0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Tăng cờng công tác tuyên truyền, quảng cáo

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 35 -40 )

III. Thực trạng huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT

7. Tăng cờng công tác tuyên truyền, quảng cáo

Ngày nay tuyên truyền, quảng cáo là hoạt động cần thiết của kinh doanh nói chung và kinh doanh Ngân hàng nói riêng. Nó vừa là phơng tiện, nghệ thuật vừa là công cụ để nối liền hoạt động kinh doanh của Ngân hàng với thị trờng. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền quảng cáo đã đợc SGDI triển khai nhng hiệu quả không cao, để góp phần mở rộng công tác huy động vốn trong dân c trong thời gian tới thì công tác tuyên truyền quảng cáo cần đợc quan tâm hơn, em xin đề xuất một số ý kiến sau:

- Ngoài việc quảng cáo những thông tin và hoạt động chung của SGDI qua báo chí, áp phích nh trớc đây, SGDI có thể thờng xuyên tuyên truyền, quảng cáo nghiệp vụ huy động vốn của mình trên các phơng tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài, mạng internet..) với những thông tin cần thiết kèm theo nh lãi suất, các dịch vụ khách hàng đ- ợc hởng, những u việt khác biệt so với các Ngân hàng khác

- Tổ chức các hội nghị khách hàng để phổ biến chính sách, chế độ Ngân hàng cho khách hàng, thờng xuyên thăm hỏi các khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời có điều kiện giới thiệu, chào mời sản phẩm dịch vụ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Một điều quan trọng thu đợc thông qua tiếp xúc trực tiếp là: SGDI biết đợc hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ của mình trong nhận thức của khách hàng. Từ đó có biện pháp cải thiện hình ảnh và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mong đợi của khách hàng.

kết luận

Nguồn vốn huy động có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại. Quy mô và tốc độ phát triển nguồn vốn có ảnh hởng đến hầu hết các mặt hoạt động và mục tiêu an toàn, lợi nhuận của mỗi Ngân hàng. Điều đó cũng đã thể hiện rõ nét trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam.

Trong những năm qua, Sở giao dịch I luôn đợc đánh giá là hoạt động có hiệu quả. Điều này có đợc phần lớn nhờ Sở giao dịch I đã từng bớc mở rộng quy mô kết hợp với ổn định nguồn vốn huy động. Tuy nhiên bớc vào giai đoạn phát triển mới theo hớng công nghiệp hóa - hiện đại hoá, hội nhập nền kinh tế thế giới, Sở giao dịch I cũng nh các Ngân hàng khác đang đứng trớc những khó khăn, thử thách lớn. Dự kiến trong giai đoạn 2001 - 2005, để đảm bảo nhịp độ tăng trởng GDP từ 7,2%/năm cần phải có một nguồn vốn đủ mạnh trong đó cơ cấu đợc xác định là 50% đợc huy động từ nền kinh tế, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải hoạch định chiến lợc huy động vốn một cách tổng thể.

Trong thời gian tới, Sở giao dịch I với định hớng phát triển hoạt động đa năng và hiện đại hoá phù hợp với thị trờng, cần sớm thực hiện cơ chế quản lý và điều hành nguồn vốn có tính đồng bộ. Các hình thức huy động vốn cần đợc đa dạng hóa, mở rộng các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó, để phát triển nguồn vốn huy động nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung Sở giao dịch I cần phải thờng xuyên đào tạo cán bộ nhân viên, hoàn thiện việc xây dựng chiến l- ợc khách hàng hiệu quả. Đây là chìa khoá vàng cho việc duy trì những khách hàng đã có và thu hút thêm các khách hàng mới.

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn chỉ tập trung một phần nội dung lý luận cơ bản về nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng thơng mại nói chung và của Sở giao dịch I nói riêng. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong bài viết này, em rất mong nhận đợc góp ý của các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn.

DAnh mục tài liệu tham khảo

- Giáo trình Tín dụng Ngân hàng trờng DHQL & KDHN.

- Giáo trình Ngân hàng thơng mại - Quản trị và nghiệp vụ trờng ĐH KTQD. - Giáo trình Tài chính Ngân hàng - Học viên Ngân hàng.

- Tạp chí Thị trờng tài chính tiền tệ. Thời báo Ngân hàng.

- Quyết định thành lập SGDI Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam. - Báo cáo kết quả kinh doanh SGDI NHĐT & PTVN năm 2001,2002,2003.

Một số từ viết tắt trong luận văn

- NHTM :Ngân hàng thơng mại - NHNN : Ngân hàng Nhà nớc - SGDI : Sở giao dịch I

- NHĐT & PTVN : Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam - VND : Đồng Việt Nam

- USD : Đô la Mỹ - KKH : Không kỳ hạn - CKH : Có kỳ hạn

Mục lục

Trang Lời mở đầu

Chơng I: Tổng quan về NHTM và nguồn vốn của NHTM...1

I. Tổng quan về Ngân hàng thơng mại...1

1. Ngân hàng thơng mại, vai trò và chức năng của NHTM...1

Khái niệm Ngân hàng Thơng mại...1

Vai trò của Ngân hàng Thơng mại...2

Chức năng của Ngân hàng Thơng mại...2

2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại...4

II. Nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM...4

1. Các loại nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại...4

Nguồn vốn tự có...4

Nguồn vốn huy động...5

Nguồn vốn vay...5

Các nguồn vốn khác...5

2. Cấu thành nguồn vốn huy động và đặc điểm của chúng...5

Tiền gửi thanh toán...5

Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, tổ chức xã hội...5

Tiền gửi tiết kiệm của dân c...6

Tiền gửi các Ngân hàng khác...6

Các nguồn vốn huy động khác...6

3. Vai trò nguồn vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của NHTM...7

III. Đặc điểm của nguồn vốn huy động trong dân c...7

1. Nguồn hình thành...7

Tiền tích luỹ và tiêt kiệm của dân... ...7

Nguồn di chuyển từ nớc ngoài vào nớc ta...7

2. Các hình thức huy động vốn trong dân ...8

Tài khoản cá nhân...8

Tiền gửi tiết kiệm...8

Trái phiếu...9

3. Các nhân tố ảnh hởng đến nguồn vốn huy động trong dân c...10

Nhân tố chủ quan...10

Nhân tố khách quan...12

Chơng II: Thực trạng công tác huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT & PTVN...13

I. Khái quát chung về SGDI NHĐT & PTVN...13

1. Quá trình hình thành và phát triển của SGDI NHĐT & PTVN...13

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...13

II. Kết quả một số mặt hoạt động chủ yếu của SGDI NHĐT&PTVN...16

1. Tình hình và kết quả huy động vốn...16

2. Công tác tín dụng ...18

3. Kết quả kinh doanh...19

III. Thực trạng huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT......20

1. Kết quả huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT&PTVN………...20

2. Vốn huy động trong dân c phân theo loại tiền tệ...21

3. Vốn huy động trong dân c phân theo kỳ hạn...22

4. Ưu, nhợc điểm trong việc huy động vốn trong dân c...23

4.1. Ưu điểm... ...23

4.2. Nhợc điểm... ... ...24… …

Chơng III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển quy mô nguồn vốn huy động trong dân c của SGDI NHĐT&PTVN 1. Mở rộng mạng lới huy động...26

2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hợp lý...27

3. Đa dạng hoá hình thức huy động...28

4. Đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng...29

5. Nâng cao chất lợng phục vụ và đảm bảo tiện ích cho khách hàng...30

6. Nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách và thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng, đổi mới công tác quản lý………..31

7. Tăng cờng công tác tuyên truyền, quảng cáo...32

Kết luận

giám đốc

Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc

P dịch vụ khách hàng doanh nghiệp P dịch vụ khách hàng cá nhân P giao dịch 1 P tín dụng 2 P thanh toán quốc tế P tín dụng 1 P kế hoạch nguồn vốn P thẩm định và quản lý tín dụng P giao dịch 2 P tổ chức hành chính

P tiền tệ kho quỹ

P tài chính kế toán

P điện toán

P kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 35 -40 )

×