0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách vàthái độ phục vụ tốt

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 33 -35 )

III. Thực trạng huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT

6. Nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách vàthái độ phục vụ tốt

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá Ngân hàng, bắt kịp kỹ thuật công nghệ Ngân hàng mới, mở rộng huy động vốn nói chung và huy động vốn trong dân c nói riêng thì SGDI cần chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách và thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng, đổi mới công tác quản lý trong Ngân hàng.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ

SGDI cần tiếp tục thờng xuyên mở các khoá đào tạo, bồi dỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và đặc biệt là cán bộ chủ chốt theo các nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại. Đào tạo về nội dung của chiến lợc dịch vụ khách hàng và quản lý chất lợng đồng bộ. Mỗi cán bộ nhân viên không chỉ giỏi nghiệp vụ chuyên môn của họ mà còn phải biết các hoạt động khác của SGDI, tạo điều kiện cho mỗi thành viên trở thành một mắc xích trong việc thu thập thông tin, xử lý thông tin để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

Có trình độ chuyên môn vẫn cha đủ, trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng cần phải có sự phối hợp nhiều yếu tố, trong đó phong cách vàthái độ phục vụ khách hàng của nhân viên sẽ là “hình ảnh” của Ngân hàng trong con mắt khách hàng. Do đó, ngay từ khi tuyển dụng cho đến khâu đào tạo SGDI cần phải thờng xuyên chú ý lựa chọn, sàng lọc để Ngân hàng có một đội ngũ cán bộ có thái độ và phong cách phục vụ: lịch sự, nhiệt tình, hoà nhã, chu đáo khi giao dịch với khách hàng .Ví dụ nh hớng dẫn khách hàng làm các thủ tục gửi tiền tiết kiệm với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Nhận tiền lẻ hoặc tiền rách từ khách hàng và để khách hàng đợc rút tiền theo yêu cầu: tiền 5 nghìn, 10 nghìn, 500 nghìn...đặc biệt là đối với những khách hàng lớn tuổi tạo điều kiện cho họ trong tiêu dùng

Đổi mới công tác quản lý điều hành:

Bên cạnh việc cải tiến và đầu t thêm các trang thiết bị phục vụ trong quá trình hoạt động nói chung và trong công tác huy động vốn nói riêng thì SGDI nên hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý theo nguyên tắc “bố trí đúng ngời đúng việc”. Trên cơ sở đó, SGDI cần lựa chọn và đào tạo những cán bộ có

năng lực và phẩm chất tốt để quản lý điều hành công tác huy động vốn, thu hút tối đa nguồn vốn trong xã hội nói chung và nguồn vốn trong dân c nói riêng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 33 -35 )

×