0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

I- Những tồn tại và phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty SERVICO

2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí

Giảm chi phí kinh doanh đòi hỏi có những biện pháp để giảm các khoản mục tạo thành chi phí kinh doanh. Tôi xin đề xuất:

• Chủ yếu giảm chi phí lu thông là một khoản chi phí lớn, thờng xuyên trong hoạt động kinh doanh.

• Biện pháp giảm chi phí bốc dỡ: Rút ngắn quãng đờng vận tải hàng hóa, kết hợp chặt chẽ mua và bán, chủ động tiến hành các hoạt động dịch vụ, phân bổ mạng lới kinh doanh tạo cho hàng hóa có đờng vận động hợp lý và ngắn nhất, tổ chức tốt công tác bốc dỡ hàng hóa ở hai đầu tuyến vận chuyển và hợp tác với cơ quan vận chuyển.

• Biện pháp giảm chi phí bảo quản, thu mua, tiêu thụ; tổ chức bộ máy kinh doanh và mạng lới kinh doanh có quy mô phù hợp với khối lợng hàng hóa luân chuyển; tăng cờng quản lý và sử dụng tốt tài sản dùng trong kinh doanh, thực hiện đúng kỷ luật tài chính tín dụng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong bảo quản hàng hóa; tăng cờng bồi dỡng nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên công tác kho.

• Biện pháp giảm chi phí hao hụt hàng hóa: Kiểm tra số lợng và chất lợng hàng hóa nhập kho. Có biện pháp phân loại hàng hóa và bảo quản thích hợp ngay từ đầu; cải tiến kỹ thuật bảo quản hàng hóa ở kho, trạm cửa hàng. Xây dựng các định mức hao hụt và quản lý chặt chẽ các yếu tố liên quan đến hao hụt tự nhiên.

• Biện pháp giảm chi phí hành chính: Tinh giảm bộ máy quản lý hành chính và cải tiến bộ máy quản lý phù hợp với sự phát triển của Công ty, giảm bớt thủ tục hành

chính không cần thiết, giảm bớt các khoản chi tiêu có tính chất hình thức, phô trơng.

áp dụng các tiến bộ khoa học trong quản lý hành chính đảm bảo thông tin thông suốt, chính xác.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

×