0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì đến năm 2010

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 53 -54 )

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành CN - TTCN - XDCB và thương mại dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp: giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trong ngành chăn nuôi.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất. Hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng hướng tới xuất khẩu. Tỷ lệ tăng trưởng 3,5% - 4%/ năm.

Xây dựng các cụm công nghiệp, tạo điều kiện công nghiệp phát triển, phát triển các làng nghề truyền thống và làng nghề mới. Tỷ lệ tăng trưởng 17% - 18%/ năm.

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Xây dựng các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối và mạng lưới chợ làng xã, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá và thương mại dịch vụ phát triển. Tỷ lệ tăng trưởng 18 -19%/ năm.

3.2. Định hướng cho vay hộ sản xuất của NHNo & PTNT Thanh Trì - Hà Nội (giai đoạn 2004 - 2010) Nội (giai đoạn 2004 - 2010)

3.2.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì đến năm 2010 năm 2010

Hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì đến năm 2010 theo hướng như sau:

* Tích cực huy động nguồn vốn từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế trên địa bàn, không chỉ tự tìm nguồn vốn để cho vay mà còn điều chuyển vốn phục vụ cho các vùng kinh tế khác, nhất là vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, ven biển… Nguồn vốn huy động từ vốn đền bù các dự án mở rộng đô thị, đường giao thông, các khu công nghiệp trên địa bàn…

Mục tiêu đến năm 2006 có tổng nguồn vốn huy động là 1.000 tỷ ( tăng 18% so với 2005 ) và đến 2010 có nguồn vốn huy động là 2.000 tỷ đồng ( tăng 4 lần so với 2003 ).

* Mở rộng cho vay phát triển kinh tế trên địa bàn huyện và cấp tín dụng cho các dự án quốc gia:

- Cho vay phát triển kinh tế huyện: Mở rộng cho vay kinh tế hộ. Đến năm 2006 có dư nợ kinh tế hộ là 200 tỷ, và đến năm 2010 là 750 tỷ đồng, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay phát triển làng nghề ( làng nghề Tân Triều, Vạn Phúc…), cho vay các khu công nghiệp trên địa bàn, với dư nợ đến năm 2005 là 334 tỷ và đến năm 2006 là 500 tỷ.

- Cho vay các dự án quốc gia: Lấp tín dụng cho Tổng công ty cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi để làm các công trình thuỷ lợi là 500 tỷ (năm 2005 ) và 700 tỷ (năm 2010 ).

* Mở rộng dịch vụ Ngân hàng theo hướng hiện đại hoá công nghệ và nâng cao trình độ nhân viên.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH TRÌ - HÀ NỘI (Trang 53 -54 )

×