0
Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

Chống thất thoỏt vốn Nhà nước trong đầu tư và xõy dựng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 99 -105 )

- Cỏc đơn vị hành chớnh

2 Số dự ỏn thực hiện GSĐGĐT 14 45 40 46 3 Tỷ lệ (%) cỏc DA thực hiện1959,81,6 90,

3.3.7. Chống thất thoỏt vốn Nhà nước trong đầu tư và xõy dựng.

Lóng phớ, thất thoỏt, tiờu cực, tham nhũng trong hoạt động kinh tế xó hội núi chung và lĩnh vực đầu tư xõy dựng cơ bản núi riờng là vấn đề được xó hội rất quan tõm. Đú là vấn đề phức tạp liờn quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Đũi hỏi phải được nghiờn cứu kỹ lưỡng, khỏch quan, thận trọng để tỡm ra nguyờn nhõn và giải phỏp khắc phục.

Xuất phỏt từ đặc điểm của đầu tư phỏt triển ngành xõy dựng và sản phẩm xõy dựng là tiến hành thời gian dài: phạm vi rộng lớn, tớnh chất chi phớ phức tạp, trừu tượng, nhiều loại ẩn khuất khú xỏc định; giỏ cả lại biến động nờn việc xỏc định chất lượng và giỏ trị đớch thực của sản phẩm xõy dựng rất khú khăn. Mặt khỏc chủ sở hữu cỏc nguồn vốn đầu tư và tài sản mới hỡnh thành là Nhà nước. Cỏc chủ đầu tư là người chủ sử dụng cụng trỡnh nhưng khụng phải là người chủ thực sự của đồng vốn nờn thường họ thiếu ý thức tiết kiệm trong chi tiờu, thậm chớ cũn tỡm cỏch xin được càng nhiều vốn của Nhà nước càng tốt. Từ đú tạo ra những kẽ hở gõy thất thoỏt, lóng phớ, tiờu cực, tham nhũng vốn đầu tư của Nhà nước dưới nhiều hỡnh thức tinh vi khỏc nhau.

Thực tế cho thấy thất thoỏt vốn đầu tư của Nhà nước thường do 2 nguyờn nhõn:

- Về nguyờn nhõn trực tiếp: Thất thoỏt do chủ đầu tư và nhà thầu cố tỡnh vi phạm cỏc quy định về quản lý đầu tư và xõy dựng như thi cụng ăn bớt khối lượng và chất lượng theo thiết kế được duyệt; trong thanh toỏn khai tăng chi phớ và giỏ cả … Tuy nhiờn trờn tổng thể thỡ thất thoỏt từ nguyờn nhõn trực tiếp khụng phải là chủ yếu. Vỡ cỏc đối tượng sợ bị xử lý phỏp luật khi sự cố xảy ra.

- Về nguyờn nhõn giỏn tiếp: do sơ hở bởi chớnh sỏch chế độ quản lý đầu tư và xõy dựng chưa chặt chẽ. Như việc xỏc định chủ trương đầu tư, cụng tỏc kế hoạch hoỏ vốn đầu tư, thanh quyết toỏn … Làm cho vốn thất thoỏt khụng xỏc định được rừ đối tượng và mức độ vi phạm nờn thất thoỏt do nguyờn nhõn này là chủ yếu.

Để ngăn chặn, đẩy lựi tỡnh trạng thất thoỏt, lóng phớ, tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư và xõy dựng cần coi trọng cỏc biện phỏp phũng ngừa, cần khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh về cơ chế, chớnh sỏch quản lý đầu tư và xõy dựng cho chặt chẽ gắn trỏch nhiệm cỏ nhõn từng khõu cụng việc hạn chế sơ hở, cần tăng cường cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt:

Đõy là một việc lớn, phức tạp, bao gồm nhiều cụng việc nhiều nội dung song trước mắt cần tập trung vào một số giải phỏp chủ yếu sau:

a. Về quyết định đầu tư phải bảo đảm quyết định trỳng, kịp thời, hiệu

quả. Đõy là khõu quan trọng cú ý nghĩa tiờn quyết. Nếu việc quyết định đầu tư sai lầm sẽ dẫn tới lóng phớ rất lớn. Vỡ sản phẩm xõy dựng cơ bản khụng dẽ dàng chuyển mục đớch sử dụng.

- Việc quyết định cỏc thủ tục xõy dựng cơ bản như phờ duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toỏn, dự toỏn chi tiết, cấp cú thẩm quyền cần tổ chức thẩm định nghiờm tỳc, chặt chẽ. Trờn cơ sở thiết kế đầu tư đảm bảo hệ số an toàn,

cụng năng sử dụng của cụng trỡnh, biện phỏp thi cụng hợp lý, phẩm chất vật liệu phự hợp, định mức, đơn giỏ ỏp đỳng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh bổ sung, một biện phỏp tớch cực ngăn chặn sơ hở tiờu cực thất thoỏt.

Thực tế cho thấy chỉ riờng việc quyết định biện phỏp thi cụng khụng phự hợp đó gõy thất thoỏt rất lớn. Đặc biệt là lĩnh vực cầu đường, nhiều khi chi phớ cho việc ỏp dụng biện phỏp thi cụng chiếm tỷ trọng khỏ lớn trong giỏ trị sản phẩm xõy dựng. Nhiều khi chờnh lệch trong việc ỏp dụng giữa cỏc biện phỏp thi cụng thủ cụng và cơ giới rất cao. Đõy là 1 trong những sơ hở mà nhà thầu cú thể múc ngoặc với tổ chức tư vấn. Đề nghị cấp cú thẩm quyền khụng cho phộp chủ đầu tư vừa thiết kế vừa thi cụng trừ trường hợp đặc biệt do thiờn tai.

b. Về cụng tỏc kế hoạch hoỏ

Sau chủ trương đầu tư, khõu kế hoạch cũng gúp phần khụng nhỏ làm lóng phớ thất thoỏt vốn đầu tư từ thực trạng cụng tỏc kế hoạch hoỏ vốn đầu tư nờu ở phần trờn để tạo ra sự ỏch tắc, cửa quyền, phiền hà và hiện tượng “chạy vốn” trong quỏ trỡnh bố trớ kế hoạch. Đõy là những điều kiện cho tiờu cực phỏt sinh. Để ngăn chặn cỏc hiện tượng trờn cơ chế kế hoạch cần sớm hoàn thiện theo hướng phải coi trọng việc xõy dựng kế hoạch đầu tư dài hạn trờn cơ sở kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội. Dành vốn thoả đỏng cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư và coi nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư phải đi trước một bước làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư hàng năm. Chỉ bố trớ kế hoạch đầu tư theo những dự ỏn đó đảm bảo nguồn vốn và theo hướng tập trung dứt điểm như phần giải phỏp đổi mới cụng tỏc kế hoạch hoỏ đầu tư.

c. Tăng cường quyền hạn trỏch nhiệm chủ đầu tư

Theo quy định của điều lệ, chủ đầu tư là người trực tiếp quản lý sử dụng vốn đầu tư, quản lý sử dụng tài sản sau đầu tư nờn chủ đầu tư phải cú trỏch nhiệm từ khõu lập dự ỏn đến quỏ trỡnh khai thỏc sử dụng. Để tăng cường quyền hạn và trỏch nhiệm chủ đầu tư, ngăn ngừa thất thoỏt lóng phớ cần chấn chỉnh khõu này theo hướng sau:

- Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư từ một số Sở chuyờn ngành như Sở Giỏo dục, Sở Y tế về cơ quan trực tiếp sử dụng cụng trỡnh là trường học, bệnh viện … nhằm gắn trỏch nhiệm trong quỏ trỡnh đầu tư và sử dụng.

- Xỏc định rừ trỏch nhiệm cỏ nhõn của chủ đầu tư đối với hoạt động đầu tư. Quản lý chặt chẽ chủ đầu tư trong việc thành lập Ban quản lý dự ỏn, trong việc lựa chọn nhà thầu, trong đấu thầu và chỉ định thầu, phõn chia gúi thầu, việc thay đổi thiết kế và cỏc phỏt sinh sau đấu thầu, phương thức thanh toỏn và thời gian thanh toỏn, việc quản lý giỏ cả và thời gian xõy dựng. Ban hành cơ chế kiểm tra và ràng buộc chủ đầu tư nhằm hạn chế sự chi phối cỏc hoạt động đấu thầu và thanh quyết toỏn cụng trỡnh. Đõy là khõu quan trọng để hạn chế thất thoỏt, tham nhũng.

Tăng cường cụng tỏc tập huấn, hướng dẫn chuyờn mụn, nghiệp vụ cho cỏc cơ quan, cỏc cỏn bộ quản lý đầu tư, cỏc chủ đầu tư, cỏc nhà thầu.

Cỏc huyện, thị phải tăng cường hiểu biết về quản lý đầu tư và xõy dựng cho cỏn bộ làm cụng tỏc quản lý đầu tư và xõy dựng để đỏp ứng với nhiệm vụ được phõn cấp theo Quyết định: 1188/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh sẽ tiến hành thành lập Ban quản lý dự ỏn chung cỏc dự ỏn cú qui mụ lớn hoặc cỏc dự ỏn chủ đầu tư khụng đủ năng lực quản lý.

Đối với cỏc cơ quan khụng cú chuyờn mụn quản lý đầu tư và xõy dựng sẽ ỏp dụng hỡnh thức chủ nhiệm điều hành dự ỏn. Đối với cỏc chủ đầu tư là cơ quan của tỉnh, Ban quản lý dự ỏn của tỉnh trực tiếp điều hành dự ỏn hoặc chủ đầu tư cú thể thuờ cỏc đơn vị tư vấn cú đủ khả năng để điều hành dự ỏn. Đối với cỏc chủ đầu tư là cỏc cơ quan của huyện, thị, chủ đầu tư cú thể sử dụng Ban quản lý dự ỏn của huyện, thị hoặc thuờ cỏc tổ chức tư vấn để điều hành dự ỏn.

d. Áp dụng triệt để hỡnh thức đấu thầu, khoỏn gọn

Như phần đỏnh giỏ và giải phỏp về cụng tỏc đấu thầu đó trỡnh bày để cụng tỏc đấu thầu được ỏp dụng rộng rói trước hết cần chấn chỉnh và hoàn thiện cơ chế kế hoạch theo hướng đó nờu ở phần trờn. Đồng thời cải tiến thủ tục sao cho gọn nhẹ, đơn giản, dễ làm phự hợp với trỡnh độ tổ chức thực hiện của chủ đầu tư và cỏc nhà thầu. Đồng thời quy định rừ trỏch nhiệm quyền hạn cụ thể về kinh tế và phỏp luật với chủ đầu tư. Phải thực hiện đỳng trỡnh tự quy định, làm tốt cụng tỏc chuẩn bị đấu thầu hết sức chỳ ý hồ sơ mời thầu; Xỏc định đỳng “giỏ xột thầu” để làm cơ sở cho việc đỏnh giỏ, xột chọn.

Mặt khỏc, nờn làm thử và mở rộng hỡnh thức khoỏn gọn như đó trỡnh bày. Trường hợp cần thiết phải ỏp dụng hỡnh thức giao thầu cần hoàn thành đầy đủ thiết kế kỹ thuật, dự toỏn trước khi cấp cú thẩm quyền quyết định.

e. Cải tiến thủ tục cấp phỏt, cho vay vốn, chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật quyết toỏn vốn đầu tư

Lõu nay việc thanh toỏn vốn bao gồm cả cấp phỏt và cho vay, việc quyết toỏn cụng trỡnh thường chậm. Gõy ỏch tắc về tài chớnh cho đơn vị thi cụng, chậm tiến độ xõy dựng và tạo ra sơ hở trong cụng tỏc quản lý vốn. Để khắc phục những tồn tại trờn cần quy định rừ trỏch nhiệm của từng khõu, từng cấp và từng người cú liờn quan một cỏch cụ thể gắn với chế độ thưởng phạt nghiờm minh.

f . Cụng tỏc quản lý chất lượng cụng trỡnh xõy dựng

Tăng cường cụng tỏc quản lý chất lượng theo đỳng Quyết định số: 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng ban hành Quy định về quản lý chất lượng cụng trỡnh xõy dựng.

Cỏc cơ quan quản lý đầu tư và xõy dựng, cỏc chủ đầu tư, cỏc nhà thầu phải chịu trỏch nhiệm kiểm tra, theo dừi thường xuyờn chất lượng của sản phẩm từ tư vấn đến thi cụng xõy lắp và cung cấp thiết bị. Cụng trỡnh cú chất lượng kộm, trỏch nhiệm trước tiờn thuộc về chủ đầu tư.

Sở Xõy dựng tăng cường cụng tỏc thanh tra chất lượng cỏc cụng trỡnh xõy dựng do tỉnh quản lý. Phỏt hiện, bỏo cỏo UBND tỉnh những sai phạm về chất lượng, để xử lý kịp thời. Sở Xõy dựng và cỏc Sở xõy dựng chuyờn ngành chịu trỏch nhiệm trước UBND tỉnh về những cụng trỡnh kộm chất lượng của ngành mỡnh.

g. Phõn cấp quản lý đầu tư và xõy dựng

Thực hiện tốt việc phõn cấp quản lý đầu tư và xõy dựng theo Quyết định số: 1188/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND tỉnh, giành quyền tự quyết định và tự chịu trỏch nhiệm cho cỏc cấp ở cơ sở và cỏc chủ đầu tư.

Cấp được uỷ quyền phải thực hiện chế độ bỏo cỏo về cụng tỏc quản lý đầu tư và xõy dựng lờn cơ quan cấp trờn.

UBND tỉnh, cỏc cơ quan quản lý đầu tư và xõy dựng ở tỉnh phải thực hiện chế độ hậu kiểm, tăng cường cụng tỏc thanh tra, giỏm sỏt đầu tư, giỏm sỏt chất lượng xõy dựng cỏc cụng trỡnh, dự ỏn đó được phõn cấp.

h. Cụng tỏc giỏm sỏt đỏnh giỏ đầu tư

Nõng cao chất lượng cụng tỏc GSĐGĐT, rà soỏt và chấn chỉnh cỏc khõu trong hoạt động đầu tư và xõy dựng:

- Coi trọng chất lượng giỏm sỏt và giải phỏp khắc phục nhằm nõng cao hiệu quả, chống thất thoỏt.

- Cỏc nghành, UBND huyện, thị xó rà soỏt lại cỏc qui hoạch, thực hiện giỏm sỏt từng khõu bố trớ đầu tư đảm bảo tuõn thủ theo qui hoạch, đỏnh giỏ tổng thể đầu tư, bố trớ kế hoạch tập trung và rà soỏt lại từng dự ỏn để đảm bảo hiệu quả, thực hiện giỏm sỏt thường xuyờn trong tất cả cỏc khõu của quỏ trỡnh đầu tư (chuẩn bị đầu tư, phờ duyệt TKKT, tổng dự toỏn, đấu thầu, quản lý vốn, ký hợp đồng, thanh quyết toỏn,...) tỡm cỏc biện phỏp nhằm nõng cao hiệu quả đầu tư kế hoạch 5 năm, kịp thời rỳt kinh nghiệm và chấn chỉnh cụng tỏc quản lý đầu tư.

Đối với cỏc dự ỏn đầu tư trong quỏ trỡnh thực hiện giỏm sỏt đầu tư, ở dự ỏn đầu tư nào phỏt hiện thấy những yếu tố thay đổi so với dự ỏn ban đầu hoặc những vấn đề mới phỏt sinh, phải bỏo cỏo kịp thời và nhất thiết đỏnh giỏ lại tớnh khả thi và hiệu quả của dự ỏn trước khi quyết định điều chỉnh hoặc tiếp tục thực hiện.

Những dự ỏn khụng bỏo cỏo GSĐGĐT khụng bố trớ kế hoạch đầu tư và khụng được điều chỉnh dự ỏn, đề nghị Kho bạc Nhà nước khụng cấp vốn thanh toỏn.

Tăng cường cụng tỏc giỏm sỏt cộng đồng: Tất cỏc cỏc dự ỏn, chương trỡnh đầu tư (trừ cụng trỡnh bớ mật quốc gia) đều phải được thực hiện giỏm sỏt cộng đồng trong toàn bộ quỏ trỡnh đầu tư. Cỏc phương ỏn qui hoạch đó được phờ duyệt, cỏc chương trỡnh dự ỏn phải được cụng bố cụng khai nội dung cơ bản trờn cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng thớch hợp (như: niờm yết, pa-nụ, phỏt thanh, truyền hỡnh ...) để dõn biết dõn bàn, dõn giỏm sỏt.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 99 -105 )

×