0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Về tổ chức hệ thống tài khoản để tập hợp chi phí

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 36 -43 )

- Thứ hai: Việc phân bổ chi phí sử dụng dàn giáo.

2- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 4 trong điều kiện

2.3- Về tổ chức hệ thống tài khoản để tập hợp chi phí

Để phù hợp với đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản để đảm bảo cho việc ghi chuyển số liệu từ bảng tổng hợp chi phí xây dựng và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong kỳ của Công ty, ngoài việc tập hợp chi phí sản xuất theo các khoản mục: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, theo em giải pháp lớn hiện nay là Công ty nên hạch toán riêng khoản mục chi phí sử dụng máy thi công.

Nh vậy, khi tập hợp chi phí sản xuất vào các tài khoản chi phí sản xuất, Công ty nên chia các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất TK 621, TK 622, TK 627, thành các tài khoản cấp 2 nh sau:

+ TK 621: chi phí NVL trực tiếp dùng để tập hợp chi phí NVL chính, NVL phụ, ván cốp pha, giàn giáo dùng cho xây lắp của doanh nghiệp TK này sẽ đợc chia thành 2 TK cấp II :

TK 6211: nhiên liệu dùng cho máy thi công TK 6212: vật liệu khác

+ TK 622 ” chi phí nhân công trực tiếp” dùng để tập hợp chi phí về tiền lơng, tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất kể cả nhân công điều khiển máy thi công .TK này sẽ đợc chia thành 2 TK cấp II

TK 6221: chi phí nhân công điều khiển máy thi công TK 6222: chi phí nhân công trực tiếp xây lắp

+ TK 627: “chi phí sản xuất chung” dùng để tập hợp các chi phí xây lắp có liên quan đến nhiều công trình hoặc nhiều khối lợng công tác và chi phí quản lý phục vụ xây lắp ở đội, tổ sản xuất.

*TK 627 có các TK cấp II để phản ánh từng yếu tố chi phí

+ TK6271: chi phí nhân viên phân xởng đợc dùng để phản ánh chi phí tiền lơng chính, lơng phụ cuả đôi trởng, đội phó sản xuất

+ TK6272: chi pí vật liệu

+ TK6273: chi phí dụng cụ sản xuất

+ TK 6274: chi phí khấu hao tài sản cố định + TK 6277 chi phí dịch vụ mua ngoài

+ TK 6278 chi phí bằng tiền khác

Đối với doanh nghiệp xây lắp nên chia tài khoản này ra 2 tài khoản cấp III - TK62741 khấu hao máy móc thi công

- TK 62742 chi phí khấu hao tài sản cố định khác

Nh vậy trong bảng tổng hợp chi pí sản xuất và tính giá thành ở các cột khoản mục VL, NC, chi phí sản xuất chung đều chia ra các cột nhỏ để thể hiện chi phí sử dụng máy.

VD : Bảng tổng hợp chi phí sản xuất Quý / St t Tên công trình VLtrực tiếp NC trực tiếp CPSX chung Cộng SDM Khác SDM Khác SDM Khác

Đây là một giải pháp lớn đối với Công ty xây dựng số 4 nói riêng cũng nh các doanh nghiệp xây dựng nói chung.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung chuyên đề tốt nghiệp với đề tài ” Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” ở Công ty xây dựng số 4 - Tổng công ty Xây dựng Hà nội

Trong thời gian thực tập ở Công ty xây dựng số 4, nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hớng dẫn, ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban có liên quan đặc biệt là cán bộ, nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty cùng với sự cố gắng của bản thân, em đã đi sâu nghiêm cứu và hoàn thành bài chuyên đề, đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “

Đồng thời em đã nhận thức về hệ thống hoá thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty theo một trình tự khoa học, hợp lý. Qua đó, em mạnh dạn đa ra một số ý kiến và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty, góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nói chung và bộ máy quản lý kế toán nói riêng. Do trình độ còn hạn chế, kiến thực thực tế còn ít ỏi , thời gian thực tập tìm hiểu cha nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đợc sự giúp đỡ góp ý của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn thể công ty, của thầy cô giáo và đặc biệt là phòng kế toán công ty giúp cho bản chuyên đề của em đợc phong phú về lý luận và sát thực tiễn Công ty.

Mẫu 1a : Phiếu nhập kho

phiếu nhập kho Mẫu số 01- VT

QĐ số 1141TC/CDKT Nợ ....152....

Có ....331...

Ngày ... của BTC

Họ và tên ngời giao hàng: Nguyễn Mai Thu

Nhập vào kho: Công trình Bu Điện Nghệ An Theo chứng từ số CNTH1 Ngày 03 tháng 10 năm 2001 ST T Tên hàng Đơn vị tính lợng Giá

đơn vị Thành tiền ghi chú Xin nhập Thực nhập 1 Xi măng Tạ 2 Sắt  16 3 4 Tổng cộng: Bằng chữ:

Ngời giao Thủ kho Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

Mẫu 1b : Phiếu xuất kho

phiếu xuất kho Mẫu số 01- VT

Ngày 04 tháng10 năm2001 Nợ ....621....

QĐ số 1141TC/CDKT Có ....152... Ngày ... của BTC

Họ và tên ngời nhận hàng: Nguyễn Văn Chiến Lý do xuất : dùng cho phần móng

Xuất tại kho : công trình BĐNA ST T Tên hàng Đơn vị tính Số lợng Giá đơn vị Thành tiền ghi chú Xin nhập Thực nhập 1 2 3 4 Tổng cộng: Bằng chữ:

Ngời nhận Thủ kho Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

Mẫu 2 : Phiếu đề nghị thanh toán

công ty xây dựng số 4

giấy đề nghị thanh toán

Hà Nội , ngày 06 tháng 10 năm 2001.

Họ tên ngời đề nghị : Đỗ Quang Trờng Đơn vị : Công trình BĐNA

Đề nghị thanh toán về việc : Mua vật liệu Số tiền :

Bằng chữ :

Chứng từ kèm theo ( Nếu có ): 03

Giám đốc Kế toán KT3 Phụ trách đ.vị Ngời đề nghị (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)

Mẫu 3: Phiếu chi Công ty XD số 4 Phiếu chi Ngày 06 tháng 10 năm.2001 Quyển Số:4 Số:06 Mẫu số 02 - TT QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC Nợ....621... Có...331...

Họ và tên ngời nhận tiền: Đỗ Quang Trờng. Địa chỉ: Công trình Bu Điện Nghệ An. Lý do chi: Mua vật liệu phục vụ công trình Số tiền : (viết bằng ch ữ) :

Kèm theo : 08 CT...Chứng từ gốc : ... ... ... .Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý)... + Số tiền quy đổi...

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 36 -43 )

×