0
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

U Ước lượng là

Một phần của tài liệu STA302 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 65 -69 )

Ước lượng là

a. việc tính toán các tham số của tổng thể mẫu.

b. từ các tham số của tổng thể chung suy luận cho các tham số của tổng thể mẫu.

c. từ các tham số của tổng thể mẫu suy luận cho các tham số tương ứng của tổng thể chung. d. việc tính toán các sai số của tổng thể chung.

Vì : Ước lượng là từ tham số tính toán được trên các đơn vị điều tra suy ra các tham số tương ứng cho toàn bộ hiện tượng.

Ưu điểm của phương pháp chọn mẫu phân loại KHÔNG phải là:

a. Sai số chọn mẫu nhỏ.

b. Ứng dụng được trên các tổng thể phức tạp, kém đồng đều. c. Đòi hỏi có nhiều thông tin về tổng thể chung.

d. Tính đại biểu của mẫu cao.

Vì : “Đòi hỏi có nhiều thông tin về tổng thể chung” là một nhược điểm của phương pháp chọn mẫu phân loại.

Ưu điểm của phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian là:

a. Triệt tiêu các nhân tố ngẫu nhiên để thấy được tính qui luật của dãy số. b. Làm mất đi tính chất thời vụ của hiện tượng.

c. Làm giảm số lượng các mức độ trong dãy số. d. Sử dụng được với dãy số thời điểm.

Vì : Làm mất đi tính chất thời vụ của hiện tượng và làm mất nhiều số lượng các mức độ trong dãy số là hạn chế của phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian. Phương pháp này không áp dụng được với dãy số thời điểm.

V

Với câu hỏi “Nhãn hiệu thời trang mà bạn yêu thích”, thang đo nào dưới đây se được sử dụng?

liệt kê những nhãn hiệu yêu thích, tức là cùng một tiêu thức và nó chưa cho thấy sự hơn kém.

Với hiện tượng không có sự tích luỹ về mặt lượng qua thời gian, khi điều tra cần phải xác định:

a. Thời điểm điều tra. b. Thời kỳ điều tra.

c. Thời điểm điều tra hoặc thời kỳ điều tra đều được. d. Thời hạn điều tra.

Vì : Với hiện tượng không có sự tích luỹ về mặt lượng quan thời gian thì khi điều tra phải xác định thời điểm điều tra.

Với mẫu có kích thước nhỏ, khi tiến hành ước lượng kết quả cho tổng thể chung, so với phương pháp ước lượng điểm, ước lượng khoảng cho kết quả:

a. Tốt hơn. b. Kém hơn. c. Như nhau.

d. Không kết luận được vì còn tùy từng trường hợp.

Vì : Ước lượng điểm cho sai số lớn và thường không đánh giá được khả năng mắc sai lầm khi ước lượng. Do đó phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để ước lượng kết quả điều tra là ước lượng khoảng.

Với một dãy số thời kỳ, để đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số, thì phương án nào sau đây là không đúng?

a. Chỉ tiêu phải được thống nhất về nội dung và phương pháp tính. b. Chỉ tiêu phải được thống nhất về phạm vi nghiên cứu.

c. Khoảng cách thời gian trong dãy số phải bằng nhau.

d. Khoảng cách thời gian trong dãy số không cần phải bằng nhau.

Vì : Đây là 3 yêu cầu để đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số thời kỳ.

Với mục đích nghiên cứu là nghiên cứu các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, hãy Xem trong các tổng thể dưới đây, tổng thể nào là đồng chất?

a. Tổng thể các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội.

b. Tổng thể các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp trên địa bàn cả nước.

c. Tổng thể các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp thuộc khu vực Nhà nước đóng trên địa bàn Hà Nội.

d. Tổng thể các doanh nghiệp hoạt động thương nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Vì :Tổng thể đồng chất bao gồm những đơn vị giống nhau về một số đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu. Trong trường hợp này mục đích là nghiên cứu các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp trên địa bàn Hà Nội nên tổng thể các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp thuộc khu vực nhà nước đóng trên địa bàn Hà Nội thuộc đặc điểm liên quan đến mục đích nghiên cứu. Đây là tổng thể phù hợp với mục đích nghiên cứu dù phạm vi có hẹp hơn

Với nhiều hàm xu thế khác nhau, hàm xu thế tốt nhất có sai số tiêu chuẩn là

a. nhỏ nhất. b. lớn nhất.

c. gần bằng với giá trị trung bình của các sai số chuẩn. d. trung bình cộng của giá trị nhỏ nhất và lớn nhât.

Vì : Lựa chọn hàm xu thế có sai số chuẩn là nhỏ nhất.

Với phân tổ kết hợp:

a. Người ta chỉ phân tổ theo 1 tiêu thức.

Vì : Phân tổ kết hợp được tiến hành lần lượt theo từng tiêu thức. Vai trò của các tiêu thức là khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu. Các tiêu thức không cần phải có cùng đơn vị tính.

Với phương pháp chọn hoàn lại,

a. qui mô của tổng thể mẫu giảm dần trong quá trình chọn. b. các đơn vị trong tổng thể mẫu là không hoàn toàn khác nhau. c. mỗi đơn vị chỉ được chọn duy nhất một lần.

d. xác suất được chọn của mỗi đơn vị là khác nhau.

Vì : 3 ý kia là đặc điểm của phương pháp chọn không hoàn lại. Còn với chọn hoàn lại, do có khả năng được chọn nhiều lần nên các đơn vị trong tổng thể mẫu là không hoàn toàn khác nhau.

Với phương pháp chọn mẫu phân tầng hai cấp, đơn vị điều tra là:

a. Toàn bộ các đơn vị mẫu cấp I và toàn bộ các đơn vị mẫu cấp II. b. Toàn bộ các đơn vị mẫu cấp I và một số các đơn vị mẫu cấp II. c. Một số các đơn vị mẫu cấp II và toàn bộ các đơn vị mẫu cấp II. d. Một số các đơn vị mẫu cấp I và một số các đơn vị mẫu cấp II.

Vì : Chỉ chọn ra một số mẫu cấp I để điều tra, rồi sau đó chọn tiếp trong đó một số mẫu cấp II để điều tra chứ không phải điều tra toàn bộ.

WX

X

Xác định thời điểm điều tra:

a. Để người điều tra tiếp cận các đơn vị điều tra để thu thập thông tin vào thời điểm đó. b. Để điều tra viên phản ánh mặt lượng của hiện tượng vào thời điểm đó.

c. Do hiện tượng luôn biến động (tăng/giảm) nên phải cố định mặt lượng của hiện tượng tại một thời điểm.

d. Do hiện tượng luôn biến động (tăng/giảm) nên phải cố định mặt lượng của hiện tượng tại một thời điểm và để điều tra viên phản ánh mặt lượng của hiện tượng vào thời điểm đó.

Vì : Thời điểm điều tra là mốc thời gian được xác định để thống nhất đăng ký dữ liệu cho toàn bộ các đơn vị điều tra. Thời điểm điều tra được xác định nhằm nghiên cứu trạng thái của hiện tượng tại thời điểm đó.

Xác định tổ chứa Mốt, chỉ cần phải dựa vào

a. Tần số phân bố. b. Khoảng cách tổ. c. Giá trị của lượng biến.

d. Tần số phân bố và khoảng cách tổ.

Vì : Dựa vào tần số khi dãy số không có khoảng cách tổ hay có khoảng cách tổ đều nhau, dựa vào mật độ phân phối (bằng tần số chia cho khoảng cách tổ) khi dãy số có khoảng cách tổ không đều nhau.

Xác định trình tự đúng nhất của ba bước cơ bản trong hoạt động thống kê?

a. Phân tích, thiết kế mẫu và xử lý số liệu. b. Thiết kế mẫu, xử lý số liệu và phân tích. c. Phân tích, xử lý số liệu và thiết kế mẫu.

phân tích thống kê.

Thiết kế mẫu là một nội dung trong điều tra thông kê. Xử lý số liệu chính là quá trình tổng hợp thống kê. Và phân tích chính là phân tích thống kê.

Do đó, đây là những bước cơ bản của hoạt động thống kê, thiết kế mẫu để tiến hành điều tra trên mẫu đó, sau đó tổng hợp số liệu để tính toán của tham số, các chỉ tiêu và phân tích kết quả đó

Xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp ảnh hưởng biến động riêng biệt thì:

a. Chỉ số tổng hợp về giá có quyền số ở kỳ gốc, chỉ số tổng hợp về lượng có quyền số ở kỳ nghiên cứu. b. Chỉ số tổng hợp về giá có quyền số ở kỳ nghiên cứu, chỉ số tổng hợp về lượng có quyền số ở kỳ gốc. c. Cả hai chỉ số tổng hợp về giá và lượng đều có quyền số ở kỳ gốc.

d. Cả hai chỉ số tổng hợp về giá và lượng đều có quyền số ở kỳ nghiên cứu.

Vì : Xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp ảnh hưởng biến động riêng biệt thì cả hai chỉ số tổng hợp về giá và lượng đều có quyền số ở kỳ gốc.

Xem xét các cặp số liệu sau (biến độc lập đứng trước): (16, 56) (10, 98) (35, 105) (4, 70) (12, 121)

Mối liên hệ giữa hai biến trên là:

a. Tuyến tính. b. Parabol. c. Hàm mũ.

d. Không xác định.

Vì : Sau khi sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng dần của biến độc lập, không xác định được qui luật của biến phụ thuộc, do đó không xác định được dạng hàm. (hoặc vẽ đồ thị cũng thấy).

Xem xét dãy số liệu sau:

14, 16, 16, 22, 25, 25, 38, 38, 38

Tham số đo xu hướng trung tâm nào kém ý nghĩa nhất?

a. Số bình quân cộng giản đơn. b. Mốt.

c. Trung vị.

d. Số bình quân cộng gia quyền

Vì : Trường hợp này có nhiều mốt, do đó không nên tính mốt vì kém ý nghĩa.

Một phần của tài liệu STA302 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 65 -69 )

×