0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nhu cầu các sản phẩm trong các

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 29 -31 )

các khu vực thị trờng khác nhau.

Đây là giai đoạn đầu tiên , và tính chất quyết định đến chất lợng của quá trình nghiên cứu . Chỉ khi chúng ta thu thập thông tin một cách tỷ mỷ , chính xác đúng thời gian mới đợc những thông tin có chất lợng cao và góp phần tiế kiệm chi phí nghiên cứu nhu cầu thị trờng - Thu thập thông tin về nhu cầu thị trờng có thể sử dụng các phơng pháp sau :

* Phơng pháp 1:Phơng pháp nghiên cứu tài liệu:

Đây là phơng pháp thông dụng nhất , thông qua nghiên cứu tài liệu có thể thu thập đợc những thông tin cần thiết . Phơng pháp này không đòi hỏi nhiều chi phí nhng có nhợc điểm là độ tin cậy không cao thờng đợc áp dụng phơng pháp này để nghiên cứu khái quát nhu cầu thị trờng , lập danh sách những thị trờng có triển vọng và là tiền đề nghiên cứu chính xác hơn và sâu sắc hơn - Vấn đề quan trọng nhất của phơng pháp nghiên cứu tài liệu là phát hiện và lựa chọn các nguồn tin , khai thác triệt để những thông tin đó . Nhìn chung hợp tác xã Đại Dơng có thể khai thác hai nguồn thông tin sau :

Nguồn thứ nhất đợc cung cấp từ những báo cáo của bản thân htx về tình hình sản xuất kinh doanh tài chính , tình hình tiêu thụ trong từng tháng , quý , năm . Những số liệu về những thông tin này lấy từ các phòng kinh doanh , phòng tài chính kế toán của công ty, thu thập các thông tin này sẽ có cách nhìn khái quát về

tình hình sản xuất , về tình hình tiêu thụ của công ty , khả năng đáp ứng nhu cầu của htx đối với khách hàng về chất lợng sản phẩm , giá cả , phơng thức thanh toán . Phòng kinh doanh , phòng tài chính kế toán của htx cần thống kê đầy đủ , chính xác số liệu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh cũng nh tiêu thụ của htx theo từng tháng , quý , năm làm cơ sở đáng tin cậy để đánh giá tình hình .

Nguồn thứ hai là những số liệu thống kê của Sở nông nghiệp Sóc Sơn về nhu cầu lao động nông nghiệp . Trong thông tin từ nguồn đặc biệt này chú ý tới những thông tin số liệu về sản phẩm tơng tự mà htx đang có thế mạnh và đang có kế hoạch triển khai . Ngoài ra còn có thể lấy thông tin từ sách báo chuyên ngành nh tạp chí công nghiệp hay các sách báo thơng mại do nhà nớc xuất bản nh niên giám thống kê , các tạp chí kinh tế có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của ngành tiểu thủ công nghiệp . Đặc biệt chú ý rằng phơng pháp nghiên cứu tài liệu coi trọng đặc biệt những số liệu thống kê . Đó là những số liệu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh , tình hình tiêu thụ của htx là đặc biệt quan trọng . Phòng kinh doanh và phòng tài chính kế toán cần có những phơng pháp ghi chép chính xác , tỷ mỉ từng quý , từng tháng , năm và cuối mỗi quý cần có đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của htx làm cơ sở để xử lý về sau :

* Phơng pháp hai: Phơng pháp nghiên cứu thị trờng

Phơng pháp này chủ yếu thu thập thông tin dới hình thức trực quan về các mối quan hệ giao tiếp khác nhau . Khi áp dụng phơng pháp này đòi hỏi chi phí cao nh- ng chính xác hơn phơng pháp nghiên cứu tài liệu tuy nhiên cần có sự kết hợp giữa hai phơng pháp . Phơng pháp nghiên cứu hiện trờng đợc sử dụng sau khi có những kết quả của phơng pháp nghiên cứu tài liệu . Kết quả của phơng pháp nghiên cứu hiện trờng sẽ kiểm tra và bổ xung cho kết quả của phơng pháp nghiên cứu tài liệu . Khi áp dụng phơng pháp này thì những vấn đề chủ yếu là :

Htx cử đại diện tiến hành trao đổi trực tiếp với khách hàng thông qua các lần mua bán, hội nghị khách hàng để có thể biết yêu cầu của khách hàng về chất lợng sản phẩm , giá cả, mẫu mã đối với sản phẩm của htx . Ngoài ra htx có thể tổ chức hội nghị khách hàng nh kỷ niệm thành lập htx , chào mừng sản phẩm mới .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 29 -31 )

×