0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Thứ t: Công tác kế toán chi phí sản xuất và tiánh giá thành đã phát huy có hiệu quả Việc xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 34 -34 )

hiệu quả. Việc xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành là từng công trình, HMCT theo từng quý là hoàn hợp lý, có căn cứ khoa học, phù hợp vói điều kiện sản xuất thi công của Công ty phục vụ tốt công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý giá thành và phân tích hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã tổ chức hoạt động một cách khoa học hợp lý, quản lý chặt chẽ thời gian và chất lợng lao động của công nhân, các chi phí thiệt hại không có .

Công tác kiểm kê khối lợng xây lắp dở dang đợc tổ chức một cách khoa học, cung cấp số liệu hợp lý, kịp thời phục vụ cho công tác tính giá thành.

Việc Công ty tính giá thành theo phơng pháp trực tiếp cũng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm sản xuất và điều kiện hạch toán.

Hệ thống sổ kế toán sử dụng cho việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán nhật ký chung là hợp lý khoa học. Trình tự hạch toán chặt nhẽ, các chi phí phát sinh đợc tập hợp và phản ánh rõ ràng. Số liệu tập hợp đợc có khả năng sử dụng để phát triển hoạt động kế toán, tính toán và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những u điểm về quản lý và kế toán chi phí sản xuất tính giá thành nêu trên đã có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp, tối đa hoá lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

1.2- Những mặt còn tồn tại.

Bên cạnh những mặt tích cực nh đã nêu trên, Công ty xây dựng số 4 vẫn còn những mặt hạn chế sau:

- Thứ nhất việc phân bổ chi phí vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ dụng cụ nhỏ.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 34 -34 )

×