0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập đợc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 31 -33 )

Đây là giai đoạn quan trọng trong việc nghiên cứu thị trờng , mục đích của nó là trên cơ sở thông tin thu nhận đợc và tình hình thị trờng của htx cần xác định cho mình thị trờng mục tiêu , chuẩn bị cho việc xác lập các chính sách Marketing thích ứng với tình hình đó. Nội dung của việc xử lý thông tin là :

Xác định thái độ chung của ngời tiêu dùng đối với sản phẩm của xí nghiệp . Lựa chọn các thị trờng mục tiêu mà xí nghiệp có khả năng thâm nhập và phát triển việc tiêu thụ của mình .

Để có đợc 2 nội dung trên cần thực hiện : * Mô hình giải thích thái độ chung

Việc giải thích thái độ chung của khách hàng đối với sản phẩm của htx có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì thái độ của khách hàng tác động mạnh mẽ đến hành động mua hàng của khách hang , đặc biệt trong tình hình cạnh tranh hiện nay . Mặt khác htx cần có tác động đến thái độ khách hàng sao cho có lợi đối với htx . Hiện nay ngời ta sử dụng mô hình đa tiêu chuẩn để đánh giá thái độ và ý thích của khách hàng đối với loại sản phẩm do nhiều xí nghiệp sản xuất và cung ứng ra thị trờng . Htx nông nghiệp cũng có thể áp dụng mô hình này . Nội dung chủ yếu của mô hình này là :

So sánh một loại sản phẩm do nhiều cơ sở sản xuất khác nhau theo nhiều tiêu chuẩn .

Cho điểm đối với mỗi tiêu chuẩn cho từng nhãn hiệu khác nhau .

Cộng tổng điểm tất cả các tiêu chuẩn đối với từng nhãn hàng hoá và rút ra kết luận .

Việc xác lập mô hình chung thái độ của khách hàng đối với sản phẩm của htx qua bảng sau :

Tiêu chuẩn Sản phẩm

của công ty SFn htx A SF htx B SF htx C Giá mua

An toàn Điểm số Điểm số Điểm số Điểm số Dịch vụ sau bán hàng

Khả năng cung ứng

Tổng điểm T1 T2 T3 T4

* Lập bảng so sánh thị trờng

Mục đích của việc này là trên cơ sở giới hạn một số thị trờng có ảnh hởng lớn nhất đối với công việc tiêu thụ sản phẩm của htx để tiến hành so sánh và phân loại thị trờng từ đó xác định thị trờng có triển vọng nhất , có khả năng để htx có thể thâm nhập vào đó . Để so sánh các thị trờng htx có thể lập bảng so sánh nh sau đối với dùng loại hàng hoá.

Bảng so sánh hàng hóa :

Các tiêu chuẩn đánh giá Thị trờngA B C

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vị trí các thị trờng

Sự vận động của thị trờng Tình hình cạnh tranh Đặc điểm nhu cầu

Phản ứng của khách hàng Điều kiện tiêu thụ

Chi phí đầu t & hiệu quả

Ký hiệu:

1. Điều kiện không thuận lợi 2. Điều kiện trung bình 3. Điều kiện thuận lợi 4. Điều kiện rất thuận lợi

Trên cơ sở những chỉ tiêu trong bảng so sánh, htx có thể tiến hành phân tích 4 loại thị trờng :

- Thị trờng lớn và điều kiện thuận lợi . - Thị trờng lớn và điều kiện kém thuận lợi . - Thị trờng nhỏ và điều kiện thuận lợi .

- Thị trờng nhỏ và điều kiện không thuận lợi .

Từ việc lập bảng phân loại về so sánh thị trờng thì htx có thể biết những thị tr- ờng nào có nhiều thuận lợi để có chính sách tiêu thụ hợp lý .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 31 -33 )

×