0
Tải bản đầy đủ (.doc) (132 trang)

Tính toán dây chuyền thi công.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 122 -124 )

1. Phân chia phân khu trên mặt bằng thi công.

Việc phân chia phân khu công tác phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo khối lợng bêtông thích ứng trong một ca làm việc của một tổ đội. - Mạch ngừng thi công phải ở những chỗ có nội lực nhỏ(1/3 nhịp giữa dầm). - Độ chênh lệch thể tích khối lợng bêtông giữa các phân khu không lớn 25%. Căn cứ vào các nguyên tắc trên ta tiến hành phân chia mặt bằng các tầng từ móng lên đến các tầng thành 8 phân khu thi công, riêng các công tác mái chia đều làm 4 phân khu. (Hình vẽ ở trang sau).

2. Tính toán theo phơng pháp thi công dây chuyền.

Tên công việc(k) Tổ CN Tên công việc(k) Tổ CN 1.Công tác chuẩn bị mặt bằng 3 16.Tháo ván khuôn cột lõi(1) 6(3) 2.Thi công cọc nhồi 10 17.Tháo ván khuôn dầm sàn(1) 7 3.Đào đất bằng máy 2 18.Xây tờng lắp khuôn cửa(2) 32 4.Sửa móng bằng tay(1) 9 19.Hệ thống ngầm điện n-ớc(1) 8 5.Đổ bêtông lót móng(1) 3 20.Trát tơng phía trong(1) 32

6.Đặt cốt thép móng(1) 19 21.Lát nền(1) 11

7.Lắp ván khuôn móng(1) 9 22.Lắp cửa(1) 10

8.Đổ bêtông móng(1) 18 23.Quét vôi phía trong(1) 19 9.Tháo ván khuôn móng(1) 2 24.Lắp thiết bị điện nớc(1) 8

10.Lấp đất móng(1) 10 25.Xây tờng mái(1) 5

11.Lắp đặt cốt thép cột, lõi(1) 23(13) 26.Các công tác mái(1) 5 12.Lắp ván khuôn cột, lõi(1) 30(18) 27.Trát tờng phía ngoài(1/3) 30 13.Lắp ván khuôn dầm sàn(1) 37 28.Quét vôi phía ngoài(1/3) 18 14.Cốt thép dầm sàn(1) 16 29.Thu dọn vệ sinh(1/3) 3 15.Bêtông cột lõi dầm sàn(1) 25(14)

Gọi k (ngày)là thời gian hoàn thành công việc một phân khu ta có. Các công việc từ (4) đến (17) và từ (19) đến (26) lấy k=1ngày. Công việc (18) lấy k=2ngày.

Công việc đào đất bằng máy(3) bắt đầu sau khi đã khoan đợc 3/4 số cọc tức là bắt đầu từ ngày thứ 31.

Công việc tháo ván khuôn móng, cột, lõi bắt đầu sau 2 ngày từ khi đổ bêtông xong.

Công việc tháo ván khuôn dầm sàn bắt đầu sau 14 ngày từ khi đổ bêtông xong. Công việc xây tờng chia làm 2 ngày một phân khu.

Công việc đặt hệ thống ngầm điện nớc bắt đầu sau 5 ngày kể từ khi xây tờng xong.

Tổng tiến độ thi công công trình và biểu đồ nhân lực đợc thể hiện ở bản vẽ TC-03.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 122 -124 )

×