0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Nâng cao trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình thúc đẩy tiêu thụ

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 36 -37 )

I- Những tồn tại và phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty SERVICO

3. Nâng cao trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình thúc đẩy tiêu thụ

trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

3.1. Yếu tố về vốn

Trong các doanh nghiệp thơng mại, vốn kinh doanh có vai trò quan trọng quyết định việc ra đời, hoạt động, phát triển và giải thể doanh nghiệp; vì vậy cần có những biện pháp áp dụng để sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế, cụ thể là:

• Tăng nhanh vòng quay của vốn lu động hay rút ngắn số ngày lu chuyển của hàng hóa.

• Đẩy nhanh bán ra, thu hút nhiều khách hàng trên cơ sở chất lợng hàng hóa tốt và chất lợng đảm bảo.

• Mở rộng lu chuyển hàng hóa trên cơ sở tăng cờng mạng lới bán hàng để phục vụ cho khách hàng.

• Tổ chức hợp lý sự vận động của hàng hóa, giảm phí tổn trùng chéo.

• Dự trữ hàng hóa hợp lý: Tránh ứ đọng, tồn kho thừa, hàng chậm luân chuyển.

• Tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý tài sản, giảm thiệt hại.

• Tiết kiệm chi phí lu thông.

• Đổi mới kỹ thuật, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong việc xuất nhập, dự trữ, bảo quản.

• Cho thuê các cơ sở sử dụng, hoặc liên doanh liên kết để sử dụng hết năng lực của tài sản cố định.

• Quản lý chặt chẽ vốn, chống tham ô, lãng phí và giảm thiệt hại do sự vi phạm hợp đồng.

3.2. Huấn luyện và phát triển nhân sự

a) Huấn luyện nhân sự

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần huấn luyện những ngời mới vào doanh nghiệp theo các hình thức:

• Huấn luyện nội bộ bằng hình thức kèm cặp hay học qua một lớp đào tạo ngắn ngày do những nhân viên cũ đã thành thạo công việc truyền đạt.

• Huấn luyện chính quy từ bên ngoài: Ngời lao động đợc cử đi học tập trung theo các chơng trình huấn luyện của các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp. Đây là hình thức rất có tác dụng khi nhân sự đó đã đợc làm việc.

b) Phát triển nhân sự

Có thể phát triển nhân sự theo trình tự từ những nhân viên giỏi nghề lên quản trị bậc thấp, từ bậc trung gian lên bậc cao, mỗi lần thăng tiến có thể qua một khóa huấn luyện đào tạo chính quy hoặc tại chức tơng ứng.

Phát triển nhân sự cũng có thể bằng quy hoạch yêu cầu từng chức danh đã thi tuyển các nhân sự không đạt các tiêu chuẩn chỉ ở vị trí cũ hoặc tơng đơng hoặc rời bỏ doanh nghiệp khi đã hết tuổi.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 36 -37 )

×