Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011

6 614 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 12:11

THPT Thalmann Gv: Lờ Quc Huy Trang B ễN TP KIM TRA GIA HK2 H v tờn hc sinh: Lp:. 1 Bi 1. Cho cp s cng tha món h thc: 7 4 6 7 336 219 S u u u = + + = a) Tỡm s hng u v cụng sai {S: u 1 =3, d=15} b) S 243 l tng bao nhiờu s hng u tiờn{S: tng 6 s}. S 93 l s hng th my? Bi 2 . a. Tỡm ba s hng liờn tip ca cp s nhõn cú cụng bi l s t nhiờn bit tng ca chỳng bng 35 v hiu s hng cui tr s hng u bng 15. {S: 5, 10,20,q=2} b. Tớnh tng: 2011 1990 1969 1948 1927 . 961A = . S: 75786 c. Cho cp s cng ( ) n u bit 3 6 9 90u u u+ + = . Hóy tớnh 11 S . S: 330 Bi 3.Tớnh : a. 2 lim( 9 16 5 3 3),n n n + S: 1 3 ; b. ( ) 1 2.6 4 2 lim 2 3 2 1 n n n n n + + + + , S:12; c. 2 2 3 2 ( 2 4)( 2 1) lim ( 3) ( 2 7) n n n n + + + + S: 2 . Bi 4. Tớnh: a. 2 3 1 lim( ) 2 x x x x x + + + S:0; b. 3 2 1 8 4 lim( ) 1 x x x x + + ,S: 3 4 ;c. 1 3 6 2 lim( ) 8 10 x x x x x + + S: 9 4 . 2 Bi 1. Cho dóy s ( ) n u : 8 3 n u n= . a. CM: ( ) n u l CSC. S 37 l s hng th my? Tớnh tng ca 20 s hng u. ( 1 20 3, 5, 470d u S= = = ). b. Bit 14645 n S = . Tỡm n. (S: n=101). Bi 2. Cho ( ) n u l mt CSN tha: 5 3 5 2 120 112 u u u u + = + = . a. Tỡm 1 u v cụng bi q (iu kin: q Z ). b.Cho bit tng 118096 3 n S = . Tớnh n. c. S 324 l s hng th my? S:a. 1 4 3, , 3 q u= = b. 10,n = c. 6n = . Bi 3. a.Tớnh 309 326 343 360 . 1992 2009= + + + + +B ; S:117059 b. Tỡm 4 s hng liờn tip ca mt CSC bit tng ca chỳng bng 10 v tng bỡnh phng ca chỳng bng 30. S: 1,2,3,4 hoc 4,3,2,1. Bi 4. Tớnh: a. 6 4 2 10 2 2 3 (2 3) lim ( 4) (5 5 ) n n n n + ,S: 12 25 ; b. 2 8 3 6 lim 11 3 7 n n n n n + + ,S:0; c. 2 2 2 1 5 lim 4 1 2 1 n n n n n n + + + + + ,S: 16 5 Bi 5. Tớnh: a. 4 2 3 2 3 6 27 lim 3 3 x x x x x x + + + ,S: 36 5 ; b. 3 2 2 5 2 1 lim 2 2 x x x x x x + + , S: 2 9 ; c. 2 2 2 3 4 1 lim 4 1 2 x x x x x x + + + + + + + ,S:5. 3 Bi 1. Cho ( ) n u CSC bit 3 15 4 6 38 . 40 u u u u + = = a.Tớnh 1 u v cụng sai d ( d Z ). S 22 l s hng th my? S: 1 5, 3, 10u d n= = = . b.Bit 525 n S = . Tớnh n. S:n=21 Bi 2. a.Tỡm hai s , a b sao cho 1, , laứ moọt caỏp soỏ nhaõn 1, 8, laứ moọt caỏp soỏ coọng a b a b + ; S:a=5,b=25 hoc a=-3, b=9. b. Cho cp s cng ( ) n u bit 8 5 4 50u u u+ = . Hóy tớnh 17 S . S:850. ễn GIA HK2- Lp 11/ 2010-2011 1 THPT Thalmann Gv: Lờ Quc Huy Trang c. Cp s cng sau cú bao nhiờu s hng? 35, 40, 45, ., 2010 ,S:396; d. 2012, 1999, 1986, ., 211 ,S:172. Bi 3.Tớnh cỏc gii hn sau: a. 1 1 2 4 6 9 lim 5 5.9 7 n n n n n n + + + + + ,S: 9 5 ; b. 2 2 9 4 2 lim 8 49 n n n n + + ,S:1; c. 2 lim( 4 3 8 2 2)n n n + + ,S: 11 4 Bi 4. Tớnh cỏc gii hn sau: a. 2 2 2 1 1 lim( ) 3 2 5 6 + + + x x x x x ,S:-2; b. 2 2 4 2 5 lim 4 1 3 x x x x x x + + + + ,S:7; c. 3 2 11 1 lim 2 4 x x x x x ,S: 4 Bi 1. a. Xỏc nh CSC ( ) n u bit 4 8 2 2 3 6 54 585 u u u u + = = . S: 1 13, 38d u= = hoc 1 5, 2d u= = . b.Tỡm 3 s hng liờn tip ca mt CSC bit: tng ca chỳng bng 15 v tng bỡnh phng ca chỳng bng 83. S: 3,5,7 hoc 7,5,3. Bi 2. a. Cho cp s nhõn cú s hng th 3 l 18, s hng th 6 l -486. Tỡm s hng u, cụng bi. S -39366 l s th my? 122 l tng bao nhiờu s hng u tiờn? b. Tớnh tng 1 1 1 4 2 1 + + . 2 4 128 C = + + + + . S: 1023 128 Bi 3. Tỡm x sao cho 1; 3, 1x x x + + theo th t l 3 s hng liờn tip ca mt cp s nhõn. S: 5 3 x = . Bi 4.Tớnh cỏc gii hn sau: a. 1 1 2 5 3 9 lim 9 6 7 n n n n n n + + + + + ,S: 9; b. 2 2 4 3 7 2 lim 25 11 n n n n + + , S: 1 ; c. 2 lim( 4 4 5 2 1)n n n + + , S:2; Bi 5. Tớnh: a. 4 3 2 3 2 5 3 18 lim 9 x x x x x ,S:13; b. 2 2 8 6 lim 4 5 3 1 x x x x x x + + + + + ,S: 7 ; c. 3 2 7 1 lim 2 4 x x x x x + + S: 1 12 ; d. 2 4 12 5 7 lim 16 x x x x + + + + ,S:7. 5 Bi 1. Cho cp s cng ( ) n u tha món h thc: 8 6 7 8 444 279 S u u u = + + = a) Tỡm 1 ,u d . Tớnh u 10 , S 5 . Hi 228 l s hng th my? {S: u 1 =3, d=15} b) Tỡm n bit tng n s hng 165 n S = (S:n=5) Bi 2. a. Tỡm ba s hng liờn tip ca cp s nhõn cú cụng bi l s t nhiờn bit tng ca chỳng bng 35 v hiu s hng u tr s hng cui bng 15 .{S: 5, 10,20,q=2}. b. Tỡm , x y sao cho , 25, 5 laứ caỏp soỏ coọng , 15, laứ caỏp soỏ nhaõn x x y Bi 3. Tỡm gii hn cỏc dóy s: a) 2 lim( 16 13 5 4 2)n n n + , S: 3 8 ; b) 1 2 1 1 3.5 3 2 lim( ) 5 2 1 n n n n + + + + + , S: 75 ; c) 2 2 2 5 ( 3 1) ( 2) lim ( 3) ( 5) n n n n + + + , S: 9 ; Bi 4. Tỡm gii hn cỏc hm s: ễn GIA HK2- Lp 11/ 2010-2011 2 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang a. 3 5 75 1 lim( ) 5 125 x x x →− − + + ,ĐS: 1 5 ; b) 2 3 28 8 lim( ) 2 5 3 x x x x x →− + − − − − + ĐS: 9 70 − ; c) 2 1 6 3 1 2 lim( ) 2 5 7 x x x x x →− − − + − + + , ĐS:; Đề 6 Bài 1. Cho csc có 3 5 7 13 100.u u u u+ + + = Tính 13 S Bài 2. Cho ( ) n u là CSN thỏa 2 5 2 4 195 51 u u u u + =   + =  a.Tìm 1 u và công bội q (điều kiện: q Z∈ ). ĐS: 1 3 4, 4 q u= = . b. Cho biết tổng 65535 4 n S = , tính n. c. Số 768 là số hạng thứ mấy? Bài 3. a. Tìm 5 số hạng liên tiếp của một CSC biết tổng của chúng bằng 40 và tổng bình phương của chúng bằng 480; b. Tính: 309 326 343 360 . 1992 2009D = + + + + + ; c. Cho hai số 3 và 48. Hãy điền vào giữa hai số ấy ba số sao cho ta được một cấp số nhân. Bài 4. Tính: a. 9 5 4 5 2 8 (3 5) lim ( 8) (2 6 ) n n n n + − − ; b. 2 3 2 9 3 lim 6 7 n n n n n + − − + ; c. 2 3 lim( ) 2 4 1n n− + Bài 5. Tính: a. 0 4 9 5 lim x x x x → + + + − ; b. 2 2 1 4 lim( ) 2 4 →− + + − x x x ; c. 2 2 4 1 lim 2 3 x x x x x →−∞ − − + + Đề 7 Bài 1. Cho ( ) n u dãy số có 2 4.3 n n u − = . a.CMR: ( ) n u là CSN. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân này. a. Số 2916 là số hạng thứ mấy? ĐS:8; c. Cho biết 484 3 n S = . Tính n. ĐS:5. Bài 2. Cho ( ) n u là một cấp số cộng thỏa 2 2 2 5 15 5 53 44 u u u u  + =   + =   a.Tính 1 u và công sai d. (điều kiện: d Z ∈ ); b. Biết 14350 n S = , hãy tính n; c.Tính số hạng thứ 13 Bài 3. a. Tìm 6 số hạng liên tiếp của một CSC biết tổng của chúng bằng 18 và tổng bình phương của chúng bằng 334. ; b.Tính tổng: 4 4 4 4 4 4 8 4 . 2 4 8 16 512 1024 = − + − + − + − − +E ; c. Cho hai số 5 và 71. Hãy thêm vào giữa chúng 10 số để được một cấp số cộng. Bài 4. Tính: a. 2 5 4 7 7 4(3 1) lim (3 5) (2 7) n n n n + − + ; b. 1 2 5.4 5 7.2 lim 2 5.3 6.5 n n n n n n + − + + − + ; c. 2 5 lim 3 1n n n    ÷ + − +   Bài 5.Tính: a. 6 5 2 1 4 5 lim (1 ) x x x x x → − + − ; b. 2 4 12 5 7 lim 16 x x x x → + + + − − + ; c. 20 3 5 2 2 17 (5 1) (3 1) lim ( 1) x x x x x →∞ + − + Đề 8 Bài 1. Cho dãy số ( ) n u : 2 3.4 n n u − = . a. CMR ( ) n u là CSN. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân này. b. Số 3072 là số hạng thứ mấy? ĐS:7. c. Cho biết 1023 4 n S = . Tính n. ĐS:5.s Bài 2. Cho ( ) n u CSC biết 2 4 2 2 5 7 160 8500 u u u u + =   + =  . a.Tính 1 u và công sai d (điều kiện: 7d > − ). ĐS: 1 90, 5u d= = − b.Biết 715 n S = . Tính n. ĐS: c. Tính số hạng thứ 10. Bài 3.Tính: 5 5 5 5 5 5 10 5 . 2 4 8 16 512 1024 = − + − + − + + −F Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2011 3 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang Bài 4. Tính: a. 2 2 4 3 4 2 6 (1 5 ) (3 3) lim (2 5) n n n n − − − ; b. 4 3 5 2 9 3 lim 6 7 n n n n n + − − + ; c. 2 2 4 1 2 1 lim 4 1 n n n n n + − − + + − Bài 5. Tính: a. 3 2 1 3 5 7 lim 5 4 2 x x x x x x →− − − − + + + ; b. ( ) 2 2 lim 1 1 →−∞ − + − + + x x x x x ; c. 2 4 1 3 lim 2 6 x x x → + − − − Đề 9 Bài 1. Cho cấp số nhân thỏa 1 2 3 4 5 6 8 64 u u u u u u + + =   + + =  . a. Xác định 1 ,u q ; ĐS: 1 8 2, 7 q u= = ; b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.ĐS: 8184 7 . Bài 2. Tính tổng: 210 228 246 264 . 1992 2010E = − − − − − − − Bài 3. Cho CSC thỏa 5 7 2 2 4 6 130 9850 u u u u + =    + =   . a. Tính số hạng đầu và công sai (d<0), ĐS: 1 90, 5u d= = − ; b. Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên. ĐS: 1850; c. Tìm số hạng thứ 51. ĐS: 160 − . Bài 4. Tính: a. 2010 2009 2008 ( 2 1) lim (2 3) − + + + n n n n , ĐS: 2009 2 ; b. 2 1 1 3 7 7 lim 2.3 5 3.7 n n n n n − + + − + − + ; c. 2 2 1 4 2 4 lim n n n − − + − Bài 5. Tính: a. 2 2 7 14 1 lim 4 → + − + + − x x x x ,ĐS: 1 48 ; b. 3 2 12 1 lim( ) 8 2 x x x → − − − ,ĐS: 1 2 ; c. 2 2 2 3 4 1 lim 4 1 2 x x x x x x → + ∞ + + + + + + − ,ĐS:5. Đề 10 Bài 1. Cho CSN thỏa 1 2 3 4 5 6 14 112 u u u u u u + + =   + + =  . a.Tính số hạng đầu và công bội; b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên; c. Tìm số hạng thứ 7. Bài 2. Cho ( ) n u CSC thỏa 3 5 2 2 4 7 62 639 + =    − = −   u u u u . a.Tính 1 u và công sai d ( d Z∈ ). (ĐS: 1 40, 3= = −u d ) b.Biết 4947 n S = . Tính n. c. Tính số hạng thứ 10. Bài 3. a.Tính: 6 6 6 6 . 6 12 1024 512 256 128 = − − − − − − −G ; b. Cho cấp số cộng ( ) n u biết 2 4 6 13 15 17 108u u u u u u+ + + + + = . Hãy tính 18 S . Bài 4. Tính: a. ( ) ( ) ( ) 3 2 4 4 6 2 3 5 3 1 lim 3 2 6 1 n n n n n n + + − − + ; b. 3 3 4 2 2 lim 3 1 − + − − n n n n n n ; c. 2 2 lim( 4 4 3 4 4 3)n n n n + + − + − Bài 5. Tính: a. 3 2 1 1 5 lim 5 2 6 1 x x x x x x →− − − + − − + ; b. ( ) 2 lim 1 →−∞ − + + x x x x ; c. ( ) 3 0 1 1 lim x x x → + − 11ĐỀ 1. Cho dãy s ố 1 2 .3 n n n u − = . Ch ng minh ứ ( ) n u là CSN. Tính s h ng u và công b i.ố ạ đầ ộ 2. Tính : a. 3 7 11 . 119 123H = + + + + + ; b. 1 4 16 1024 3 3 3 3 I = − − − − − . { S: H=1953; Đ 455I = − } 3. Cho CSC ( ) n u bi t ế 2 6 12 30u u u− + = . Tính t ng c a 15 s h ng u . {ổ ủ ố ạ đầ S: Đ 15 450S = .} 4. Hãy thêm vào gi a hai s ữ ố 2− và 4374− sáu s n a c m t c p s nhân. { S: q=3 suy ra 6 s }.ố ữ đểđượ ộ ấ ố Đ ố 5. Cho CSN ( ) n u có 3 18u = ; 5 162u = , v i công b i ớ ộ 0.q > a.Tính công b i và s h ng u; b. Tính t ng c a 8 ộ ố ạ đầ ổ ủ s h ng u tiên; c. Bi t t ng c a n s h ng u b ng 728, hãy tìm n. { S: q=3}ố ạ đầ ế ổ ủ ố ạ đầ ằ Đ Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2011 4 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang 6. Tìm 4 s h ng liên ti p c a m t CSC bi t t ng b ng 38 và t ng bình ph ng c a chúng b ng 406. ố ạ ế ủ ộ ế ổ ằ ổ ươ ủ ằ { S:5,8,11,14}Đ 7. Tìm giá tr c a x, y sao cho ị ủ 8, ,2x y y+ là CSC còn ,20,xy y là CSN. { SĐ : 4, 10x y= = ± } 8. Cho ( ) n u là m t CSC th a ộ ỏ 2 2 1 4 15 5 53 40  + =  + =  u u u u . a.Tính s h ng u và công sai; b. Tính s h ng th 20; c. S ố ạ đầ ố ạ ứ ố 83 là s h ng th m y?; d. Tính t ng c a 15 s h ng u tiên; e. Bi t ố ạ ứ ấ ổ ủ ố ạ đầ ế 483 n S = , tính n. { SĐ : 1 7, 3u d= − = } 9. Tính các gi i hớ ạn sau: a. 2 3 1 3 1 lim 2 10 x x x x →−∞ + + − − { SĐ : 3 3 2 − + }; b. 2 3 3 8 3 lim 2 3 x x x x x → − − + − ; c. 2 4 1 2 lim 4 1 n n n n + − + + ; d. 1 1 1 1 3 6 7 lim 5 7 n n n n − + + − − + + ; e. ( ) ( ) ( ) 3 20 5 4 6 7 5 3 1 lim 3 2 6 − + − − n n n n n ; f. 2 5 9 30 3 lim 25 →− + − + + − + x x x x ; g. 2 2 2 1 lim 1 2 3 →−∞ + + + + + − x x x x x 12ĐỀ 1. Cho dãy s ố 3 2( 7) n u n= − + . Ch ng minh ứ ( ) n u là CSC. Tính s h ng u và công sai.ố ạ đầ 2. Tính : a. 6 10 14 . 134 138J = + + + + + ; b. 1 3 9 6561 7 7 7 7 K = + + + + . { S: J=2376; K=Đ 9841 7 } 3. Cho CSC ( ) n u bi t ế 1 2 3 16 20 26 90u u u u u u+ − + + + = . Tính t ng c a 30 s h ng u . S: ổ ủ ố ạ đầ Đ 30 675S = 4. Hãy thêm vào gi a hai s ữ ố 29 và 359 m i s n a c m t c p s c ng. { S: d=20 r i suy ra 10 s }.ườ ố ữ đểđượ ộ ấ ố ộ Đ ồ ố 5. Tìm , ( , 0)a b a b ≠ sao cho , ,a b b a b− + là CSC, còn , ,7 a a b b là CSN. { SĐ : a=b=7}. 6. Cho CSC ( ) n u có 5 10u = ; 10 35u = a.Tính công sai và s h ng u; b. Tính t ng c a 30 s h ng u tiên; ố ạ đầ ổ ủ ố ạ đầ c.Bi t t ng c a n s h ng u b ng 5865, hãy tìm n. { Sế ổ ủ ố ạ đầ ằ Đ : 1 10; 5u d= − = } 7. Tìm 5 s h ng liên ti p c a m t CSC bi t t ng b ng 55 và t ng bình ph ng b ng 695. { Số ạ ế ủ ộ ế ổ ằ ổ ươ ằ Đ : 5, 8, 11, 14, 17.} 8. Cho ( ) n u là m t CSN th a ộ ỏ 1 4 2 5 20 80 + = −   + =  u u u u . a.Tính s h ng u và công b i; b. Tính s h ng th 6; c. Số ạ đầ ộ ố ạ ứ ố 128 63 − là s h ng th m y?; d. Tính t ng c a 7 s h ng u tiên; e. Bi t ố ạ ứ ấ ổ ủ ố ạ đầ ế 260 n S = − , tính n. { SĐ : 1 20 / 63; 4u q= = − } 9. Tính : a. 4 3 2 2 2 7 2 (5 3) ( 1) lim (2 3 ) ( 10) x x x x x x → ∞ + − − + ; b. 2 7 8 7 lim 2 2 8 x x x x →− + + − + − ; c. 2 16 5 1 4 lim 3 + − − n n n ; d. 4 3 2 2 1 lim 2 5 →−∞ − + + + x x x x x e. 1 1 1 2 8 6.2 5 lim 5 7 7.9 − + + − − + + + n n n n n n ; f. 2 lim( 4 2 5) − + − − n n n ; g. 2 7 9 18 9 lim ( 49) → − + − + + − + x x x x x ; h. 2 2 9 2 3 1 lim 5 2 →+∞ + − + + + + x x x x x x 13ĐỀ 1. Cho dãy s ố 1 2 .5 3. 5 n n n u − = . Ch ng minh ứ ( ) n u là CSN. a.Tính s h ng u và công b i; b. Tính s h ng ố ạ đầ ộ ố ạ th 5; ứ c. Bi t t ng c a n s h ng u b ng ế ổ ủ ố ạ đầ ằ 66666 5 n S = ( S: Đ 1 6 5 u = ; q=10; 5 12000u = ; 5n = ) Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2011 5 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang 2. Tính a. 3 13 23 1003 . 14 14 14 14 H = − − − − − ; b. 2 8 32 . 131072I = + + + + . ( S: Đ 50803 14 H = − ; 174762I = ) 3. Cho CSC ( ) n u bi t ế 3 9 10 15 500u u u u− + + + = . Tính t ng c a 30 s h ng u. ( S: ổ ủ ố ạ đầ Đ 30 7500S = ) 4. a.Hãy thêm b yả s n a vào gi a hai s 2 và 131072 c m t c p s nhân; b. Hãy thêm vào gi a hai s 3 và ố ữ ữ ố đểđượ ộ ấ ố ữ ố 103 thêm 9 s n a c m t CSC. ( S: Chú ý câu 2 s rõ hihi).ố ữ đểđượ ộ Đ ẽ 5. Cho CSN ( ) n u có s h ng th 7 b ng 20480, s h ng th 10 b ng 1310720 a.Tính công b i và s h ng u; b. ố ạ ứ ằ ố ạ ứ ằ ộ ố ạ đầ Tính t ng c a 5 s h ng u tiên; c. S 81920 là s h ng th m y z ?. ( S: ổ ủ ố ạ đầ ố ố ạ ứ ấ ị Đ 1 5, 4u q= = , 5 1705S = , n=8). 6. Tìm 6 s h ng liên ti p c a m t CSC bi t t ng b ng -78 và t ng bình ph ng b ng 1294 . ( S:ố ạ ế ủ ộ ế ổ ằ ổ ươ ằ Đ 3; 7; .; 23− − − ) 7. Cho ( ) n u là m t c p s c ng th a ộ ấ ố ộ ỏ 2 6 3 14 7 203 u u u S  + − =   =   . a.Tính s h ng u và công sai,( S:ố ạ đầ Đ 1 5, 3u d= − = ); b. Tính s h ng th 20; c. S 76 là s h ng th m y? S:28; d. Tính t ng c a 15 s h ng u tiên. S:240.ố ạ ứ ố ố ạ ứ ấ Đ ổ ủ ố ạ đầ Đ 8. Tính các gi i hớ ạn sau: a. 2 2 9 1 3 3 lim 2 10 x x x x x →+∞ + + − + − ; b. 2 4 3 8 80 lim 10 9 3 x x x x x →− − − − − + − + ; c. 2 16 1 4 1 lim 4 1 + − − + + n n n n ; d. 2 2 16 1 4 1 lim 7 1 2 + − − + + + n n n n n ; e. 3 2 2 1 1 1 7 6.3 3 lim 5 7 11.9 − − + + − − + + + n n n n n n ; f. ( ) ( ) ( ) 5 20 3 3 7 9 16 5 5 1 lim 5 5 6 − + − − n n n n n ; g. 2 2 2 1 lim 1 2 3 →−∞ + + + + + − x x x x x ; h. 2 4 10 9 24 10 15 lim 2 32 → − + − + + − + x x x x ; i. 3 2 2 24 lim 2 8 →− −   +  ÷ + +   x x x ; j. 3 2 4 2 3 8 2010 lim 9 3 x x x x x →∞ − − − − + ; k. 5 2 4 2 27 8 2010 lim 9 3 x x x x x →−∞ − − − − + 14ĐỀ 1. Cho dãy s ố 3( 1) 7 n u n n= + + . Ch ng minh ứ ( ) n u là CSC. a.Tính s h ng u và công b i; b. Tính t ng ố ạ đầ ộ ổ c a 101 s h ng u.ủ ố ạ đầ 2. Tính các t ng sau: ổ 4 9 14 . 114 119H = + + + + + . S:1476.Đ 3. Cho CSC ( ) n u bi t ế 2 6 14 60u u u− + = − . Tính t ng c a 19 s h ng u .ổ ủ ố ạ đầ 4. Hãy thêm vào gi a hai s ữ ố 3 − và 1875 − ba s n a c m t c p s nhân. ( S: 15;-75;375 và…)ố ữ đểđượ ộ ấ ố Đ 5. Cho CSN ( ) n u có 3 54u = ; 5 486u = , v i công b i ớ ộ 0.q < a.Tính công b i và s h ng u; b. Tính t ng c a ộ ố ạ đầ ổ ủ 10 s h ng u tiên; c.Tính s h ng th 11.ố ạ đầ ố ạ ứ 6. Tìm 5 s h ng liên ti p c a m t CSC bi t t ng c a chúng b ng 65 và t ng bình ph ng b ng 935. ( S: 7;10;ố ạ ế ủ ộ ế ổ ủ ằ ổ ươ ằ Đ …;19) 7. Cho ( ) n u là m t CSC th a ộ ỏ 2 4 2 2 5 7 160 8500 u u u u + =   + =  . a.Tính s h ng u và công sai (ố ạ đầ 10d > − ); b. Tính s h ng ố ạ th 20.ứ 8. Tính các gi i hớ ạn sau: a. 2 9 1 3 1 lim 3 19 x x x x →−∞ + − − + ; b. 2 5 3 8 35 lim 2 6 1 x x x x x → − − + − + ; c. 2 4 2 1 2 3 lim 1 − + − + + + n n n n ; d. 1 2 1 1 1 3 6 2 lim 3 4 − + + − − + + n n n n ; e. 2 2 4 3 4 2 6 5 (1 5 ) (3 3) lim 7 (2 5) →∞ − − − x x x x x x ; f. 2 0 9 4 1 lim → + − + − − x x x x ; g. 2 2 2 1 lim 4 1 2 2 → −∞ + − + + + + x x x x x Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2011 6 . thứ 10. Bài 3.Tính: 5 5 5 5 5 5 10 5 . 2 4 8 16 512 1024 = − + − + − + + −F Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 3 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang Bài 4 h ng u b ng 728, hãy tìm n. { S: q=3}ố ạ đầ ế ổ ủ ố ạ đầ ằ Đ Ôn GIỮA HK2- Lớp 11/ 2010-2 011 4 THPT Thalmann Gv: Lê Quốc Huy Trang 6. Tìm 4 s h ng liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011, Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011, Bài giảng ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 lớp 11 năm học 2010-2011