0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Nộp chứng từ thanh toán 8 Thanh toán cho nh cung cà ấ p

Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 59 -64 )

II. Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thu hút ODA và tăng tốc độgiải ngân nguồn vốn ODA từ WB của Việt Nam

7. Nộp chứng từ thanh toán 8 Thanh toán cho nh cung cà ấ p

6.Cấp cam kết đặc biệt

9.Yêu cầu WB ho n trà

10.Thanh toán cho ngân h ng cà ủa nh cung cà ấp

Mêkong

10. Giao thông nông thôn II 100

11. Chữa bệnh cho người nghèo 100

12. Cơ sở hạ tầng nông thông trên cơ sở cộng đồng (cho 1700 xã nghèo nhất)

100

13. Năng lượng nông thôn 120

14. Tín dụng khu vực điều chỉnh tài chính 200

Tổng 850

2001 15. Dự án giảm nghèo khu vực miền núi (Vùng núi phía Bắc Việt Nam và Tây Nguyên)

100 16. Môi trường thành phố Hồ Chí Minh 100 17. Nâng cấp khu vực Hải Phòng - Hạ Long 100

18. Quản lý lưu vực sông 130

19. Bảo dưỡng quốc lộ 200

20. SAC nông thôn 150

21. Hiện đại hoá Bộ Tài chính 50

Tổng 830

2002 22. Giáo dục cơ sở cho người nghèo 90

23. Phát triển trẻ nhỏ 100

24. Đa dạng hoá nông nghiệp 80

25. Trồng rừng đồi trọc 100

26. Hiệu quả năng lượng 150

27. Vệ sinh và nước đô thị 120

28. Tài chính nông thôn 200

Phụ lục số 5:

Một số điều liên quan đến tài khoản đặc biệt

- Tài khoản đặt biệt là tài khoản do bên vay làm chủ để nhận tham thời một phần vốn của dự án nhằm đảm bảo đủ và sẵn tiền chi trả các khoản hợp lệ của dự án.

- Mục tiêu của tài khoản đặc biệt + Đẩy nhanh việc rút vốn

+ Cung cấp trao đổi ngoại tệ

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán - Ưu điểm của tài khoản đặc biệt

+ Có sẵn tiền đề chi trả

+ Tránh được chậm trễ do phải qua nhiều thủ tục - Tài khoản đặc biệt chỉ sử dụng cho một dự án

- Mức phân bổ được phê duyệt không quá 4 tháng chi tiêu dự kiến của dự án qua TKĐB, nhưng không quá 10% tổng giá trị khoản vay nhưng cụ thể tăng lên nếu thấy cần. Bên vay xin bổ sung vốn hàng tháng (nhưng chậm nhất không quá 3 tháng) hoặc khi vốn của TKĐB giamr 20%, áp dụng cho trường hợp nào xảy ra trước.

KẾT LUẬN

Một lần nữa có thể khẳng định rằng nguồn hỗ trợ ODA của WB có vai trò rất quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Thời gian qua Việt Nam đã đạt được những kết quả trong thu hút ODA của WB là cũng như trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn này. Tuy nhiên vẫn còn có những nguyên nhân làm cho quá trình ... ODA của WB trở nên khó khăn và tốc độ giải ngân còn chậm. Trong khi đó việc thực hiện giải ngân ODA không chỉ là vấn đề hết sức quan trọng đối với không chỉ riêng nguồn ODA của WB mà còn của các nhà tài trợ khác cho VN. Điều này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam là phải có các giải pháp hữu hiệu và đồng thời thực hiện tốt các giải pháp nhằm khắc phục các nguyên nhân để đẩy mạnh thu hút ODA của WB và tăng nhanh tốc độ giải ngân Việt Nam vẫn là một nước nghèo vì vậy rất cần vốn để tăng trưởng và phát triển kinh tế . Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước , do vậy cần tranh thủ nguồn vốn ODA từ WB nói riêng cũng như từ các nguồn tài trợ khác nói chung đặc biệt là trong khi nguồn tài trợ này đang có xu hướng giảm như hiện nay để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng, và phát triển vững của Việt Nam.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) Official Development Assistance WB (Ngân hàng thế giới) World Bank

OECD Tổ chức hợp tác kinh tế châu Âu (Organization for European Economic Cooperation)

DAC Tổ chức hợp tác và phát triển (Development Assistance Committee)

ODF Tài chính phát triển chính thức (Official development finance) USD Đồng đô la Mỹ

ADB Ngân hàng phát triển châu á (Asian Development Bank) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Finance) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GNP Tổng sản phẩm quốc dân (Gross Nation Product) NHTG Ngân hàng thế giới

UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (United Nations Special fund for children's Emergency Fund)

IDA Hiệp hội phát triển quốc tế (International Development Association)

MIGA Cơ quan bảo đảm đầu tư đa phương (The Multilateral Investment Guarantee Agency)

IFC Công ty tài chính quốc tế (International Finance Corporation) TKĐB Tài khoản đặc biệt

SDR Quyền rút vốn đặc biệt (Special Withdraw Right)

SAC Tín dụng điều chỉnh cơ cấu (Structure Adjutment Credit) BCNCKT Báo cáo nghiên cứu khả thi

CP Chính phủ

TW Trung ương

PTKT Phát triển kinh tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Looking back at five years of attracting and using ODA Resoorces In Vietnam 12/1997 - Bộ KH & ĐT.

I. Sách:

1. Những điều cần biết về viện trợ phát triển chính thức Trần Đình Tuấn - Đặng Văn Nghiên - NXB xây dựng 1993

2. Việt Nam chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm 1993 giai đoạn 1999- 2002. Tài liệu của NHTG - 1998.

3. Đổi mới kinh tế Việt Nam thực trạng triển vọng NXB tài chính 1997 - Đăng Đức Đạm.

4. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại. NXB khoa học xã hội - 1995 - viện kinh tế thế giới.

5. assessing Aid - 11 - 1998 - tài liệu của NHTG

6. Tổng quan thế giới 1998 và một vài dự báo 1999 - 1 - 1999


Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 59 -64 )

×