0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Công cụ phức tạp hơ n:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 42 -44 )

Một công cụ đơn giản đôi khi chỉ giải quyết hoặc quản lý đợc một số cấu hình đơn giản. Còn đối với những cấu hình phức tạp thì phải dùng đến công cụ phức tạp hơn để quản lý. Công cụ phức tạp hơn có thể đợc phát triển bằng cách thêm vào các đặc điểm thu thập tự động và lu giữ các thông tin từ tất cả các thiết bị mạng. Công cụ phức tạp này cũng phải có thể so sánh cấu hình hiện tại của thiết bị với cấu hình đã nhớ. Công cụ phức tạp này cũng có thể cho phép ngời kỹ s mạng thay đổi cấu hình đang chạy của thiết bị và quyết định giống nh công cụ đơn giản. Một version phức tạp hơn sẽ phải cung cấp việc lu trữ các dữ liệu vào bộ nhớ, tập hợp tất cả các dữ liệu vào bộ nhớ trung tâm và dễ dàng cho phép khôi phục lại hoặc lấy các dữ liệu một cách dễ dàng hơn.

Có thể đa ra một số các đặc điểm của công cụ loại này nh sau : - Đặc điểm tự động thu nhận dữ liệu của công cụ quản lý cấu hình là một đặc điểm rất quan trọng bởi vì công cụ này cho phép ngời kỹ s so sánh tự động một cấu hình đang chạy với cấu hình lu giữ và cũng có thể cho phép thay đổi cấu hình hoặc chế độ làm việc tự động của cấu hình thiết bị đó. Công cụ còn kiểm tra xem cấu hình cài đặt của thiết bị có khác với cấu hình đã đợc lu giữ không nếu nh công cụ tìm thấy sự khác nhau thì có thể hỏi ngời kỹ s có cần thay đổi cấu hình thiết bị hay không ?

Tuy nhiên để làm việc trong các môi trờng khác nhau của mạng thì công cụ sẽ phải cung cấp các phơng tiện khác nhau mà ngời kỹ s có thể định rõ các lỗi cấu hình nào phát sinh thông báo lỗi và có thể nhắc nhở với một lời cảnh báo. Ví dụ một server cho terminal có khả năng làm việc đợc với nhiều thiết bị có tốc độ truyền khác nhau đang đợc đặt tốc độ truyền ở 9600 bps nhng thiết bị chỉ làm việc ở tốc độ 2400 bps. Trong tr- ờng hợp này chỉ cần thông báo để ngời quản trị mạng biết. Ngợc lại nếu công cụ phát hiện ra rằng một đờng bảo mật nối với server cho terminal không đợc đặt mật khẩu, nó phải báo động cho ngời quản trị và đặt lại cấu hình cho phù hợp. ở đây đã có sự can thiếp để đặt lại cấu hình. Hình sau :

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 42 -44 )

×