0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Chi phí sử dụng dàn giáo

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 35 -36 )

- Thứ hai: Việc phân bổ chi phí sử dụng dàn giáo.

2- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 4 trong điều kiện

2.2- Chi phí sử dụng dàn giáo

Giàn giáo phục vụ thi công các công trình, Công ty có thể xem là tài sản cố định và trích khấu hao để phân bổ vào các đối tợng sử dụng.Nhng thực hiện phơng án này khá phức tạp bởi vì giàn giáo có thể tháo ra từng bộ phận riêng, có thể sử dụng cho nhiều bộ phận thi công. Mặt khác, nếu ta xem giàn giáo là tài sản cố định thì khó đa vào khoản mục một cách hợp lý. Nếu đa vào chi phí phục vụ thi công thì chi phí này phải ghi vào TK 642, nhng thực tế giàn giáo lại chủ yếu phục vụ cho một công trình.

Trong thời gian qua, Công ty phân bổ giá trị giàn giáo vào luôn một lần cho một công trình sử dụng giàn giáo lần đầu tiên. Điều đó là không hợp lý, Theo em để thuận tiện cho việc phân bổ chi phí giàn giáo khung sắt cho các đối tợng hợp chi phí. Công ty nên xem nh vật liệu sử dụng luân chuyển và tiến hành hạch toán tơng tự nh cốp pha tôn.

* Biện pháp thực hiện .

Khi mua giàn giáo về sử dụng, kế toán kết chuyển vào TK 142 để quản lý hạch toán .

Nợ TK 142

Có TK 152 Theo giá mua Có TK 111

Có TK 112

Trong thời gian sử dụng kế toán căn cứ vào mức độ tham gia của chúng vào từng công trình, HMCT trong từng tháng để tiến hành phân bổ cho hợp lý. Một lần tháo, lắp, di chuyển giàn giáo, kế toán tính là một lần sử dụng, chi phí sử dụng giàn giáo phân bổ cho đối tợng sử dụng trong tháng đợc tính theo công thức.

Giá trị giàn giáo Nguyên giá Số lần sử dụng phân bổ trong tháng = Tổng số lần có X trong tháng cho cho đối tợng chịu sử dụng đối tợng chịu

chi phí chi phí

Kế toán phản ánh chi phí cho từng đối tợng sử dụng trên các sổ kế toán liên quan theo định khoản:

Nợ TK 621

Có TK 142

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 35 -36 )

×