0
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

Y Ý nào dưới đây không đúng về chỉ tiêu thống kê?

Một phần của tài liệu STA302 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 69 -70 )

Ý nào dưới đây không đúng về chỉ tiêu thống kê?

a. Chỉ tiêu tương đối biểu hiện qui mô, số lượng của hiện tượng.

b. Chỉ tiêu khối lượng phản ánh qui mô, số lượng của hiện tượng nghiên cứu. c. Có thể cộng các chỉ tiêu tuyệt đối thời kỳ lại với nhau.

d. Không thể cộng các chỉ tiêu thời điểm lại với nhau.

Vì : Chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ so sánh giữa các mức độ của hiện tượng. Biểu hiện về quy mô và số lượng của hiện tượng là chỉ tiêu số lượng, chưa thấy được quan hệ so sánh. Do đó, nếu kết luận chỉ tiêu tương đối biểu hiện quy mô, số lượng của hiện tượng là một kết luận sai

Ý nào dưới đây không đúng về một chỉ tiêu thống kê?

a. Có cả mặt lượng và mặt chất. b. Phản ánh hiện tượng cá biệt.

của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Xuất phát từ định nghĩa về chỉ tiêu thống kê, phản ánh hiện tượng số lớn chứ không phải hiện tượng cá biệt.

Ý nào dưới đây không đúng về lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân:

a. Phản ánh sự biến động trung bình về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu trong một khoảng thời gian nào đó. b. Chỉ phụ thuộc vào mức độ đầu tiên và mức độ cuối cùng của dãy số thời gian.

c. Vì phản ánh sự biến động trung bình của chỉ tiêu nên rất hữu ích với mọi dãy số thời gian. d. Được tính bằng trung bình cộng của các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn.

Vì : Chỉ nên tính khi dãy số có cùng xu hướng, do đó nếu dãy số không có cùng xu hướng, lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân kém ý nghĩa nên không nên tính.

Ý nào dưới đây không đúng về phương pháp chỉ số:

a. Phương pháp chỉ số là phương pháp phân tích mối liên hệ, cho phép nghiên cứu cái chung và cái bộ phận một cách kết hợp.

b. Phương pháp chỉ số chỉ có tính tổng hợp, không mang tính phân tích.

c. Phương pháp chỉ số cho phép nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua không gian. d. Phương pháp chỉ số cho phép nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua thời gian.

Vì : Phương pháp chỉ số vừa có khả năng nêu lên biến động tổng hợp của hiện tượng, vừa có thể phân tích sự biến động đó.

Ý nào đúng về liên hệ hàm số:

a. Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ.

b. Là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ.

c. Các hiện tượng kinh tế - xã hội thường có mối liên hệ này. d. Không được biểu hiện rõ trên từng đơn vị cá biệt.

Vì : Liên hệ hàm số là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ, thường xảy ra trong tự nhiên, được biểu hiện rõ trên từng đơn vị cá biệt.

Một phần của tài liệu STA302 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 69 -70 )

×