0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Những mặt tích cực

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 48 -49 )

Khả năng xẩy ra rủi ro ở tín dụng hộ sản xuất, nhất là ở các huyện ngoại thành là rất cao, nó không chỉ đơn thuần do khó khăn, hạn chế của hộ sản xuất

thuần nông mà còn do tác động của môi trường kinh doanh, tác động xấu của tư tưởng làm ăn không chính đáng của các hộ sản xuất và cán bộ Ngân hàng.

Thực tế NHNo & PTNT Thanh Trì đã phải gánh chịu khá nhiều rủi ro khi cho vay hộ sản xuất nhất là những năm 1997 - 2001, có những năm nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất đã nên đến 13,1 %. Tình trạng đó không chỉ đưa đến việc Ngân hàng Thanh Trì bị lỗ trong kinh doanh, không đủ lương cho cán bộ nhiều năm tiếp theo mà còn làm mất cán bộ, không có điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và giảm dần thị phần trong địa bàn kinh doanh.

Từ những năm 2001, NHno & PTNT Thanh Trì đã thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất. Các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng rất đa dạng, cụ thể, cùng với việc triển khai thực hiện khá kiên quyết và liên tục, nên đã mang lại những hiệu quả thiết thực: Từ vị trí là một trong những Chi nhánh có tỷ lệ nợ qúa hạn cao nhất, kinh doanh thua lỗ của hệ thống NHNo & PTNT VN, Thanh Trì đã hạ thấp được tỷ lệ nợ quá hạn xuống tương đương tỷ lệ chung của toàn hệ thống và bưóc đầu ssã có lãi trong hoạt động, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Chi nhánh đã bắt đầu sáng sủa hơn.

Những biện pháp, những công việc của NHNo & PTNT Thanh trì thực hiện để nâng cao chất lượng cho vay, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng hộ sản xuất là rất linh hoạt và phù hợp với các điều kiện thực tế khó khăn của huyện ngoại thành. Những giải pháp này rất cần tổng hợp và hoàn chỉnh thành các bài học bổ ích không chỉ cho công tác nghiên cứu mà còn cần phổ biến rộng rãi cho toàn hệ thống NHNo & PTNT VN nói riêng và cho các NHTM nói chung khi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 48 -49 )

×