0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 6 doc

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

... made cry by my joke Tài liệuBDHSG tham khảo Author: Bùi Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo 173 ... Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Đề số 1: Trờng thcs nguyễn du Quảng Xơng Tài liệuBDHSG tham khảo Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp huyện lớp THCS Năm học 2005-2006 Môn tiếng anh Thời gian ... Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 2: Trờng thcs nguyễn du Quảng Xơng Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp huyện lớp THCS Năm học 2005-2006 Môn tiếng anh Question...
 • 83
 • 1,991
 • 41
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 2

... Câu 22 Dòng dới nêu nghĩa từ tự trọng? A Tin vào thân B Coi trọng giữ gìn phẩm giá C Đánh giá cao coi thờng ngời khác D Coi trọng xem thờng ngời khác Câu 23 Dòng dới nêu quy định viết dấu viết tiếng ... bỏc hc ó gn by chc tui d Mựa thu, tit tri mỏt m Câu 20 : Từ dới có tiếng đồng nghĩa cùng? A Đồng hơng B Thần đồng C Đồng nghĩa D Đồng chí Câu 21 Những cặp từ dới nghĩa với nhau? A Leo - chạy B ... lan tỏa đậm đà Câu 32 Trong trờng hợp dới đây, trờng hợp viết tả ? A Lép Tôn - xtôi B Lép tôn xtôi C Lép tôn - xtôi D Lép Tôn - Xtôi Câu 20 : Câu Giêng hai rét cứa nh dao: Nghe tiếng mào ống gậy...
 • 5
 • 645
 • 0
tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

... Beatles did not have a long career Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0 They stopped doing live performances in 196 6 because it had become too dangerous for them - their fans ... 12 A 13 D 14 D 15 B 16 D 17 C 18 B 19 D 20 A II Choose the words or phrases that are not correct in Standard English 21 C 22 D 23 D 24 A 25 A 26 B 27 B 28 C 29 B 30 B III Use the correct form of ... 37 division 38 inspiration 39 warmly 40 separated IV Match each sentence in column A with its suitable response in column B 41 c 42 d 43 b 44 a 45 j 46 f 47 i 48 e 49 h 50 g C READING I Read the...
 • 25
 • 8,894
 • 235
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

... Trang 45 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA I/ return/ visit/ Japan It/ wonderful trip BIÊN SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 46 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG ... – Trang 47 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA A little B some C few D lots BIÊN SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 48 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI ... -2013/2014 – Trang TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA 88 My pronunciation / much better / and / I / understand / almost everything 89 I / hope / my English...
 • 53
 • 5,059
 • 27
tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7

tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7

... cant tell the (different) between the twins They are also alike 106 Our new (class) Lien learns English very well 1 07 Do stop talking ! I am trying (finish) a letter 108 We learn how ... family 26.I like film ( more / better / much ) than plays 27 She ( speaks / talks / tells / says ) english fluently 28.My mother is busy ( on / with / in / for ) her work all day 30.We not like ... Whites ( like / likes / liked ) to travel 22.I thinl I will that work ( meself / myself / mineself ) 24.Mrs white ( made / played / did ) this cake for children 25.Tom is my sister`s child he...
 • 10
 • 4,981
 • 107
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh THCS

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh THCS

... Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 6: Phòng Giáo Dục Quảng xương Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 MÔN TIẾNG ANH Thời ... Author: Bùi Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo 10 Let's meet inside the center, at the cafe' corner  How Đề số 2: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI Quảng ... ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI 22 Author: Bùi Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Quảng...
 • 86
 • 4,163
 • 20
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 8

... Anh lái xe cẩn thận) + Đứng sau động từ to be : 12 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp Eg : - He is careful ( Anh cẩn thận) * Adv : - Đứng sau động từ thường : Eg : - He drives carefully.( Anh ... Eg : - I've bought you a hat ( Anh mua cho em mũ) 44 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp - Oh, you needn't have done that My father has just bought one for me (Lẽ anh không cần phải mua Bố em ... meeting → I knew 48 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 16/ Nobody has ever treated me with such kindness → I 17/ Do they teach English here ? → Is 18/ Did your teacher...
 • 116
 • 10,055
 • 44
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 12 môn tiếng anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 12 môn tiếng anh

... 126 The truant was from school for unbecoming behaviour A dispelled B repelled C expelled D compelled 127 What he did was the height of bad A manner B conduct C actions D behaviour 128 ... affective B ineffective C effective D efficient 122 The strikers agreed to stick a substantial pay rise A up for B out for C together D up to 123 As she is so heavily overworked, there is a ... distinctive B distinct C little D manifest 124 When Mr Spendthrift ran out of money, he his mother for help A fell in with B fell upon C fell behind D fell back on 125 You will have to give to the...
 • 24
 • 3,000
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh lớp 7

... Hue How many students are there in the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1,0 07 When does the class start and finish? A 7. 00 and 11.00 B 7. 30 and 11.00 C 7. 00 and 11.30 What subjects does she like best? ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the second floor I’m in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... Information Invention Laziness Length Movement 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 VERB Act Amuse Attract Beautify Care celebrate Collect Comfort...
 • 20
 • 728
 • 2
Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Việt lớp 5

... hnh trụi chy ,din t rừ ý , ch vit sch p.(2 im) Đề 12- Tiếng việt- Lớp Câu 1: Tìm từ ghép có tiếng anh, từ ghép có tiếng hùng theo nghĩa tiếng từ anh hùng Câu 2: Phân biệt nghĩa từ dành từ giành ... sắc tâm trí tác giả? Vì nh vậy? Đáp án Đề 12- Tiếng việt- Lớp Câu 1: từ ghép có tiếng anh: anh dũng, anh hào, anh minh, anh tài, tinh anh từ ghép có tiếng hùng: hùng cờng, hùng khí, hùng tráng, ... qua ri Câu 5: T li mt nhõn vt em yờu thớch mt truyn em ó c c theo tng tng ca em Đáp án Đề 7- Tiếng việt- Lớp Cõu 1: im U ban Gii thng Cụ- va- lep- xkai- a ó t chc l trao gii thng nm 20 05 cho th...
 • 33
 • 571
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh lớp 7

... Hue How many students are there in the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1,0 07 When does the class start and finish? A 7. 00 and 11.00 B 7. 30 and 11.00 C 7. 00 and 11.30 What subjects does she like best? ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the second floor I’m in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... sweets, Pepsi Period 6 +7 WORD FORMATIONS I THÀNH LẬP DANH TỪ CHỈ NGƯỜI Ver Vor Nor Vist Teach/Teacher (giáo viên) Sing/ singer (ca sỹ) Farm/ farmer (nơng dân) Drive/driver (tài xế) Write/ writer...
 • 36
 • 594
 • 1
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG SỐ HỌC LỚP 6

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG SỐ HỌC LỚP 6

... Tìm tất số có chữ số cho số gấp lần tích chữ số số Bài 4: Viết liên tiếp tất số có chữ số từ 19 đến 80 ta đợc số A = 1920217980 Hỏi số A có chia hết cho 1980 không ? Vì sao? Bài 5: Tổng 46 số tự ... 4} Nếu 17 số số chia cho có số d tổng chúng chia hết cho Nếu 17 số số có số d chia cho tồn số số d khác tổng số d là: + + + + = 10 10 Vậy tổng số chia hết cho Bài 4: Xét dãy số a1 = 1993, ... chữ số a, b cho a56b 45 Giải Ta thấy 45 = 5.9 mà (5 ; 9) = để a56b 45 a56b Xét a56b b {0 ; 5} Nếu b = ta có số a56b a + + + a + 11 a=7 Nếu b = ta có số a56b a + + + a + 16 a=2...
 • 18
 • 683
 • 2
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 11

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 11

... HỌC 2012-2013 Môn thi: Tiếng Anh 11 Thời gian thi: 120 phút Ngày thi: 09 -11- 2012 Lưu ý:  Đề thi gồm 06 trang Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi  Thi sinh không sử dụng tài liệu, kể từ điển Giám ... TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Tiếng Anh 11 I/ LEXICO – GRAMMAR: PART 1: Circle ... that best completes each sentence (20 points) C A C B 12 B 11 A 16 D C 12 B 17 B A 13 D 18 B A 14 D 19 D 10 A 15 20 B Part 2: been  11 have  to 12 to  13 of a am 14 it the 10  15 about Part...
 • 17
 • 741
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 12

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 12

... 126 The truant was from school for unbecoming behaviour A dispelled B repelled C expelled D compelled 127 What he did was the height of bad A manner B conduct C actions D behaviour 128 ... affective B ineffective C effective D efficient 122 The strikers agreed to stick a substantial pay rise A up for B out for C together D up to 123 As she is so heavily overworked, there is a ... distinctive B distinct C little D manifest 124 When Mr Spendthrift ran out of money, he his mother for help A fell in with B fell upon C fell behind D fell back on 125 You will have to give to the...
 • 29
 • 1,437
 • 5
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

... OF SPEECH OF WORD FORMS I Danh từ (Nouns): Đònh nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, table, - Danh từ không đếm (uncountable ... đứng trước danh từ đếm số để giới thiệu điều chưa đề cập lần đầu An : đứng trước danh từ bắt đầu nguyên âm A : đứng trước danh từ bắt đầu phụ âm Những danh từ ,luôn dùng với A Những danh từ ,luôn ... tinh: Venus, Mars, Danh từ trừu tượng: freedom, happiness Tên trường học bắt đầu danh từ riêng: Quang Trung Secondary School Hung Vuong University, Hong Bang College Số đếm sau danh từ: World war...
 • 18
 • 1,055
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh thpttai lieu boi duong hsg tieng vie lop 5tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 5tai lieu boi duong hsg tieng anh 11tai lieu boi duong hsg tieng anh 12tai lieu boi duong hsg tieng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 cực haytài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 7tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 4tai lieu boi duong hsg tieng anh thcstài liệu bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 3tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 quảng xươngbồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ