0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

1 Các lợi ích của quản lý cấu hình :

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 38 -38 )

Lợi ích đầu tiên của công việc quản lý cấu hình là nó có thể tăng c- ờng khả năng kiểm soát thiết bị mạng. Ngời kỹ s mạng điều khiển có thể nhanh chóng truy cập tới các dữ liệu cấu hình để có thể thiết lập nhanh chóng cấu hình theo nhu cầu. Điều này càng quan trọng đối với các hệ thống phức tạp.

Xét ví dụ , dữ liệu cấu hình thờng cha cả các thông tin về trạng thái setup hiện thời cho mỗi thiết bị mạng. Giả sử ta cần phải thêm vào một thiết bị giao tiếp mới (một card mạng, một bộ chuyển mạch...) lúc đó ta cần phải biết trớc số hiệu của của thiết bị đó về phơng diện vật lý. Ta cũng có thể phải biết địa chỉ mạng đợc gán cho giao diện đó. Các dữ liệu thông tin này sẽ giúp ta xác định cấu hình cho phần mềm trên thiết bị. Với công cụ quản lý cấu hình, ta có thể dễ dàng xác định đúng các thông tin này.

Ví dụ : Xét một thiết bị giao tiếp có lỗi trên segment của LAN. Lúc đó ta có thể dùng công cụ quản lý cấu hình để tạm đình chỉ hoạt động của thiết bị đó (thậm chí có thể làm từ xa). Sau khi xem xét nguyên nhân, giả sử thấy rằng các tham số thiết lập không đúng, ta có thể đặt lại sau đó kích hoạt thiết bị hoạt động trở lại.

- Quản lý cấu hình có thể trợ giúp cho ngời kỹ s mạng cung cấp một bảng kiểm kê mới nhất đối với các thành phần mạng. Ví dụ : có bao nhiêu thiết bị thuộc một loại nào đó hiện thời đang tồn tại trên mạng. Bảng kiểm kê cũng có thể là danh sách các hệ điều hành đang sử dụng trên mạng.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 38 -38 )

×