0
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

Xác định nhu cầu vốn lu động cho sản xuất kinh doanh

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 53 -54 )

Để tăng cờng hiệu qủa sử dụng vốn lu động thì điều quan trọng là xác định nhu cầu vốn lu động tối u đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đ- ợc liên tục đồng thời đảm bảo chi phí đến mức thấp nhất cho việc duy trì các khoản mục vốn lu động.

Việc xác định nhu cầu vốn lu động phụ thuộc vào những số liệu đã có của những năm báo cáo và những dự định của năm kế hoạch. Cụ thể đó là nhu cầu vốn lu động năm báo cáo, tỷ trọng các khoản mục trong từng thời kỳ, tình hình biến động trong từng thời kỳ, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, các đơn đặt hàng đã đợc ký kết hoặc sẽ đợc ký kết trong thời gian tới. Ngoài ra còn phải xét đến tình hình biến động thị trờng nguyên liệu, thị trờng đầu ra .. . để tính toán sao cho hợp lý. Để phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần sử dụng chỉ tiêu nhu cầu vốn lu động thờng xuyên. Nhu cầu vốn lu động thờng xuyên là nguồn vốn ngắn hạn doanh nghiệp cần để tài trợ cho một phần TSCĐ, đó là hàng tồn kho và các khoản phải thu. Hay nói cách khác, đó là những TSLĐ không phải là tiền. Nếu nhu cầu vốn lu động thờng xuyên lớn hơn 0, nghĩa là nợ ngắn hạn không đủ để tài trợ cho hàng tồn kho và các khoản phải thu, doanh nghiệp phải dùng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho phần chênh lệch

Ngợc lại, nếu nhu cầu vốn lu động thờng xuyên nhỏ hơn 0, nguồn vốn ngắn hạn từ bên ngoài đã đủ tài trợ cho các khoản sử dụng vốn ngắn hạn của

Tính toán nhu cầu vốn lu động là một việc hết sức khó khăn đòi hỏi sự phân tích và dự đoán một cách khoa học và sáng tạo. Trên cơ sở nhu cầu vốn lu động đã đợc lập thì Công ty cần có kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn để đem lại hiệu quả cao nhất. Cụ thể là: Phải có kế hoạch dự trữ nguyên liệu, thành phẩm, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị tr- ờng, tránh tổn thất tăng khả năng thu hồi nợ, đồng thời xác định mức tồn quỹ phù hợp cho từng thời kỳ đảm bảo tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và tránh để tình trạng ngân quỹ nhàn rỗi không sinh lợi.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 53 -54 )

×