0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

GIA CễNG KẾT CẤU THẫP

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 39 -40 )

Nguyờn tắc chung:

- Kết cấu thộp phải được gia cụng và lắp rỏp theo bản vẽ kết cấu và bản vẽ chi tiết kết cấu.

- Trong qua trỡnh gia cụng lắp rỏp, nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện cỏc sơ đồ cụng nghệ và biện phỏp thi cụng. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật ký cụng trỡnh.

- Vật liệu dựng cho gia cụng và lắp rỏp phải cú chất lượng và số hiệu phự hớp với yờu cầu thiết kế.

9.3.1.1 Gia cụng.

Yờu cầu về thộp và vật liệu hàn.

- Thộp phải được nắn thẳng, xếp loại, ghi mỏc và sắp xếp theo tiết diện.

- Trước khi đem sử dụng, thộp cần phải làm sạch rỉ, sạch vết dầu mỡ và cỏc tạp chất khỏc.

- Qua hàn, dõy hàn, thuốc hàn phải xếp theo lụ, theo số hiệu và phải để ở nơi khụ rỏo. Riờng thuốc hàn phải bảo quản trong thựng kớn.

- Trước khi sử dụng, phải kiểm tra chất lượng que hàn, dõy hàn và thuốc hàn tương ứng với quy định trong cỏc tiờu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật.

9.3.1.2 Nắn và uốn thộp.

Nắn và uốn thộp cần trỏnh tạo vết xước, vết lừm và cỏc khuyết tật khỏc trờn bề mặt, trước khi uốn cỏc chi tiết thộp cần được bào nhẵn mộp, bavia và cỏc đường cong giao nhau. 9.3.1.3 Tổ hợp.

- Chỉ cho phộp tổ hợp kết cấu khi cỏc chi tiết và cỏc phần tử kết cấu đó được nắn sửa, làm sạch rỉ và cỏc chất bẩn khỏc.

- Khụng được làm thay đổi hỡnh dạng của cỏc kết cấu và cỏc chi tiết khi tổ hợp nếu khụng được đề cập đến trong cỏc biện phỏp thi cụng.

- Khụng được làm thay đổi hỡnh dạng của kết cấu và cỏc chi tiết khi lật và vận chuyển.

- Khụng được dịch chuyển và lật cỏc kết cấu lớn, nặng khi chỳng mới được hàn dớnh, chưa cú bộ gỏ chống biến dạng.

- Cỏc phần tử kết cấu khi tổ hợp xong và đó được tổ hợp xong nhưng chưa kết thỳc hàn trong vũng 24h thỡ phải được kiểm tra lại.

- Trước khi đem tổ hợp chi tiết phải được làm sạch hơi ẩm và cỏc chất bẩn khỏc với bề rộng khụng nhỏi hơn 20 mm.

- Phải kiểm tra việc tổ hợp kết cấu trước khi đem hàn. Chỉ được phộp hàn cỏc lớp tiếp theo sau khi làm sạch rỉ, bẩn và kim loại bắn toộ của mối hàn dớnh, lớp lút và lớp trước. Những đoạn của lớp hàn cú rỗ khớ, nứt hố lừm phải được tẩy hết trước khi hàn lớp tiếp theo.

- Để hàn ngấu hoàn toàn, khi hàn hai mặt của mối hàn chữ “T”, mối hàn gúc và mối hàn rỏp mộp phải tẩy hết rỉ và cỏc khuyết tật (nếu cú) ở mối hàn mặt trước trước khi hàn mặt sau.

- Khi hàn tiếp mối hàn bị buộc phải ngừng hàn giữa chừng nờn đỏnh sạch rỉ, kim loại bắn toộ… ở cuối đường hàn kể cả rỉ ở miệng hàn một đoạn hàn 20 mm. Đoạn hàn tiếp, phải hàn phủ lờn đoạn đó được làm sạch.

- Bề mặt cỏc chi tiết hàn và nơi làm việc của thợ hàn phải được che mưa, giú mạnh và giú lựa.

- Mối hàn cú khuyết tật phải được sử lý bằng cỏc biện phỏp sau: Hàn đắp cỏc đoạn mối hàn bị ngắt quóng, miệng hàn bị lừm, cỏc khuyết tật khỏc của mối hàn vượt quỏ quy định phải được tẩy bỏ với chiều dài bằng kớch thước khuyết tật cụng thờm về mỗi phớa 15 mm và sau đú phải hàn đắp lại, những chỗ khuyết sõu vào thộp vượt quỏ quy định phải tẩy sạch và hàn đắp, sau đú được tẩy lại để đảm bảo độ chuyển tiếp đều đặn từ kim loại đắp sang thộp cơ bản.

- Mối hàn hoặc đoạn mối hàn cú khuyết tật sau khi xử lý cần phải được kiểm tra lại. - Toàn bộ kết cấu thộp phải được sơn lút và sơn phủ tại xớ nghiệp gia cụng theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Khi sơn lút và sơn phủ phải tuõn theo cỏc điều kiện sau:

+ Trước khi sơn lút phải làm sạch cỏc vết bẩn và dầu mỡ trờn kết cấu.

+ Chỉ tiến hành sơn lút sau khi kiểm tra độ sạch của kết cấu. Chỉ được sơn phủ sau khi kiểm tra chất lượng sơn lút. Khi sơn phải tuõn theo chỉ dẫn kỹ thuật về sơn.

+ Khụng được sơn lút và sơn phủ với bề rộng 180 mm về hai phớa đường hàn ở những vị trớ cú những mối hàn lắp rỏp, ở những vị trớ cú ghi trờn bản vẽ và ở những bề mặt lắp rỏp.

+ Những phần kết cấu thộp cú đổ bờ tụng (ở chõn cột) thỡ khụng sơn mà quột một lớp vữa xi măng mỏng.

Một phần của tài liệu THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ (Trang 39 -40 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×