0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

ở đây BCTC TH Q2 2017

20170727 BCTC HopNhat Q2 2017

20170727 BCTC HopNhat Q2 2017

... Bao clio tai chinh hop nhat Cho ky k~ roan tu I104 /2017 d~n 30106 /2017 BAo cAo KET QuA HO';'T DONG KINH DOANH H...
 • 34
 • 75
 • 0
20170727 BCTC CtyMe Q2 2017

20170727 BCTC CtyMe Q2 2017

... Cho ky k~ toan ttl' 01/04/20 17 d~n 30106 /2017 BANG CAN DOl KE TOAN T~i 30 thang 06 nam 2017 (ti~p theo) Mii sa Thuyet minh NGUON VON 30/06 /2017 VND 01101 12017 VND 300 A NO' PHAI TRA 696,742,351,527 ... 20 21 22 01 02 Quy2 Til' 01104 /2017 d~n Til' 01104/2016 d~n 30/06 /2017 30/06/2016 VND VND Lily k~ dftu 113md~n eu6i ky Tir 0110112016 d~n Til' 01/01 /2017 d~n 30/06 /2017 30/0612016 VND VND 20 21 ... 30106 /2017 Quy d§u tu phat tri~n 19 30106/2016 01101 12017 VND 12,614,680,651 VND 12,614,680,65 J 12,614,680,651 12,614,680,651 cAc KHoAN MI)C NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN 30106 /2017 01/01/2017...
 • 33
 • 132
 • 0
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2015 . BCTC TH Q2 2015

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2015 . BCTC TH Q2 2015

.. . tni 1.1 516 l-ir (10 = 01 - 021 l.o-i nhui,n gnp !u Lnr ka lNrnr 0: I1 dich ! 1.1 5 HO.'P r 106 _t 076 49E 29 1 ,5lss 29 2 22 6 1t0 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )) nhrDriiic 11 Thu 12 Chi pbi kh:i 1.1 - .. . 933 26 6 28 gA3 725 768 29 2 191 514 927 5 42 6 52 7A 394 31A 35 422 121 926 35 2. 85 52 984 50 537 1 62 891 968 25 6 811 13 786 031 26 0 ki s1 515 730 Tdng khac Chuy6n sang bat d6ng san deu tlr - Thanh .. . 051J ?2? -l,t.rr:r.0 r;a ir i ].l] 25 760 009 Ln) 21 126 2i4 981 t ir,r, sii 16 11 1. 129 25 9 27 r_i? 655 090 :i.; r:t - rr,i rs,r I :tr, l:S i:l I rss t rl8rs ti9.tOri 22 9 I too:ri 140 22 .1 035 ,11...
 • 22
 • 102
 • 0
Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q2.2017

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q2.2017

... 73.350.581 73.350.581 - Co philu phi 'hang - C philu Int ddi SS Itrung cb phieu duct mua loi - CO phitu phi thong - Co philu ins ddi 73.350.581 73.350.581 S6 Wong c6 phieu dang Mu hinh - Ca phi& phd ... Sank va pat thew dot clang Wit Ildo afo Nt chfrsh hop nal gift ran MS 26 4; Ph to' -Col N at TOE A - Ititi -: = - TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU Khu ph6 3, phubng Tang Nhan PhO 13, (plan 9, TP.116 ... chfnh hqp that giGa nien de Cm loin vi Tit win A&C ung Ph6 Tong Glom dee Sd G14 CNDKHN kilns roan: 009 9-2 01 3-0 0 8-1 TP He Chi Mirth, nth, 23 thing S nam 2017 BAKER TILLY IN TI RNATIONAL TONG CONG...
 • 60
 • 258
 • 0
Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ th

Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp trường phổ th

... - CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc Liên môn ...
 • 2
 • 5,671
 • 39
50 20170731  GMC  BCTC hop nhat Q2.2017

50 20170731 GMC BCTC hop nhat Q2.2017

... DQ' Tling 214,356,220, 550 214,356,220, 550 468, 250, 295,162 +No dai han d~n han tra CQng: 2, 107,000,000 2, I07,000,000 216,463,220, 550 216,463,220, 550 46,043 ,500 ,000 46,043 ,500 ,000 b)Vay dai han ... Du Pheng 1,919, 150, 000 S6 d~u nam Gili trj hQllly Gili g6c 1,919, 150, 000 1,919, 150, 000 Dlf Pheng Gili trj hQllly 1,919, 150, 000 3,998, 050, 000 (3,013,775,000) 984,275,000 3,998, 050, 000 (3,013,775,000) ... 1,246,584, 250 1,246,584, 250 1,246,584, 250 1,246,584, 250 109,903,705 109,903,705 79,226,400 79,226,400 79,226,400 79,226,400 195,239,000 195,239,000 195,239,000 195,239,000 5,362,049, 650 5,362,049,650...
 • 20
 • 87
 • 0
Dự báo nguồn nhân lực ở Hà Nội đến năm 2017.DOC

Dự báo nguồn nhân lực Hà Nội đến năm 2017.DOC

... dân số từ năm gốc sang năm dự báo Bớc 3: Tính nguồn nhân lực thời kỳ gốc thời kỳ dự báo 2.2 Dự báo nguồn nhân lực tơng lai: Việc dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 cần tiến hành: Từ số ... Chơng II: Phân tích dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 I Đối tợng nhiệm vụ dự báo nguồn nhân lực Khái niệm đối tợng nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực Nh ta biết, nguồn nhân lực phận dân số ... = 52022,116 Vì đề tài dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 , em không tính số trẻ em sinh kỳ dự báo số trẻ em không ảnh hởng đến nguồn nhân lực ( số trẻ em sinh đến năm 2017 chi tối đa 10...
 • 28
 • 2,634
 • 21
Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN

Tiêu thụ SP cty Sơn TH HN

... cuối thu đợc tiền Vai trò tiêu th sản phẩm Đối với doanh nghiệp , lợi nhuận mục tiêu hàng đầu Mà lợi nhuận có đợc sau tiêu th sản phẩm Vì tiêu th sản phẩm mục tiêu trớc mắt doanh nghiệp tiêu th ... báo th trờng: Dự báo hàng hoá tiêu th , dự báo thay đổi th hiếu ngời tiêu dùng Nghiên cứu quy mô cấu th trờng: Xác định số lợng ngời tiêu th , doanh số bán hàng th c tế doanh nghiệp theo th i ... dụng Sơn nớc nhũ tơng, sơn CN ,sơn ôtô Sơn CN, sơn nớc, sơn ôtô,xe máy Sơn nớc, sơn trang trí Sơn bột, sơn CN, sơn tầu biển Sơn CN, sơn ôtô,xe máy Liên doanh với Anh 100% vốn nớc B 2.Cỏc i th cnh...
 • 76
 • 230
 • 0
138 Dự báo nguồn nhân lực ở Hà Nội đến năm 2017

138 Dự báo nguồn nhân lực Hà Nội đến năm 2017

... Chơng II: Phân tích dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 I Đối tợng nhiệm vụ dự báo nguồn nhân lực Khái niệm đối tợng nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực Nh ta biết, nguồn nhân lực phận dân số ... 52022,116 Vì đề tài dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 , em không tính số trẻ em sinh kỳ dự báo số trẻ em không ảnh hởng đến nguồn nhân lực ( số trẻ em sinh đến năm 2017 chi tối đa 10 tuổi ... số nguồn lao động có đợc nhờ dự báo dân số nguồn nhân lực Dự báo dân số nguồn nhân lực xác định dân số nguồn nhân lực tơng lai thông qua việc phân tích xu hớng biến động nhân tố ảnh hởng đến...
 • 28
 • 579
 • 1
Dự báo nguồn nhân lực ở Hà Nội đến năm 2017

Dự báo nguồn nhân lực Hà Nội đến năm 2017

... dân số từ năm gốc sang năm dự báo Bớc 3: Tính nguồn nhân lực thời kỳ gốc thời kỳ dự báo 2.2 Dự báo nguồn nhân lực tơng lai: Việc dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 cần tiến hành: Từ số ... Chơng II: Phân tích dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 I Đối tợng nhiệm vụ dự báo nguồn nhân lực Khái niệm đối tợng nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực Nh ta biết, nguồn nhân lực phận dân số ... 52022,116 Vì đề tài dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 , em không tính số trẻ em sinh kỳ dự báo số trẻ em không ảnh hởng đến nguồn nhân lực ( số trẻ em sinh đến năm 2017 chi tối đa 10 tuổi...
 • 28
 • 363
 • 0
Dự báo nguồn nhân lực ở Hà Nội đến năm 2017

Dự báo nguồn nhân lực Hà Nội đến năm 2017

... Chơng II: Phân tích dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 I Đối tợng nhiệm vụ dự báo nguồn nhân lực Khái niệm đối tợng nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực Nh ta biết, nguồn nhân lực phận dân số ... 52022,116 Vì đề tài dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 , em không tính số trẻ em sinh kỳ dự báo số trẻ em không ảnh hởng đến nguồn nhân lực ( số trẻ em sinh đến năm 2017 chi tối đa 10 tuổi ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Dự báo nguồn nhân lực tơng lai: Việc dự báo nguồn nhân lực Nội đến năm 2017 cần tiến hành: Từ số liệu điều tra biến động dân số năm 2007 từ sử dụng phơng pháp...
 • 29
 • 517
 • 1
Kĩ thuật sử dụng casio fx570MS chỉ có ở đây

Kĩ thuật sử dụng casio fx570MS chỉ có đây

... giả sử tất thỏ sinh sống sinh sản bình thờng hỏi đôi thỏ sau năm (12 tháng) đôi thỏ? Nếu gọi số thỏ tháng n unthì: u1=1;u2=1 & un+1=un+un-1với: n 2.Tìm u12 =144 7.2: Cây đâm nhánh Giả sử ... 1)( A + 2) : C = C + B FX570MS số n RCLM+ n=17;kết RCLA: S17=23256 2: Tính Sn=1.3.4+2.5.7+ +n(2n+1)(3n+1) n=30 A FX500MS 1M + M (2 M + 1)(3M + 1) + A A 1M + = 1M + FX570MS = A 0B 0C A = ... 10 n=40 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS A 0B 0C D FX570MS A = A + 1: B = 1: (( A + 1) A + A A + 1) : C = C + B : D = DB số n RCLM+ n=40;kết RCLA: S40=0,843826238; P40= 4:...
 • 21
 • 497
 • 2
Mau phieu danh gia tiet day bac TH theo QD 14

Mau phieu danh gia tiet day bac TH theo QD 14

... GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THEO TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY ... - Người dạy ……………, ngày…… th ng…… năm……… ( Họ tên chữ ký) - Họ tên người dự giờ:………………………… - Chức vụ:…………………………… - Đơn vị...
 • 2
 • 3,919
 • 26
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN DAY TIN th

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN DAY TIN th

... sinh “=COUNTA(A5:A100)” Số lượng học sinh loại giỏi “=COUNTIF(H5:H100,"G") Tỉ lệ % “=(B5/A5)*100 Số lượng học sinh loại Khá “=COUNTIF(H5:H100,"K") Tỉ lệ % “=(D5/A5)*100 Số lượng học sinh loại TB ... sinh loại TB “=COUNTIF(H5:H100,"TB") Tỉ lệ % “=(F5/A5)*100 Số lượng học sinh loại Yếu “=COUNTIF(H5:H100,"Y") Tỉ lệ % “=(H5/A5)*100 Số lượng học sinh loại Kém “=COUNTIF(H5:H100,"Kém") Tỉ lệ % “=(J5/A5)*100 ... AutoFilter góc phải ô Xếp loại HL xuất mũi tên click chuột vào mũi tên chon (Custom…) xuất hộp thoại Custom AutoFilter chon toán tử equals, Or, chọn G, K ...
 • 2
 • 2,636
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM