0
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

Công tác xử lý rủi ro ở Ngân hàng Công thương Đống Đa

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO AN TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 58 -60 )

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

3. Công tác xử lý rủi ro ở Ngân hàng Công thương Đống Đa

Khi nợ quá hạn phát sinh, căn cứ vào khả năng thu hồi ngân hàng tiến hành phân chia các khoản nợ này thành nợ quá hạn có khả năng thu hồi và nợ quá hạn không có khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý thích hợp.

3.1. Đối với các khoản nợ quá hạn có khả năng thu hồi

Ngân hàng đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát đơn vị để tìm hiều nguyên nhân, kịp thời cùng đơn vị tháo gỡ khó khăn. Nếu nợ quá hạn phát sinh do bên mua chậm thanh toán thì hướng giải quyết có thể từ phía đối tác của khách hàng.Nếu do nguyên nhân sản phẩm hàng hoá ứ đọng, chậm tiêu thụ thì yêu cầu đơn vị nên hạ giá bán sản phẩm,phát triển màng lưới tiêu thụ, tăng cường chiến dịch quảng cáo... Đồng thời phải nghiên cứu lại việc sản xuất để thay đổi mẫu mã,chất lượng, chủng loại hàng hoá, giảm giá thành sản phẩm.

pháp thu hồi nhanh chóng để trả nợ Ngân hàng.Ngân hàng cũng chú trọng tìm các nguồn trả nợ khác của doanh nghiệp như tiền cho thuê nhà, tiền đền bù đất... để có thể hoàn trả nợ nhanh nhất.Nếu do doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích thì có biện pháp thu hồi ngay vốn cho vay.

Ngân hàng cũng tích cực làm việc với Bộ tài chính và các Bộ chủ quảm khác để tìm các giải pháp giúp đỡ khách hàng có điều kiện trả nợ Ngân hàng nhanh nhất như:Xin giảm thuế, bổ sung vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh, phục hồi sản xuất có khả năng trả nợ Ngân hàng.

Các biện pháp kịp thời của Ngân hàng đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn ban đầu về tài chính tiếp tục tập trung cho sản xuất kinh doanh để tạo trả nợ Ngân hàng.

3.2. Đối với những món nợ không có khả năng thu hồi

Những món nợ quá hạn của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh không có khả năng thu hồi Ngân hàng đã gửi hồ sơ sang cơ quan pháp luật nhờ xử lý, đồng thời phố hợp với các nghành, các cấp có thẩm quyền để thu hồi các món nợ có tài sản thế chấp. Đối với những món nợ không có tài sản thế chấp của DNNN, Ngân hàng đưa vụ việc ra Toà án chờ xử lý.

Trong năm 2004, NHCT Đống Đa đã phối hợp với Toà án , UBND các cấp và cơ quan chức năng khác để xử lý các món nợ khó thu hồi thu được tổng số 4.986 triệu đồng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh.

Đồng thời, NHCT Đống Đa cũng chuyển các món nợ quá hạn có vấn đề sang khoản mục nợ khoanh, 1.957 triệu đồng là các khoản nợ chờ xử lý làm giảm số nợ quá hạn của Ngân hàng.

Thực hiện quyết định số 154/QĐ - HĐQT-NHCT4 ngày 27/11/98 của NHCT Việt Nam về việc ban hành quy chế miễn giảm lãi vay đối với khách hàng vay vốn NHCT theo đúng nguyên tắc ghi trong quy chế là chỉ xét miễn giảm cho những khách hàng có khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan do các trường hợp bất khả kháng mà pháp luật quy định. Trong năm 2002, NHCT Đống Đa đã xét miễn giảm lãi cho 10 khách hàng với tổng số lãi miễn

giảm là 670 triệu đồng. Số khách hàng này có các khoản nợ đã được khoanh và các khoản nợ trên 12 tháng mà đơn vị kinh doanh thua lỗ không còn khả năng trả nợ Ngân hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO AN TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 58 -60 )

×