0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Tính giá thành

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 32 -33 )

Nh đã nêu trên, kỳ tính giá thành của công trình đợc xác định là từng quý vào thời điểm cuối quý, sau khi tính toán, xác định đợc số liệu tổng hợp về chi phí sản xuất, chi phí thực tế của khối lợng xây lắp dở dang, ta đã có thể xác định đợc giá thành khối lợng xây lắp hoàn thành trong kỳ của từng công trình, HMCT theo công thức :

Giá thành t. tế CP t. tế CPSX t. tế CP t.tế KLXLDD KLXLHT = KLXLDD + PS trong kỳ _ cuối kỳ của trong kỳ của đầu kỳ của của từng CT từng CT CT, HMCT CT, HMCT NMCT HMCT

Nh vậy, theo công thức trên giá thành thực tế khối lợng xây lắp hoàn thành trong kỳ của công trình BĐNA là:

+ Giá thành = 56.250.000 + 4.622.894.250 - 684.752.817 = 3.994.391.433 (Các công trình khác cũng đợc tính toán theo các bớc nh trên)

một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 4

Trong 40 năm qua, cùng với sự trởng thành và phát triển của ngành xây dựng cơ bản Việt Nam. Công ty xây dựng số 4 đã không ngừng lớn mạnh và đạt đợc nhiều thành tích trong công tác quản lý sản xuất và quản lý tài chính.

Trong nền kinh tế thị trờng với sự cạnh tranh quyết liệt nh hiện nay, đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản, sự vơn lên và trởng thành của Công ty đánh dấu sự cố gắng vợt bậc của Ban giám đốc và toàn thể công nhân viên trong Công ty, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phòng tài chính kế toán. Phòng tài chính kế toán Công ty vẫn không ngừng phát triển, hoàn thiện công tác kế toán phát huy hơn nữa vai trò của kế toán trong nền kinh tế thị trờng hiện nay để phù hợp với các chuẩn mực kế toán Quốc tế.

Qua thời gian thực tập , nghiên cứu thực tế ở Công ty em đã củng cố thêm đợc kiến thức đã học ở trờng và liên hệ với thực tiễn công tác.

Mặc dù thời gian thực tập ngắn ngủi, hiểu biết về thực tế cha nhiều nhng với sự nhiệt tình của bản thân và lòng mong muốn góp phần nhỏ bé kiến thức đã học ở trờng vào công tác quản lý hạch toán ở Công ty em xin mạnh dạn đa ra một số ý kiến nhận xét và vài kiến nghị về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 4.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP.DOC (Trang 32 -33 )

×