0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 55 -56 )

* Sự cần thiết:

+ Xuất phát từ thực tế: Nền kinh tế nước ta thời gian qua đã tăng trưởng khá nhanh chóng, nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn chưa ổn định, tiềm năng kinh tế còn có hạn, sức cạnh tranh còn quá yếu, chế độ chính sách còn nhiều bất cập… điều đó ảnh hưởng tới việc tổ chức và quy trình cho vay.

+ Tổ chức và quy trình nghiệp vụ cho vay có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ chế thị trường. Nó không chỉ giúp các ngân hàng chủ động tích cực trong kinh doanh xử lý tình huống mà nó còn vạch cho các NHTM hướng đầu tư đúng, các giải pháp đầu tư hiệu quả.

+ Tổ chức và quy trính nghiệp vụ cho vay một cách hợp lý đúng đắn sẽ là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển hay suy thoái của các NHTM. Điều đó được xây dựng trên các cơ sở khoa học và kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn, nó phải luân được theo dõi, điều chỉnh kịp thời theo biến động từng thời kỳ. Luân luân phải tổ chức và nâng cao quy trình nghiệp vụ cho vay không chỉ là công việc của cán bộ điều hành từ Trung ương đến các chi nhánh mà còn là của tất cả các cán bộ Ngân hàng.

* Biện pháp:

-Căn cứ vào đường lối phát triển kinh tế của địa phương, của vùng. Căn cứ vào quy hoạch, vào các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch các vùng chuyên canh, các làng nghề, vào các dự án phát triển kinh tế từng vùng trong tương lai.

- Căn cứ vào định hướng phát triển của NHNo & PTNT Việt Nam, vào các chử trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình biến động chính trị, kinh tế - ngoại giao trên thế giới…

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tiến hành điều tra, thống kê một cách có hệ thống, khoa học thông tin về khách hàng, cụ thể ở đây là các hộ sản xuất. Tổ chức theo dõi trên địa bàn tất cả các hộ gia đình một cách đơn giản, dễ hiểu và đầy đử chỉ tiêu như: khả năng sản xuất, lao động, khả năng tài chính, nhu cầu vay vốn…. Điều quan trọng là phải tổ chức theo dõi liên tục, bổ sung kịp thời các tư liệu cần thiết….Làm tốt điều này còn có lợi cho việc luân chuyển cán bộ tín dụng từng thời điểm.

- Mỗi chi nhánh cấp I cần có bộ phận chuyên trách phụ trách công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, thu nhập, nghiên cứu, đánh giá tình hình thông tin thị trường chung, thị trường đặc thù riêng từ đó đưa ra cách tổ chức và quy trình cho vay hợp lý. Từng bước tổ chức mạng lưới thu thập, phổ biến thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh qua nối mạng máy vi tính đến từng chi nhánh cấp II, từng phòng giao dịch….

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 55 -56 )

×