0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Các giải pháp để giảmchi phí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 56 -59 )

 Giảm bớt những chi phí không cần thiết

Cơ sở của giải pháp này là việc giảm bớt những chi phí không hợp lý luôn là những vấn đề mà các DN luôn quan tâm. Có những chi phí bắt buộc phải chi và có những khoản chi phí khi chúng ta chi ra sau một khoảng thời gian mới biết là nó có hợp lý hay không. Đây là vấn đề về năng lực cũng nhƣ là ý thức của toàn bộ nhân

viên trong DN. Nếu không có sự đồng lòng cố gắng hết mình vì DN thì những khoản chi phí bất hợp lý sẽ ngày càng nhiều thêm.

Giải pháp đƣợc đặt ra trong trƣờng hợp này là để thực hiện tốt việc rà soát lại toàn bộ chi phí không đáng có trong DN đòi hỏi một quá trình hợp tác tích cực từ tất cả các cán bộ nhân viên trong toàn DN, cùng đứng ra xem xét lại bộ máy vận hành DN, các khâu quản lý, thực trạng quá trình kinh doanh của DN để có thể có một cái nhìn tổng quan về DN để có thể phát hiện đƣợc những thiếu sót của cán bộ lãnh đạo trong DN, từ đó có thể cải tổ và phát huy những điểm mạnh để DN có thể phát triển bền vững hơn và cắt giảm đƣợc những chi phí không đáng có.

Nếu ứng dụng giải pháp này vào cho DN thì chi phí của DN bỏ ra hàng năm có thể giảm xuống 10% so với hiện tại và DN sẽ có tiền để đào tạo chuyên sâu hơn với đội ngũ nhân viên của mình đồng thời DN sẽ có tiền đầu tƣ để mở rộng quy mô của công ty để có thể phát triển bền vững hơn.

 Đào tạo đội ngũ lâu dài và xây dựng chính sách lƣơng thƣởng hợp lý.

Cơ sở của giải pháp này là việc sử dụng lao động giá rẻ mang lại cái lợi trƣớc mắt cho doanh nghiệp để có thể đảm bảo mục tiêu ngắn hạn đƣợc hoàn thành, tuy nhiên mục tiêu dài hạn sẽ bị ảnh hƣởng khi nhân tố bên ngoài tác động đến yếu tố tâm lý hoặc ảnh hƣởng đến túi tiền của ngƣời lao động, DN sẽ bị mất lao động, và phải tốn thêm chi phí tuyển dụng và đào tạo ngƣời mới, và cần thêm một thời gian để lao động mới hòa nhập với môi trƣờng làm việc của DN.

Yếu tố trên sẽ tác động đến năng suất lao động của DN khiến DN sẽ mất vài tháng để lấy lại năng suất vốn có của mình.

Giải pháp đƣợc đặt ra trong tình huống này là công ty cần xem xét về tình hình kinh doanh của công ty, về các khoản doanh thu, chi phí của công ty… để từ đó đƣa ra những chính sách hợp lý nhƣng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận cho công ty. Theo nhƣ các giải pháp trên nếu nhƣ thực hiện đồng thời các biện pháp trên thì DN vẫn có tiền để đầu tƣ lâu dài, có thêm chi phí để phát triển DN mạnh hơn vì vậy DN nên chia sẻ thêm lợi nhuận với lao động nhƣ có thêm mức thƣởng hàng quý, hàng năm đối với các nhân viên chính thức nếu nhƣ thực hiện tốt công việc của bản thân và giúp đỡ các đồng nghiệp trogn công việc tạo tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các nhân viên với nhau.

Để thực hiện các chính sách dành cho đối tƣợng là nhân viên bán thời gian.Công ty có thể giảm mức lƣơng cơ bản của nhân viên bán thời gian xuống nhƣng vẫn phải đảm bảo mức lƣơng đó sẽ cao hơn các đối thủ cạnh tranh.Để nhân viên gắn bó với công ty lâu dài hơn, ta sẽ dùng khoản tiền chênh lệch đó mà thêm quỹ tiền thƣởng lƣơng tháng 13 cho nhân viên bán thời gian đã gắn bó với công ty từ 8 tháng trở lên. Tạo cho nhân viên niềm tin với công ty cũng nhƣ giúp họ có một cái tết đầm ấm hơn với gia đình.

Dự trù kết quả khi ứng dụng giải pháp này trong công ty thì chính sách lƣơng, thƣởng và đãi ngộ tốt sẽ tạo cho nhân viên tinh thần làm việc thoải mái, giảm thiểu những lo lắng, suy nghĩ về tiền lƣơng, về cuộc sống.Qua đó nhân viên sẽ yên tâm công tác, làm việc, cống hiến cho công ty.Và đồng thời tạo thiện cảm tốt giữa nhân viên với công ty, từ đó cổ vũ tinh thần hăng say trong công việc.Và cũng giảm thiểu về những gian lận có thể xảy ra trong quá trình làm việc nhƣ vậy tập thể DN sẽ trở thành 1 khối đoàn kết, hoạt động hết mình vì DN đảm bảo mức doanh thu tăng lên 43% của DN đƣợc hoàn thành.

 Nâng cao trình độ tổ chức quản lí trong công ty

Cơ sở của giải pháp này là do đặc thù nền kinh tế Việt Nam, cũng nhƣ tình hình lạm phát đang vẫn còn đang cao, DN thật sự vẫn chƣa đủ tiềm lực để đối phó với những bất ổn trên thị trƣờng cũng nhƣ có những dự báo chính xác về diễn biến lên xuống của giá xăng dầu trong nƣớc để có những phòng bị chuẩn xác nhất để có thể tăng lợi nhuận hay giảm những thiệt hại khi giá xăng có chiều hƣớng giảm.

Giải pháp đặt ra trong vấn đề này là DN cần tăng cƣờng kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức về quản trị rủi ro cho ban lãnh đạo hay cụ thể là giám đốc để góp phần nâng cao cách xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra đối với mặt hàng mà công ty đang kinh doanh. Đồng thời giúp cho giám đốc nắm bắt kịp thời và nhanh chóng tình hình xăng dầu thế giới, và tình hình xăng dầu trong nƣớc để qua đó có thể lên những kế hoạch cụ thể và kịp thời cho quá trình nhập hàng, trữ hàng. Bên cạnh đó, giám đốc cần đƣợc bổ trợ và tăng cƣờng thêm kiến thức về đánh giá và phân tích thị trƣờng để có thể nắm đƣợc diễn biến của thị trƣờng xăng dầu và sẽ đƣa ra những quyết định đúng đắn và chính xác để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Để thực hiện đƣợc các giải pháp này, thiết nghĩ giám đốc có thể sắp xếp thời gian và công việc để tham dự những khoá học về quả trị rủi ro và nghiên cứu thị trƣờng. Bên cạnh đó, công ty sẽ có những hỗ trợ cụ thể nhất nhƣ về việc hỗ trợ chi phí đi lại, học phí, cũng nhƣ là một số chi phí khách quan.Để cho giám đốc luôn yên tâm và cố gắng trong công việc mình đƣợc giao phó.

Không chỉ dừng lại ở đó, công ty cần xem xét những chính sách hỗ trợ và những ƣu tiên đặc biệt đối với những vị trong ban lãnh đạo nhằm giữ lại ngƣời tài, ngƣời có kiến thức và tầm nhìn chiến lƣợc có thể làm việc tốt cho công ty sau thời gian học hỏi, nâng cao kiến thức và có thể áp dụng những kiến thức đó phục vụ cho quá trình vận hành của công ty.

Dự trù kết quả khi ứng dụng giải pháp này trong DN, điều mà DN sẽ nhận lại đƣợc, đó chính là những con ngƣời có kiến thức sâu rộng, có tầm nhìn, có khả năng đƣa ra chiến lƣợc và giải quyết những vấn đề của công ty một cách khoa học và hiệu quả nhất. Chƣa hết, công ty có thể ổn định hơn về mặt tổ chức, điều hành, vận hành các bộ phận thật trơn tru, tỉ mỉ bởi vì những con ngƣời luôn hết mình làm việc, công hiến cho sự ổn định và phát triển của công ty. Và mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đều có thể dễ dàng thực hiện đƣợc một cách suôn sẻ, nếu thuận lợi có thể vƣợt xa kế hoạch đầu tƣ ban đầu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 56 -59 )

×