0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Các mối quan hệ với chính quyền, đoàn thể

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 60 -61 )

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng ở NHNo & PTNT Thanh Trì là sự ủng hộ và tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể như: Thông tư liên tịch 2308 số 117/CVLT-2000 giữa hội nông dân Việt Nam và NHNo Việt Nam ngày 06/03/2000, đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn, phát triển đời sống, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nâng cao độ an toàn vốn vay và năng lực tài chính. Điều này đã giúp Ngân hàng mở rộng tín dụng và cải thiện chất lượng tín dụng, cho vay qua hội phụ nữ, hội cựu chiến binh…đã tạo điều kiện trong việc đầu tư tăng trưởng tín dụng. Đặc biệt ở các xã, kinh nghiệm cho thấy những nơi có sự chỉ đạo sâu sát, phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền địa phương với Ngân hàng, thì ở đó chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện: dư nợ tăng nhanh, nợ quá hạn thấp, lãi tồn đọng ít, khách hàng đến với Ngân hàng ngày càng đông. Chính vì vậy, việc thiết lập và tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương là một trong những giải pháp có ý nghĩa về chính trị để nâng cao chất lượng tín dụng. Cụ thể: NHNo & PTNT Thanh Trì hàng năm cần tổ chức hội nghị với Chủ tịch huyện

và các chủ tịch xã thông báo kết quả hoạt động tín dụng trong năm qua những tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân từ phía Chính quyền địa phương. Để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cấp uỷ, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động tín dụng trong phạm vi toàn huyền để không ngừng cải thiện chất lượng tín dụng ở NHNo Thanh Trì. Ngoài ra nên thực hiện việc chi " hoa hồng " cho những cán bộ tham gia giúp Ngân hàng nhưng không nằm ngoài chế độ cho phép.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 60 -61 )

×