erik Olin Wright John Harry Goldthorpe xem hai tác giả phát triển di sản Marx Weber Một số nhà nghiên cứu cho tiếp cận Marx Weber khác nhau, Wright (2005b: 35) nhận xét, thực hai tiếp cận nhiều điểm chung bên cạnh khác biệt Wright minh họa nhận xét sơ đồ thể Hình Wright cho có ba mơ hình phân tích giai cấp Mơ hình phân tích giai cấp giản đơn đặt giai cấp đồng với bất bình đẳng thu nhập, kiểm soát khác thu nhập khác biệt may sống, dẫn đến xung đột phân phối Trong đó, mơ hình phân tích Marxist Weberian quan hệ xã hội, định khả người tiếp cận đến nguồn lực kinh tế [economic assets] Cả hai mơ hình thừa nhận, từ kiểm soát nguồn lực kinh tế dẫn đến lực thị trường quan hệ trao đổi, từ dẫn đến kiểm sốt khác thu nhập, đến may sống Nhưng khác với tiếp cận Weberian, tiếp cận Marxist trình thứ hai thân trình sản xuất, tức kiểm sốt khác biệt lao động, thể bóc lột thống trị Do đó, hệ khơng xung đột phân phối mà xung đột sản xuất Hình Ba mơ hình phân tích giai cấp theo sơ đồ Wright A Phân tích giai cấp giản đơn Kiểm soát khác thu nhập (cơ hội sống) Xung đột phân phối Kiểm soát khác thu nhập (cơ hội sống) Xung đột phân phối Năng lực thị trường quan hệ trao đổi Kiểm soát khác thu nhập (cơ hội sống) Xung đột phân phối Vị trí quan hệ sản xuất Kiểm sốt khác lao động (bóc lột thống trị) Xung đột sản xuất B Phân tích giai cấp Weberian Quan hệ với tài sản kinh tế Năng lực thị trường quan hệ trao đổi C Phân tích giai cấp Marxist Quan hệ với tài sản kinh tế Nguồn: Wright, 2005b: 26 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 KHUNG PHÂN TẦNG XÃ HỘI WRIGHT Trong thập niên 1970-1980 lên hai khung phân loại giai cấp thực nghiệm dựa tiếp cận phân tầng xã hội Marx Weber, mơ hình Erik Olin Wright xem nghiêng nhiều theo hướng Marxist, cịn mơ hình John Harry Goldthorpe cộng xem nghiêng nhiều theo hướng Weberian Trong mơ hình mình, Marx Engels có đề cập đến tồn giai cấp trung lưu đến thực tế có nhiều bậc nhỏ giai cấp kể giai cấp vô sản Nhưng hai ông dự đoán xu hướng giai cấp rơi vào địa vị hồn cảnh giai cấp vơ sản (Marx and Engels, 1848) Tương lai dài hạn chưa rõ nào, song thực tế nước công nghiệp phát triển từ nửa sau kỷ XX phức tạp nhiều Và để làm thực nghiệm, thân lý thuyết đại cương Marx Weber cần phải tiếp tục khái niệm hóa thao tác hóa, cho đo lường giới thực Một số nhà nghiên cứu Marxist tìm cách xây dựng khung phân tích giải khó khăn thách thức nói trên, bật nỗ lực Wright (1985, 1989, 1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2015) Wright quan sát thấy, trước tượng lan rộng giai cấp trung lưu, nhà nghiên cứu Marxist tản bốn nhận định khác Một, xem giai cấp trung lưu ảo tưởng mang tính hệ tư tưởng, khơng có thực Hai, giai cấp trung lưu thực phận giai cấp khác (hoặc tiểu tư sản giai cấp công nhân mới) Ba, thừa nhận giai cấp trung lưu giai cấp mới, tư sản, công nhân, tiểu tư sản Bốn, thực tế trung lưu giai cấp mà nhiều giai cấp (Bergman and Joye, 2005: 13) Wright phân biệt hai kiểu lượng sản [asset] phổ biến xã hội đại, lượng sản tổ chức kiểm soát máy quan liêu [bureaucratically controlled organizational assets] kỹ [skills](14) Khi sử dụng khái niệm hai kiểu lượng sản, Wright mượn lý thuyết Weber để bổ sung cho quan điểm Marxist Kết Wright dựng nên mơ hình 12 giai cấp, có ba giai cấp sở hữu tài sản giai cấp lao động Mơ hình trước hết dựa phân biệt có hay khơng sở hữu tài sản, tiếp giai cấp lao động phân biệt dựa kỹ quyền hạn [authority] (Wright, 1997) (Hình 2) Như vậy, sơ đồ phân loại Wright dựa ba thành tố: sở hữu, chuyên môn [expertise] quyền hạn Trong khảo sát thực nghiệm, sở hữu thu thập liệu từ câu hỏi địa vị việc làm [employment status] số lao động th mướn, chun mơn dựa mức học vấn hay mã nghề Quyền hạn phức tạp hơn, thường dựa liệu nhiệm vụ quản lý nơi BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… Hình Phân loại phân tầng xã hội theo 12 giai cấp Wright Chủ sở hữu Owners Lao động làm công Wage laborers chuyên gia quản lý tư sản bourgeoisie expert managers không quản lý, có bậc semicredentialed nonmanagers 10 quản lý, khơng cấp uncredentialed managers chủ nhỏ small employers chuyên gia giám sát expert supervisors giám sát, có bậc semicredentialed supervisors 11 giám sát, không cấp uncredentialed supervisors tiểu tư sản petty bourgeoisie chuyên gia không quản lý expert nonmanagers công nhân, có 12 vơ sản bậc semicredentialed proletariat workers + Lượng sản quản lý Management Assets - +Lượng sản kỹ năng/bằng cấp Skilled/ Credentialed Assets- Nguồn: Bergman and Joye, 2005: 16 Hình Phân loại phân tầng xã hội theo bảy giai cấp Wright Chủ sở hữu Owners Người làm công Employees chuyên gia-quản lý manager-experts chuyên môn professionals chuyên gia experts bán chuyên môn semiprofessionals bán chuyên gia semi-experts quản lý managers công nhân workers không chuyên gia nonexperts quản lý giám sát managers and supervisors không quản lý nonmanagers chủ tiểu tư sản petty bourgeoisie employers quản lý managers không quản lý nonmanagers Nguồn: Bergman and Joye, 2005: 17 làm việc, mức độ tham gia vào định sách nơi làm việc, khả thưởng phạt người lao động quyền Phương án 12 giai cấp Wright đơn giản hóa thành phương án tám bảy giai cấp để phục vụ cho loại khảo sát mẫu không lớn cho nghiên cứu so sánh (Hình 3) KHUNG PHÂN TẦNG XÃ HỘI GOLDTHORPE Xấp xỉ thời với Wright, nửa đầu thập niên 1970 John Harry Goldthorpe quan tâm đến chủ đề phân tầng xã hội Trong thập niên 1980, ông cộng phát triển mơ hình giai cấp sau gọi EGP (EriksonGoldthorpe-Portocarero, mang tên ba TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 tác giả) Goldthorpe đưa phiên Anh mơ hình đó, mà sau quan thống kê Chính phủ Anh dựa vào để thiết kế mơ hình phân loại giai cấp, sử dụng thức từ năm 2002 Goldthorpe giải thích chi tiết mơ hình phân loại giai cấp thực nghiệm cộng cơng trình Chương sách Biến chuyển bền vững: Một nghiên cứu di động giai cấp xã hội công nghiệp [The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies] (Erikson and Bảng Phân loại phân tầng xã hội theo giai cấp Goldthorpe Phương án 11 giai cấp Phương án bảy giai cấp Phương án bốn giai cấp I Giai cấp phục vụ bậc [Upper service class] I Giai cấp phục vụ bậc I + II Giai cấp phục vụ [Upper service class] [Service class] II Giai cấp phục vụ bậc [Lower service class] II Giai cấp phục vụ bậc [Lower service class] IIIa Người làm công không chân tay III Người làm công không IIIa + V Giai cấp trung thường lệ, bậc [Routine nonmanual chân tay thường lệ đẳng [Intermediate employees, higher grade] [Routine nonmanual] class] IIIb Người làm công không chân tay thường lệ, bậc [Routine nonmanual employees, lower grade] IVa Chủ nhỏ có th nhân cơng [Small Proprietors with employees] IIIb + VI + VII Giai cấp công nhân [Manual class] IV Tiểu tư sản [Petty bourgeoisie] IV Tiểu tư sản [Petty bourgeoisie] IVb Chủ nhỏ không thuê nhân công [Small Proprietors without employees] IVc Nông dân lao động tự làm khác khu vực sản xuất thứ [Farmers and other self-employed workers in primary production] V Chuyên môn bậc giám sát lao V Chuyên môn giám động chân tay [Lower-grade technicians sát [Technicians and and supervisors of manual workers] supervisors] VI Cơng nhân có kỹ [Skilled manual workers] VIIa Công nhân bán kỹ không kỹ (phi nông nghiệp) [Semi- and non-skilled manual workers (not in agriculture)] VIIb Công nhân nông nghiệp bán kỹ không kỹ [Semi- and nonskilled manual workers in agriculture] Nguồn: Breen, 2005: 41 IIIa + V Giai cấp trung đẳng [Intermediate class] VI Công nhân có kỹ IIIb + VI + VII Giai cấp [Skilled manual] công nhân [Manual class] VII Công nhân không kỹ [Non-skilled manual] 10 BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… Goldthorpe, 1992) Chương 10 sách Về xã hội học: Số, tự tích hợp nghiên cứu với lý thuyết [On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory] (Goldthorpe, 2000) Bảng mô tả ba phương án phân loại giai cấp Goldthorpe cộng Trong đó, khung phân loại chi tiết hay bao gồm 11 giai cấp Từ khung phân loại gộp lại thành phiên bảy giai cấp bốn giai cấp, tùy thuộc mục đích phân tích Trên thực tế, 11 giai cấp gộp sẵn thành bảy giai cấp Đó là: (I) giai cấp phục vụ bậc trên; (II) giai cấp phục vụ bậc dưới; (III) người làm công không lao động chân tay (bao gồm IIIa bậc IIIb bậc dưới); (IV) giai cấp tiểu tư sản (bao gồm IVa có thuê nhân công, IVb không thuê nhân công, IVc nông dân lao động tự làm khác khu vực sản xuất thứ nhất); (V) nhà chuyên mơn giám sát; (VI) cơng nhân có kỹ năng, (VII) công nhân bán kỹ không kỹ (bao gồm VIIa công nhân phi nông nghiệp VIIb công nhân nông nghiệp) Gộp nhập tiếp có bốn giai cấp: Giai cấp phục vụ (I+II); giai cấp trung đẳng (IIIa+V); giai cấp tiểu tư sản (IV); giai cấp cơng nhân (IIIb+VI+VII) MƠ HÌNH PHÂN TÍCH PHÂN TẦNG XÃ HỘI GRUSKY David Bryan Grusky tác giả tiếng quốc tế địa hạt nghiên cứu phân tầng xã hội bất bình đẳng Chỉ cần đọc sách ông chủ biên xuất 25 năm qua nắm bắt đại thể cảnh quan chủ đề nghiên cứu này, từ cổ điển đến đương đại (Grusky cộng sự, 1994, 2001, 2008, 2011, 2014, 2018) Cùng với cộng sự, Grusky người đề xuất số ý tưởng lý thuyết mẻ phân tầng xã hội(15) Trong mô hình phân tích (Grusky and Ku, 2008: 5; Grusky and Weisshaar, 2014: 2), Grusky cộng lập luận, hệ thống phân tầng bao gồm ba thành tố Một, trình định chế xác định vật phẩm có giá trị đáng mong muốn Hai, quy tắc phân phối vật phẩm cho vị trí việc làm hay nghề hệ thống phân công lao động Ba, chế dịch chuyển (di động) để gắn người vào vị trí việc làm Bất bình đẳng nảy sinh thơng qua hai q trình kết hợp với Quá trình một, gắn gói phần thưởng khơng vào vị trí xã hội khác Quá trình hai, phân phối cá nhân vào vị trí xã hội có gói phần thưởng khơng Có tài ngun, lượng sản mà xã hội xem giá trị để phân phối cho vị trí xã hội? Trả lời câu hỏi này, Grusky cộng tổng hợp có tám loại tài nguyên đầu tư hay tiêu dùng (Bảng 2)(16) Những tài nguyên vật liệu thô [raw materials] hệ thống phân tầng, Grusky rõ nghiên cứu phân tầng TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 xã hội tức làm rõ vật liệu thô phân phối quần thể dân cư 11 Nguồn: Grusky, 2014: xuyên vào vị trí xã hội, phản ánh tính đơng cứng [rigidity] hệ thống phân tầng Một hệ thống phân tầng có tính đóng [rigit] có tương quan mạnh tài sản, quyền lực uy cá nhân với vị trước họ hay vị cha mẹ họ Ba, mức phạm vi mà đặc trưng gán [ascriptive traits] cố định từ người ta sinh sử dụng để phân bổ tài nguyên Điều kiện hay đặc điểm sinh ra, vị cha mẹ, giới, tộc người, có ảnh hưởng đến vị xã hội sau cá nhân Bốn, mức độ chiều kích bất bình đẳng kết nối, kết tinh [crystallized] với Mức độ kết tinh thể tương quan nguồn lực Nếu tương quan mạnh, người ln xuất vị trí thang bậc [hierarchy] khác Ngược lại, xuất tình trạng khơng qn hay khơng tương thích vị [status inconsistencies] hệ thống phân tầng Theo Grusky, phân phối có bốn đặc trưng mà nghiên cứu phân tầng cần xem xét Một, mức độ [degree] bất bình đẳng tổng quát [the overall amount of inequality] tài nguyên, tức “mức phân tán hay tập trung tài nguyên thành viên quần thể” [“its dispersion or concentration among the individuals in the population”] (Grusky and Weisshaar, 2014: 2) Hai, mức phạm vi [extent] mà cá nhân bị gắn chặt thường Trên trình bày lại khung phân tích phân tầng xã hội Grusky Trước hết, ta có bảng “tám tài nguyên phân tầng xã hội” tổng quát [eight types of assets] Mỗi xã hội cụ thể giai đoạn lịch sử cụ thể có logic phân tầng xã hội bao gồm: (i) xác định thang cụ thể giá trị tám tài nguyên tổng quát ấy; (ii) dựng nên hệ thống vị trí xã hội; (iii) xác định quy tắc phân phối tài nguyên vào vị trí xã hội, (iv) xác định quy tắc đặt cá Bảng Kiểu tài nguyên biểu minh họa TT Tài nguyên Biểu minh họa Kinh tế Tài sản Thu nhập Sở hữu Quyền Quyền Quyền hạn Quyền lực lực nơi làm hạn hộ trị việc gia đình Văn hóa Tri thức Văn hóa số Cung cách Xã hội Câu lạc Hiệp hội xã hội Mạng lưới xã hội Uy tín Tơn giáo Tài cán Dân Quyền Quyền lao động xử án công Quyền bầu cử Nghề Con Đào tạo Giáo dục Đào tạo người chỗ phổ thông nghề Thể chất Tử vong Bệnh thể chất Bệnh tâm thần 12 BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… nhân vào vị trí xã hội, bao gồm thuyên chuyển họ Trên thực tế, chế khơng hình thành lần xong, mà thường xuyên biến đổi, nơi tiệm tiến, nơi phi tuyến đảo lộn Mơ hình Grusky khơng bàn q trình không bàn cội nguồn chế Đó chủ đề lý thuyết xã hội học sử học khác KẾT LUẬN Từ lâu, cộng đồng xã hội học quốc tế đồng thuận lý thuyết phân tầng xã hội Karl Marx Max Weber hai tảng cổ điển địa hạt nghiên cứu Từ cuối thập niên 1990, David Bryan Grusky cộng nỗ lực phác họa cảnh quan nghiên cứu phân tầng xã hội phát triển mơ hình phân tích tám tài ngun phân tầng xã hội Trong lịch sử nghiên cứu phân tầng xã hội quốc tế, Grusky coi giai đoạn 1945-1985 thời kỳ đo lường phân tầng xã hội theo cấu trúc luận Mơ hình giai cấp sau Thế chiến II dựa giả định giai cấp tổ hợp gói sản lượng [endowment], chẳng hạn mức học vấn, điều kiện lao động (mức độ tự chủ) gói phần thưởng (thu nhập, v.v.) Cụ thể hơn, nghiên cứu phân tầng tìm hiểu tổ hợp đặc trưng: học vấn, đào tạo nghề, thu nhập, tính ổn định hay chắn việc làm, uy tín xã hội [social honor prestige], mức quyền hạn tự chủ [autonomy] việc làm, sức khỏe Tóm lại, tổ hợp mức độ khía cạnh tám kiểu tài nguyên Xa hơn, xã hội học phân tầng xã hội quốc tế nỗ lực làm rõ vận hành bốn chế phân bổ tài nguyên người xã hội cụ thể Nhu cầu quản lý xã hội thực tiễn thúc đẩy đời khung phân loại mang tính thống kê xã hội số nước phát triển cấp độ quốc tế Từ lý thuyết đại cương từ thành tựu phân loại xã hội thống kê, nhà xã hội học tìm tịi thử nghiệm khung phân loại phân tầng xã hội làm công cụ cho điều tra thực nghiệm Trong mốc bật khung 12 giai cấp Erik Olin Wright khung 11 giai cấp John Harry Goldthorpe Nhiều người cho mơ hình Wright dựa nhiều vào lý thuyết Marx, cịn mơ hình Goldthorpe dựa nhiều vào lý thuyết Weber Bốn mươi năm qua, nhiều học giả vận dụng hai khung phân loại theo cách khác để khảo sát thực nghiệm cấu phân tầng xã hội cụ thể Họ thu thập liệu nhiều đặc điểm xã hội khác kèm theo để xem xét tương quan cấu giai tầng xã hội với đặc trưng xã hội Qua đo lường cấu trúc động giới xã hội người  TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 13 CHÚ THÍCH (1) “Since social stratification is the most binding and central concern of sociology, changes in the study of social stratification reflect trends in the entire discipline” (Faris and Form, 2020) (2) “The appropriate conclusion is not that some sort of “take-off period” is still underway, but rather that stratification research is firmly institutionalized and has successfully consolidated its standing as one of the dominant approaches within sociology” (Grusky, editor, 2001: xi) (3) Bổ sung song song với series đó, Grusky chủ biên Szonja Szelényi The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender xuất lần đầu 2011 tái 2018 Grusky chủ biên Jasmine Hill st Inequality in the 21 Century: A Reader xuất lần đầu 2018 Từ thập niên 1990 đến nay, cơng trình phản ánh tồn cảnh tình hình nghiên cứu chùm chủ đề liên quan đến nhau: phân tầng xã hội, di động xã hội, bất bình đẳng, nghèo (4) “social structure refers to the enduring, orderly and patterned relationships between elements of a society, a definition that prompted some nineteenth-century sociologists to compare societies with machines or organisms” (Abercrombie et al., 2006: 361) (5) “social institutions, as organized patterns of social behaviors, are proposed as the elements of social structure” (Abercrombie et al., 2006: 381) (6) “Social stratification is the hierarchical arrangement of large social groups based on their control over basic resources” (Kendall, 2010: 208) (7) “Stratification involves patterns of structural inequality that are associated with membership in each of these groups, as well as the ideologies that support inequality Sociologists examine the social groups that make up the hierarchy in a society and seek to determine how inequalities are structured and persist over time” (Kendall, 2010: 208) (8) “Social differences become social stratification when people are ranked hierarchically along some dimension of inequality Members of the various layers or strata tend to have common life-chances or lifestyle and may display an awareness of common identity, and these characteristics further distinguish them from other strata” (Abercrombie et al., 2006: 381) (9) “Stratification systems can be founded on a variety of social characteristics; for example, social class, race, gender, birth or age These can be ranged from those that are essentially to with prestige and status, for example, to those that are more to with economic characteristic, such as social class (Abercrombie et al., 2006: 381) (10) Nguyên thư xem: Letter from Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov in Paris, trong: Marx/Engels Internet Archive, 2000 Năm 1859, Marx giải thích đầy đủ Lời Nói đầu cơng trình A Contribution to the Critique of Political Economy [Góp phần phê phán kinh tế học trị] (Marx, 1859, Preface) (11) “The history of all hitherto existing society is the history of class struggles Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes In the earlier epochs of history, we find almost everywhere a complicated arrangement of society into various orders, a manifold gradation of social rank In ancient Rome we have patricians, knights, plebeians, slaves; in the Middle Ages, feudal lords, 14 BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… vassals, guild-masters, journeymen, apprentices, serfs; in almost all these classes, again, subordinate gradations.” (Marx and Engels, 1848) (12) Các dịch tác phẩm Marx Engels miền Bắc Việt Nam thập niên 1960 dịch middle class giai cấp trung đẳng, ngày thuật ngữ giai cấp trung lưu phổ biến Gần mười năm sau, tư tưởng chín muồi khác với Tun ngơn Đảng Cộng sản cương lĩnh trị, cơng trình học thuật xuất năm 1859 A Contribution to the Critique of Political Economy, Marx nói đến ba đại giai cấp xã hội tư sản đại: “Tôi xem xét hệ thống kinh tế tư sản theo trật tự sau: tư bản, sở hữu đất, lao động lấy tiền công; nhà nước, ngoại thương, thị trường giới Các điều kiện kinh tế ba đại giai cấp mà xã hội tư sản phân chia vào phân tích ba đề mục đầu tiên; kết nối ba đề mục tự chúng rõ ràng” (“I examine the system of bourgeois economy in the following order: capital, landed property, wage-labour; the State, foreign trade, world market The economic conditions of the three great classes into which bourgeois society is divided are analyzed under the first three headings; the interconnection of the other three headings is self-evident”) (Marx, 1859, Preface) (13) “A class situation is one in which there is a shared typical probability of procuring goods, gaining a position in life, and finding inner satisfaction.” (Weber, 1978: 302) (14) Sau Trung Quốc, Lục Học Nghệ cộng dùng khái niệm tương tự Họ nói đến nguồn lực tổ chức, bao gồm nguồn lực tổ chức hành nguồn lực tổ chức trị (Phùng Thị Huệ, 2008: 71-74) (15) Chẳng hạn, Grusky Jesper B Sorensen khai thác trở lại di sản Emile Durkheim cho bên cạnh truyền thống kinh điển nghiên cứu phân tầng xã hội Marx Weber, cịn có hướng phân tích thứ ba, riêng Durkheim (Grusky and Sorensen, 2008) (16) Năm 2001, mô hình Grusky nêu bảy loại tài nguyên, chưa có tài nguyên “thể chất” [physical asset] (Grusky, 2001: 4) TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, and Bryan S Turner 2006 The Penguin Dictionary of Sociology Fifth edition Penguin Books Bergman, Manfred Max and Dominique Joye 2005 “Comparing Social Stratification Schemata: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright” Cambridge Studies in Social Research No 10 Social Science Research Group, Cambridge University Breen, Richard 2005 “Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis” Trong: Wright, Erik Olin (ed.) 2005 Approaches to Class Analysis Cambridge University Press 31-50 Bùi Thế Cường 2019a “Phân loại thực nghiệm giai cấp xã hội thức Anh” Tạp chí Xã hội học Số 3(147), tr 51-59 Bùi Thế Cường 2019b “Nghiên cứu cấu giai tầng xã hội Việt Nam thập niên 1980” Tạp chí Khoa học Xã hội TPHCM Số 12(256), tr 26-36 Bùi Thế Cường 2020a “Giai cấp trung lưu công nhân lao động Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam thập niên 2000” Tạp chí Khoa học Xã hội TPHCM Số 8(264), tr 24-41 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (275) 2021 15 Bùi Thế Cường 2020b Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ “Cơ cấu giai tầng xã hội vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010-2020” Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Hà Nội Erikson, Robert and John H Goldthorpe 1992 The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies Oxford: Clarendon Press Faris, Robert E L and William Form 2020 “Social Stratification” Trong: Britannica Encyclopedia 10 Goldthorpe, John H 2000 On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory Oxford University Press 11 Grusky, David B (Editor) 1994 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective First Edition Avalon Publishing 12 Grusky, David B 2001 “The Past, Present, and Future of Inequality” Trong: Grusky, David B (Editor) 2001 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Second Edition Westview Press, pp 3-51 13 Grusky, David B (Editor) 2001 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Second Edition Westview Press 14 Grusky, David B (Editor) 2008 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Third Edition Westview Press 15 Grusky, David B (Editor) 2014 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Fourth Edition Westview Press 16 Grusky, David B and Jasmine Hill (Editors) 2018 Inequality in the 21st Century: A Reader Routledge 17 Grusky, David B and Jesper B Sorensen 2008 “Are There Big Social Classes?” Trong: Grusky, David B (Editor) 2008 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Third Edition Westview Press, pp 165-175 18 Grusky, David B and Katherine R Weisshaar 2014 “The Questions We Ask About Inequality” Trong: Grusky, David B (Editor) 2014 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Fourth Edition Westview Press, pp 1-16 19 Grusky, David B and Manwai C Ku 2008 “Gloom, Doom, and Inequality” Trong: Grusky, David B (Editor) 2008 Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective Third Edition Westview Press, pp 2-28 20 Grusky, David B and Szonja Szelényi (Editors) 2011 The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender Westview Press 21 Grusky, David B and Szonja Szelényi (Editors) 2018 The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender Routledge 22 Kendall, Diana 2010 Sociology in Our Time: The Essentials Eight edition Wardworth Cengage Learning 23 Kolosi, Tamás and Ivan Szelényi 1993 “Social Change and Research on Social Structure in Hungary” Trong: Nedelmann, Birgittea and Piotr Sztompka (ed.) 1993 Sociology in Europe: In Search of Identity Walter de Gruyter, pp 141-164 24 Marx, Karl 1859 A Contribution to the Critique of Political Economy Marx/Engels Internet Archive (marxists.org), 1999 16 BÙI THẾ CƯỜNG – NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI… 25 Marx, Karl and Frederick Engels 1848 Manifesto of the Communist Party Marx/Engels Internet Archive (marxists.org), 1987, 2000 26 Marx/Engels Internet Archive 2000 Marx/Engels Letter Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 27 Các Mác 1973 Tư bản: Phê phán khoa kinh tế trị Quyển thứ Quá trình sản xuất tư Tập Hà Nội: Nxb Sự thật 28 Mác Ăng-ghen 1962 Một số thư chủ nghĩa vật lịch sử Hà Nội: Nxb Sự thật 29 OpenStax 2017 Introduction to Sociology 2e Rice University 30 Phùng Thị Huệ (chủ biên) 2008 Biến đổi cấu giai tầng xã hội Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội 31 Savage, Mike 2016 “The fall and rise of class analysis in British sociology, 19502016” Tempo social, revista de sociologia da USP, v 28, n 2, pp 57-72 32 Waters, Tony and Dagmar Waters (edited and translated) 2015 Weber’s Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification Palgrave 33 Weber, Max 1978 [1922] Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology Edited by Guenther Roth and Claus Wittich University of California Press 34 Wright, Erik Olin 1985 Classes Verso 35 Wright, Erik Olin et al 1989 Debates on Classes Verso 36 Wright, Erik Olin 1997 Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis Cambridge University Press 37 Wright, Erik Olin 2005a “Introduction” Trong: Wright, Erik Olin (ed.) 2005 Approaches to Class Analysis Cambridge University Press, pp 1-3 38 Wright, Erik Olin 2005b.”Foundations of a Neo-Marxist Class Analysis” Trong: Wright, Erik Olin (ed.) 2005 Approaches to Class Analysis Cambridge University Press, pp G4-30 39 Wright, Erik Olin (ed.) 2005c Approaches to Class Analysis Cambridge University Press 40 Wright, Erik Olin 2015 Understanding Class Verso ... quan nghiên cứu phân tầng xã hội phát triển mơ hình phân tích tám tài nguyên phân tầng xã hội Trong lịch sử nghiên cứu phân tầng xã hội quốc tế, Grusky coi giai đoạn 1945-1985 thời kỳ đo lường phân. .. hội số nước phát triển cấp độ quốc tế Từ lý thuyết đại cương từ thành tựu phân loại xã hội thống kê, nhà xã hội học tìm tịi thử nghiệm khung phân loại phân tầng xã hội làm công cụ cho điều tra thực. .. hơn, xã hội học phân tầng xã hội quốc tế nỗ lực làm rõ vận hành bốn chế phân bổ tài nguyên người xã hội cụ thể Nhu cầu quản lý xã hội thực tiễn thúc đẩy đời khung phân loại mang tính thống kê xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế, Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế