0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Tình hình chi bồi thường

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 29 -32 )

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

2 Tình hình chi bồi thường

Ta đã biết được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi thường trong bảo hiểm. Bồi thường chính xác, nhanh chóng là phương pháp tốt nhất để tạo ra sự tín nhiệm của khách hàng vào công ty. Quán triệt quan điểm đó, Bảo Việt đã đề ra những biện pháp về quản lý cũng như việc tiến hành công tác này sao cho có hiêụ quả nhất.

Về biện pháp quản lý, quỹ chi bồi thường chiếm tỷ lệ phần trăm đáng kể trong tổng số phí thu được. Hiện nay, biểu phí bảo hiểm Hoả hoạn gồm các thành phần như sau :

- Chi dự trữ tổn thất lớn chiếm 10%

- Chi đề phòng và hạn chế tổn thất chiếm 5% - Chi quản lý và thuế doanh thu chiếm 15% - Chi hoa hồng, cộng tác viên chiếm 5%.

Như vậy phần trích lập quỹ dự trữ bồi thường ( bao gồm chi bồi thường thường xuyên và chi dự trữ tổn thất lớn ) chiếm 75% tổng số phí. Cách hoạch định như vậy là rất cần thiết đối với các nhà bảo hiểm. Nó không những giúp cho việc nghiên cứu doanh thu bảo hiểm của nghiệp vụ có đủ khả năng chi trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm hay không, mà còn nhằm tránh sự phá sản hay thâm hụt lớn cho công ty bảo hiểm. Điều đó đã giúp cho Bảo Việt có khả năng chi trả cho những vụ tổn thât lớn. Điển hình ngày 15.7. 93, Bảo Việt đã giải quyết bồi thường nhanh chóng cho công ty 100% vốn nước ngoài SCANSIA. LTD ( Malaysia ) với số tiền bồi thường 129000 $. C ũng trong năm 93, nhà máy giày Hiệp Hưng đã bị ngọn lửa thiêu huỷ, ước tính thiệt hại khoảng 13,5 tỷ đồng, ngay lập tức Bảo Việt đã tạm ứng 5 tỷ để nhà máy kịp thời ổn định sản xuất đời sống cho công nhân. Ngoài ra, Bảo Việt còn bồi thường nhiều vụ Hoả hoạn lớn khác như bồi thường vụ Hoả hoạn chợ Đồng Xuân với số tiền bồi thường 8,2 tỷ đồng, nhà máy may Sông bé với số tiền bồi thường 17,5 tỷ đồng...

Từ năm 2002 - 2003, tình hình giải quyết bồi thường tại Bảo Việt được thể hiện qua bảng sau:

Bảng : Tình hình bồi thường thực tế của nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

Năm Số tiền bồi thường (triệu đồng)

(1)

Quỹ bồi thường (triệu đồng) (2) Tỷ lệ bồi thường thực tế (%) = (1) : (2) 1991 0 3448,50 - 2000 3424.68 17653,00 19,4 2001 23972,76 41329,05 70,24 2002 71918,28 107877,42 50,14 2003 143849,34 230158,94 60,25 Nguồn số liệu:

Phòng bảo hiểm Hoả hoạn và kỹ thuật - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam Nếu như trong 2 năm ( 90-91 ) không xảy ra vụ tổn thất nào thì trong các năm sau đã có nhiều vụ Hoả hoạn gây tổn thất lớn. Số tiền bồi thường ngày càng tăng do những nguyên nhân chủ yếu sau :

- Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều công ty đã trang bị thêm nhiều những máy móc hiện đại,với dây chuyền sản xuất lớn, có khả năng tận dụng những nguyên vật liệu rẻ tiền hơn nhưng cũng dễ gây Hoả hoạn hơn. Khi Hoả hoạn thường trên một diện rộng vì quy mô sản xuất lớn.

- Các doanh nghiệp mới chỉ đầu tư vốn vào xây dựng, sửa chữa tài sản, lắp đặt các máy móc mới chứ chưa để ý đến việc mua sắm các thiết bị an toàn, các biện pháp PCCC.

- Thêm vào đó số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tăng nên số vụ bồi thường cũng như số tiền bồi thường tăng.

Ngoài ra, theo bảng trên có thể thấy công tác bồi thường của Bảo Việt được đảm bảo. Tỷ lệ số tiền bồi thường thực tế so với quỹ dự trữ bồi thường gần bằng 50 % - như vậy đảm bảo cho Bảo Việt có khả năng chi trả bồi thường cho khách hàng. Tuy vậy trong năm 2001, tỷ lệ này tăng vọt từ

19,4% lên 70,24 % do trong năm 2001 xảy ra nhiều vụ Hoả hoạn liên tiếp với mức độ tổn thất nghiêm trọng làm số tiền bồi thường năm 2001 tăng cao hơn hẳn so với các năm. Doanh thu tăng là tốt song số tiền bồi thường cũng tăng lại là một điều cần phải suy nghĩ. Những năm tới để đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh, Tổng Công ty cần đẩy mạnh các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất không những giảm thiểu số tiền bồi thường mà còn góp phần ổn định hoạt động kinh doanh.

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 29 -32 )

×