0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Lu giữ các thông ti n:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 40 -41 )

Quản lý cấu hình cũng phải cung cấp một phơng tiện cho để lu giữ các thông tin. Một hệ quản lý có hiệu quả phải lu trữ toàn bộ cấu hình của một dữ liệu mạng tại một vị trí trung tâm, mà ở đó ngời kỹ s mạng có thể truy nhập đợc một cách nhanh chóng các dữ liệu cấu hình. Các thông tin này đợc lu giữ vào trong một notebook hoặc là một bảng tính trên một máy PC tại trung tâm điều khiển mạng.

nhớ của máy tính là các file dạng ASCII, dạng này có u điểm là dễ đọc và cấu trúc của các file đó thờng là dễ hiểu và dễ quản lý. Hầu nh các chơng trình ứng dụng có khả năng đọc đợc các file ở dạng mã ASCII này. Tuy nhiên giải pháp này không phải là hoàn toàn tốt. Các tệp ASCII thờng có kích thớc lớn. Hơn nữa việc tìm kiếm thông tin trên tệp ASCII thờng là phải duyệt nên sẽ mất thời gian hơn theo kiểu lu trữ có cấu trúc. Một khiếm khuyết nghiêm trọng của dạng ASCII này là khó cung cấp những mối liên hệ phức tạp.

Vì các file ở dạng mã ASCII có những thiếu sót hay bất lợi trong việc lu trữ và sử dụng thông tin nên để đạt đợc hiệu quả tốt sau này ngời ta thờng dùng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS : Relational Database Management System), một RDBM thờng có nhiều lợi thế hơn các file dạng ASCII trong lu trữ dữ liệu.

• Nó lu trữ dữ liệu hiệu quả, cho phép 1 số lợng lớn dữ liệu lu trữ trên một máy.

• Nó lu trữ dữ liệu trên khuôn dạng của nó, điều đó cho phép tìm kiếm nhanh các dữ liệu riêng biệt.

• Nó có thể sắp xếp một cách tự động các dữ liệu lu giữ theo nhiều cách khác nhau.

• Nó có thể khôi phục tự động các dữ liệu bị mất.

• Nó cho phép ngời dùng liên kết nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

4.3. Quản lý cấu hình trên một hệ quản lý mạng.

Công cụ quản lý cấu hình có thể trợ giúp cho kỹ s mạng đạt hiệu quả tốt trong việc quản lý bằng cách :

• Tự động thu thập và cập nhật dữ liệu trên thiết bị mạng. • Cung cấp dữ liệu cấu hình cho bộ nhớ trung tâm.

• Cho phép sửa đổi dữ liệu mạng. • Dễ dàng sinh ra các báo cáo.

Để quản lý cấu hình một hệ quản lý mạng chúng ta xét 3 kiểu công cụ từ đơn giản đến phức tạp sau.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 40 -41 )

×