0
Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

Đánh giá thực trạng sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ (Trang 43 -48 )

và sẽ làm để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

2.2 Thực trạng sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế phần thương mại dược phẩm Quốc tế

2.2.1 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế

a Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động

Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của 1 đồng vốn đầu tư vào tài sản lưu động trong chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao thì hoạt động của Doanh nghiệp càng có hiệu quả.

Bảng: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế.

Đơn vị tính VNĐ

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2005/2004 Năm 2006/2005 Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng Doanh thu thuần 30.475.569.000 50.428.900.160 70.753.077.704 19.953.331.160 65,47% 20,324,177,540 40,30% Vốn đầu tư vào tài sản lưu

động bình quân

3.600.101.137 7.094.321.814 10.256.179.930 3.494.220.047 97,05% 3,161,858,116 44,57% Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

vào tài sản lưu động

8,47% 7,11% 6,90% -1,36% 0,21% Mức độ đảm nhiệm của vốn

đầu tư vào tài sản lưu động

11,8% 14,07% 14,50% 2,27% 0,43%

Bảng trên cho thấy hai chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động và mức đảm nhiệm của vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế trong ba năm 2004- 2006.

Doanh thu thuần và vốn đầu tư vào tài sản lưu động bình quân của Công ty tăng liên tục qua các năm. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, năm sau tăng gấp đôi năm trước. Ba chỉ tiêu này bước đầu cho thấy Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế trong ba năm 2004-2006 ở mức trung bình là trên 7% /năm. Năm 2004 hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động là 8,47%; đến năm 2005 chỉ tiêu này giảm nhẹ xuống mức 7,11% và năm 2006 là 6,90%. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu đông được xác định theo công thức Doanh thu/ vốn đầu tư vào tài sản lưu động, năm 2005 số vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty tăng xấp xỉ 100% trong khi lợi nhuận chỉ tăng gấp đôi, chính vì vậy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động giảm. Năm 2004 là năm đầu Công ty đi vào hoạt động nên nguồn vốn của Công ty chưa lớn, đến năm 2005, sau một năm đi vào hoạt động Công ty dành số lợi nhuận giữ lại tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh nên vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty trong năm 2005 tăng gần 100%. Đây là nguyên nhân làm cho năm 2005 so với năm 2004 hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty giảm 1,36%.

b Tốc độ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động

Tốc độ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động phản ánh trình độ sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được thể hiện bằng số vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Một vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động được tính từ khi vốn bắt đầu được đầu tư vào tài sản lưu động đến khi nó trở về hình thái ban đầu. Số vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động càng lớn thì hiệu quả hoạt động càng cao và ngược lại.

Bảng Tốc độ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động

Đơn vị VNĐ

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2005/2004 Năm 2006/2005

Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng Doanh thu thuần 30.475.569.00

0 50.428.900.16 0 70.753.077.704 1.995.333.11 6 2.032.417.75 4 Vốn đầu tư vào tài sản lưu

động bình quân

3.600.101.137 7.094.321.814 10.256.179.930 3.494.220.67 7

3.161.858.11 6 Vòng chu chuyển của vốn

đầu tư vào tài sản lưu động (vòng/ năm)

8,5 7,1 6,9

Kỳ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động bình quân (ngày/ vòng)

43 51 52

Qua số liệu tính toán trên bảng ta thấy, vòng chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2004 là cao nhất là 8,5 vòng/ năm. Hai năm sau vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động giảm dần, năm 2005 là 7,1 vòng/năm và năm 2006 là 6,9 vòng/ năm. Vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động giảm tương ứng với kỳ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động tăng dần qua các năm. Vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động giảm có thể do rất nhiều nguyên nhân nhưng một nguyên nhân cơ bản là tốc độ tiêu thụ hàng hoá giảm, hàng tồn kho tăng. Theo các số liệu tính toán ở trên, vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế có xu hướng giảm dần trong ba năm. Đây là điều không tốt đối với hoạt động của Công ty, nó cho thấy hoạt động của Công ty đang có xu hướng đi xuống.

Công ty cần có những biện pháp kịp thời để đẩy nhanh vòng quay của vốn đầu tư vào tài sản lưu động. Những biện pháp Công ty có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như:

- Công ty cần nghiên cứu và tính toán để có điểm đạt hàng hợp lý, tránh tình trạng hàng mới nhập về trong khi hàng cũ chưa tiêu thụ hết, hàng tồn kho còn nhiều, gây nên tình trạng ứ đọng vốn.

- Có chính sách bán hàng hợp lý, một chính sách chiết khấu hợp lý sẽ đẩy nhanh thời gian thanh toán của khách hàng, nhanh chóng thu hồi nợ từ khách hàng tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn.

- Lựa chọn những loại thuốc có nhu cầu tiêu thụ lớn, bán hàng trực tiếp đến người tiêu thụ. Mở rộng thị trường cũng là một biện pháp tốt để nâng cao số lượng sản phẩm tiêu thụ.

Tốc độ chu chuyển của vốn đầu tư vào tài sản lưu động càng cao thì hiệu quả hoạt động của công ty càng cao, tạo điều kiện rút ngắn thời gian lưu thông hàng hoá, tiết kiệm vốn, tiết kiệm chi phí kinh doanh và tăng thu nhập cho Công ty. Một chỉ tiêu không kém phần quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động là Tốc độ chu chuyển của hàng tồn kho.

c Tốc độ chu chuyển của hàng tồn kho

Là một đơn vị kinh doanh hàng hoá nên hàng tồn kho và phải thu của khách hàng là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế. Hàng hoá tiêu thụ nhanh được thể hiện ở tốc độ chu chuyển của hàng tồn kho.

Bảng Tốc độ chu chuyển của hàng tồn kho

Đơn vị VNĐ Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2005/2004 Năm 2006/2005

Lượng Tỉ trọng Lượng Tỷ trọng Doanh thu thuần 30.475.569.000 50.428.900.160 70.753.077.704 1.995.333.116 2.032.417.754 Giá vốn hàng bán 26.254.702.694 44.226.145.440 62.404.214.535 Hàng tồn kho bình quân 1.895.607.031 2.467.925.884 3.625.375.644 Vòng chu chuyển của hàng tồn

kho (vòng/năm)

16 20 19 4 -1

Số ngày thanh lý hàng tồn kho 26 20 20 -6 0

Nguồn Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quốc tế năm 2004, 2005, 2006

Bảng Tốc độ chu chuyển của hàng tồn kho cho thấy ba chỉ tiêu Doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và hàng tồn kho bình quân tăng liên tục qua các năm. Doanh thu thuần tăng trung bình 20 tỷ một năm. Tính toán hai chỉ tiêu vòng chu chuyển của hàng tồn kho và số ngày thanh lý hàng tồn kô cho thấy hai chỉ tiêu của Công ty ở mức khá tốt và tăng theo chiều hướng tích cực. Năm 2004, vòng chu chuyển của hàng tồn kho là 16 vòng/năm, năm 2005 và năm 2006 lần lượt là 20 và 19 vòng/ năm. Đây là kết quả đáng mừng và Công ty cần phát huy. Hàng tồn kho càng chu chuyển được nhiều vòng trong một chu kỳ kinh doanh thì hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp càng được nâng cao, hàng hoá không bị ứ đọng trong kho quá lâu mà được tiêu thụ trong thời gian ngắn, và Công ty đang nỗ lực để đẩy nhanh hơn vòng quay của hàng tồn kho. Có được kết quả này là do Công ty có đội ngũ trình dược viên năng nổ, luôn bám sát hoạt động tại các nhà thuốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội và nhà thuốc các tỉnh, đảm bảo lượng thuốc cung ứng ngày càng tăng về số lượng. Công ty cần phát huy thế mạnh của mình tại các nhà thuốc trên địa bàn các tỉnh để ngày càng mở rộng thị trường cung ứng thuốc của mình.

Một nguyên nhân dẫn đến vòng quay của hàng tồn kho của Công ty đạt mức khá tốt là trong quá trình mua cũng như bán hàng Công ty đã ký hợp đồng hết sức chặt chẽ đảm bảo cung ứng hàng hóa đúng thời gian, địa điểm, đảm bảo chất lượng và thanh toán đúng kỳ hạn. Công ty luôn có chính sách chiết khấu hợp lý và thưởng đối với những khách hàng thanh toán đúng hợp đồng. Trong

hợp đồng thương mại của mình Công ty luôn có những điều khoản chặt chẽ quy định thời hạn giao hàng và trả tiền. Công ty cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

d Tốc độ thu hồi công nợ

Nợ là vấn đề phát sinh đối với mọi Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của mình. Đó là quá trình Doanh nghiệp trả chậm tiền hàng cho đối tác. Doanh nghiệp nào cũng muốn kéo dài thời gian trả tiền cho đối tác để tận dụng khoản phải trả này. Trong lĩnh vực dược phẩm, thời gian tiêu thụ của thuốc lâu nên thời gian thu hồi nợ từ khách hàng trung bình là 3 tháng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều Công ty tham gia vào lĩnh vực phân phối dược phẩm do đó tính chất cạnh tranh là rất lớn. Đề có được vị trí vững chắc trên thị trường Công ty cần có những biện pháp để thu hút khách hàng đồng thời giảm thiểu được thời gian trả nợ của khách hàng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ (Trang 43 -48 )

×