0
Tải bản đầy đủ (.doc) (132 trang)

Thiết kế kho bãi công trờng.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 125 -127 )

V. Thiết kế tổng mặt bằng thi công.

3. Thiết kế kho bãi công trờng.

Do đặc điểm công trình là thi công toàn khối, phần lớn công việc tiến hành tại công trờng, đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu tại chỗ. Vì vậy việc lập kế hoạch cung cứng, tính dự trữ cho các loại nguyên vật liệu và thiết kế kho bãi cho các công trờng có vai tròhết sức qua trọng.

Do công trình sử dụng bê tông thơng phẩm, nên ta không phải tính dự trữ xi măng, cát, sỏi cho công tác bê tông mà chủ yếu của công tác trát và công tác xây. Khối lợng dự trữ ở đây ta tính cho ngày tiêu thụ lớn nhất dựa vào biểu đồ tiến độ thi công và bảng khối lợng công tác.

a. Xác định l ợng vật liệu dự trữ:

- Số ngày dự trữ vật liệu . T=t1+t2+t3+t4+t5 ≥ [ tdt ].

+ Khoảng thời gian giữa những lần nhận vật liệu: t1= 1 ngày

+ Khoảng thời gian nhận vật liệu và chuyển về công trờng: t2= 1 ngày + Khoảng thời gian bốc dỡ tiếp nhận vật liệu: t3= 1 ngày

+ Thời gian thí nghiệm, phân loại vật liệu: t4= 1 ngày

+ Thời gian dự trữ tối thiểu để đề phòng bất trắc đợc tính theo tình hình thực tế ở công trờng : t5= 1 ngày.

⇒ Số ngày dự trữ vật liệu :

T = t1+t2+t3+t4+t5 = 5 ngày.

- Lợng vật liệu dự trữ của một loại vật liệu : pdt= q . tdt

q: lợng vật liệu sử dụng trung bình trong thời điểm lớn nhất + Công tác ván khuôn: q = 5 x (qcột + qdầm + qsàn) q = 5 x (139,35 + 91,24 + 91,56) = 825 m2. + Công tác cốt thép: q = 5 x (qcột + qdầm + qsàn ) q = 5 x (2509,4 + 955,24 + 718,75) = 20917kg = 29,42 tấn. + Công tác xây: q = 5 x 29,08 = 145,4 m3.

Trong đó lợng gạch là: 145,4 x 550 = 79970 viên gạch chỉ. Trong đó lợng vữa là: 145,4 x 0,29 = 42,2 m3 vữa. + Công tác trát: q = 5 x (353,28 + 91,56) = 2224,1m2. + Công tác lát nền: q = 5 x 91,56 = 457,8m2.

Lấy lớp trát và lót lát dày 1,5cm suy ra lợng vữa là:

q = (2224,1 + 457,8) x 0,03 = 80,457m3.

Dùng vữa XM mác 50# XM PC40, tra bảng định mức cấp phối vữa ta có: 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 75 có 227,02kg XM và 1,13m3 cát vàng. Lợng XM dự trữ là: (80,457 + 42,2)x 227,02 = 27846kg = 27,85tấn. Lợng cát vàng dự trữ là: (80,457 + 42,2)x 1,13 = 138,6 m3. Lợng gạch dự trữ là: 145,4 x 550 = 79970 viên gạch chỉ. Lợng thép dự trữ là: 20,917 tấn. Lợng ván khuôn dự trữ là: 1610,75 m2.

b. Diện tích kho bãi chứa vật liệu.

- Diện tích kho bãi cha kể đờng đi lối lại:

PP P F= dt

Pdt: Lợng vật liệu dự trữ

P: Lợng vật liệu cho phép chứa trên 1 m2 diện tích hữu ích, P đợc lấy theo định mức nh sau:

Xi măng: 1,3 Tấn/ m2 (Xi măng đóng bao). Cát: 2 m3/ m2 (Cách chất đánh đống). Gạch: 700 viên/ m2 (Xếp chồng). Thép tròn: 4,2 Tấn/ m2.

Ván khuôn thép: 3 Tấn/ m2.

- Diện tích kho bãi có kể đờng đi lối lại: S= α. F(m2)

α: Hệ số sử dụng mặt bằng α = 1,4 kho kín α = 1,1ữ1,2 bãi lộ thiên. + Kho xi măng: .1,4 30m . 1,3 27,85 F = = 2 +Kho cốt thép: .1,4 7,32m . 4 20,917 F = = 2

Chọn kích thớc kho thép là 17x6=102m2 vì thanh thép dài 11,7m và dùng kho thép làm xởng gia công thép luôn.

+ Kho ván khuôn: .1,4 53m . 1500 35 1610,75 F = ì = 2 + Bãi gạch: .1,1 126m . 700 79970 F = = 2 + Bãi cát: .1,2 55m . 3 138,6 F = = 2 4. Nhà tạm trên công trờng.

a. Dân số công tr ờng.

- Số công nhân làm việc trực tiếp ở công trờng (nhóm A).

Việc lấy công nhân nhóm A bằng Nmax, là số công nhân lớn nhất trên biểu đồ nhân lực là không hợp lí vì biểu đồ nhân lực không điều hoà, số nhân lực này chỉ xuất hiện trong một thời gian không dài so với toàn bộ thời gian xây dựng. Vì vậy ta lấy A = Ntb.

Trong đó Ntb là quân số làm việc trực tiếp trung bình ở hiện trờng đợc tính theo công thức: xd i i i i i tb T t. N t t. N N

= =

Ni – là số công nhân xuất hiện trong thời gian ti,Σ Ni.ti = 17391 (nhân công). Txd– là thời gian xây dựng công trình,Txd=243 ngày.

Vậy : 71,54

24317391 17391 N

A= tb = = (ngời).

Ntb phản ánh đúng số công nhân lao động trực tiếp có mặt suót trong thời gian xây dựng, có thể làm cơ sở để tính các nhóm khác.

- Số công nhân gián tiếp ở các xởng phụ trợ ( nhóm B ). B = 30%A = 0,3x71,54 = 22 (ngời).

- Số cán bộ kỹ thuật (nhóm C).

C = 5%(A+B) = 0,05.(71,54+22) = 5(ngời). - Nhân viên hành chính (nhóm D).

D = 5%(A+B+C) = 0,05( 71,54 + 22 + 5 ) = 5 (ngời). - Số nhân viên phục vụ (nhóm E).

E = 3%( A + B + C + D ) = 0,03( 71,54 + 22 + 5 + 5 ) = 4 (ngời). - Số lợng tổng cộng trên công trờng.

G = 1,06( A + B + C + D + E ) = 1,06( 71,54+22+5 + 5+ 4 ) = 108 (ng- ời).

- Dân số công trờng : N = 1,2xG = 1,2x108 = 130 (ngời).

b. Nhà tạm. - Nhà cho cán bộ: 6 m2/ ngời S = 5 . 6 = 30 m2. - Nhà bảo vệ: S = 9 m2. - Nhà vệ sinh: 2,5 m2/ 25 ngời S = 2,5 . 130/ 25 = 13 m2. - Nhà tạm: 4 m2/ ngời S = 130. 4. 20% = 104 m2. - Nhà làm việc: 4 m2/ ngời S = 5 . 4 = 20 m2.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 125 -127 )

×