0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 28 -29 )

Nghiên cứu thị trờng là một việc cần thiết , đầu tiên đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh . Nghiên cứu thị trờng để xác định khả năng tiêu thụ hay bán một sản phẩm hay một nhóm sản phẩm nào đó của htx Trên cơ sở nghiên cứu thị trờng của các sản phẩm do mình sản xuất ra , htx nâng cao khả năng thích ứng thị trờng của mình và tiến hành tổ chức sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm hàng hoá mà thị tr- ờng đòi hỏi . Qua nghiên cứu thị trờng htx cần xác định quy mô cơ cấu và sự vận động trên thị trờng sản phẩm cũng nh thị trờng toàn khu vực đối với mỗi loại sản phẩm của htx . Cần nắm yêu cầu của thị trờng về sản phẩm của htx về chất lợng , số lợng , mẫu mã , giá cả , phơng thức thanh toán ..…

Để góp phần hạ giá thành sản phẩm của mình , hợp tác xã Đại Dơng cần lựa chọn hình thức tổ chức kế toán cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và kinh doanh của mình xây dựng hệ thống kế toán một cách khoa học nhằm góp phần tính chính xác và đầy đủ trong tính toán giá thành thành hiện tợng khi tính toán lợi nhuận sẽ có hiện tợng lỗ thật lãi giả. Thật vậy các quyết định của các cấp lãnh đạo của htx cho chu kỳ sản xuất tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh . Do đó , nếu thực hiện báo cáo kế toán sai sẽ dẫn đến những quyết định sản xuất kinh doanh sai lầm hoặc là dẫn đến lãng phí vốn . Nghiên cứu thị trờng là một việc cần thiết , đầu tiên đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh . Nghiên cứu thị trờng để xác định khả năng tiêu thụ hay bán một sản phẩm hay một nhóm sản phẩm nào đó của htx . Trên cơ sở nghiên cứu thị trờng của các sản phẩm do mình sản xuất ra, htx nâng cao khả năng thích ứng thị trờng của mình và tiến hành tổ chức sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm hàng hoá mà thị trờng đòi hỏi . Qua nghiên cứu thị trờng cần xác định quy mô cơ cấu và sự vận động trên thị trờng sản phẩm cũng nh thị trờng toàn khu vực đối với mỗi loại sản phẩm của htx . Cần nắm yêu cầu của thị trờng về sản phẩm , về chất lợng , số lợng , mẫu mã , giá cả , phơng thức thanh toán... Khi tiến hành điều tra nghiên cứu thị trờng cần đặc biệt chú ý những vấn đề sau:

- Phải coi việc nghiên cứu thị trờng là hoạt động tiền đề của công tác kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh của htx .

- Việc nghiên cứu nhu cầu thị trờng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định đúng đắn phơng hớng sản xuất kinh doanh của htx .

- Việc nghiên cứu thị trờng đợc coi là vấn đề phức tạp , phong phú và đa dạng , do đó phải có phơng pháp nghiên cứu thích hợp và phải chấp nhận sự tồn tại.

Để tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trờng một cách có hiệu quả cần tuân theo trình tự sau đây :

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 28 -29 )

×