0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

định, tạo điều kiện hình thành giá tiền công trên thị trường từng bước thực hiện tính

Một phần của tài liệu TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG (Trang 30 -31 )

- Đối với DN có vốn ĐTNN và DN hoạt động theo Luật DN thì xu hướng

định, tạo điều kiện hình thành giá tiền công trên thị trường từng bước thực hiện tính

đúng, tính đủ tiền lương trong giá thành và phí lưu thông trong DNNN, thúc đây quá trình đối mới của các DN găn tiền lương với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, tiền lương tối thiểu chưa được tính đúng, tính đủ, nhưng thực tế cho thấy, việc này phải được làm từng bước dựa vào sự chuyển đổi của các DN theo kinh tế thị trường, sự tăng trưởng của nền kinh tế và việc giải quyết bức xúc các vấn đề xã

hội. Hiện tại, chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa tiền lương tối thiểu của DN với tiền lương tối thiểu áp dụng trong khu vực hành chính, sự nghiệp. Chưa có những căn cứ,

điều kiện để xây dựng và áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng, ngành. Sự khác nhau của mức lương tối thiêu giữa các khu vực theo loại hình DN đã tạo ra mặt bằng tiền công khác nhau trên một thị trường lao động dẫn đến sự cạnh tranh không bình đăng giữa các DN.

2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản

trích theo lương trong các doanh nghiệp.

Qua quá trình nghiên cứu, học tập chế độ kế toán trong các doanh nghiệp nói chung cũng như là học tập, nghiên cức chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp nói riêng, chúng ta cảng thấy được vẫn đề hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những nội dung quan

trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện chế độ hạch toán tiền lương và các

khoản trích theo lương trong doanh nghiệp là một đòi hỏi cần thiết trong tình hình hiện nay. Chính sự hoàn thiện của chế độ tiền lương cũng như là công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện không nhỏ

vào sự phát triển ôn định lành mạnh của các doanh nghiệp. từ đó tạo tiền đề to lớn

cho sự phát triển chung của đất nước.

Bản thân em xin đưa ra một số ý kiến chủ quan của mình đề góp phần hoàn thiện chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, do những hạn chế của hình thức trả lương theo thời gian mà khi áp dụng hình thức tiền lương theo thời gian cân thực hiện một số biện pháp phối hợp

Một phần của tài liệu TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG (Trang 30 -31 )

×