0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Nghiên cứu các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nớc

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 37 -41 )

I- Những tồn tại và phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty SERVICO

4. Nghiên cứu các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nớc

Trong lĩnh vực kinh doanh thơng mại hay bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào khác, Công ty muốn tồn tại và dành thắng lợi thì cần nghiên cứu về các chế độ của Nhà nớc đối với các thành phần kinh tế, cụ thể ở đây cần nghiên cứu về chế độ bảo hiểm một số mặt hàng, cũng nh các luật về doanh nghiệp, chính sách về thuế quan, quy chế xuất nhập; đó là những tác động cơ bản vào quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty; vì vậy Công ty cần phối hợp một cách đồng bộ để giải quyết và học tập kinh nghiệm của nhau để cùng nâng cao quá trình phát triển để cùng hội nhập vào sự phát triển kinh tế đất nớc.

Kết luận

Sau thời gian thực tập tại Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội, đợc sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban, các cô chú cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng nh đợc sự giúp đỡ của các thầy cô giáo Khoa Quản lý Doanh nghiệp và đặc biệt là sự hớng dẫn tận tình, chu đáo của thầy giáo Đỗ Quốc Bình, cùng với nỗ lực bản thân, tôi đã hoàn thành đề tài “Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội”. Đề tài đã nêu ra đợc một hệ thống lý luận khá hoàn chỉnh về thị trờng và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thơng mại. Dựa vào hệ thống lý luận này, tôi đã tiến hành khảo sát và phân tích hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty, rút ra đợc những điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Qua đó tôi đã đa ra những ý kiến đóng góp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ở Công ty, mong muốn Công ty thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.

Tuy vậy với sự hiểu biết còn nằm trong khuôn khổ, với kinh nghiệm thực tế ít ỏi và thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài chắc chắn còn khiếm khuyết. Tôi rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến, sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý Doanh nghiệp, các cô chú CBCNV trong Công ty. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.

Mục lục

Trang

Lời nói đầu...1

Phần thứ nhất...2

Lý luận chung về thị trờng và tiêu thụ sản phẩm...2

I. Các quan điểm cơ bản về thị trờng ...2

1. Khái niệm thị trờng...2

2. Các nhân tố ảnh hởng đến thị trờng ...2

2.1. Căn cứ vào sự tác động của các lĩnh vực thị trờng...2

2.2. Theo tính chất quản lý, cấp quản lý...3

II. Các quan điểm cơ bản về tiêu thụ...3

1. Khái niệm về tiêu thụ...3

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm...4

3. Các nhân tố ảnh hởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm...4

3.1. Những nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp...4

3.2. Những nguyên nhân thuộc về ngời mua...5

3.3. Các nguyên nhân thuộc về Nhà nớc...6

4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ...6

4.1. Hoạch định bán hàng (tiêu thụ)...6

4.3. Tổ chức hoạt động hỗ trợ bán hàng...10

4.4. Chính sách giá bán sản phẩm của doanh nghiệp...11

III. Mối quan hệ giữa thị trờng và tiêu thụ...12

IV. Những phơng hớng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp...13

1. Nâng cao chất lợng sản phẩm...13

2. Chính sách giá bán...13

3. Tổ chức kênh tiêu thụ...13

4. Công tác bảo hành...14

5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm...14

6. Kích thích vật chất, tổ chức khuyến mại...15

Phần thứ hai...16

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (SERVICO HANOI) trong những năm qua...16

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI trong những năm vừa qua ...16

1. Khái quát chung về Công ty...16

2. Chức năng và nhiệm vụ ...17

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự ...17

3.1. Sơ đồ tổ chức ...17

3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ...18

3.3. Cơ cấu nhân sự của Công ty ...18

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội...19

1. Các đơn vị kinh doanh của Công ty ...19

2. Môi trờng kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI ...20

3. Kênh phân phối ...20

4. Chính sách quảng cáo, khuyến mại ...21

5. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới...21

6. Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của SERVICO HANOI ...22

III. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của SERVICO HANOI...24

1. Đánh giá tổng quát về hiệu quả tiêu thụ sản phẩm qua chỉ tiêu tổng hợp...24

1.1. Chỉ tiêu thứ nhất ...25

1.2. Chỉ tiêu thứ hai ...25

2. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua chỉ tiêu lợi nhuận ...26

3. Những đánh giá tổng quát ...27

3.1. Vấn đề thị trờng ...28

3.2. Vấn đề nguồn hàng và khách hàng ...28

3.3. Khả năng đối phó với các đối thủ cạnh tranh...29

3.4. Vấn đề vốn...29

Phần thứ ba...30

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội...30

I- Những tồn tại và phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI...30

1. Những tồn tại và bất lợi của Công ty...30

1.1. Về công tác điều tra nghiên cứu thị trờng...30

1.2. Về phơng thức kinh doanh...30

1.3. Về chính sách đối với nhà cung cấp, đối với khách hàng...30

1.4. Về tình hình nhân sự...31

1.5. Yếu tố vốn và chi phí...31

2. Phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty trong tơng lai...31 40

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty

SERVICO HANOI...32

1. Đổi mới phơng thức kinh doanh theo yêu cầu của thị trờng...32

1.1. Tổ chức công tác nghiên cứu thị trờng...32

1.2. Các giải pháp đối với nhóm mặt hàng...33

1.3. Chính sách thu hút khách hàng...34

1.4. Chính sách đối với nhà cung cấp...34

2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí...35

3. Nâng cao trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm...36

3.1. Yếu tố về vốn...36

3.2. Huấn luyện và phát triển nhân sự...36

4. Nghiên cứu các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nớc...37

Kết luận...38

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 37 -41 )

×