0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH THU HÚT VÀ TĂNG NHANH TỐC ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN ODA TỪ WB CỦA VIỆT NAM

Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 45 -47 )

II. Thực trạng thu hút và giải ngân ODA của W Bở Viêt Nam 1 Thu hút ODA từ WB của Việt Nam

4. Triển vọng thu hút ODA từ WB của Việt Nam.

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH THU HÚT VÀ TĂNG NHANH TỐC ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN ODA TỪ WB CỦA VIỆT NAM

I. Những định hướng của Đảng và Nhà nước về thu hút và sử dụng nguồn ODA

- Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nhấn mạnh: "Tranh thủ thu hút nguồn ODA đa phương và song phương, tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, quản lý, đồng thời dành một phần vốn tín dụng đầu tư cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất hàng hoá tiêu dùng. Ưu tiên dành viện trợ không hoàn lại cho những vùng chậm phát triển. Phải sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả có kiểm tra, quản lý chặt chẽ, chống lãng phí, tiêu cực. Đi đối với những cố gắng thu hút thêm vốn bên ngoài, cần khắc phục các trở ngại để đưa nhanh nguồn vốn ODA được các nhà tài trợ cam kết vào thực hiện.

- Nguồn vốn ODA được sử dụng để giải quyết các yêu cầu bức thiết về y tế, văn hoá, văn hoá xã hội, giáo dục đào tạo, nhà ở...

- Dành một phần viện trợ ODA để giúp các đơn vị sản xuất thực hiện những dự án giải quyết công ăn việc làm, tạo ngành nghề, sản phẩm mới, hoặc những đối tượng sản xuất mà nhà tài trợ quan tâm.

- Hỗ trợ một phần nhập khẩu hàng lẻ với mục đích tạo thêm nguồn vốn đầu tư trong nước, gắn liền với việc xây dựng các công trình sử dụng viểntợ ODA để giảm bớt tỷ trọng đầu tư trong nước phải đóng góp.

Chính phủ có những định hướng với chương trình vay vốn ODA của WB trong giai đoạn sắp tới như sau:

- Những dự án đã được thường vụ Bộ Chính trị và Thủ tướng chính phủ phê duyệt: tiếp tục triển khai theo đúng tiến độ. Đối với SACII cần tập trung đổi

mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng VIII và lộ trình hội nhập khu vực và thế giới mà chính phủ ta cam kết.

- Cơ cấu tỷ trọng vốn vay WB cần đặc biệt chú trọng các lĩnh vực sau:

1- Phát triển nông nghiệp và nông thôn. Cần thảo luận với WB để tăng quy mô cho lĩnh vực này, để nâng nguồn vay ưu đãi cho các hộ gia đình và các xã nghèo phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, đầu tư cho cây công nghiệp và chế biến nông sản theo hướng khuyến khích xuất khẩu, ưu tiên cho giáo dục, xây dựng đường xá và cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn có nhiều khó khăn, các vùng xa để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng.

2- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Cần tính toán cụ thể giữa các dự án không có khả năng thu hồi vốn phải đầu tư từ cấp phát ngân sách với các dự án có khả năng thu hồi vốn có thể đầu tư từ nguồn cho vay lại hoặc nguồn vay thương mại. Ưu tiên cho giao thông hơn năng lượng, nhưng cần tính tỷ lệ đầu tư cụ thể cho đường xá và cầu cống. Cần tập trung cho quốc lộ 1A để sớm hoàn thành toàn bộ công việc phục hồi hiện nay. Điện là ngành có thể thu hồi vốn, cần tăng cường khai thác nguồn đầu tư thương mại, nhất là từ sau năm 2000 để tăng phần vay ưu đãi cho các dự án cơ sở hạ tầng khó thu hồi vốn.

+ Lĩnh vực xã hội: Cần tăng tỷ lệ vốn vay cho giáo dục so với y tế để thực hiện phương hướng chỉ đạo nghị quyết TW2 khoá 8. Với y tế, cần tăng cường huy động sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ.

+ Chính sách quản lý nợ nước ngoài với các dự án dùng vốn ODA: Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về chính sách cho vay lại và thu hồi nợ từ các dự án có khả năng thu hồi vốn. Cần quản lý các khoản nợ thu hồi được (cả gốc lẫn lãi) trong một quỹ riêng để trả nợ nước ngoài và khi sử dụng phải báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định.

Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 45 -47 )

×