0
Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ (Trang 25 -27 )

Trên đây là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng quản lý và sử dụng vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Để duy trì các chỉ tiêu này ở mức tốt đòi hỏi các Doanh nghiệp phải có những biện pháp quản lý và sử dụng hợp lý, đồng bộ, đảm bảo Doanh nghiệp kinh doanh có lãi và hiệu quả sử dụng vốn là cao nhất.

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp động của Doanh nghiệp

Có thể chia các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Doanh nghiệp thành bốn nhóm.

- Nhóm nhân tố về mặt sản xuất (kinh doanh) : lĩnh vực sản xuất ( kinh doanh), quy mô sản xuất (kinh doanh), tính phức tạp của chu kỳ sản xuất (kinh doanh), yêu cầu về thành phẩm, hàng hoá…

- Nhóm nhân tố về nguồn cung cấp vật tư hàng hoá cho Doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.

- Nhóm nhân tố về thanh toán: bao gồm những nhân tố về phương thức thanh toán, thủ tục thanh toán.

- Nhóm nhân tố khác: là những nhân tố thuộc vể bản thân Doanh nghiệp như trình độ tổ chức quản lý, sự hiện đại của dây chuyền sản xuất, nhu cầu của

thị trường về loại hàng hoá mà Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh; sự cạnh tranh của các Doanh nghiệp cùng nghành …

Những nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp là rất cần thiết. Việc làm này sẽ góp phần nâng cao chất lượng của công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của mỗi Doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ (Trang 25 -27 )

×