0
Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

Nõng cao trỡnh độ cỏn bộ quản lý vốn đầu tư phỏt triển

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 105 -108 )

- Cỏc đơn vị hành chớnh

2 Số dự ỏn thực hiện GSĐGĐT 14 45 40 46 3 Tỷ lệ (%) cỏc DA thực hiện1959,81,6 90,

3.3.8. Nõng cao trỡnh độ cỏn bộ quản lý vốn đầu tư phỏt triển

Cỏn bộ trong lĩnh vực đầu tư xõy dựng núi chung và cỏn bộ quản lý vốn đầu tư xõy dựng núi riờng luụn là nhõn tố quan trọng trong hoạt động đầu tư phỏt triển. Cơ chế quản lý đầu tư và xõy dựng hiện nay đặt ra yờu cầu rất cao đối với cỏn bộ làm cụng tỏc quản lý vốn. Do đối tượng quản lý rất rộng lớn, phức tạp và đa dạng, lóng phớ thất thoỏt cũn lớn, nờn người cỏn bộ quản lý vốn từ cỏn bộ làm cụng tỏc thẩm định, tớn dụng, cấp phỏt, tổng hợp, ngoài kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chớnh – tớn dụng đầu tư, rất cần kiến thức về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xõy dựng, kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhất là trong quỏ trỡnh chuyển đổi cơ chế quản lý và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ nõng cao trỡnh độ cỏn bộ đặt ra như một yờu cầu cấp bỏch. Cú như vậy cỏn bộ quản lý vốn đầu tư mới giỳp cho Nhà nước đầu tư đỳng mục đớch, đạt hiệu quả, mới phỏt hiện được những sơ hở của cơ chế chớnh sỏch, những vi phạm của cỏc đối tượng quản lý nhằm chống thất thoỏt nõng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Để nõng cao trỡnh độ đũi hỏi cỏn bộ trong ngành phải tớch cực học tập, nghiờn cứu tranh thủ tiếp thu những thụng tin mới, cỏc kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư của nước ngoài. Mặt khỏc cơ quan cũng cần đầu tư thời gian, kinh phớ mua sỏch bỏo, cử cỏn bộ đi dự cỏc cuộc hội thảo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ với cỏc hỡnh thức thớch hợp gắn với chế độ kiểm tra, thi tay nghề, cú chớnh sỏch khen thưởng thoả đỏng đối với những người cú thành tớch phỏt hiện ra những sai trỏi cú giỏ trị lớn trong việc thanh quyết toỏn. Nhằm hạn chế tiờu cực, đề nghị Nhà nước nghiờn cứu trớch thưởng cho người cú cụng chống thất thoỏt vốn Nhà nước trong đầu ta xõy dựng. Đồng thời hết sức chỳ ý đến việc tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tinh thần trỏch nhiệm của người cỏn bộ quản lý vốn, mặt khỏc cơ quan cần tăng cường kiểm tra giỏm sỏt ngăn ngừa phiền hà, tiờu cực, đi liền với việc thực hiện nghiờm tỳc phỏp lệnh cụng chức, phỏp lệnh chống tham nhũng và phỏp lệnh thực hành tiết kiệm chống lóng phớ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Cụng tỏc quản lý cỏc dự ỏn đầu tư phỏt triển từ ngõn sỏch nhà nước hiện nay là một vấn đề bức xỳc và liờn quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Việc nghiờn cứu, tỡm ra cỏc giải phỏp hoàn thiện quản lý cỏc dự ỏn đầu tư phỏt triển sử dụng vốn ngõn sỏch, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động đầu tư và xõy dựng ở tỉnh Ninh Bỡnh khi nền kinh tế chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập là việc làm cỳ ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

Trờn cơ sở phõn tớch những thế mạnh và những điểm yếu trong cụng tỏc quản lý đầu tư trong thời gian qua và để đỏp ứng yờu cầu và mục tiờu phỏt triển kinh tế - xó hội trong giai đoạn tới, Tỉnh Ninh Bỡnh cần đề xuất phương hướng, chiến lược đầu tư phỏt triển, về một số giải phỏp chủ yếu cú tớnh thiết thực nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phỏt triển trờn địa bàn tỉnh.

Trước mắt cần tập trung điều chỉnh cơ cấu đầu tư, đổi mới cụng tỏc kế hoạch hoỏ, hết sức quan tõm đến việc lập và thẩm định dự toỏn đầu tư, đổi mới cụng tỏc cỏn bộ quản lý dự ỏn, thực hiện nghiờm tỳc Luật đấu thầu, đẩy nhanh tốc độ giải ngõn, làm tốt cụng tỏc quyết toỏn, thực hiện tớch cực và hiệu quả việc chống thất thoỏt lóng phớ trong đầu tư - xõy dựng, nõng cao trỡnh độ cỏn bộ quản lý vốn đầu tư. Trong cỏc giải phỏp trờn thỡ giải phỏp lập và thẩm định dự ỏn đầu tư giữ vai trũ quyết định.

Cỏc biện phỏp trờn cần được thực hiện đồng bộ nhằm tạo hiệu ứng mạnh để nõng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngõn sỏch nhà nước gúp phần thỳc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 105 -108 )

×