0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Chương 1 0: Lập dự toỏn 10.1 Cơ sở lập dự toỏn

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 64 -65 )

10.1 Cơ sở lập dự toỏn

10.1.1 Cỏc căn cứ lập trờn cơ sở cỏc tài liệu.

Định mức dự toỏn xõy dựng cơ bản được cỏc cơ quan cú thẩm quyền xột duyệt ban hành.

Bảng giỏ vật liệu xõy dựng tại nguồn cung cấp ở thời điểm tỡnh toỏn do cỏc cơ quan cú thẩm quyền ban hành tại thời điểm tớnh toỏn.

Sơ đồ cung ứng vật liệu trong phạm vi tỉnh, thành phố (nếu lập đơn giỏ tỉnh, thành phố) hoặc sơ đồ cung ứng vật liệu cho cụng trỡnh (nếu lập đơn giỏ cụng trỡnh).

Cự ly vận chuyển, cấp đường, phương tiện vận chuyển, vật liệu, cước phớ vận chuyển cho 1tấn/km theo từng loại cấp đường, phương tiện vận chuyển vật liệu.

Cỏc định mức kinh tế kỹ thuật, định mức hao hụt vật liệu trong trung chuyển (nếu cú), định mức lao động trong bốc xếp vật liệu.

Bảng tiền lương ngày cụng của cụng nhõn xõy lắp theo bậc thợ (bao gồm cả lương cơ bản và cỏc khoản phụ cấp lương) bảng này do cỏc ban đơn giỏ địa phương hoặc ban đơn giỏ cụng trỡnh lập dựa trờn cỏc quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xó Hội và hướng dẫn cụ thể của Bộ Xõy Dựng.

Bảng đơn giỏ ca mỏy của cỏc loại mỏy xõy dựng do Bộ Xõy Dựng ban hành. Những loại mỏy chưa cú đơn giỏ ca mỏy quy định thỡ ban đơn giỏ sẽ tớnh toỏn dựa trờn tài liệu hướng dẫn của Bộ Xõy Dựng.

Cỏc văn bản quy định của nhà nước về định mức chi phớ chung lói và thuế.

10.1.2 Cỏc căn cứ lập trờn cơ sở thực tế cụng trỡnh.

Khối lượng căn cứ khối lượng đó tớnh trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật cụng trỡnh.

Giỏ vật liệu, nhõn cụng, ca mỏy đối với TP Hải Phũng được thiết lập trong phần mềm dự toỏn Delta 6.2

Thụng tư của bộ xõy dựng số 03/2008/TT-BXD ngày 25 thỏng 1 năm 2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toỏn xõy dựng cụng trỡnh.

Thụng tư số 04/2005/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phớ dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh ngày 01 thỏng 4 năm 2005 của bộ xõy dựng.

Thụng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xõy dựng. Hướng dẫn lập và quản lớ chi phớ đầu tư xõy dựng cụng trỡnh.

Thụng tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/1003/NQ-CP ngày 10/12/2003, nghị định số 148/2004/ND-CP ngày 23/7/2004 và nghị định số 156/2005/ND-CP ngày 15/12/2005 của chớnh phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật thuế giỏ trị gia tăng.

Căn cứ định mức dự toỏn Xõy dựng cụng trỡnh số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng.

Căn cứ Định mức dự toỏn Lắp đặt cụng trỡnh số 33/2005/QĐ-BXD ngày 4/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng.

Căn cứ định mức dự toỏn khảo sỏt cụng trỡnh số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng.

Quyết định số 1751/2007/QĐ-BXD ngày14/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng về định mức chi phớ quản lớ dự ỏn và tư vấn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh.

10.2 Phõn tớch vật tư

-Dựa vào cỏc cụng việc đó thống kờ ở chương 10 kết hợp với việc sử dụng phần mềm dự toỏn ta cú bảng tớnh toỏn sau

Bảng 1.1. Bảng phõn tớch vật tư

STT Mó CV Tờn cụng việc Đơn vị K.Lượng/ H.P.Đ.M Tổng HP

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 64 -65 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×