1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

... −−xx xx; g. 222 1lim4 1 2 2→ −∞+ − ++ + +xx xx x Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 6THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang Bài 4. Tính: a.2 2 4 34 2 6(1 5 ) (3 3)lim(2 5)n nn n− ... công sai d (điều kiện: 7d> −). ĐS: 190, 5u d= = −b.Biết 715nS =. Tính n. ĐS: c. Tính số hạng thứ 10. Bài 3.Tính: 5 5 5 5 5 510 5 2 4 8 16 512 1024= − + − + − + + −F Ôn GIỮA HK2- ... + −,ĐS:5. Đề 10 Bài 1. Cho CSN thỏa 1 2 34 5 614 112 u u uu u u+ + =+ + =. a.Tính số hạng đầu và công bội; b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên; c. Tìm số hạng thứ 7. Bài 2. Cho...
 • 6
 • 614
 • 5
Tài liệu ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

Tài liệu ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

... vi công bi 0.q > a.Tính công bi và s hng   u; b. Tính tng ca 8 s hng   u tiên; c. Bit tng ca n s hng   u bng 728, hãy tìm n. { S: q=3} Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 4 ... hng   u và công bi; b. Tính s hng th 5; c. Bit tng ca n s hng   u bng 666665nS = ( S: 165u =; q=10; 512000u =; 5n =) Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 5THPT Thalmann ... S:850.ễn GIA HK2- Lp 11/ 2010-2 011 1THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang 6. Tìm 4 s hng liên tip ca mt CSC bit tng bng 38 và tng bình ph  ng ca chúng bng 406. { S:5,8 ,11, 14}7. Tìm...
 • 6
 • 581
 • 5
BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 toán 11 + ĐÁP SỐ pdf

BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 toán 11 + ĐÁP SỐ pdf

... c.  301 1limxxx  ĐỀ 11 1. Cho dãy số 12 .3n nnu. Chứng minh ( )nu là CSN. Tính số hạng đầu và công bội. 2. Tính : a.3 7 11 119 123H     ; b. 1 4 16 ...    Bài 5.Tính: a. 6 5214 5lim(1 )xx x xx ; b. 2412 5 7lim16xx xx    ; c. 20 3 52 2 17(5 1) (3 1)lim( 1)xx xx x  Đề 8 Bài 1. Cho ... 1uvà công sai d (điều kiện: 7d ). ĐS: 190, 5u d   b.Biết 715nS . Tính n. ĐS: c. Tính số hạng thứ 10. Bài 3.Tính: 5 5 5 5 5 510 5 2 4 8 16 512 1024        F Bài...
 • 6
 • 529
 • 1
Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

... đường chéo. Bài 9. Khai triển các nhị thức sau:a.b. Bài 10. a. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau: b. Biết số hạng chứa trong khai triển có hệ số là 90. Tìm n Bài 11. Một hộp ... lập đề cương: Hoàng Văn Trọng.c.d. Bài 5. Giải các phương trình sau:a.b. ) = - c. ) = - d.e. Bài 6. Giải các phương trình sau:a.b.c.d. Bài 7. Giải các phương trình sau:a.b.c.d. Bài ... cầu trắng. Bài 13. Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số cộng biết rằng số hạng tổng quát là:a.b.c. Bài 14. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết rằng:a.b. Bài 15....
 • 6
 • 1,216
 • 1
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 1

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 1

... Đề số 1ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1. 1) xx xx212lim1→− −−= x xx xxx1 ... 1)′= ⇔ =+ ⇔ xx0013== −2 Đề số 1ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung cho cả hai ban Bài 1. Tìm các giới hạn sau:1) xx xx212lim1→− ... Tính góc giữa SC và mp (SAB) .4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) . II . Phần tự chọn. 1 . Theo chương trình chuẩn. Bài 5a. Tính xxx x3228lim 11 18→−++ +. Bài 6a. Cho...
 • 3
 • 872
 • 18
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 4

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 4

... Đề số 4ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1. Tính các giới hạn sau: 1)x xx3 2lim ( 5 2 3)− ... hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD) và SA = 2a.1) Chứng minh SAC SBD( ) ( )⊥; SCD SAD( ) ( )⊥2) Tính góc giữa SD và (ABCD); SB và (SAD) ; SB và (SAC).3) Tính d(A, (SCD)); d(B,(SAC)) Bài 6. Viết ... x31000 0,1 0+ + = Bài 4. Tìm đạo hàm các hàm số sau:1) x xyx22 6 52 4− +=+ 2) x xyx22 32 1− +=+3) x xyx xsin cossin cos+=− 4) y xsin(cos )= Bài 5. Cho hình chóp...
 • 3
 • 623
 • 13
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 3

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 3

... Đề số 3ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1. Tính các giới hạn sau: 1) xx x x3 2lim ( 1)→−∞− ... . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 3ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1:1) x xx x x xxx x3 2 32 31 1 1lim ( 1) ... vuông góc với đáy; SB = a. Hạ BH ⊥ SA (H ∈ SA); BK ⊥ SC (K ∈ SC).1) Chứng minh: SB ⊥ (ABC)2) Chứng minh: mp(BHK) ⊥ SC.3) Chứng minh: ∆BHK vuông .4) Tính cosin của góc tạo bởi SA và (BHK).Bài...
 • 3
 • 545
 • 12
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 13

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 13

... cách giữa SA và BD.OH ⊥ SA, OH ⊥ BD nên ad SA BD OH3( , )3= =.============================3IKHOABD CS Đề số 13ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài ... − − Bài 6: a) • Chứng minh: SAC∆ vuông+ a a aSO SB OB a SO SO2 22 2 2 2 23 6 69 9 3= − = − ⇔ = ⇔ =.+ a aOA OC BC OB a SO22 2 23 69 3= = − = − = =.⇒ tam giác SAC vuông ... m(0). ( ) 0, 0< ∀ ≠ ⇒ phương trình luôn có ít nhát một nghiệm thuộc (0; m) hoặc (m; 0).Vậy phương trình x mx x m3 22 0− − + = luôn có nghiệm. Bài 3: x x x khi x 1f xx ax a khi x...
 • 3
 • 446
 • 1
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 17

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 17

... Đề số 17ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung Bài 1: 1) Tính các giới hạn sau: a) xx xx212lim2 ... liên tục tại x = 2. Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có các mặt bên (SAB), (SAC) cùng vuông góc với (ABC), tam giác ABCvuông cân tại C. AC = a, SA = x.a) Xác định và tính góc giữa SB và (ABC), SB ... AB).d) Xác định đường vuông góc chung của SB và ACII. Phần tự chọn A. Theo chương trình Chuẩn Bài 4a: 1) Cho f x x x2( ) sin( 2)= −. Tìm f (2)′.2) Viết thêm 3 số vào giữa hai số 12và...
 • 2
 • 332
 • 1
Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 18

Bài giảng Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 18

... Trường THPT Lê Quí ôn Đề số 18ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – Năm học 2009 – 2010Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 120 phútI. PHẦN CHUNG (7 điểm)Câu 1: (1,5 điểm) Tìm ... chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).a) Chứng minh: BC ⊥ (SAB).b) Giả sử SA = a 3 và AB = a, tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC).c)...
 • 3
 • 294
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: on tap kiem tra giua hk2 lop 11 hóa họcđề ôn tập tiếng anh lớp 11đề thi toán giữa hk2 lớp 11on tap hoa hk2 lop 11đề ôn tập 8 tuần lớp 11đề cương ôn tập anh văn lớp 11 hk2đề ôn tập giữa kì 1 lớp 2đề ôn tập giữa kì 1 lớp 5đề cương ôn tập lịch sử lớp 11 hk2đề ôn tập giữa kì 1 lớp 4de on tap tieng viet lop 4 hk2đề ôn tập môn văn lớp 6 hk2đề ôn tập giữa kì 2 lớp 4đề kiểm tra giữa hk2 lớp 9đề kiểm tra giữa hk2 lớp 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ