0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

PHẦN TỔ CHỨC THI CễNG

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 51 -52 )

9.4 Mục đớch và ý nghĩa của cụng tỏc thiết kế và tổ chức thi cụng:

9.4.1 Mục đớch :

- Cụng tỏc thiết kế tổ chức thi cụng giỳp cho chỳng ta nắm được một số kiến thức cơ bản về việc lập kế hoạch sản xuất (tiến độ) và mặt bằng sản xuất phục vụ cho cụng tỏc thi cụng, đồng thời nú giỳp cho chỳng ta nắm được lý luận và nõng cao dần về hiểu biết thực tế để cú đủ trỡnh độ, chỉ đạo thi cụng trờn cụng trường xõy dựng.

- Tiến độ thi cụng là tài liệu thiết kế lập trờn cơ sở đó nghiờn cứu kỹ cỏc biện phỏp kỹ thuật thi cụng nhằm xỏc định trỡnh tự tiến hành, quan hệ ràng buộc giữa cỏc cụng tỏc với nhau, thời gian hoàn thành cụng trỡnh. Đồng thời nú cũn xỏc định nhu cầu về vật tư, nhõn lực, mỏy múc thi cụng ở từng thời gian trong suốt quỏ trỡnh thi cụng.

- Yờu cầu:

+ Nõng cao được năng xuất lao động và hiệu suất của cỏc loại mỏy múc ,thiết bị phục vụ cho thi cụng.

+ Đảm bảo được chất lượng cụng trỡnh.

+ Đảm bảo được an toàn lao động cho cụng nhõn và độ bền cho cụng trỡnh. + Đảm bảo được thời hạn thi cụng.

+ Hạ được giỏ thành cho cụng trỡnh xõy dựng.

9.4.2 í nghĩa

Cụng tỏc thiết kế tổ chức thi cụng giỳp cho ta cú thể đảm nhiệm thi cụng tự chủ trong cỏc cụng việc sau :

- Chỉ đạo thi cụng ngoài cụng trường.

- Điều phối nhịp nhàng cỏc khõu phục vụ cho thi cụng: + Khai thỏc và chế biến vật liệu.

+ Gia cụng cấu kiện và cỏc bỏn thành phẩm.

+ Vận chuyển, bốc dỡ cỏc loại vật liệu, cấu kiện bỏn thành phẩm... + Xõy hoặc lắp cỏc bộ phận cụng trỡnh.

+ Trang trớ và hoàn thiện cụng trỡnh.

- Phối hợp cụng tỏc một cỏch khoa học giữa cụng trường với cỏc xớ nghiệp hoặc cỏc cơ sở sản xuất khỏc.

- Điều động một cỏch hợp lớ nhiều đơn vị sản xuất trong cựng một thời gian và trờn cựng một địa điểm xõy dựng.

- Huy động một cỏch cõn đối và quản lớ được nhiều mặt như: Nhõn lực, vật tư, dụng cụ , mỏy múc, thiết bị, phương tiện, tiền vốn, ...trong cả thời gian xõy dựng.

9.5 Nội dung và những nguyờn tắc chớnh trong thiết kế tổ chức thi cụng:

- Cụng tỏc thiết kế tổ chức thi cụng cú một tầm quan trọng đặc biệt vỡ nú nghiờn cứu về cỏch tổ chức và kế hoạch sản xuất.

- Đối tượng cụ thể của mụn thiết kế tổ chức thi cụng là:

+ Lập tiến độ thi cụng hợp lý để điều động nhõn lực, vật liệu, mỏy múc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, cẩu lắp và sử dụng cỏc nguồn điện, nước nhằm thi cụng tốt nhất và hạ giỏ thành thấp nhất cho cụng trỡnh.

+ Lập tổng mặt bằng thi cụng hợp lý để phỏt huy được cỏc điều kiện tớch cực khi xõy dựng như: Điều kiện địa chất, thuỷ văn, thời tiết, khớ hậu, hướng giú, điện nước. Đồng thời khắc phục được cỏc điều kiện hạn chế để mặt bằng thi cụng cú tỏc dụng tốt nhất về kỹ thuật và rẻ nhất về kinh tế.

- Trờn cơ sở cõn đối và điều hoà mọi khả năng để huy động, nghiờn cứu, lập kế hoạch chỉ đạo thi cụng trong cả quỏ trỡnh xõy dựng để đảm bảo cụng trỡnh được hoàn thành đỳng nhất hoặc vượt mức kế hoạch thời gian để sớm đưa cụng trỡnh vào sử dụng.

9.5.2 Những nguyờn tắc chớnh

- Cơ giới hoỏ thi cụng (hoặc cơ giới hoỏ đồng bộ), nhằm mục đớch rỳt ngắn thời gian xõy dựng, nõng cao chất lượng cụng trỡnh, giỳp cụng nhõn hạn chế được những cụng việc nặng nhọc, từ đú nõng cao năng suất lao động.

- Nõng cao trỡng độ tay nghề cho cụng nhõn trong việc sử dụng mỏy múc thiết bị và cỏch tổ chức thi cụng của cỏn bộ cho hợp lý đỏp ứng tốt cỏc yờu cầu kỹ thuật khi xõy dựng.

- Thi cụng xõy dựng phần lớn là phải tiến hành ngoài trời, do đú cỏc điều kiện về thời tiết, khớ hậu cú ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thi cụng. Ở nước ta, mưa bóo thường kộo dài gõy nờn cản trở lớn và tỏc hại nhiều đến việc xõy dựng. Vỡ vậy, thiết kế tổ chức thi cụng phải cú kế hoạch đối phú với thời tiết, khớ hậu,...đảm bảo cho cụng tỏc thi cụng vẫn được tiến hành bỡnh thường và liờn tục.

9.5.3 Lập tiến độ thi cụng.

9.5.3.1 Vai trũ của kế hoạch tiến độ trong sản xuất xõy dựng.

- Lập kế hoạch tiến độ là quyết định trước xem quỏ trỡnh thực hiện mục tiờu phải làm gỡ, cỏch làm như thế nào, khi nào làm và người nào phải làm cỏi gỡ.

- Kế hoạch làm cho cỏc sự việc cú thể xảy ra phải xảy ra, nếu khụng cú kế hoạch cú thể chỳng khụng xảy ra. Lập kế hoạch tiến độ là sự dự bỏo tương lai, mặc dự việc tiờn đoỏn tương lai là khú chớnh xỏc, đụi khi nằm ngoài dự kiến của con người, nú cú thể phỏ vỡ cả những kế hoạch tiến độ tốt nhất, nhưng nếu khụng cú kế hoạch thỡ sự việc hoàn toàn xảy ra một cỏch ngẫu nhiờn hoàn toàn.

- Lập kế hoạch là điều hết sức khú khăn, đũi hỏi người lập kế hoạch tiến độ khụng những cú kinh nghiệm sản xuất xõy dựng mà cũn cú hiểu biết khoa học dự bỏo và am tường cụng nghệ sản xuất một cỏch chi tiết, tỷ mỷ và một kiến thức sõu rộng.

Chớnh vỡ vậy việc lập kế hoạch tiến độ chiếm vai trũ hết sức quan trọng trong sản xuất xõy dựng, cụ thể là:

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 51 -52 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×