0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Quyền hạn của Tổ chức phât triển quỹ đất

Một phần của tài liệu BT535 (Trang 26 -27 )

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống cơ quan dịch vụ về đất đa

5.2.2. Quyền hạn của Tổ chức phât triển quỹ đất

Phối hợp với câc sở, ngănh thuộc UBND cấp tỉnh vă UBND cấp huyện tổ chức việc thu hồi câc khu đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai 2003 vă Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngăy 29 thâng 10 năm 2004 của Chính Phủ về thi hănh Luật Đất đai;

Được Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp tỉnh vă Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện cung cấp, trích lục bản đồ địa chính mới nhất đê được phâp lý hoâ (hoặc được trích đo địa chính khu vực đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, lập bản đồ trích đo ranh bao đối với khu đất không nằm trọn thửa đất trín bản đồ địa chính do đơn vị có chức năng thực hiện) vă trích sao hồ sơ địa chính khu đất có quyết định thu hồi để lập phương ân bồi thường, hỗ trợ, tâi định cư vă giải phóng mặt bằng;

Ký kết câc hợp đồng điều tra, khảo sât, đo đạc, cắm mốc địa chính vă câc công việc có liín quan theo quy định hiện hănh;

Tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua sắm vă hợp đồng khâc có liín quan theo đúng định mức, đơn giâ, trình tự vă thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toân của Nhă nước vă nguồn kinh phí được duyệt;

Từ ngăy 1/7/2010, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngăy 12/5/2010 ban hănh Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phât triển đất ở tỉnh, thănh phố trực thuộc Trung ương (gọi chung lă tỉnh) sẽ có hiệu lực.

Theo đó, Quỹ phât triển đất tỉnh lă tổ chức tăi chính nhă nước, trực thuộc UBND tỉnh, do UBND tỉnh quyết định thănh lập. quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuí đất, tiền thu từ đấu giâ quyền sử dụng đất vă huy động câc nguồn khâc theo quy định để ứng vốn vă chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ vă tâi định cư; tạo quỹ đất vă phât triển quỹ

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

đất phục vụ phât triển kinh tế - xê hội của địa phương. Quỹ hoạt động theo nguyín tắc bảo toăn vốn, bù đắp chi phí phât sinh trong quâ trình hoạt động vă không vì mục đích lợi nhuận.

Hăng năm, câc tỉnh, thănh phố trực thuộc Trung ương được trích từ 30% đến 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuí đất, tiền thu từ đấu giâ quyền sử dụng đất trín địa băn tỉnh, thănh phố (sau khi trừ câc khoản chi để bồi thường, hỗ trợ tâi định cư vă câc chi phí có liín quan khâc) để đảm bảo hình thănh đủ mức vốn nhă nước cấp cho Quỹ; mức trích cụ thể do UBND tỉnh quyết định căn cứ văo dự toân ngđn sâch nhă nước được hội đồng nhđn dđn cùng cấp quyết định

Một phần của tài liệu BT535 (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×