0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích  điện trường vật lí 11 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong giảng dạy bài tập chương điện tích điện trường vật lí 11 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP CHƢƠNG ‘‘ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƢỜNG’’ VẬT LÍ LỚP 11 NHẰM TĂNG TÍNH TÍCH CỰC ... thiết bị dạy hoc 14 1.4 luận tập vật 15 1.4.1 Khái niệm tập vật 15 1.4.2 Tác dụng tập vật dạy học vật 16 1.4.3 Sử dụng tập vật dạy học vật Những ... niệm tính tích cực học sinh học tập 1.2.2 Những biểu tính tích cực học tập 1.2.3 Các cấp độ tính tích cực học tập 10 5iii 1.2.4 Những biện pháp phát huy tính tích cực học sinh dạy...
 • 12
 • 425
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật về chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

... 1.3.8 Các toán t ca Mathematica 1.3.9 Mathematicatrong tính toán 1.3 .10 Biến đổi biểu thức l-ợng giác 1.4 Các đơn vị đo chuyển đổi đơn vị, số vật lí 1.4.1 Chuyển đổi đơn vị 1.5 Các tính toán giải ... thức toán học 1.3.6 Mathematica môi tr-ờng tính toán Mathematica tạo môi tr-ờng đ-ợc dùng để thiết lập, chạy, soạn thảo tính toán nh- ch-ơng trình 1.3.7 Mathematica công cụ môi tr-ờng tính toán ... ni dung kin thc Chuyn ng cong ca cht im Lp 10 Trung hc ph thụng 2.1.1 V trớ kin thc Chuyn ng cong ca cht im chng trỡnh Vt lp 10 Trung hc ph thụng Kin thc Chuyn ng cong ca cht imthuc chng II:...
 • 20
 • 1,519
 • 3
Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc dạy giải bài tập vật lý chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lý lớp 12 nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc dạy giải bài tập vật chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lớp 12 nâng cao

... xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao - Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm toán học Mathematica, ứng dụng vào dạy giải tập vật chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao ... thảo hệ thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica để giải sử dụng hệ thống tập vào việc tổ chức dạy học số tập chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao - Tiến hành ... thống tập tổ chức hoạt động dạy học nhờ sử dụng phần mềm toán học Mathematica số tập vật thuộc chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao 50 CHƢƠNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG BÀI TẬP...
 • 147
 • 843
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật về Chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

... luận dạy học hiên đại vê giảng dạy tập vật lý, soạn thảo hệ thống tập tổ chức hoạt động dạy học với hệ thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica thuộc phần chuyển động cong chất điểm ... BÀI TẬP CÓ SỰ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC METHEMATICA 2.1 Phân tích nội dung kiến thức Chuyển động cong chất 59 điểm Lớp 10 Trung học phổ thông 2.2 Thực trạng dạy học giải tập vật kiến thức Chuyển ... học sinh giải tập vật 50 Kết luận chƣơng 57 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP VẬT 59 LÝ PHẦN "CHUYỂN ĐỘNG CONG CỦA CHẤT ĐIỂM" – SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY...
 • 97
 • 944
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy giải bài tập vật lý chươn Dao động cơ - lớp 12 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy giải bài tập vật chươn Dao động cơ - lớp 12 trung học phổ thông

... môn Vật chương Dao động ” giáo viên học sinh lớp 12 - Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm toán học Mathematica, ứng dụng vào giảng dạy giải B T V L chương “D ao động - lớp 12 T H P T - Đ ... BÀI TẬP VẬT LÝ CHƯƠNG “ DAO ĐỘNG c ” - LỚP 12 THPT HIỆN NAY VÀ XÂY DựNG HỆ THỐNG BÀI TẬP G IẢI BẰNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Dao động cơ" - lớp 12 ... lớp 12TN 1, T N trường THPT chuyên Trần Phú Vấn đề nghiên cứu Sử dụng phần mềm toán học Mathematica việc giảng dạy giải tập vật chương “ Dao động - lớp 12 THPT để nâng cao chất lượng dạy...
 • 115
 • 1,144
 • 4
Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lí chương Động lực học chất điểm Sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao trong họ

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập vậtchương Động lực học chất điểm Sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao trong họ

... mềm Mathematica việc hƣớng dẫn học sinh giải tập vật lý nhằm nâng cao chất lƣợng dạy - học vật lý trƣờng phổ thông trung học ,tôi lựa chọn đề tài: Sử dụng phần mềm toán học Mathematica việc hướng ... thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica vào chƣơng "Động lực học chất điểm " sách giáo khoa Vật 10 nâng cao nhằm phần phát huy tính tích cực tự chủ, bồi dƣỡng lực sáng tạo học sinh Chương ... pháp giải tập vật lý 1.2.4.1 Hướng dẫn học sinh giải tập vật lý a.Định hướng hành động học sinh giải tập vật lý Muốn hƣớng dẫn học sinh giải toán cụ thể dĩ nhiên giáo viên phải giải đƣợc toán...
 • 141
 • 1,011
 • 1
Sử dụng phần mềm toán học mathematica vào việc giảng dạy bài tập “chuyển động cong của chất điểm” – sách giáo khoa vật lý lớp 10 THPT

Sử dụng phần mềm toán học mathematica vào việc giảng dạy bài tập “chuyển động cong của chất điểm” – sách giáo khoa vật lớp 10 THPT

... dụng phần mềm toán học Mathematica vào việc giảng dạy tập “chuyển động cong chất điểm” SGK Vật lớp 10 THPT 2 Mục tiêu nghiên cứu Vận dụng luận dạy học hiên đại vê giảng dạy tập vật lý, ... thống tập tổ chức hoạt động dạy học với hệ thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica thuộc phần “chuyển động cong chất điểm” SGK Vật lớp 10 THPT, góp phần đổi phương pháp giảng dạy, ... Chương 1: Cơ sở luận đại giảng dạy tập vật phổ thông phần mềm toán học Mathematica Chương 2: Thực trạng dạy học giải tập Vật phần “Chuyển động cong chất điểm”- SGK Vật lớp 10 THPT xây dựng...
 • 12
 • 345
 • 0
Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lý lớp 12 nâng cao trung học phổ thông

Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lớp 12 nâng cao trung học phổ thông

... thuật vật CHƢƠNG 44 44 TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN NỘI DUNG KIẾN THỨC 44 PHẦN MÁY ĐIỆN THUỘC CHƢƠNG”DÒNG ĐIỆN XOAY 45 CHIỀU” SGK LỚP 12 NÂNG CAO 45 2.1 Phân tích nội dung kiến thức SGK phần máy điện ... động dạy học học sinh giáo viên tiến trình dạy học phần máy điện thuộc chƣơng "Điện xoay chiều" sách giáo khoa vật lớp 12 nâng cao THPT theo mô hình dạy học dự án Mẫu khảo sát HS phổ thông lớp ... học vật nhấn mạnh việc dạy học ứng dụng kĩ thuật vật hội tốt để tổ chức dạy học theo dự án Tất luận đƣợc vận dụng để Tổ chức Dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chƣơng “dòng...
 • 125
 • 877
 • 0
Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương “dòng điện xoay chiều” sách giáo khoa vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thông

Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương “dòng điện xoay chiều” sách giáo khoa vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thông

... học sinh hình thức tổ chức Dạy học dự án -Dạy học thông qua giải dự án phần máy điện thuộc chương “Dòng điện xoay chiều” sách giáo khoa vật 12 THPT phát triển hoạt động nhận thức tích cực, ... khoa vật lớp 12 nâng cao THPT theo mô hình dạy học dự án Mẫu khảo sát HS phổ thông lớp 12 trường THPT AN LÃO HẢI PHÒNG Vấn đề nghiên cứu Liệu tổ chức dạy học dự án kiến thức phần máy điện ... học dự án Cơ sở thực tế: 2.1 Tổ chức Dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương “Dòng điện xoay chiều” SGK Vật 12 nâng cao THPT 2.2 Thực nghiệm sư phạm 12 Cấu trúc luận văn Mục lục...
 • 13
 • 408
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học matlab trong dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học phổ thông ban nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học matlab trong dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật 12 trung học phổ thông ban nâng cao

... học chương Dòng điện xoay chiều Vật 12 nâng cao sử dụng phần mềm Matlab 2.4 Tổ chức dạy học với hệ thống tập chƣơng Dòng điện xoay chiều Vật 12 Ban nâng cao sử dụng phần mềm toán ... mềm Matlab dạy tập vật nhằm cao chất lượng dạy học vật trường trung học phổ thông, lựa chọn đề tài: Sử dụng phần mềm toán học Matlab dạy học tập chương Dòng điện xoay chiều Vật 12 trung ... tập lựa chọn dạy học chương Dòng điện xoay chiều Vật 12 THPT Ban nâng cao Mẫu khảo sát - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn vật chương Dòng điện xoay chiều Vật 12 THPT Ban...
 • 27
 • 1,640
 • 2
Sử dụng phần mềm toán học Mathematica hỗ trợ giảng dạy chương “Động lực học vật rắn” vật lí 12 nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica hỗ trợ giảng dạy chương “Động lực học vật rắn” vật12 nâng cao

... đƣợc dạy học chƣơng 2.2 Phân loại tập Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng cao 2.3 Sử dụng phần mềm toán học Mathematica hỗ trợ giảng dạy Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng cao ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHỮ THỊ NGA SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN” VẬT LÍ 12 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SỸ SƢ PHẠM VẬT LÍ ... Vật 12 nâng cao Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phần mềm Mathematica hỗ trợ giải số tập thuộc Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng cao nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học...
 • 11
 • 291
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học mathematica hỗ trợ giảng dạy chương động lực học vật rắn vật lí 12 nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học mathematica hỗ trợ giảng dạy chương động lực học vật rắn vật12 nâng cao

... pháp dạy học tích cực với phần mềm toán học Mathematica giảng dạy Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng cao 34 CHƢƠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC ... Vật 12 nâng cao Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phần mềm Mathematica hỗ trợ giải số tập thuộc Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng cao nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học ... luận dạy học đại dạy giải tập vật phổ thông Đồng thời giới thiệu sơ lƣợc phần mềm toán học Mathematica việc hỗ trợ giảng dạy môn vật nói chung Chƣơng Động lực học vật rắn Vật 12 nâng...
 • 116
 • 525
 • 0
Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong việc dạy học các bài toán đo đạc và tính toán

Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong việc dạy học các bài toán đo đạc và tính toán

... giáo việc học tập học sinh, tiết học có hiệu Việc học sinh biết cách sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad việc học toán đo đạc tính toán giúp cho em hứng thú hơn, nhiệt tình việc học toán Giúp học ... Toán 3A Mã số SV : 10S1011064 Huế, 11/2012 Lời nói đầu Toán học môn học tương đối khó, thiếu sinh động Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad việc dạy học toán đo đạc tính toán cần thiết dạy học ... lời giải cách chắn, không khỏi băn khoăn, mơ hồ Toán học môn học tương đối khô khan, thiếu sinh động Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad việc dạy học toán đo đạc tính toán giúp cho học sinh...
 • 15
 • 1,598
 • 2
Hướng dẫn sử dụng phần mềm toán hoc

Hướng dẫn sử dụng phần mềm toán hoc

... Phần mềm sketchpad Huớng dẫn sử dụng tiếng Việt  Giới thiệu phần mềm Geometer’s Sketchpad phần mềm đơn giản hữu ích việc dạy học môn hình học nói ... Không giống nhiều phần mềm giáo dục khác, thường công cụ hỗ trợ giáo viên tạo giảng sinh động, trực quan để giảng dạy cho học sinh, học sinh lại tự khai thác cách hiệu giảng lẫn phần mềm, Geometer's ... chỉnh tốc độ chuyển động 2n hổ trọ đối tương viết nhãn đối tượng Mong bạn tiếp thu phần mềm bổ ích công tác Với phần mềm tiếng Việt bạn dễ tìm hiểu hơn.Cần hổ trợ bạn gởi mail doquangtam55@gmail.com...
 • 41
 • 650
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập vật lí 11 nâng cao sgk phan phan xa toan phangiải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgkgiải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk bài 2giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk trang 10giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk bài 1giai bai tap vat li 10 nang cao trong sgkgiải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sách giáo khoagiải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk trang 122giai bai tap vat li 10 nang cao trong sgk chuong 4giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk bài 34sử dụng phần mềm cabri 3d v2 trong dạy học hình học không gian ở trường thcssử dụng phần mềm dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương dao động cơ học vật lý 12 thptsử dụng phần mềm dạy học trong pha đề xuất vấn đềsử dụng phần mềm dạy học trong pha khảo sát lý thuyết hoặc thực nghiệmsử dụng phần mềm dạy học trong pha kiểm tra vận dụng kết quảchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)