0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

CễNG TÁC Bấ TễNG.

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 31 -36 )

9.2.6.1 Điều kiện.

Đó nghiệm thu phần đào đất hố múng, bờ tụng lút múng, cốt thộp múng 9.2.6.2 Tớnh toỏn khối lượng bờ tụng.

Khối lượng bờ tụng múng và hệ dầm giằng được tớnh toỏn và thống kờ như trong bảng sau: Bảng 1.1. Khối lượng bờ tụng. Tờn hố múng Số lượng Kớch thước hỡnh học Thể tớch a(m) b(m) h(m) (m3) M1 28 3 2 0.8 155.3 M2 28 3 2 0.8 463.3 M3 8 3 2 0.8 46.1 M4 12 1.5 1.15 1 20.7 GM1 48 8.31 0.3 0.6 71.8 GM2 12 5.72 0.3 0.6 12.4 GM3 6 5.25 0.3 0.6 5.7 Tổng khối lượng bờ tụng 775.2 9.2.6.3 Lựa chọn phương ỏn đổ bờ tụng.

Căn cứ vào khối lượng bờ tụng tớnh được và điều kiện thi cụng cụng trỡnh thuận lợi ta chọn phương ỏn sử dụng bờ tụng thương phẩm, được vận chuyển tới cụng trường từ nơi sản xuất bằng ụ tụ chuyờn dụng và được bơm xuống hố múng bằng xe bơm bờ tụng chuyờn dụng.

9.2.6.4 Yờu cầu kỹ thuật đối với cụng tỏc bờ tụng. *. Đối với vật liệu:

- Thành phần cốt liệu phải phự hợp với mỏc thiết kế.

- Chất lượng cốt liệu ( độ sạch, hàm lượng tạp chất...) phải đảm bảo: + Ximăng: Sử dụng đỳng Mỏc quy định, khụng bị vún cục.

+ Đỏ: Rửa sạch, tỉ lệ cỏc viờn dẹt khụng quỏ 25%.

+ Nước trộn BT: nước sinh hoạt, sạch, khụng dựng nước thải, bẩn..

* Đối với bờ tụng thương phẩm: Vữa bờ tụng bơm là bờ tụng được vận chuyển bằng ỏp lực qua ống cứng hoặc ống mềm và được chảy vào vị trớ cần đổ bờ tụng. Bờ tụng bơm khụng chỉ đũi hỏi cao về mặt chất lượng mà cũn yờu cầu cao về tớnh dễ bơm. Do đú bờ tụng bơm phải đảm bảo cỏc yờu cầu sau :

- Bờ tụng bơm được tức là bờ tụng di chuyển trong ống theo dạng hỡnh trụ hoặc thỏi bờ tụng, ngăn cỏch với thành ống 1 lớp bụi trơn. Lớp bụi trơn này là lớp vữa gồm xi măng, cỏt và nước.

- Thiết kế thành phần hỗn hợp của bờ tụng phải đảm bảo sao cho thổi bờ tụng qua được những vị trớ thu nhỏ của đường ống và qua được những đường cong khi bơm.

- Hỗn hợp bờ tụng bơm cú kớch thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đường kớnh nhỏ nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt trũn cú thể lờn tới 40% đường kớnh trong nhỏ nhất của ống dẫn.

- Yờu cầu về nước và độ sụt của bờ tụng bơm cú liờn quan với nhau và được xem là một yờu cầu cực kỳ quan trọng. Lượng nước trong hỗn hợp cú ảnh hưởng tới cường độ hoặc độ sụt hoặc tớnh dễ bơm của bờ tụng. Lượng nước trộn thay đổi tuỳ theo cỡ hạt tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khỏc nhau của từng thiết bị bơm. Do đú đối với bờ tụng bơm chọn được độ sụt hợp lý theo tớnh năng của loại mỏy bơm sử dụng và giữ được độ sụt đú trong quỏ trỡnh bơm là yếu tố rất quan trọng. Thụng thường đối với bờ tụng bơm độ sụt hợp lý là 14 ữ16 cm.

- Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bờ tụng bơm là cần thiết bởi vỡ khi chọn được 1 loại phụ gia phự hợp thỡ tớnh dễ bơm tăng lờn, giảm khả năng phõn tầng và độ bụi trơn thành ống cũng tăng lờn.

- Bờ tụng bơm phải được sản xuất với cỏc thiết bị cú dõy chuyền cụng nghệ hợp lý để đảm bảo sai số định lượng cho phộp về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng.

- Bờ tụng bơm cần được vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trớ bơm, đồng thời điều chỉnh tốc độ quay của thựng xe sao cho phự hợp với tớnh năng kỹ thuật của loại xe sử dụng.

- Bờ tụng bơm cũng như cỏc loại bờ tụng khỏc đều phải cú cấp phối hợp lý mới đảm bảo chất lượng.

- Hỗn hợp bờ tụng dựng cho cụng nghệ bơm bờ tụng cần cú thành phần hạt phự hợp với yờu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải cú độ lưu động ổn định và đồng nhất. Độ sụt của bờ tụng thường là lớn và phải đủ dẻo để bơm được tốt, nếu khụ sẽ khú bơm và năng xuất thấp, hao mũn thiết bị. Nhưng nếu bờ tụng nhóo quỏ thỡ dễ bị phõn tầng, dễ làm tắc đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ.

* Cụng tỏc vận chuyển bờ tụng bờ tụng.

Việc vận chuyển bờ tụng từ nơi trộn đến nơi đổ bờ tụng cần đảm bảo:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý, trỏnh để bờ tụng bị phõn tầng, bị chảy nước xi măng và bị mất nước do nắng, giú.

- Sử dụng thiết bị, nhõn lực và phương tiện vận chuyển cần bố trớ phự hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bờ tụng.

* Cụng tỏc đổ bờ tụng.

- Khụng làm sai lệch vị trớ cốt thộp, vị trớ coffa và chiều dày lớp bảo vệ cốt thộp. - Khụng dựng đầm dựi để dịch chuyển ngang bờ tụng trong coffa.

- Bờ tụng phải được đổ liờn tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đú theo qui định của thiết kế.

- Để trỏnh sự phõn tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bờ tụng khi đổ khụng được vượt quỏ 1,5 m.

- Giỏm sỏt chặt chẽ hiện trạng coffa đỡ giỏo và cốt thộp trong quỏ trỡnh thi cụng.

- Mức độ đổ dày bờ tụng vào coffa phải phự hợp với số liệu tớnh toỏn độ cứng chịu ỏp lực ngang của coffa do hỗn hợp bờ tụng mới đổ gõy ra.

- Khi trời mưa phải cú biện phỏp che chắn khụng cho nước mưa rơi vào bờ tụng. * Cụng tỏc đầm bờ tụng.

- Đảm bảo sau khi đầm bờ tụng được đầm chặt khụng bị rỗ, thời gian đầm bờ tụng tại 1 vị trớ đảm bảo cho bờ tụng được đầm kỹ (nước xi măng nổi lờn mặt).

- Khi sử dụng đầm dựi bước di chuyển của đầm khụng vượt quỏ 1,5 bỏn kớnh tiết diện của đầm và phải cắm sõu vào lớp bờ tụng đó đổ trước 10cm.

- Khi cắm đầm lại bờ tụng thỡ thời điểm đầm thớch hợp là 1,5 ữ 2 giờ sau khi đầm lần thứ nhất (thớch hợp với bờ tụng cú diện tớch rộng).

* Cụng tỏc bảo dưỡng bờ tụng.

- Sau khi đổ bờ tụng phải được bảo dưỡng trong điều kiện cú độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đúng rắn và ngăn ngừa cỏc ảnh hưởng cú hại trong quỏ trỡnh đúng rắn của bờ tụng.

- Bảo dưỡng ẩm: Giữ cho bờ tụng cú đủ độ ẩm cần thiết để mỡnh kết và đúng rắn. - Thời gian bảo dưỡng: Theo qui phạm..

- Trong thời gian bảo dưỡng trỏnh cỏc tac động cơ học như rung động, lực xung kớch tải trọng và cỏc lực động cú khả năng gõy lực hại khỏc.

9.2.6.5 Chọn mỏy thi cụng bờ tụng. a) Mỏy bơm bờ tụng.

Sau khi vỏn khuụn múng được ghộp xong tiến hành đổ bờ tụng cho đài múng và giằng múng.

Chọn mỏy bơm bờ tụng Putzmeister M43 với cỏc thụng số kỹ thuật sau:

Bảng 1.1. Thụng số kĩ thuật mỏy bơm bờ tụng Putzmeister M43 Thụng số xe bơm Putzmeister M43 Thụng số thiết bị bơm

Chiều cao bơm (m) Chiều xa bơm (m) Chiều sõu bơm (m) Chiều dài khi xếp lại (m) Lưu lượng bơm (m3/h) ỏp xuất bơm Chiều dài xi lanh (mm) đường kớnh xi lanh (mm) 49,1 38,6 29,2 10,7 90 105 1400 200

Hỡnh 5.2. Xe bơm bờ tụng

Ưu điểm của việc thi cụng bờ tụng bằng mỏy bơm là với khối lượng lớn, thời gian thi cụng nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được cỏc mạch ngừng, chất lượng bờ tụng đảm bảo. b) Xe vận chuyển bờ tụng.

Chọn xe vận chuyển mó hiệu SB-92B cú cỏc thụng số kỹ thuật như sau:

Bảng 2.1. Thụng số kĩ thuật xe vận chuyển mó hiệu SB-92B Dung tớch Thựng trộn (m3) Loại ụ tụ cơ sở Dung tớch Thựng nước (m3) Cụng suất động (KW) Tốc độ quay thựng trộn (V/phỳt) Độ cao đổ phối liệu vào (m) Thời gian để bờ tụng ra (phỳt) Trọng lượng bờ tụng ra (tấn) 6 Kamaz5511 0,75 40 9 -14,5 3,62 10 21,85 Hỡnh 5.3. Xe vận chuyển mó hiệu SB-92B

∗ Tớnh toỏn số xe vận chuyển cần thiết phục vụ cụng tỏc đổ bờ tụng đài múng Số lượng xe được tớnh theo cụng thức :

n = Qmax L

( T)

V S+ .(9-15)

Trong đú: V : Thể tớch bờ tụng mỗi xe V = 6 m3 L : Đoạn đường vận chuyển L =3,5 km

S : Tốc độ trung bỡnh của xe S = 30 km/h T : Thời gian giỏn đoạn khi đổ T = 10 phỳt Qmax : Năng suất lớn nhất thực tế của mỏy bơm.

Qmax = ktg.Q = 90.0,7 = 63 m3/h (hệ số sử dụng thời gian ktg = 0,7) n = 63 3,5 10( )

6 30 +60 = 2,98 xe.

⇒ Chọn 3 xe để phục vụ cụng tỏc đổ bờ tụng.

Số chuyến xe cần thiết để đổ bờ tụng cho toàn bộ cụng trỡnh là: 775,2/6 = 129 chuyến

c) Mỏy đầm bờ tụng:

- Đầm dựi : Loại dầm sử dụng U21-75. - Đầm mặt : Loại đầm U7.

Cỏc thụng số của đầm được cho trong bảng sau:

Bảng 3.1. Thụng số kĩ thuật mỏy đầm

Cỏc chỉ số Đơn vị

tớnh U21 U7

Thời gian đầm bờ tụng giõy 30 50

Bỏn kớnh tỏc dụng cm 20-35 20-30

Chiều sõu lớp đầm cm 20-40 10-30

Năng suất:

Theo diện tớch được đầm m2/giờ 20 25

Theo khối lượng bờ tụng m3/giờ 6 5-7

9.2.6.6 Cụng tỏc đổ và đầm bờ tụng. a) Đổ bờ tụng :

- Bờ tụng thương phẩm được chuyển đến bằng ụ tụ chuyờn dựng, thụng qua mỏy và phễu đưa vào ụ tụ bơm.

- Bờ tụng được ụ tụ bơm vào vị trớ của kết cấu: Mỏy bơm phải bơm liờn tục. Khi cần ngừng vỡ lý do gỡ thỡ cứ 10 phỳt lại phải bơm lại để trỏnh bờ tụng làm tắc ống.

- Nếu mỏy bơm phải ngừng trờn 2 giờ thỡ phải thụng ống bằng nước. Khụng nờn để ngừng trong thời gian quỏ lõu. Khi bơm xong phải dựng nước bơm rửa sạch.

b) Đầm bờ tụng.

- Khi đó đổ được lớp bờ tụng dày 30cm ta sử dụng đầm dựi để đầm bờ tụng. * Khi đầm cần lưu ý:

+ Đầm luụn phải để vuụng gúc với mặt bờ tụng

+ Khi đầm lớp bờ tụng thỡ đầm phải cắm vào lớp bờ tụng bờn dưới (đó đổ trước) 10 cm

+ Thời gian đầm phải tối thiểu: 15 ữ 60 s

+ Đầm xong một số vị trớ, di chuyển sang vị trớ khỏc phải nhẹ nhàng, rỳt lờn và tra xuống phải từ từ.

+ Khoảng cỏch giữa 2 vị trớ đầm là 1,5.ro = 50 cm + Khoảng cỏch từ vị trớ đầm đến vỏn khuụn > 2d (d, ro : đường kớnh và bỏn kớnh ảnh hưởng của đầm dựi) 9.2.6.7 Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bờ tụng.

a. Kiểm tra chất lượng bờ tụng :

Đõy là khõu quan trọng vỡ nú ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu sau này. Kiểm tra bờ tụng được tiến hành trước khi thi cụng (Kiểm tra độ sụt của bờ tụng) và sau khi thi cụng (Kiểm tra cường độ bờ tụng).

b. Bảo dưỡng bờ tụng :

- Cần che chắn cho bờ tụng đài múng khụng bị ảnh hưởng của mụi trường.

- Khi trời nắng trờn mặt bờ tụng sau khi đổ xong cần phủ 1 lớp giữ độ ẩm như bảo tải, mựn cưa...

- Thời gian giữ độ ẩm cho bờ tụng đài: 7 ngày

- Lần đầu tiờn tưới nước cho bờ tụng là sau 4h khi đổ xong bờ tụng. Hai ngày đầu cứ sau 2h đồng hồ tưới nước một lần. Những ngày sau cứ 3ữ10h tưới nước 1 lần.

Chỳ ý: Khi bờ tụng chưa đạt cường độ thiết kế, trỏnh va chạm vào bề mặt bờ tụng. Việc bảo dưỡng bờ tụng tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng bờ tụng đỳng như mỏc thiết kế. 9.2.6.8 Thỏo dỡ vỏn khuụn và sửa chữa khuyết tật nộu cú.

Cỏc bộ phận vỏn khuụn thành bờn khụng chịu lực chỉ được phộp thỏo rỡ sau khi bờ tụng đạt cường độ đủ đảm bảo giữ được bề mặt và gúc cạnh khụng bị sứt mẻ. Khi thỏo vỏn khuụn phải cú cỏc biện phỏp trỏnh va chạm hoặc chấn động làm hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ cỏc cạnh gúc của bờ tụng và phải đảm bảo cho vỏn khuụn khụng bị hư hỏng.

Sau khi dỡ vỏn khuụn cần kiểm tra kết cấu đài, dầm giắng xờm cú khuyết tật khụng, nếu cú phải tiến hành sửa chữa ngay để đảm bảo chất lượng thi cụng trước khi tiến hành lấp đất hú múng.

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 31 -36 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×