0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 7 pptx

... Chỉång 4. Mạy âọng cc 76 4.5 Bụa âọng cc thu lỉûc: lm viãûc dỉåïi tạc dủng ca cháúït lng cäng tạc cọ ạp sút cao 10-16Mpa( 100-160kg/cm2). Bụa âọng cc thu lỉûc phi cọ thi út bë nẹn âãø tảo ... lỉûc cọ thãø âảt âãún nàng lỉåüng va âáûp 3.5-120 KJ v säú láưn va âáûp 50- 170 láưn/phụt, khäúi lỉåüng âáưu bụa 210 -75 00 kg. Loải bụa ny khi lm viãûc khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng, dãø khåíi ... täng;5- khoang dỉåïi pit täng;6- pit täng ;7- van mäüt chiãưu;8- van phán phäúi; 9- khoang trễn pit täng; I- äúng vo; II- äúng ra Chỉång 4. Mạy âọng cc 71 så âäư cáúu tảo chung mạy âọng...
 • 9
 • 477
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 5 pptx

... 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. Nàng sút cọ cao, ... phờa sau maùy keùo. Chỉång 3. Mạy lm âáút 47 háưu hãút cạc mạy âo cọ dung têch gáưu nh hồûc trung bçnh âãưu âỉåüc dáùn âäüng thy lỉûc. Thi út bë cäng tạc thay thãú âỉåüc láúp vạo mạy ... Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 51 3.2.8b Caùc sồ õọử thi cọng maùy xuùc mọỹt gỏửu * ọỳi vồùi maùy xuùc gỏửu thuỏỷn thổồỡng coù caùch õaỡo sau: -...
 • 12
 • 396
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 6 potx

... 4.6 0.5 4.5 4.5 7 7 10 - - 1.0 7 7 10 10 10 12 27 1.5 7 7 10 10 12 18 27 2.0 7 10 10 12 18 18 27 3.0 7 10 12 12 18 27 40 4.0 10 10 12 18 18 27 40 5.0 10 10 12 18 18 27 40 ỷc tờnh kyợ ... DY- 48A VW 770 6 KD -76 10 2YJ6/8 Chióửu rọỹng vóỷt õỏửm(m) 1.8 1.85 1.99 2.04 1.65 Aùp lổỷc tuyóỳn tờnh(N/cm) 50 75 60 80 50 Tọỳc õọỹ laỡm vióỷc(Km/h) 2 .73 1.9-4.23 2.1-8 2.5-10 2 -7 Truyóửn ... 1- âäüng cå; 2- khung mạy( xạt xi); 3- bạnh thẹp dáùn hỉåïng;4- ân pha; 5- thi út bë gảt âáút bạm; 6- v xe mạy ;7- thng nhiãn liãu; 8- häüp âiãưu khiãøn; 9- cäüt chäúng mạy che cho ngỉåìi âiãưu...
 • 13
 • 453
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 4 pot

... 37 ỉåït báøn 0.13-0.25 0.1-0.3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0. 07- 0.1 0.6-0 .7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0.6 0.1-0.15 0.5-0 .7 ... 549 Cäng sút(kw) 84 132 176 295 132 336 220 Khäúi lỉåüng( kg) 375 0 71 00 10850 23600 9000 31000 19100 26925 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5.0 6.0 21.0 5.0 17. 5 15.5 26 Ti trng( táún) ... 0.06-0.15 0.4-0.5 0.05-0.1 0.6-0 .7 Khä 0.4-0.5 0.25-0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0.15-0.2 0.4-0.5 Láưy 0.25 0.1 0.3 0.15 bãtäng 0.015-0.02 0 .7- 0.8 0.02 0 .7- 0.8 0.06 0.5-0.6 Âàûc tênh k thût...
 • 14
 • 512
 • 1
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

... th= hvhH+1- thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả ... Kq vaỡ ktg- hóỷ sọỳ sổớ duỷng taới troỹng nỏng vaỡ hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡi gian, lỏỳy theo thi ỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo Kq=0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm ... Cỏửn truỷc baùnh lọỳp Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 27 Cáön truûc xêch ...
 • 11
 • 493
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 2 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 2 potx

... theo âàûc tênh náng m chụng ta s sỉí dủng thi út bë náng ph håüp.  Kêch: • Náng váût cọ khäúi lỉåüng låïn • Chiãưu cao náng nh, thỉåìng tỉì 0,5-0,7m  Tåìi xáy dỉûng • Kẹo hay náng váût ... quay (m) - goùc nỏng ren vờch (õọỹ) Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 17 2.2.4b Cỏửn truỷc thaùp: laỡ thi ỳt bở nỏng chuớ yóỳu duỡng trong caùc cọng trỗnh xỏy dổỷng dỏn duỷng, xỏy ... vaỡ tỏửm vồùi õóỳn 50m. Mọỹt sọỳ cỏửn truỷc coù tỏửm vồùi õóỳn 70 m do õoù coù thóứ bao quaùt õổồỹc toaỡn bọỹ cọng trỗnh õang thi cọng mỷc duỡ thaùp õỷt cọỳ õởnh mọỹt chọứ. Trong xỏy dổỷng cọng...
 • 10
 • 335
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 1

... khiãøn g. Khung v bãû mạy h. Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng ... Båm pittäng - Lỉu lỉåüng loải nhiãưu hån mäüt pittäng: Q=0 .78 5.d2.i.Do.n.tg(γ), cm3/phụt - Lỉu lỉåüng loải mäüt pittäng: Q=0 .78 5.d2.S.n.Ktg, cm3/phụt d: âỉåìng kênh xilanh, cm i: ... båm; 4. pittong; 5. tay biãn; 6. mám nghiãng; 7. khoang phán phäúi; 8. räto; 9. cạnh quẹt. Chổồng I: Khaùi nióỷm chung vóử maùy xỏy dổỷng 7 Tố sọỳ truyóửn i = 21nn= 12ZZ ...
 • 9
 • 974
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 2

... õổồỡng f F f Atphan bótọng 0.015-0.02 0 .7- 0.8 0.2 0 .7- 0.8 ổồỡng õỏỳt Nóỷn khọ 0.02-0.06 0.6-0 .7 0.025-0.035 0.4-0.6 0.06-0. 07 0.8-1.0 jwifPPPPP ++=PvNPk=3600Chỉång ... chuøn 37 ỉåït báøn 0.13-0.25 0.1-0.3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0. 07- 0.1 0.6-0 .7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0.6 0.1-0.15 0.5-0 .7 0.08 0.8-1.0 ... 549 Cäng sút(kw) 84 132 176 295 132 336 220 Khäúi lỉåüng( kg) 375 0 71 00 10850 23600 9000 31000 19100 26925 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5.0 6.0 21.0 5.0 17. 5 15.5 26 Ti trng( táún)...
 • 35
 • 736
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 5

... taỷi mọỹt chọứ( s) t2- Thồỡi gian di chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. ... trong qu âáưm. Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 83 5.3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn chuøn lãún cao âãún 70 m, váûn chuøn âi xa ... lióỷu trọỹn theo hổồùng doỹc truỷc 5.2 Traỷm trọỹn bótọng Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 79 CHỈÅNG V MẠY PHỦC VỦ CÄNG TẠC BÃTÄNG Trong cäng tạc xáy dỉûng ngỉåìi...
 • 8
 • 656
 • 2
thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

thiết bị kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

... THỐNG THI T BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNGBài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNGBài 4: THI T KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LANBài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY ... 1066MHz4MB (2x2)2 77 1Dual core Xeon 5050 (3.0 GHz)Passive 65 nm 6 67 MHz4MB (2x2)2 77 1Dual core Xeon 5050 (3.0 GHz)Active or 1U65 nm 6 67 MHz4MB (2x2)2 77 1Dual core Xeon 5030 (2. 67 GHz)Passive ... nó cao, lớn đứng giống như máy desktop mà chúng ta thường sử dụng.12/15/20091TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THI T BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANGBài...
 • 18
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap nganh xay dung mon ky thuat thi congcông ty cp xây dựng và kỹ thuật việt namcông ty tnhh xây dựng và kỹ thuật kivthiết bị và kỹ thuật thi công mạngbao cao thuc tap xay dung nagnh ky that thi cong haykỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần móngkỹ thuật thi công phần móngky thuat thi cong phan ngamthuyết minh về đồ án đồ án kỹ thuật thi công phần sê nômau bao cao thuc hanh xay dung nganh ki that thi cong phan cuoikỹ thuật thi công và xây dựng hạ tầngkỹ thuật thi công máy xây dựng chương 7kỹ thuật thi công xây dựngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP